Besluit beperkingen openbaarheid KNAW

Geldend van 06-12-2019 t/m heden

Besluit beperkingen openbaarheid KNAW

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en c van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 23 mei 2019, met kenmerk #7955061

BESLUIT,

tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1908) 1940–1993 (1995):

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

184

2031

185

2047

361

2034

362

2042

363

2047

Artikel 2

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

164

2020

165

2021

166

2022

167

2023

168

2024

169

2025

170

2026

171

2027

172

2028

173

2029

174

2030

175

2031

176

2032

177

2033

178

2034

179

2038

180

2040

181

2042

182

2043

183

2044

Inventarisnummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

335

2020

336

2021

337

2022

338

2023

339

2024

340

2025

341

2026

342

2027

343

2028

344

2029

345

2030

346

2031

347

2032

348

2033

349

2034

350

2035

351

2036

352

2037

353

2038

354

2039

355

2040

356

2041

357

2042

358

2043

359

2044

Artikel 3

De archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 en 2 kunnen alleen worden geraadpleegd met toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats. Verzoeken tot raadpleging dienen schriftelijk te worden ingediend en met redenen omkleed te zijn. De beheerder van de archiefbewaarplaats weegt deze redenen af tegen het belang dat met de openbaarheidsbeperking wordt beschermd. De beheerder kan aan zijn/haar toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Kopieën van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 en 2 kunnen alleen worden verstrekt aan personen die toestemming tot raadpleging hebben verkregen en kunnen aantonen dat de kopieën noodzakelijk zijn voor het doel van hun onderzoek. De beheerder van de archiefbewaarplaats kan voorwaarden verbinden aan het verstrekken van kopieën.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (1908) 1940–1993 (1995)’.

Amsterdam, 6 november 2019

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Namens het bestuur,

M. Zaanen

Algemeen directeur

Nummer Archiefinventaris: [Nog in te vullen door het Noord-Hollands Archief]

Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (1908) 1940–1993 (1995)

Auteur: Joeri Meijer, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

This finding aid is written in Dutch

Inhoud

1.

Beschrijving van het archief

4

 

1.1.

Beschrijving

4

 

1.2.

Aanwijzingen voor de gebruiker

5

   

1.2.1.

Openbaarheid

5

   

1.2.2.

Beperkingen van het gebruik

6

   

1.2.4.

Citeerinstructie

6

 

1.3.

Archiefvorming

6

   

1.3.1.

Geschiedenis van de archiefvormer

6

   

1.3.2.

Geschiedenis van het archiefbeheer

7

 

1.4.

Structuur van het archief

8

   

1.4.1.

Selectie en vernietiging

8

   

1.4.2.

Verantwoording van de bewerking

9

   

1.4.3.

Ordening van het archief

9

   

1.4.4.

Aanwijzingen voor de gebruiker

9

   

1.4.5.

Verwant materiaal

9

2.

Beschrijving van de series en bestanddelen

10

 

2.1.

Algemeen

10

   

2.1.1.

De KNAW tijdens de Tweede Wereldoorlog

10

   

2.1.2.

Organiseren van jubilea- en lustrumvieringen

11

   

2.1.3.

Geschiedschrijving

11

 

2.2.

Bestuur en inrichting van van de organisatie

11

   

2.2.1.

Algemene reglementen en beleid

11

   

2.2.2.

Benoemingen

12

   

2.2.3.

Verenigde Vergadering

13

   

2.2.4.

Rapportage, evaluatie en controle van het beleid op hoofdlijnen

14

   

2.2.5.

Vergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, directie en staf

14

   

2.2.6.

Afdeling Letterkunde

15

   

2.2.7.

Raden en reglementaire en bijzonder commissies Afdeling Letterkunde

17

   

2.2.8.

Afdeling Natuurkunde

19

   

2.2.9.

Raden en reglementaire en bijzonder commissies Afdeling Natuurkunde

22

   

2.2.10.

Bedrijfsvoering en ondersteuning

24

 

2.3.

Taakuitvoering

27

   

2.3.1.

Adviseren

27

   

2.3.2.

Forum voor de wetenschappelijke wereld

45

   

2.3.3.

Nationale en internationale samenwerking

53

   

2.3.4.

Fondsen, programma’s en prijzen

57

   

2.3.5.

Onderzoeksorganisatie

63

 

2.4.

 

Oude toegangen op het archief

69

3.

Bijlagen

72

Bijlage 1: Besluit beperkingen openbaarheid

72

Bijlage 2: Advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 23 mei 2019

74

1. Beschrijving van het archief

1.1. Beschrijving

1.1.1 Titel: Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen (KNAW)

1.1.2 Periode: 1940–1993 (1995)

1.1.3 Omvang: 60,3 meter

1.1.4 Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel van de stukken is in het Nederlands.

1.1.5 Soort archiefmateriaal: Geschreven, getypte en gedrukte documenten.

1.1.6 Archiefbewaarplaats: Noord-Hollands Archief, Haarlem

1.1.7 Archiefvormer: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

1.1.8 Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is werkzaam op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. Zij is een genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines, bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten en adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening. Dit organisatiearchief bestaat uit de dossiers die zijn afgesloten in de periode 1940 tot en met 1993, voor zover deze zijn gewaardeerd als blijvend te bewaren.

1.2. Aanwijzingen voor de gebruiker

1.2.1. Openbaarheid

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Nummer

Jaartal

184

2031

185

2047

361

2034

362

2042

363

2047

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Nummer

Jaartal

Nummer

Jaartal

Nummer

Jaartal

164

2020

179

2038

345

2030

165

2021

180

2040

346

2031

166

2022

181

2042

347

2032

167

2023

182

2043

348

2033

168

2024

183

2044

349

2034

169

2025

335

2020

350

2035

170

2026

336

2021

351

2036

171

2027

337

2022

352

2037

172

2028

338

2023

353

2038

173

2029

339

2024

354

2039

174

2030

340

2025

355

2040

175

2031

341

2026

356

2041

176

2032

342

2027

357

2042

177

2033

343

2028

358

2043

178

2034

344

2029

359

2044

Toelichting

Inventarisnummers 184 en 185 en 361 t/m 363 betreffen de formulieren met biografische aantekeningen die werden ingeleverd door de nieuw gekozen leden van de Akademie. Deze bevatten de volgende gegevens: namen en voornamen van de betrokkenen, ouders, echtgenoten en van de kinderen, de geboortedatum en -plaats van de betrokkene, genoten opleiding en onderwijs, vervulde betrekkingen of ambten, privé- en werkadres, eventueel ontvangen koninklijke onderscheidingen en bank- of girorekeningnummers.

Met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een beperking op de openbaarheid gesteld van de zogenoemde biografische gegevens van leden. Omdat er in de betreffende periode geen leden zijn benoemd die jonger waren dan 35 jaar geldt een openbaarheidsbeperking voor 65 jaar na het jaar van afsluiting van het dossier.

Inventarisnummers 164 t/m 183 en 335 t/m 359 betreffen de memories tot aanbeveling voor het lidmaatschap en correspondentschap van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De KNAW is van oudsher in de basis een genootschap van gerenommeerde wetenschappers. De leden werden gekozen doormiddel van coöptatie; de bestaande leden kozen nieuwe leden op basis van aantoonbare wetenschappelijke excellentie. In de onderhavige tijdsspanne bereidden de afdelingen van de KNAW jaarlijks per vacature voor nieuw lidmaatschap twee voordrachten voor met bijbehorende memorie van aanbeveling. Van niet gekozen kandidaten werd de memorie van aanbeveling bij reglement als vervallen beschouwd en vernietigd.

Het is zowel in het belang van de KNAW zelf als van de leden dat voordrachten en benoemingen in alle vrijheid kunnen plaatsvinden. Dat vergt een zekere mate van geheimhouding, die ook aan de leden is toegezegd. Memories van aanbeveling werden daarom reglementair als geheime stukken beschouwd. Vanwege het belang van deze stukken voor historisch of biografisch onderzoek komen de memories tot aanbeveling van nieuwe leden desalniettemin in aanmerking voor blijvende bewaring. Vanwege belang van beslotenheid van voordrachten is echter een beperking gesteld op de openbaarheid van deze memories tot 50 jaar na het jaar van benoeming.

1.2.2. Beperkingen van het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig.

1.2.3. Aanvraaginstructie

[Nog in te vullen door het Noord-Hollands Archief]

1.2.4. Citeerinstructie

[Nog in te vullen door het Noord-Hollands Archief]

1.3. Archiefvorming

1.3.1. Geschiedenis van de archiefvormer

Voorgeschiedenis

De voorloper van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) werd in 1808 opgericht door Koning Lodewijk Napoleon, in navolging van nationale wetenschappelijke genootschappen in het buitenland als de Royal Society in Londen en de Académie Française in Parijs. De toenmalige naam van de KNAW was het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten. Het Instituut was een lichaam dat gevraagd en ongevraagd adviezen kon uitbrengen aan de overheid en tevens sommige besluiten van die overheid moest uitvoeren. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk veranderde de naam van het Instituut in het Hollandsch Instituut of l’Institut d’Amsterdam. Vanaf 1812 is het Instituut, later de Akademie, gevestigd in het Trippenhuis te Amsterdam. Na het herstel van de onafhankelijkheid werd het voortbestaan van het Instituut op 2 februari 1814 bekrachtigd bij Soeverein Besluit en kreeg het de naam Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Het voortbestaan werd op 6 april 1816 opnieuw bekrachtigd bij koninklijk besluit. De nieuwe naam werd het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten.

Tijdens de regeerperiode van Willem II (1840–1849) kwam er steeds meer kritiek op het functioneren van het Instituut. Op 26 oktober 1851 werd het oude Instituut bij koninklijk besluit opgeheven en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen opgericht, met als doelstelling, ‘bevordering der Wis- en Natuurkunde in haren gehelen omvang’. Op 23 februari 1855 werd deze doelstelling uitgebreid met ‘bevordering der Taal, Letter-, Geschiedkundige en Wijsgerige Wetenschappen’. Van 1855 tot 2017 kende de Akademie twee Afdelingen, gemakshalve aangeduid met de Afdeling Natuurkunde en de Afdeling Letterkunde.

