Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Wet van 18 december 2019 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XXX

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel XXXI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 18 december 2019

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven