Beleidsregel raad voor rechtsbijstand verstrekking tijdelijke aanvullende vergoeding [...] rechtsbijstand en verrichte mediation 2020 en 2021

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Beleidsregel van de raad voor rechtsbijstand over verstrekking van een tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation in de jaren 2020 en 2021

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

Gelet op de artikelen 7, eerste en derde lid, 33e en 37b van de Wet op de rechtsbijstand;

BESLUIT

De volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1. Reikwijdte en werkingsduur van de beleidsregel

Deze beleidsregel heeft betrekking op:

Artikel 2. Aanvullende vergoeding

  • 1 Aan een rechtsbijstandverlener of een mediator wordt op aanvraag een subsidie verstrekt van € 10,88 (exclusief omzetbelasting) vermenigvuldigd met het aantal punten, toegekend krachtens het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 of het Besluit toevoeging mediation, voor verleende rechtsbijstand of verrichte mediation als bedoeld in artikel 1. De subsidie omvat daarnaast de omzetbelasting die is verschuldigd over het in de eerste volzin bedoelde bedrag.

Artikel 3. Vergoedingsplafond

De in artikel 2 bedoelde subsidie wordt verstrekt tot een maximum van 1.500 punten die een rechtsbijstandverlener of een mediator op grond van in het betreffende jaar afgegeven toevoegingen of verleende rechtsbijstand in piketzaken, anders dan krachtens de artikelen 13 en 22 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en artikel 8, vijfde lid, van het Besluit toevoeging mediation, toegekend krijgt.

Artikel 4. Aanvraag

De aanvraag als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en artikel 10 van het Besluit toevoeging mediation tot vaststelling van de vergoeding voor verrichte werkzaamheden geldt tevens als een aanvraag tot het verlenen van een subsidie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5. Uitbetaling

De in artikel 2 bedoelde subsidie wordt bij wijze van voorschot uitbetaald. De uitbetaling vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats met de vergoeding die de rechtsbijstandverlener of mediator toegekend krijgt krachtens het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 of het Besluit toevoeging mediation, voor verleende rechtsbijstand of verrichte mediation.

Artikel 6. Vaststelling

De subsidie wordt binnen 22 weken na afloop van het jaar waarin de subsidie is verleend, ambtshalve vastgesteld.

Artikel 7. Verrekening

Onverminderd artikel 4:57, eerste, tweede en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand onverschuldigd betaalde subsidiebedragen verrekenen met een aan dezelfde rechtsbijstandverlener of mediator krachtens de Wet op de rechtsbijstand verstrekte subsidie.

, 18 december 2019

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

Namens deze,

I.D. Nijboer

Bestuurder a.i.

Naar boven