Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/toeslagen

[Regeling vervallen per 12-06-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2020.]
Geldend van 01-12-2019 t/m 23-12-2019

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2019, kenmerk 2019-213003, houdende instelling van een commissie ter uitvoering van het interim-advies Adviescommissie uitvoering toeslagen (Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/toeslagen)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Financiën

 • b. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Financiën;

 • c. Commissie: de commissie bedoeld in artikel 2.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Er is een commissie van onafhankelijke deskundigen ter uitvoering van het interim-advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen.

 • 2 De commissie heeft tot taak te beoordelen of de Belastingdienst/Toeslagen terecht het standpunt heeft ingenomen dat een ouder geen recht heeft op compensatie op basis van de Compensatieregeling CAF11. De commissie rapporteert haar bevindingen aan de Belastingdienst/Toeslagen.

 • 3 De Staatssecretaris kan ook andere, soortgelijke, taken aan de commissie opgedragen die samenhangen met de uitvoering van inkomstensafhankelijke regelingen door de Belastingdienst/Toeslagen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De commissie bestaat uit drie leden.

 • 2 De leden hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 4. Leden

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De commissie bestaat uit:

 • 1. Mevrouw prof. mr. dr. M.B.A. van Hout;

 • 2. De heer mr. dr. L.J.A. Pieterse;

 • 3. De heer mr. C. Schaap.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 5. Instellingsduur

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De commissie is ingesteld met ingang van 1 december 2019.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 6. Ondersteuning

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Minister voorziet in de ondersteuning van de commissie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 7. Werkwijze en geheimhouding

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 9. Archiefbescheiden

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Financiën.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 12-06-2020]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/toeslagen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de betrokkenen.

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2019, 70689, datum inwerkingtreding 24-12-2019, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2019.

Terug naar begin van de pagina