Taken

Het bestaan van de KNAW werd lange tijd geregeld in een reeks koninklijke besluiten. Bij koninklijk besluit van 5 januari 1938, werd de taak en positie van de Akademie opnieuw bepaald en de naam van de organisatie definitief gewijzigd in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Stb. 1938, 390). In dit besluit werd ook een nieuw reglement vastgesteld. In het Reglement van de KNAW worden van oudsher het bestuur en de inrichting van de organisatie geregeld. Wijzigingen in het reglement werden tot 1991 steeds bij koninklijk besluit vastgesteld. De functie van de KNAW werd bij koninklijk besluit van 5 januari 1938 vastgelegd in artikel 2 van het Reglement: ‘De Akademie is bestemd tot:

 • a. een raadgevend lichaam voor de regering op het gebied der wetenschap;

 • b. een middelpunt van samenwerking voor de beoefenaars der wetenschap in Nederland, Nederland-Indië, Suriname en Curaçao;

 • c. een band van vereniging tussen de geleerden van Nederland en die van andere landen;

 • d. een instelling tot bevordering van zodanige wetenschappelijke onderzoekingen en ondernemingen als slechts door samenwerking van de beoefenaars der wetenschap en met ondersteuning van de regering kunnen tot stand gebracht worden.’

Met de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) van 8 oktober 1992 (Stb. 1992, 593) heeft de KNAW in 1993 rechtspersoonlijkheid gekregen. Deze rechtspersoonlijkheid sui generis, dat wil zeggen rechtstreeks voortvloeiend uit een wet, is opgenomen in artikel 1.16 van de WHW. De KNAW is vanaf dat moment een rechtspersoon met wettelijke taak. Met de instelling krachtens publiekrecht, is de KNAW tevens een bestuursorgaan overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Omdat de KNAW niet is bekleed met openbaar gezag, is zij geen ZBO zoals gedefinieerd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is het doel van de KNAW vastgelegd in het eerste lid van artikel 1.5 (WHW, Stb. 1992, nr. 593):

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is werkzaam op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. In elk geval bevordert zij de uitwisseling van gedachten en informatie tussen haar leden onderling en tussen de leden en andere wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties, adviseert zij Onze minister desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden op het gebied van de wetenschapsbeoefening en bevordert zij de wetenschapsbeoefening door werkzaamheden op dat gebied te verrichten of te doen verrichten’.

Organisatie

De KNAW is van oudsher in de basis een genootschap van gerenommeerde wetenschappers. Van 23 februari 1855 tot 1 januari 2017 kende de Akademie twee afdelingen (vanaf 2017 is het genootschap onderverdeeld in vier multidisciplinaire domeinen). De Afdeling Natuurkunde vertegenwoordigde de wiskundige en natuurkundige wetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen. De Afdeling Letterkunde vertegenwoordigde de geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen. De afdelingen hadden ieder een eigen bestuur. De Afdeling Natuurkunde was vanaf 1949 onderverdeeld in zes secties, vanaf 1960 aangevuld met een Sectie voor Technische Wetenschappen, van 1949 tot 1990 met een Vrije Sectie en van 1972 tot 1999 met een Sectie voor Biochemie en Biofysica. De Afdeling Letterkunde was vanaf 1979 onderverdeeld in vijf secties. De Verenigde Vergadering van beide Afdelingen, d.w.z. de algemene ledenvergadering, vormde formeel het hoogste orgaan binnen de KNAW.

De Akademieleden zijn onderverdeeld in gewone leden en buitenlandse leden. Voorts werden tot 2011 correspondenten gekozen (Nederlandse wetenschappers in het buitenland). De leden worden gekozen doormiddel van coöptatie; de bestaande leden kiezen de nieuwe leden. Tot 2011 bereidden de verschillende secties jaarlijks per vacature twee voordrachten voor met bijbehorende ‘memorie tot aanbeveling’. Memories tot aanbeveling werden gezien als geheime stukken. Van niet gekozen kandidaten werd de memorie tot aanbeveling bij reglement als vervallen beschouwd, en vernietigd.

De KNAW wordt geleid door een bestuur. Daarnaast hebben de vier domeinen een eigen bestuur. Tot 1973 bestond het algemeen bestuur uit de twee afdelingsbesturen van de Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde. Bij afwisseling trad één van de beide voorzitters op als algemeen voorzitter van de Akademie. Op 6 maart 1973 werd bij koninklijk besluit een nieuw reglement vastgesteld, waarin het ambt van president werd ingesteld en tevens een dagelijks bestuur (Stb. 1973, 86). Het dagelijks bestuur bestond uit de president, de voorzitters van de beide afdelingen, de algemeen secretaris, en tot 1 april 1995 de algemeen penningmeester. In verschillende periodes was er ook een secretaris buitenland.

De KNAW kent een aantal vaste adviesraden, bestaande uit zowel leden van de Akademie als niet-leden. De raden staan als orgaan van bijstand en advies het bestuur terzijde. Naast de vaste raden kent de KNAW tijdelijke commissies voor specifieke adviesaanvragen.

In de eerste helft van de twintigste eeuw werden de eerste onderzoeksinstituten verbonden aan de KNAW, aanvankelijk op initiatief van de Akademie zelf. Tegen het eind van de jaren tachtig werd, als uitvloeisel van de ‘operatie Para-universitaire Instituten’ van de toenmalige Minister van Onderwijs en Wetenschappen, een aantal interuniversitaire instituten onder het beheer van de Akademie gebracht die tot dan toe onder het beheer van de minister vielen. De KNAW fungeert in 2017 als koepelorganisatie voor vijftien wetenschappelijke instituten op het terrein van de geestes-, sociale en levenswetenschappen.

Het bestuur, de directie en de raden en commissies worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door een stafbureau. Het Bureau van de KNAW werd tot 1960 geleid door een hoofd van administratie die leidinggaf aan een handjevol ambtenaren. In 1960 werd een directeur aangesteld voor de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Sindsdien heeft de KNAW meerdere directiestructuren gekend.

1.3.2. Geschiedenis van het archiefbeheer

Tot circa 1985 hanteerde het Bureau van de KNAW voor de registratie een methode die kan worden gekenmerkt als een agendastelsel, gecombineerd met een rubriekenstelsel. Met betrekking tot het agendastelsel zijn te herkennen:

 • de klapper op de agenda (inventarisnummers 1386 t/m 1396);

 • de agenda van binnengekomen en uitgaande stukken (inventarisnummers 1397 t/m 1461);

 • minuten van uitgaande brieven op dubbelgevouwen doorslagen met de ingekomen stukken erin gevoegd.

Aanvullende toegangen waren:

 • de index op de notulenboeken (inventarisnummers 1462 t/m 1467);

 • de index op het archief (inventarisnummers 1468 t/m 1473).

Het archief was in deze periode gescheiden in drie afdelingen: het archief van het bestuur, het archief van de Afdeling Letterkunde en het archief van de Afdeling Natuurkunde. De stukken die gericht waren aan de

KNAW in het algemeen of aan één van drie genoemde afdelingen kregen na binnenkomst een stempel met datum van binnenkomst. Daarin werd genoteerd voor welke afdeling het stuk was bestemd: Bestuur. Letterkunde of Natuurkunde. Stukken die niet aan een van de besturen hoefden te worden voorgelegd, werden doorgestuurd naar de uitvoerende medewerkers en werden niet ingeschreven. Deze stukken ontbreken voor het leeuwendeel in het archief. Met de slagwoorden in de klappers werd per ingeschreven stuk aangegeven onder welke rubriek het ingekomen stuk zou worden ingeschreven in de ‘agenda op inkomende en uitgaande stukken’ van de betreffende afdeling.

Het originele ingekomen stuk kwam ter tafel in de vergadering van het bestuur, het afdelingsbestuur of in de afdelingsvergadering. Het uitgaand antwoord kreeg in principe hetzelfde nummer als de ingekomen brief. Indien er meerdere brieven werden opgesteld, bijvoorbeeld omdat eerst schriftelijk advies werd ingewonnen, kregen de uitgaande brieven een volgnummer in Latijnse cijfers (bijvoorbeeld 630I, 630II, 630III, etc.). Van de uitgaande brieven werd een dubbelgevouwen doorslag gemaakt, dat uitgevouwen de dubbele grootte had van het briefpapier. De doorslagen waren roze voor brieven van het bestuur, blauw voor brieven van de Afdeling Letterkunde en geel voor brieven van de Afdeling Natuurkunde. De voorliggende ingekomen stukken werden in de dubbelgevouwen doorslag van de uitgaande brief gevoegd. Het hele pakketje werd vervolgens voorzien van een papieren omslag met een titel, waarmee per rubriek een dossier werd gevormd. Daarin konden later nieuwe stukken worden toegevoegd. De dossiers werden bewaard in hangmappen in ladekasten. Ze waren geordend naar rubriek.

Om te voorkomen dat het aantal rubrieken te groot zou worden en om hier continuïteit in te behouden werd een index op de agenda gemaakt. Dit betrof een kaartenbaksysteem met fiches met daarop kruisverwijzingen naar een bepaalde rubriek. Op de notulenboeken werd een separate index gemaakt.

Vanaf de zomer van 1993 kwam alle post centraal binnen bij het bureau Post- en Archiefzaken (PAZ). In 1994 werd voor de ordening van het archief de ‘Archiefcode van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen’ opgesteld. Met de invoering van de archiefcode is het besluit genomen ook de eerder afgesloten dossiers te voorzien van een archiefcode en het hele archief volgens deze codering te ordenen. Daarmee ging de eerdere alfabetische ordening op basis van de rubrieken verloren. De nieuwe werkwijze en de herordening van het archief leidde ertoe dat de oude toegangen niet meer werden gebruikt.

1.4. Structuur van het archief

1.4.1. Selectie en vernietiging

De te bewaren archiefstukken zijn geselecteerd aan de hand van de ‘Selectielijst voor het organisatiearchief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1945–.

Het overleg over de selectielijst tussen de vertegenwoordiger van de zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en schriftelijk plaats in de periode van mei tot en met december 2014. Daarnaast heeft de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris ook advies ingewonnen bij het Noord-Hollands Archief over de als blijvend te bewaren archieven van de KNAW, aangezien deze instelling fungeert als archiefbewaarplaats voor de archieven van de KNAW, en voor wetenschapsarchieven in meer algemene zin. Het Noord-Hollands Archief heeft op 27 februari 2015 haar advies uitgebracht. De concept selectielijst werd in februari 2015 voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995. Van het gevoerde overleg over de selectielijst is een verslag gemaakt, dat met de selectielijst ter inzage is gelegd. Vanaf 1 april 2015 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Er is geen commentaar ontvangen. Daarop werd de selectielijst op 5 juni 2015 door de algemene rijksarchivaris namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2015, nr. 17424, d.d. 26 juni [NA/2015/15698]).

1.4.2. Verantwoording van de bewerking

De archieven zijn bewerkt door de medewerkers van de sectie Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de KNAW. Daarbij is de selectielijst toegepast op het beschreven archief. Na de selectie van de voor blijvende bewaring in aanmerking komende dossiers, zijn deze opnieuw oplopend genummerd. In het dossierregistratiesysteem van de KNAW zijn zowel de oude dossiernummers als de nieuwe inventarisnummers opgenomen. Per dossier is aangegeven op basis van welk nummer in de selectielijst het dossier in aanmerking kwam voor blijvende bewaring.

1.4.3. Ordening van het archief

Overeenkomstig archiefcode van de KNAW van 1993, is het archief in hoofdlijnen geordend in een deel ‘Bestuur en inrichting van de organisatie’ en een deel ‘Taakuitvoering’. In afwijking van de archiefcode zijn de dossiers betreffende de periode van de Tweede Wereldoorlog, de dossiers betreffende jubileumvieringen en de dossiers betreffende de geschiedschrijving van de KNAW vooraan geplaatst (inventarisnummers 1 t/m 17). De archiefcode van 1993 kent hiervoor geen speciale codering. De documenten betreffende de postregistratie en de nadere toegangen op het archiefbeheer zijn aan het einde van de inventaris geplaatst. Dit betreffen de inventarisnummers 1386 t/m 1473.

In de archiefcode van 1993 is een onderscheid aangebracht tussen de archieven van de Afdeling Letterkunde en van de Afdeling Natuurkunde. Deze ordening komt in hoofdlijnen overeen met de oorspronkelijke ordening (zie 1.3.2). De dossiers betreffende de verschillende adviezen (inventarisnummers 545 t/m 816) zijn binnen deze rubriek/codering geordend in adviezen en commentaren van de KNAW in het algemeen, van de Afdeling Letterkunde, van door de Afdeling Letterkunde ingestelde raden en commissies, van de Afdeling Natuurkunde en van door de Afdeling Natuurkunde ingestelde raden en commissies. De dossiers betreffende de door de KNAW georganiseerde bijeenkomsten (inventarisnummers 827 t/m 1092) zijn binnen deze rubriek op een gelijke wijze geordend.

1.4.4. Aanwijzingen voor de gebruiker

Op de notulenboeken werd een separate index gemaakt. In de marge van de notulen werd de rubriek genoteerd waarbinnen het betreffende onderwerp viel. Deze rubrieken werden opgenomen op fiches in een kaartenbaksysteem (inventarisnummers 1462 t/m 1466). Iedere kaart bevat:

 • het volgnummer van het kaartje als er meerdere kaartjes voor een rubriek bestonden;

 • de naam van de betreffende rubriek;

 • een stempel ‘Bestuur’, ‘Natuurkunde’ of ‘Letterkunde’, verwijzend naar de betreffende afdeling;

 • korte beschrijvingen van het onderwerp dat werd behandeld;

 • eventueel een kruisverwijzing naar een andere kaart;

 • een Romeins cijfer dat verwijst naar het betreffende notulenboek;

 • een getal in Arabische cijfers, dat verwijst naar de betreffende bladzijde in het notulenboek; en

 • eventueel de afkorting ‘Best.’, dat een verwijzing betreft naar een notulenboek van het bestuur van de betreffende afdeling.

1.4.5. Verwant materiaal

Verwante archieven zijn:

 • Noord-Hollands Archief te Haarlem: toegang 175 ‘Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten (KNIW) te Amsterdam (1808–1851)’

 • Noord-Hollands Archief te Haarlem: toegang 64 ‘Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam ((1838) 1851–1940 (1954))’

Naar buiten toe manifesteerde de KNAW zich vooral in haar series gedrukte publicaties. Deze publicaties zijn aanwezig bij de oudere universiteitsbibliotheken en bij de buitenlandse zusteracademies met wie ze werden uitgewisseld. De vrijwel complete series van gebonden exemplaren die aanwezig waren binnen de Akademie zijn in 2005 na de opheffing van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatievoorziening (NIWI) als onderdeel van de Akademiebibliotheek overgebracht naar het depot van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). De series gedrukte publicaties waarin zich delen uit de periode 1940–1993 bevinden, zijn:

 • Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1938–1949

 • Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1950–2009

 • Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Amsterdam: 1938–2008 (Vol. 40 (1938) – 191 (2008))

 • Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe reeks, Amsterdam: 1938–1987 (Vol. 1 (1938) – 50 (1987))

 • Mededelingen Afdeling Letterkunde. Nieuwe reeks/Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1988–2010 (Vol. 51 (1988) – 73 (2010))

 • Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Eerste sectie, Amsterdam: 1938–1949 (Vol. 16 (1938) – 19 (1949))

 • Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Eerste reeks, Amsterdam: 1954–2006 (Vol. 20 (1954) – 53 (2006))

 • Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Tweede sectie, Amsterdam: 1938–1951 (Vol. 37 (1938) – 47 (1951))

 • Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Tweede reeks, Amsterdam: 1952–2006 (Vol. 48 (1952) – 103 (2006))

 • Verslagen van de gewone vergaderingen der Afdeling Natuurkunde/Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1925–1970 (Vol. 24 (1925) – 79 (1970))

 • Verslag van de gewone vergadering der Afdeling Natuurkunde/Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1971–2009 (Vol. 80 (1971) – 118 (2009))

 • Proceedings of the Section of Sciences/Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1899–1951 (Vol. 1 (1899) – 53 (1950))

 • Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series A, mathematical sciences, Amsterdam 1952–1989 (Vol. 55 (1952) – 91 (1988))

 • Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series B, palaeontology, geology, physics, chemistry, anthropology, Amsterdam: 1951–1989 (Vol. 54 (1951) – 92 (1989))

 • Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series C, biological, chemical, geological, physical and medical sciences, Amsterdam: 1951–1989 (Vol. 54 (1951) – 92 (1989))

 • Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1990–1997 (Vol. 93 (1990) – 100 (1997))

 • Idagationes mathematicae, Amsterdam: 1939–2009 (Vol. 1 (1939) – 51 (1989))

 • Idagationes mathematicae. New series, Amsterdam: 1990–2009 (Vol. 1 (1990) – 20 (2009))

 • Prijsverzen, Amsterdam: 1921–1978

 • Akademiedagen, Amsterdam: 1947–1971 (Vol. 1 (1949) – 22 (1971))

 • Rapporten van afgevaardigden van de Nederlandse regering en van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen naar wetenschappelijke bijeenkomsten, Amsterdam: 1949–1955 (Vol. 1 (1949) – 7 (1955))

 • Rapporten inzake afvaardigingen naar bijeenkomsten ter beoefening of bevordering der wetenschappen uitgebracht aan de Nederlandse regering of aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam: 1956 – 1971 (Vol. 8 (1956) – 23 (1971))

2. Beschrijving van de series en bestanddelen

2.1. Algemeen

2.1.1. De KNAW tijdens de Tweede Wereldoorlog

1

Diverse stukken inzake de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) tijdens de 2de Wereldoorlog. 1940–1955.

1 pak

 

1.

Aanwijzingen inzake de houdingen van bestuursorganen bij een vijandelijke inval

 
 

2.

Naamsverandering, het reglement en de rechtsvorm van de Akademie

 
 

3.

Inlevering van metalen

 
 

4.

Commissie voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen.

 
 

5.

Betreffende afstammingsmaatregelen

 
 

6.

Klacht betreffende de behandeling van de Akademie bij de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

 
 

7.

Inkoopcentrale voor levensmiddelen voor het personeel van de KNAW.

 
 

8.

Winterhulp

 
 

9.

Zuivering van Akademieleden

 
 

10.

Diverse overige correspondentie van het bestuur

 
     

2

Stukken inzake de Kunstbeschermingsdienst van Amsterdam (KB) en de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst, die optraden als brandweerdienst voor het Trippenhuis en gedurende de Tweede Wereldoorlog in het Trippenhuis waren gevestigd. 1940–1946.

1 pak

     

3–5

Stukken betreffende adviezen aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, n.a.v. de papierschaarste tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, 1941–1947

3 pakken

     
 

3:

Adviezen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW inzake het al dan niet ter beschikking stellen van papier voor de publicatie van natuurwetenschappelijke uitgaven. 1941–1947.

 
 

4:

Advies van de KNAW over de inkrimping en opheffing van wetenschappelijke tijdschriften, naar aanleiding van het besluit van het Referat Zeitschriften van het Rijkscommissariaat dat het papierverbruik van wetenschappelijke tijdschriften wegens ernstige papier tekort met minimaal 50% verminderd moest worden. 1943.

 
 

5:

Adviezen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW inzake het al of niet ter beschikking stellen van papier voor de publicatie van uitgaven op letterkundig gebied. 1941–1945.

 

2.1.2. Organiseren van jubilea- en lustrumvieringen

6

Stukken inzake de viering in de Verenigde Vergadering van 7 april 1941 van het 125-jarig jubileum van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen, toen werd herdacht dat het in 1808 door Lodewijk Napoleon ingestelde ‘Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten’ met het koninklijk besluit van 6 april 1816 een echt Nederlands karakter kreeg. 1941.

1 omslag

     

7–11

Stukken betreffende de organisatie van het 150-jarig jubileum van de KNAW, dat werd gevierd van 6 t/m 9 mei 1958. 1953–1958.

5 pakken

 

7:

Diverse onderwerpen. 1953–1958

 
 

8:

Diverse onderwerpen. 1953–1958

 
 

9:

Diverse onderwerpen. 1953–1958

 
 

10:

Stukken betreffende publicaties omtrent het 150-jarig jubileum van de KNAW. 1957–1958

 
 

11:

Stukken inzake het uitnodigen van gasten voor de viering van het 150-jarig jubileum van de KNAW. 1957–1958

 
     

12

Stukken betreffende de viering van het 31e lustrum van de KNAW tijdens de Verenigde Vergadering van 11 mei 1963, waarbij het programma van de viering onder andere bestond uit de redevoeringen ‘De eenheid van het heelal’ door prof.dr. M.G.J. Minnaert en ‘De wet van het geringste offer’ door prof.mr. A.J.P. Tammes. 1963.

1 omslag

     

13

De toespraak van prof.dr. P.G. Gaillard, de algemene voorzitter van de KNAW, gehouden in de Verenigde Vergadering van 30 maart 1968 ter gelegenheid van het 32e lustrum van de KNAW. 1968.

1 omslag

     

14

Stukken betreffende de ter gelegenheid van de herdenking van het 175 jarig bestaan van de Akademie georganiseerde Verenigde Vergadering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 12 mei 1983, en betreffende het ter gelegenheid van dit jubileum georganiseerde symposium ‘Wetenschap ten Goede en ten Kwade’ op 9 december 1983. 1983.

1 omslag

     

15

Stukken betreffende de viering van het 100-jarig jubileum van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op 26 oktober 1951. 1951.

1 omslag

     

16

Stukken betreffende de viering van het 100-jarig jubileum van de Afdeling Letterkunde van de KNAW op 23 februari 1955. 1954–1955.

1 omslag

2.1.3. Geschiedschrijving

17

Stukken betreffende de door de KNAW gefinancierde uitgave van de door M.E. ‘t Hart bijgewerkte tweede druk van de publicatie ‘Het Trippenhuis’ van H.A. van Goch. 1943–1948.

1 omslag

2.2. Bestuur en inrichting van van de organisatie

2.2.1. Algemene reglementen en beleid

18

Stukken betreffende het voorstel van de Minister van OKW om een afdeling Schone Kunsten toe te voegen aan de KNAW. 1951.

1 omslag

     

19

Stukken betreffende de Commissie Gorter, die werd ingesteld om advies uit te brengen over de toekomstige taak en positie van de Akademie. In 1969 voltooide de Commissie Gorter het rapport ‘De Taak en de Positie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de Toekomst’, waarin onder andere wordt voorgesteld de leiding van de Akademie op te dragen aan een President. 1967–1970.

1 pak

     

20

Stukken betreffende een discussie over de functie van de KNAW in het kader van de Nota Wetenschapsbeleid, waaronder het rapport ‘Enkele overwegingen en voorstellen van het Algemeen Bestuur betreffende de positie en de structuur van de KNAW’ en de later versie uit 1978 van het rapport ‘Functie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen’. 1975–1978.

1 omslag

     

21

Stukken betreffende het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de taken en organisatie van de KNAW, de leiding van de Akademie aan de instituten en de financiële en administratieve organisatie. 1978–1979.

1 omslag

     

22

Stukken betreffende de reorganisatie van het directoraat van de KNAW, waarbij een scheiding tot stand kwam tussen twee directeuren: de Directeur Akademiezaken en een Directeur Personele-, Financiële- en Instituutszaken (PFI). 1979–1981.

1 omslag

     

23

Stukken betreffende de adviestaak en de raden van de KNAW in het kader van het project ‘Externe Advisering’ van het project ‘Reorganisatie Rijksdienst’ van de Commissie Vonhoff. 1979–1983.

1 omslag

     

24

Stukken betreffende de aanstelling van een Algemeen Directeur en een Directeur Beheer van de KNAW, n.a.v. de reorganisatie van de organisatiestructuur. 1989.

1 omslag

     

25

Stukken betreffende de wettelijke grondslag van de KNAW, de overweging ten aanzien van een KNAW-wet en de totstandkoming van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). 1987–1990.

1 omslag

     

26

Stukken betreffende de reorganisatie van de organisatiestructuur van de KNAW in de periode 1984 tot 1989, waaronder de rapporten ‘De organisatie van de KNAW’ (november 1984), ‘Een toetsing van de organisatiestructuurvoorstellen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW)’ (april 1985) en ‘De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: traditie en perspectief’ (januari 1986). 1984–1986.

1 pak

     

27

Stukken betreffende de reorganisatie van de organisatiestructuur van de KNAW in de periode 1984 tot 1989, waaronder de rapporten: ‘Uitwerking van de organisatiestructuur van de Akademie’ (oktober 1986) en ‘De organisatiestructuur van de KNAW’ (mei 1987). 1987–1989.

1 pak

     

28–40

Stukken betreffende de herziening van het Reglement van de KNAW. 1945–1981.

11 omslagen en

2 pakken

 

28:

Inzake de indeling in secties van de Afdeling Natuurkunde en betreffende aanpassingen in het aantal leden en naamswijzigingen voor Nederlandsch-Indië en Curaçao, bekrachtigd bij koninklijk besluit No. J. 421 van 8 september 1949 (Staatsblad No. 390). 1945–195

1 pak

 

29:

Inzake de aanstelling van ambtenaren bij instituten of bijzondere commissies van de KNAW, bekrachtigd bij koninklijk besluit No. 12 van 24 juni 1954 (Staatsblad No. 293). 1950–1954

 
 

30:

Inzake meerdere wijzigingen, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 juli 1958 (Staatsblad No. 353). 1954–1958

 
 

31:

Inzake het voorstel van prof.dr. L.E.J. Brouwer betreffende een reglementswijziging in de procedure voor verkiezingen van nieuwe leden van de KNAW, waarvoor destijds een Commissie voor de Reglementsherziening is ingesteld. 1961–1964

 
 

32:

Inzake het functioneren en de positie van de Akademieraden van de beide Afdelingen van de KNAW. 1962–1964

 
 

33:

Inzake het bestuur en het aantal leden, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 oktober 1968 (Staatsblad No. 581). 1968

1 pak

 

34:

Inzake de uitbreiding van het aantal leden van beide afdelingen, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 november 1970 (Staatsblad No. 557). 1970

 
 

35:

Inzake de wijzigingen in het bestuur en de aanstelling van een president, naar aanleiding van het rapport van de Commissie Gorter, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 maart 1973 (Staatsblad No. 86). 1970–1974

 
 

36:

Inzake het rustend lidmaatschap van correspondenten, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 september 1975 (Staatsblad No. 527). 1972–1975

 
 

37:

Inzake het aantal leden van de afdelingen, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 februari 1977 (Staatsblad No. 68). 1973–1977.

 
 

38:

Inzake de leeftijd van het rustend lidmaatschap, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 oktober 1977 (Staatsblad No. 603). 1975–1977.

 
 

39:

Inzake de Bibliotheekcommissie, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 januari 1980 (Staatsblad No. 22). 1979–1980.

 
 

40:

Inzake de herziening de regelementen van orde van de Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde van de KNAW, met betrekking tot het aanbieden van verhandelingen en mededelingen. 1980–1981.

 
       

41

Stukken betreffende de verschillende voorstellen tot herziening van het Reglement van de KNAW, inzake de inrichting van de structuur van de KNAW, het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering en een Model-Reglement voor de Instituten en Bureaus van de Akademie. 1980–1984.

1 pak

     

42

Stukken betreffende de herzieningen van het Sociaal Statuut van 20 juli 1984, die werden vastgesteld op 18 juni 1986 en 20 januari 1987. 1985–1987.

1 omslag

     

43

Stukken inzake een wijziging van het Reglement van de KNAW met ingang van d.d. 1 januari 1991, met betrekking tot de herverdeling van zetels over de secties van beide Afdelingen. 1990.

1 omslag

     

44

Stukken betreffende de eventuele herintroductie van het diploma van lidmaatschap voor de leden van de KNAW. 1948–1950

1 omslag

     

45

Stukken betreffende het voorstel van prof.dr. J. Jongbloed, ingediend namens de Sectie voor Geneeskunde, betreffende het instellen van een kenteken of ambtskleding dat bijvoorbeeld bij officiële gelegenheden door de leden van de KNAW zou kunnen worden gedragen. 1958–1961.

1 omslag

2.2.2. Benoemingen

46

Stukken betreffende de benoeming van het Algemeen Bestuur (AB) van de KNAW, dat bestond uit de voorzitters, ondervoorzitters en secretaris-penningmeesters (later secretaris en penningmeester) van de beide afdelingen, en vanaf 1973 uit de president, de voorzitters van de beide afdelingen, de algemeen secretaris en de algemeen penningmeester. 1942–1981

1 omslag

2.2.3. Verenigde Vergadering

47

Stukken betreffende de bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW op 11 oktober 1946 ter gelegenheid van het bezoek van de eerste Minister van de Unie van Zuid-Afrika, veldmaarschalk Jan Christian Smuts. 1946–1947.

1 omslag

     

48

Stukken betreffende de bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW op 9 april 1951, die werd bijgewoond door H.M. Koningin Juliana. 1951.

1 omslag

     

49

Stukken betreffende de Buitengewone Verenigde Vergadering van de KNAW op 31 mei 1969, waarin prof. dr. H.B.G. Casimir een toelichting gaf op het door de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid uitgebrachte ‘Interim-advies inzake de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkelingswerk tot en met 1971’. Dit dossier bevat tevens de agenda's van de Verenigde Vergaderingen van 1964, 1965, 1967 en 1968. 1964–1969.

1 omslag

     

50

Stukken betreffende de Bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW op 12 november 1973, ter gelegenheid van de officiële ambtsaanvaarding van prof.dr. H.B.G. Casimir als president van de KNAW. 1973.

1 omslag

     

51

Stukken betreffende de bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW op 24 oktober 1974, ter gelegenheid van het bezoek van de president van de Republiek van Senegal, Léopold Sédar Senghor, en H.M. Koningin Juliana. 1974–1975.

1 omslag

     

52

Stukken betreffende de bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW met de Sociaal-Wetenschappelijke Raad op 5 februari 1975, vanwege de installatie van de Stuurgroep Nationaal Onderzoekprogramma Arbeidsmarkt en de Stuurgroep Nationaal Programma Demografisch Onderzoek. 1975.

1 omslag

     

53

Stukken betreffende de bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW op 24 mei 1975 n.a.v. de Nota Wetenschapsbeleid van minister Trip, met de voordrachten van dr. E.J.W. Verwey en prof.dr. E.M. Uhlenbeck over ‘Aspecten van het wetenschapsbeleid’. 1974–1975.

1 omslag

     

54

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 30 oktober 1976. 1976.

1 omslag

55

Stukken betreffende de presidentswisseling van 1978 en de bijzondere Verenigde Vergadering van de KNAW op 30 september 1978 ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. H.B.G. Casimir en de officiële ambtsaanvaarding van prof.dr. S. Dresden als president van de KNAW. 1978.

1 omslag

     

56

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 29 maart 1980, waarin prof.dr. A.D. de Groot een lezing hield met de titel ‘Onderzoek als leerproces’. 1980.

1 omslag

     

57

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 11 mei 1981, waarin onder andere prof.dr. S. Dresden het presidentschap van de KNAW overdroeg aan prof.mr. A.M. Donner. 1981.

1 omslag

     

58

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 29 maart 1982, waarin prof. J. Gowans, secretaris van de Medical research Council in Londen, een wetenschappelijke lezing hield met de titel ‘Government support for scientific research in the United Kingdom’. 1982.

1 omslag

     

59

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 11 april 1983, waarin dr. H.J. Witteveen een lezing hield met de titel ‘De internationale financiële crisis en de wereld economie. Beheersbaarheid en toekomstperspectief’. 1983.

1 omslag

     

60

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 16 april 1984, waarin prof.dr. H.J. Zwart een lezing hield met de titel ‘De dynamische aarde; een vier miljard jaar lange krachtsinspanning’. 1984.

1 omslag

     

61

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 1985, waarin prof.dr. H. Daudt een lezing gaf met de titel ‘Coalitievorming in de na-oorlogse Nederlandse politiek’. 1985.

1 omslag

     

62

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 14 april 1986, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan mr. P.W. van der Ploeg Sr. en prof.dr. R. van Lieshout, en waarin een lezing werd gehouden door dr. H.H. Cohen met de titel ‘Medische technologie in het kader van de der van de demografische ontwikkelingen’. 1986.

1 omslag

     

63

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 30 maart 1987, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan dr. L. Vroman en dr. A.J. Wiggers, en waarin een lezing werd gehouden door prof.dr. J. Bruyn met de titel ‘Rembrandts schilderijen opnieuw onderzocht’. 1986–1987.

1 omslag

     

64

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 11 april 1988, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan prof.dr. C.A. van den Beld en dr. C. le Pair, en waarin een lezing werd gehouden door prof.dr. C.T. de Wit met de titel ‘Duurzame landbouw: blijvende zorg’. 1987–1988.

1 omslag

     

65

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 20 maart 1989, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan dr. J. Hulsker en prof.dr. K. Verhoeff, en waarin een lezing werd gehouden door prof.dr. A.S. van der Woude met de titel ‘De rollen van de Dode Zee: ontcijferingsmethoden en nieuwe teksten’. 1989.

1 omslag

     

66

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 9 april 1990, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan dr. A.H. Heineken en Mr. J.M. Polak, waarin een lezing werd gehouden door prof.dr. C. de Jager met de titel ‘Zeer hete kosmische gaswolkjes’ en waarin prof.dr. D. de Wied het presidentschap van de KNAW overdroeg aan prof.dr. P.J.D. Drenth. 1990.

1 omslag

     

67

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 8 april 1991, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan prof.dr. J. van Baal en prof.dr. K.C. Winkler, en waarin een lezing werd gehouden door prof.dr. E. de Jongh met de titel ‘Oude portretten, hun zwijgzaamheid en mededeelzaamheid’. 1991.

1 omslag

     

68

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 30 maart 1992, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan mr. P. Buwalda, prof.dr. J.L. van der Gouw en prof.dr. E.A. Loeliger, en waarin een lezing werd gehouden door prof.dr. H. Galjaard met de titel ‘Genetisch onderzoek van de mens. Technologie en maatschappelijke acceptatie’. 1992.

1 omslag

     

69

Stukken betreffende de Verenigde Vergadering van de KNAW op 29 maart 1993, waarin Akademiepenningen werden uitgereikt aan prof.dr. J.J. Klant en prof.dr. A. Pais, en waarin een lezing werd gehouden door mr. T. Koopmans met de titel ‘Europa en de rechtsontwikkeling’. Dit dossier bevat tevens de stukken betreffende de (her)benoemingen van de president en algemeen secretaris/penningmeester en de leden van de besturen van beide Afdelingen. 1993.

1 omslag

     

70

Presentielijsten van de Verenigde Vergaderingen van de KNAW die werden gehouden in de periode 1981–1990. 1981–1990.

1 omslag

2.2.4. Rapportage, evaluatie en controle van het beleid op hoofdlijnen

71

Stukken betreffende de in de periode van 1940–1945 door de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (KNAW) uitgegeven verslagen van de staat en werkzaamheden van de Akademie (in dit dossier bevinden zich alleen de jaarverslagen over de jaren 1943 en 1945. 1944, 1946.

1 omslag

     

72–74

Stukken betreffende door de KNAW uitgegeven jaarverslagen. 1947–1954, 1970, 1977–1993.

3 omslagen

 

72: 1946–1953, 1969.

   
 

73: 1976–1986.

   
 

74: 1987–1992.

   

2.2.5. Vergaderingen Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, directie en staf

75–81

Notulenboeken van de Verenigde Vergadering en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de KNAW. 1933–1988.

6 banden en 1 pak

 

75: 1933 oktober 9–1969 oktober 24 (deel III)

 
 

76: 1970 januari 9–1978 decemer 21 (deel IV)

 
 

77: 1979 januari 18–1980 december 20 (deel V)

 
 

78: 1981 januari 5–1981december 23 (deel VI)

 
 

79: 1982 januari 14–1984 december 10 (deel VII)

 
 

80: 1985 januari 21–1987 december 21 (deel VIII)

 
 

81: 1988 januari 18–1988 juni 27.

1 pak

     

82–90

Agenda's en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de KNAW. 1985–1993.

9 omslagen

 

82: 1985.

 
 

83: 1986.

 
 

84: 1987.

 
 

85: 1988.

 
 

86: 1989.

 
 

87: 1990.

 
 

88: 1991.

 
 

89: 1992.

 
 

90: 1993.

 
     

91–92

Agenda's en besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur van de KNAW. 1982–1987.

2 omslagen

 

91: 1982–1985.

 
 

92: 1986–1987.

 
     

93–99

Agenda's en vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur van de KNAW. 1988–1993.

7 pakken

 

93: 1988.

 
 

94: 1989.

 
 

95: 1990.

 
 

96: 1991.

 
 

97: 1992.

 
 

98: 1993 januari- juni.

 
 

99: 1993 augustus-december.

 
     

100

Stukken betreffende twee vergaderingen met de Directeur-Generaal Wetenschapsbeleid op 20 november 1961 en op 12 november 1965. 1961–1965.

1 omslag

     

101

Verslagen van het Bestuurlijk Overleg O&W-KNAW, het overleg tussen het Ministerie van O&W en de KNAW. 1980–1993.

1 omslag

     

102

Verslagen van het Ambtelijk Overleg tussen het Ministerie van O&W en de KNAW. Deze serie is niet compleet. 1980–1993.

1 omslag

     

103–105

Agenda's, notulen en bijlagen betreffende het overleg van het Directieteam (DT) van de KNAW, dat vanaf 3 juli 1989 wekelijks op maandag plaatsvond en waaraan in wisselende samenstelling deelnamen: de algemeen directeur, de directeur beheer, het hoofd Kabinetszaken, het hoofd Personeel en Organisatie en het hoofd Financiën en Administratieve Organisatie. 1989–1991.

2 pakken en 1 omslag

 

103: 1989.

1 omslag

 

104: 1990.

 
 

105: 1991.

 
     

106

Agenda's, notulen en actiepuntenlijsten betreffende het overleg van het Management Team (MT) van de KNAW, dat vanaf 7 september 1992 op elke eerste maandag van de maand plaatsvond en waaraan in wisselende samenstelling deelnamen: de algemeen directeur, de directeur beheer, het hoofd Kabinetszaken, het hoofd Personeel en Organisatie, het hoofd Financiën en Administratieve Organisatie en het hoofd Edita. 1992–1993.

1 omslag

107

Vergaderstukken van het Wetenschappelijk Stafoverleg van de KNAW, later ook het ‘Stafoverleg Advies en Ontmoeting’ of de ‘Grote Staf’ genoemd, dat diende als intermediair tussen het Bestuur, de Directie en de secretarissen van Raden en Commissies en tot doel had de uitwisseling van alle van belang zijnde informatie tussen de betrokkenen tot stand te brengen en zich in te zetten voor optimale uitvoering van de adviestaak van de Akademie. 1980–1993.

1 pak

     

108

Vergaderstukken van de ‘Kleine Staf’ van de KNAW, bestaande uit de Algemeen Directeur, de secretarissen van de beide Afdelingen van de Akademie en het hoofd Secretariaat Afdelingen. 1989–1990.

1 omslag

2.2.6. Afdeling Letterkunde

109–112

Notulenboeken van de vergaderingen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1948–1988.

4 banden

 

109: 1948 januari 12–1960 juni 13 (deel IX)

 
 

110: 1960 september 12–1968 december 9 (deel X)

 
 

111: 1969 januari 13–1979 december 10 (deel XI)

 
 

112: 1980 januari 14–1988 april 11 (deel XII)

 
     

113–115

Agenda's, in sommige gevallen met bijlagen, voor de gewone en buitengewone vergaderingen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. De serie agenda's is niet compleet. 1964–1993.

3 omslagen

 

113: 1964–1970.

 
 

114: 1977–1985.

 
 

115: 1987–1993.

 
     

116

Persverslagen met korte samenvattingen van de voordrachten in de (openbare) Gewone Vergaderingen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1957–1978.

1 omslag

     

117–119

Presentielijsten van de Gewone en de Buitengewone Vergaderingen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1939–1993.

3 pakken

 

117: 1939 januari 9–1954 juni 21.

 
 

118: 1972 september 11–1981 april 13.

 
 

119: 1981 september 4–1993 juni 14.

 
     

120

Stukken betreffende de herziening van het Reglement Orde van de Afdeling Letterkunde van de KNAW, betreffende de stemmingsprocedure, goedgekeurd door de minister op 7 januari 1964. 1963–1964.

1 omslag

     

121

Stukken betreffende de herziening van het Reglement Orde van de Afdeling Letterkunde van de KNAW betreffende de invoering van het sectiesysteem, goedgekeurd door de minister op 18 oktober 1979. 1974–1982.

1 omslag

     

122

Stukken inzake een onderzoek door het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW naar de aanwezigheid van de leden in de afdelingsvergaderingen. 1972.

1 omslag

     

123

Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1941–1990.

1 omslag

     

124–127

Notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1961–1988.

3 banden en 1 pak

 

124: 1961 januari 9–1967 december 11 (deel I)

 
 

125: 1968 januari 8 – 1975 december 8 (deel II)

 
 

126: 1976 januari 12–1981 december 14 (deel III)

 
 

127: 1982 januari 11–1988 april 11.

1 pak

128–133

Agenda's en notulen met eventuele bijlagen van de vergaderingen van het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1982–1992.

6 omslagen

 

128: 1982 januari 11–1985 december 9.

 
 

129: 1986 januari 13–1986 december 9.

 
 

130: 1987 januari 12–1987 december 14.

 
 

131: 1988 januari 11–1988 december 12.

 
 

132: 1989 januari 9–1989 december 11.

 
 

133: 1990 januari 8–1992 juni 15.

 
     

134

Agenda's en Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW met vertegenwoordigers van de secties van de Afdeling, en overige correspondentie tussen het afdelingsbestuur en de secties. 1983–1993.

1 omslag

     

135

Stukken betreffende de instelling en invulling van een plaats uit de ‘beleidsruimte’ binnen de Afdeling Letterkunde van de KNAW, die werd ingesteld in 1990 en bedoeld was om een wetenschapper lid te laten worden van de Akademie buiten de gangbare procedure en criteria. 1986–1993.

1 omslag

     

136–137

Stukken betreffen de benoemingen van de leden, buitenlandse leden en correspondenten van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. (1946–1993)

2 pakken

 

136: 1946–1969.

 
 

137: 1970–1993.

 
     

138–183

Memories tot aanbeveling betreffende het lidmaatschap en correspondentschap van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. (1940–1993)

46 omslagen

 

138: 1940.

 
 

139: 1941.

 
 

140: 1942.

 
 

141: 1946.

 
 

142: 1947.

 
 

143: 1948.

 
 

144: 1949.

 
 

145: 1950.

 
 

146: 1951.

 
 

147: 1952.

 
 

148: 1953.

 
 

149: 1954.

 
 

150: 1955.

 
 

151: 1956.

 
 

152: 1957.

 
 

153: 1958.

 
 

154: 1959.

 
 

155: 1960.

 
 

156: 1961.

 
 

157: 1962.

 
 

158: 1963.

 
 

159: 1964.

 
 

160: 1965.

 
 

161: 1966.

 
 

162: 1967.

 
 

163: 1968.

 
 

164: 1969.

 
 

165: 1970.

 
 

166: 1971.

 
 

167: 1972.

 
 

168: 1973.

 
 

169: 1974.

 
 

170: 1975.

 
 

171: 1976.

 
 

172: 1977.

 
 

173: 1978.

 
 

174: 1979.

 
 

175: 1980.

 
 

176: 1981.

 
 

177: 1982.

 
 

178: 1983.

 
 

179: 1987.

 
 

180: 1989.

 
 

181: 1991.

 
 

182: 1992.

 
 

183: 1993.

 
     

184–185

Biografische aantekeningen betreffende de leden van de Afdeling Letterkunde van de KNAW, inclusief een toegang op nummer en een alfabetische toegang. De biografische aantekeningen betreffen doorlopend genummerde formulieren die werden ingevuld door de nieuwe leden. 1946–1981.

2 pakken

 

184: 1946–1965.

 
 

185: 1966–1981.

 
     

186

Diverse correspondentie met verschillende leden van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1943–1964.

1 omslag

     

187–191

Overlijdensberichten en condoleancebrieven betreffende leden van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1940–1981.

5 omslagen

 

187: 1940–1953.

 
 

188: 1954–1959.

 
 

189: 1960–1966.

 
 

190: 1967–1970.

 
 

191: 1971–1981.

 
     

192–195

Stukken betreffende het opstellen van levensberichten en herdenkingen van leden van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1941–1981

4 omslagen

 

192: 1941–1960.

 
 

193: 1961–1967.

 
 

194: 1968–1973.

 
 

195: 1974–1981.

 
     

196–199

Overdrukken van levensberichten betreffende leden van de Afdeling Letterkunde van de KNAW, geordend op alfabetische volgorde. 1940–1993.

4 pakken

 

196: A t/m GEL.

 
 

197: GER t/m L.

 
 

198: M t/m R.

 
 

199: S t/m Z.

 
     

200

Stukken betreffende wijzigingen in de vestigingsplaats van correspondent-leden van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. 1945–1981.

1 omslag

     

201

Stukken betreffende de vergadering van de Sectie Rechtswetenschappen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. Deze serie is niet compleet. 1979–1991.

1 omslag

     

202

Stukken betreffende de vergadering van de Sectie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. Deze serie is niet compleet. 1976–1993.

1 omslag

     

203

Stukken betreffende de vergadering van de Sectie Taal- en Literatuurwetenschappen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. Deze serie is niet compleet. 1979–1993.

1 omslag

     

204

Stukken betreffende de vergadering van de Sectie Historische Wetenschappen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. Deze serie is niet compleet. 1978–1993.

1 omslag

     

205

Stukken betreffende de vergadering van de Sectie Filosofie en Theologie van de Afdeling Letterkunde van de KNAW. Deze serie is niet compleet. 1975–1993.

1 omslag

2.2.7. Raden en reglementaire en bijzonder commissies Afdeling Letterkunde

206

Stukken betreffende de op 13 september 1962 ingestelde Commissie voor de Archeologische Wetenschappen, die de taak had het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW te adviseren over de ondersteuning van archeologische projecten, en waarvan de werkzaamheden na de opheffing in 1982 voor een groot deel zijn overgenomen door de Stichting voor Archeologisch onderzoek in Nederland (ARCHON) van ZWO. 1962–1982.

1 omslag

     

207

Stukken betreffende de Commissie Alfawetenschappen, die in 1985 door het bestuur van de Afdeling Letterkunde voor twee jaar werd ingesteld met het doel om de Afdeling Letterkunde van de KNAW te adviseren betreffende onderwerpen die kunnen leiden tot bevordering van de alfawetenschappen, en om na één jaar advies uit te brengen over de eventuele opzet van een reglementaire commissie voor de alfawetenschappen. 1983–1987.

1 omslag

     

208

Stukken betreffende de DuCange-Commissie van de KNAW, ook genoemd Commissie voor het Woordenboek van het middeleeuws Latijn der noordelijke Nederlanden (de Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi), die in de jaren twintig werd ingesteld voor de Nederlandse bijdrage aan het initiatief van de Union Académique Internationale (UAI) om de oude Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis van DuCange (het woordenboek voor bestudering van de Middeleeuwse taal dat voor het eerst verschenen in 1688) te vervangen. De commissie werd in 1992 ondergebracht bij het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis (CHI). 1949–1992.

1 omslag

     

209

Stukken betreffende de oprichting, het lidmaatschap en de vergaderingen van de Commissie Geesteswetenschappen, die in 1987 werd ingesteld door het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW, naar aanleiding van het advies van de tijdelijke bijzondere Commissie Alfawetenschappen. 1986–1993.

1 pak

     

210

Stukken betreffende de oprichting, het lidmaatschap, de vergaderingen en de opheffing van de Historisch Wetenschappelijke Commissie (HWC), die in 1970 werd ingesteld door het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW om historisch onderzoek te inventariseren en te bevorderen, alsmede om een adviserende en coördinerende rol te vervullen bij de financiering en de planning van historisch onderzoek. Na de opheffing in 1987 namen het Verbond van Historische Onderzoekers (VHO) c.q. de Nederlandse Stichting voor Historisch Onderzoek de taken van de HWC over. 1969–1987.

1 pak

     

211

Stukken betreffende de in 1978 door de Afdeling Letterkunde van KNAW ingestelde Begeleidingscommissie Editie Middelnederlandse Lancelot-versies, de tot taak had om de heruitgave van de Dietse Lancelot-teksten te beoordelen. De commissie werd in 1983 opgeheven wegens de oprichting van het bureau Basisvoorziening Tekstedities. 1977–1983.

1 omslag

     

212–246

Stukken betreffende de oprichting, het lidmaatschap en de vergaderingen van de in 1958 door het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), die adviseerde en voorstellen deed ten aanzien van de bevordering van de sociale wetenschappen, waar nodig samenwerking tussen individuele onderzoekers en instellingen initieerde en stimuleerde en optrad als vertegenwoordiger van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland en in het buitenland. 1954–1993.

35 omslagen

 

212: 1954–1959.

 
 

213: 1960.

 
 

214: 1961.

 
 

215: 1962.

 
 

216: 1963.

 
 

217: 1964.

 
 

218: 1965.

 
 

219: 1966.

 
 

220: 1967.

 
 

221: 1968.

 
 

222: 1969.

 
 

223: 1970.

 
 

224: 1971.

 
 

225: 1972.

 
 

226: 1973.

 
 

227: 1974.

 
 

228: 1975.

 
 

229: 1976.

 
 

230: 1977.

 
 

231: 1978.

 
 

232: 1979.

 
 

233: 1980.

 
 

234: 1981.

 
 

235: 1982.

 
 

236: 1983.

 
 

237: 1984.

 
 

238: 1985.

 
 

239: 1986.

 
 

240: 1987.

 
 

241: 1988.

 
 

242: 1989.

 
 

243: 1990.

 
 

244: 1991.

 
 

245: 1992.

 
 

246: 1993.

 
     

247

Stukken betreffende de Commissie Planning en Bestuur, een subcommissie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), die in 1978 werd ingesteld met de taak om de SWR te adviseren over de vraag of de SWR een initiatief zou moeten nemen en meewerken aan een nieuwe aanzet tot het denken over ‘de planning als een van de beleidsinstrumenten van de overheid’. 1978–1980.

1 omslag

     

248

Stukken betreffende de Commissie Bevordering Pershistorisch Onderzoek, een werkgroep onder auspiciën van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), die in 1978 werd ingesteld met de taak om na te gaan welke mogelijkheden er zijn het pershistorisch onderzoek in Nederland te bevorderen en daartoe de eerste stappen te doen. 1978–1985.

1 omslag

     

249–251

Stukken betreffende de door de Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie voor de uitgave van de brieven van de Franse econoom Léon Walras, een commissie die zich tevens bezig hield met het vervaardigen van een biografie over Léon Walras. 1956–1982.

2 pakken en 1 omslag

 

249: 1956–1965.

 
 

250: 1966–1982.

 
 

251:

Stukken inzake de buitenlandse subsidies voor de de publicatie van de brieven van de Franse econoom Léon Walras door de KNAW. 1956–1982.

1 omslag

     

252

Stukken betreffende de in 1861 door de Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie voor de uitgave van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland. 1942–1980.

1 omslag

     

253

Stukken betreffende de Commissie voor de Zeegeschiedenis (CVZ) die in 1932 werd ingesteld door de Afdeling Letterkunde van de KNAW met het doel de beoefening van de geschiedenis van het zeewezen, daarvoor bronnen te verzamelen en deze later eventueel ook uit te geven. 1932–1993.

1 pak

     

254–256

Het archief van de secretaris van de door de Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie voor de Zeegeschiedenis (CVZ) van de periode 1931 tot 1984 dat in 2010 door dhr S. van de Meer, secretaris-penningmeester van de commissie, is overgedragen aan het Bureau-KNAW, onder voorwaarde dat niets uit het archief zou worden vernietigd. 1931–1984.

3 pakken

 

254:

Correspondentie en notulen. 1932–1969.

 
 

255:

Correspondentie en notulen uit de periode 1970–1983, stukken betreffende financiële verantwoording (1933–1984), stukken betreffende uitgaven van de Commissie (1968–1970) en stukken betreffende de publicaties ‘Kapiteinsjaren M.H. Tromp’ (1931–1938) en ‘Korps officieren technische dienst Koninklijke Marine’ (1972). 1931–1984.

 
 

256:

Stukken betreffende de publicaties ‘De inventaris Admiraliteit Veere’ (1984), ‘Vierdaagse Zeeslag’ (1978–1984),'Watergeuzen en de Nederlanden’ (1970–1973), ‘De catalogus van Nederlandse passagiersschepen’ en overige publicaties. 1970–1984.

 

2.2.8. Afdeling Natuurkunde

257–264

Notulenboeken van de vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1943–1988.

7 banden en 1 pak

 

257: 1943 januari 30–1952 december 20 (deel XVI)

 
 

258: 1953 januari 24–1960 april 30 (deel XVII)

 
 

259: 1960 mei 28–1963 december 21 (deel XVIII)

 
 

260: 1964 januari 25–1968 december 21(deel XIX)

 
 

261: 1969 januari 25–1973 december 15 (deel XX)

 
 

262: 1974 januari 26–1979 december 22 (deel XXI)

 
 

263: 1980 januari 26–1984 december 17(deel XXII)

 
 

264: 1985 januari–1988 december 19.

1 pak

     

265–267

Agenda's voor de gewone en buitengewone vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. De serie agenda's is niet compleet. 1964–1993.

3 omslagen

 

265: 1964–1971.

 
 

266: 1976–1987.

 
 

267: 1988–1993.

 
     

268

Persverslagen met korte samenvattingen betreffende de in de jaren 1963 t/m 1987 gehouden voordrachten in vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1963–1987.

1 pak

269–279

Verslagen van de Gewone Vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. Deze serie Hollandse Verslagen is niet compleet. 1937–1993.

11 pakken

 

269: 1937 januari 30–1942 december 19 (Deel 46 t/m 51)

 
 

270: 1943 januari 30–1943 december 18 (Deel 52)

 
 

271: 1944 februari 26–1951 december 22 (Deel 53 t/m 60)

 
 

272: 1952 januari 26–1955 december 17 (Deel 61 t/m 64)

 
 

273: 1956 januari 28–1960 december 17 (Deel 65 t/m 69)

 
 

274: 1961 januari–1965 december 18 (Deel 70 t/m 74)

 
 

275: 1966 januari 29 – 1970 december 19 (Deel 75 t/m 79)

 
 

276: 1971 januari 30–1975 december 20 (Deel 80 t/m 84)

 
 

277: 1976 januari–1980 december 20 (Deel 85 t/m 89)

 
 

278: 1981 januari 31–1985 december 16 (Deel 90 t/m 94)

 
 

279: 1986 januari 27–1993 november 29 (Deel 95 t/m 102)

 
     

280–283

Presentielijsten van de Gewone en de Buitengewone Vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1907–1993.

4 pakken

 

280: 1907–1939

 
 

281: 1940–1954

 
 

282: 1969–1983

 
 

283: 1984–1993

 
     

284

Presentielijsten van de Buitengewone Vergaderingen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW van 1972 tot en met 1988. 1972–1988.

1 pak

     

285

Stukken betreffende de herziening van het Reglement van Orde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, inzake de instelling van een Sectie voor Technische Wetenschappen, goedgekeurd door de minister bij schrijven van 29 december 1960 (D.G.W. 67.391 1954–1961.

1 omslag

     

286

Stukken betreffende de herziening van het Reglement van Orde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, inzake de instelling van een Sectie voor Biochemie en Biofysica, goedgekeurd door de minister bij schrijven van 6 juli 1972 (DGW/BW 219733), en stukken betreffende de evaluatie van deze reglementswijziging na vijf jaar. 1972–1978.

1 omslag

     

287

Stukken betreffende de herziening van het Reglement van Orde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, inzake de uitgave van de Verhandelingen, goedgekeurd door de minister bij schrijven van 26 augustus 1974 (DGWO/OZWO 242085). 1973–1974.

1 omslag

     

288

Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1941–1993.

1 omslag

     

289–297

Notulenboeken van de vergaderingen van het bestuur van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1940–1988.

8 banden en 1 pak

 

289: 1940 januari 27–1952 december 20 (deel I)

 
 

290: 1953 januari 24–1960 april 30 (deel II)

 
 

291: 1960 mei 28–1963 maart 30 (deel III)

 
 

292: 1963 april 27–1965 december 18 (deel IV)

 
 

293: 1966 januari 28–1968 december 20 (deel V)

 
 

294: 1969 januari 24–1972 december 15 (deel VI)

 
 

295: 1973 januari 26–1976 november 27 (deel VII)

 
 

296: 1977 januari 28–1984 december 17 (deel VIII)

 
 

297: 1985 januari 28–1988 december 19.

1 pak

     

298–302

Agenda's en Notulen met eventuele bijlagen van de vergaderingen van het bestuur van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. (1979–1988)

5 omslagen

 

298: 1979 januari 25–1981 december 21.

 
 

299: 1982 januari 25–1985 november 16.

 
 

300: 1986 januari 27–1986 december 15.

 
 

301: 1987 januari–1987 december 18.

 
 

302: 1988 januari 25–1988 december 19.

 
     

303

Agenda's en Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW met vertegenwoordigers van de onder deze afdeling vallende secties, en overige correspondentie tussen het afdelingsbestuur en de secties. 1957–1993.

1 pak

     

304

Stukken betreffende de in 1989 door een vacature in de Vrije Sectie van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW onstane ‘poolplaats’ en betreffende de instelling en invulling van de ‘beleidsruimteplaatsen’, die vanaf 1990 beschikbaar voor voordrachten voor het lidmaatschap van de KNAW buiten de gangbare procedure en criteria. 1988–1993.

1 omslag

     

305–307

Stukken betreffende de benoemingen van gewone leden, buitenlandse leden en correspondenten van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, geordend per jaar. 1940–1993 .

3 pakken

 

305: 1940–1964.

 
 

306: 1965–1979.

 
 

307: 1980–1993.

 
     

308–341

Memories tot aanbeveling betreffende het lidmaatschap en correspondentschap van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW.

(1940–1993)

34 omslagen

 

308: 1940.

 
 

309: 1941.

 
 

310: 1942–1944.

