Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 30-03-2023.
Geldend van 18-12-2020 t/m 09-07-2021

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2019, nr. 2019-0000599018, houdende vaststelling van regels voor de subsidiëring van jongerenuitwisseling tussen Nederland en zijn buurlanden (Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 3, 6, zevende lid, 8 en 11, eerste en tweede lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 2. Doel van de subsidie

De minister kan subsidie verstrekken voor evenementen op het gebied van sport en cultuur, waar Nederlandse jongeren Duitse of Belgische jongeren treffen en die voor die jongeren kosteloos toegankelijk zijn.

Artikel 3. Aanvragers

In afwijking van artikel 3 van het Kaderbesluit kan subsidie op grond van deze regeling mede worden verstrekt aan een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4. Subsidieaanvraag en aanvraagtijdvak

 • 1 Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend:

  • a. in de periode van 31 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021, indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021;

  • b. in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2021, indien het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd plaatsvindt in de periode van 1 april tot en met 31 juli 2021.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een door de minister elektronisch beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1 Voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van:

  • a. € 50.000,– voor evenementen die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021;

  • b. € 50.000,– voor evenementen die plaatsvinden in de periode van 1 april tot en met 31 juli 2021.

 • 2 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond in een aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 4, worden aanvragen in volgorde van datum van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Kaderbesluit.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste € 50,– per deelnemer aan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7. Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000.

Artikel 8. Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op artikel 21 van het Kaderbesluit is de subsidieontvanger verplicht:

 • a. publicaties die uit de activiteit voortkomen direct en vrij toegankelijk te maken;

 • b. een verslag in te dienen waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Naar boven