Regeling toezicht uitvoeringsverordening toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/255555, houdende vaststelling van regels inzake het toezicht op rechtstreeks bindende Europese regels op het gebied van de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorbonden diensten (Regeling toezicht uitvoeringsverordening toegang tot dienstvoorzieningen en spoorbonden diensten)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2177 van de Europese Commissie van 22 november 2017 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten en artikel 81, eerste lid, van de Spoorwegwet;

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 4 tot en met 13 en 15 van uitvoeringsverordening (EU) 2017/2177 van de Commissie van 22 november 2017 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten (PbEU 2017, L 307/1).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezicht uitvoeringsverordening toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina