Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wet van 18 december 2019 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen aan te passen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel III

In afwijking van artikel 10h, elfde lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening en de daarop gebaseerde bepalingen verstrekt degene die ingevolge artikel 10h van die wet bij de heffing van belastingen verplicht is de gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 10h, tweede lid, van die wet, te verstrekken, aan Onze Minister van Financiën op een door hem voorgeschreven wijze die gegevens en inlichtingen ter zake van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies als bedoeld in artikel 2d, onderdeel b, van die wet:

  • a. waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020: uiterlijk 31 augustus 2020;

  • b. die tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 gereed zijn voor implementatie en waarvan de eerste stap van de implementatie is gezet op of na 1 juli 2020: uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat die eerste stap is gezet.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies:

  • a. waarvan de eerste stap van de implementatie op of na 25 juni 2018 is gezet; of

  • b. die op of na 1 juli 2020 voor implementatie beschikbaar zijn gesteld of gereed zijn voor implementatie.

Artikel V

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina