Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 03-01-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 december 2019, nr. Min-Buza.2019.4641-10, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering topinkomens op het terrein van Buitenlandse Zaken (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT

  • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van Buitenlandse Zaken in de WNT is aangewezen als Onze Minister wie het aangaat.

  • 2 De bevoegdheid om namens de Minister van Buitenlandse Zaken inlichtingen te vorderen van de organisaties genoemd in artikel 5.3 van de WNT, wordt uitgeoefend door het Hoofd TEA die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT.

Artikel 3. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

  • 2 Tegelijk met inwerkingtreding van dit besluit vervalt het besluit Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken van 25 juni 2015 met nummer FEZ-2015/231.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Naar boven