Beleidsregel raad voor rechtsbijstand verstrekking tijdelijke aanvullende vergoeding [...] rechtsbijstand en verrichte mediation 2020 en 2021

Geraadpleegd op 19-05-2022.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Beleidsregel van de raad voor rechtsbijstand over verstrekking van een tijdelijke aanvullende vergoeding voor verleende rechtsbijstand en verrichte mediation in de jaren 2020 en 2021

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

Gelet op de artikelen 7, eerste en derde lid, 33e en 37b van de Wet op de rechtsbijstand;

BESLUIT

De volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 2. Aanvullende vergoeding

  • 1 Aan een rechtsbijstandverlener of een mediator wordt op aanvraag een subsidie verstrekt van € 10,88 (exclusief omzetbelasting) vermenigvuldigd met het aantal punten, toegekend krachtens het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 of het Besluit toevoeging mediation, voor verleende rechtsbijstand of verrichte mediation als bedoeld in artikel 1. De subsidie omvat daarnaast de omzetbelasting die is verschuldigd over het in de eerste volzin bedoelde bedrag.

Artikel 5. Uitbetaling

De in artikel 2 bedoelde subsidie wordt bij wijze van voorschot uitbetaald. De uitbetaling vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats met de vergoeding die de rechtsbijstandverlener of mediator toegekend krijgt krachtens het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 of het Besluit toevoeging mediation, voor verleende rechtsbijstand of verrichte mediation.

, 18 december 2019

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand,

Namens deze,

I.D. Nijboer

Bestuurder a.i.

Naar boven