 
 

311: 1945.

 
 

312: 1946.

 
 

313: 1947.

 
 

314: 1948.

 
 

315: 1949.

 
 

316: 1950.

 
 

317: 1951.

 
 

318: 1952.

 
 

319: 1953.

 
 

320: 1954.

 
 

321: 1955.

 
 

322: 1956.

 
 

323: 1957.

 
 

324: 1958.

 
 

325: 1959.

 
 

326: 1960.

 
 

327: 1961.

 
 

328: 1962.

 
 

329: 1963.

 
 

330: 1964.

 
 

331: 1965.

 
 

332: 1966.

 
 

333: 1967.

 
 

334: 1968.

 
 

335: 1969.

 
 

336: 1970.

 
 

337: 1971.

 
 

338: 1972.

 
 

339: 1973.

 
 

340: 1974.

 
 

341: 1975.

 

342–359

Vervolg: Memories tot aanbeveling betreffende het lidmaatschap en correspondentschap van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW.

18 omslagen

 

342: 1976.

 
 

343: 1977.

 
 

344: 1978.

 
 

345: 1979.

 
 

346: 1980.

 
 

347: 1981.

 
 

348: 1982.

 
 

349: 1983.

 
 

350: 1984.

 
 

351: 1985.

 
 

352: 1986.

 
 

353: 1987.

 
 

354: 1988.

 
 

355: 1989.

 
 

356: 1990.

 
 

357: 1991.

 
 

358: 1992.

 
 

359: 1993.

 
     

360–363

Biografische aantekeningen betreffende de leden van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW met een toegang op nummer en een alfabetische toegang. De biografische aantekeningen betreffen doorlopend genummerde formulieren die werden ingevuld door de nieuwe leden. 1946–1981.

4 pakken

 

360: 1946–1952.

 
 

361: 1953–1968.

 
 

362: 1969–1976.

 
 

363: 1977–1981.

 
     

364

Diverse correspondentie met leden van de Afdeling Natuurkunde. (1952–1967)

1 omslag

     

365–369

Overlijdensberichten en condoleancebrieven betreffende leden van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. (1941–1981)

5 omslagen

 

365: 1941–1953.

 
 

366: 1954–1960.

 
 

367: 1961–1967.

 
 

368: 1968–1974.

 
 

369: 1975–1981.

 
     

370–374

Stukken betreffende het opstellen van levensberichten en herdenkingen van leden van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1949–1981.

5 omslagen

 

370: 1949–1957.

 
 

371: 1958–1965.

 
 

372: 1966–1970.

 
 

373: 1971–1976.

 
 

374: 1977–1981.

 
     

375–376

Overdrukken van levensberichten betreffende leden van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, geordend op alfabetische volgorde. 1940–1993.

2 pakken

 

375: A t/m J.

 
 

376: K t/m Z.

 
     

377–378

Stukken betreffende benoemingen en wijzigingen in de vestigingsplaats van correspondent-leden van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1940–1993.

2 omslagen

 

377: 1940–1959.

 
 

378: 1960–1993.

 

379

Notulenboek van de de Sectie Aardwetenschappen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1949–1973.

1 band

     

380

Notulen, agenda's en overige stukken betreffende de Sectie Aardwetenschappen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1949–1993.

1 omslag

     

381

Notulenboek van de Sectie Biochemie en Biofysica van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1972–1976.

1 band

     

382

Notulen, agenda's en overige stukken betreffende de Sectie Biochemie en Biofysica van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. Deze serie notulen is niet compleet. 1971–1993.

1 omslag

     

383

Notulenboek van de Sectie Biologie van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW van de periode 17 december 1949 tot en met 24 april 1965. 1949–1965.

1 band

     

384

Notulen, agenda's en overige stukken betreffende de Sectie Biologie van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1950–1993.

1 pak

     

385–386

Notulenboeken van de vergaderingen van de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1949–1979.

2 banden

 

385: 1949 december 17–1970 januari 31.

 
 

386: 1970 februari 20–1979 september 29.

 
     

387

Notulen, agenda's en overige stukken betreffende de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1949–1993.

1 pak

     

388–389

Notulenboeken van de vergaderingen van de Sectie Natuur- en Sterrenkunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1949–1989.

2 banden

 

388: 1949 december 17–1987 april 27.

 
 

389: 1987 juni 22–1989 mei 29.

 
     

390

Notulen, agenda's en overige stukken betreffende de Sectie Natuur- en Sterrenkunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1955–1993

1 omslag

     

391

Notulenboek van de vergaderingen van de Sectie Scheikunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW in de periode 1949 december 17 – 1972 maart 25.

1 band

     

392

Notulen, agenda's en overige stukken van de Sectie Scheikunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1956–1993.

1 pak

     

393

Notulenboek van de vergaderingen van de Sectie Technische Wetenschappen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW in de periode 1962 januari 27–1981 juni 20.

1 band

     

394

Notulen, agenda's en overige stukken van de Sectie Technische Wetenschappen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1972–1993.

1 pak

     

395

Notulenboek van de vergaderingen van de Sectie Wiskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW in de periode 1949 december 17–1981 mei 30.

1 band

     

396

Notulen, agenda's en overige stukken van de Sectie Wiskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW. 1950–1993.

1 omslag

     

397

Notulenboek van de vergaderingen van de Vrije Sectie van de KNAW in de periode 1952 januari 26–1990 november 27.

1 band

     

398

Notulen, agenda's en overige stukken van de Vrije Sectie van de KNAW. 1960–1990.

1 omslag

2.2.9. Raden en reglementaire en bijzonder commissies Afdeling Natuurkunde

399–400

Stukken betreffende de instelling, de samenstelling en de vergaderingen van de in 1975 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Akademie Commissie voor de Chemie (ACC), die als opdracht had om de Akademie te adviseren over zaken betreffende de chemie (inclusief de chemische technologie), en over alle onderwerpen die kunnen leiden tot de bevordering van de beoefening van de chemie. 1974–1993.

2 pakken

 

399: 1974–1983.

 
 

400: 1984–1993.

 
     

401

Stukken betreffende de instelling, de samenstelling en de vergaderingen van de in 1962 door de KNAW opgerichte permantente Adviescommissie voor Atoomkernzaken, die in 1969 werd opgeheven, toen een kleinere Adviescommissie voor Wetenschappelijk Atoomonderzoek werd ingesteld die op haar beurt in 1977 werd opgeheven. 1962–1978.

1 omslag

     

402

Notulenboek van de vergaderingen van de de Biologische Raad van Nederland. 1951 februari 19 – 1960 december 10.

1 band

     

403–404

Stukken betreffende de Biologische Raad van Nederland, die bij de oprichting in 1923 vooral een orgaan was van universiteiten en biologische verenigingen, tot in 1948 werd besloten dat de Afdeling Natuurkunde van de KNAW voortaan de voorzitter van de raad zou aanwijzen. In 1959 werd deze raad geïnstalleerd als de Biologische Raad, de eerste permanente wetenschappelijke adviesraad van de KNAW. 1927–1993.

1 pak en 1 omslag

 

403: 1927–1958.

1 omslag

 

404: 1959–1993.

 
     

405–407

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de in 1963 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW opgerichte Commissie voor de Biochemie en de Biofysica (CBB), die als doel had de Akademie te adviseren over zaken omtrent de biochemie en de biofysica en om op verschillende wijzen het biochemisch en biofysisch onderzoek te bevorderen. 1960–1993.

3 pakken

 

405: 1960–1971.

 
 

406: 1972–1980.

 
 

407: 1981–1993.

 
     

408

Stukken betreffende de in 1951 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Commissie voor Fundamenteel Planten-fysiologisch Onderzoek voor de inventarisering van het planten-fysiologisch onderzoek in Nederland. 1951–1967.

1 omslag

     

409

Stukken betreffende de door de KNAW in 1925 ingestelde en in 1973 opgeheven Commissie voor het Fysisch-Antropologisch Onderzoek van de Nederlandse Bevolking (de Antropologische Commissie), met onder meer stukken betreffende een onderzoek naar de antropologische en psychologische eigenschappen van de bewoners van de Zuiderzeekust. 1925–1973.

1 omslag

     

410

Stukken betreffende de instelling, samenstelling, vergaderingen en opheffing van de in 1961 door de KNAW opgerichte Geneeskundige Raad, die tot doel had de Akademie te adviseren over zaken betreffende de geneeskundige wetenschappen, het geneeskundig-wetenschappelijk onderzoek (zowel zuiver als toegepast) te bevorderen door de samenwerking tussen wetenschappers en wetenschappelijke organisaties te stimuleren en het geneeskundig-wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten te vertegenwoordigen. De Geneeskundig Raad werd in 1970 opgevolgd door de Raad voor het Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (RMWO). 1950–1970.

1 pak

     

411

Stukken betreffende de in 1969 door het ministerie ingestelde Raad voor het Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek (RMWO), die de doelstelling had om advies uit te brengen over de positie van het medisch-wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en over de mogelijke wegen tot reorganisatie daarvan. Vanwege de plannen tot oprichting van een Sectorraad voor het Gezondheidsonderzoek werd de RMWO in 1985 opgeheven en door de KNAW vervangen door de Commissie Geneeskunde. 1966–1986.

1 pak

     

412–414

Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de in 1984 door de KNAW opgerichte Commissie Geneeskunde (CG), die de doelstelling had de Akademie te adviseren over onderwerpen van geneeskundig wetenschappelijke aard, het geneeskundig onderzoek in Nederland te bevorderen en op te treden als nationale organisatie voor het contact met de Council for the International Organization of Medical Sciences (CIOMS). 1981–1993.

3 omslagen

 

412: 1981–1984.

 
 

413: 1985–1987.

 
 

414: 1988–1993.

 
     

415–416

Stukken betreffende de oprichting, samenstelling en vergaderingen van de in 1964 door de KNAW ingestelde en in 1995 opgeheven Commissie voor de Geologische Wetenschappen (CvGW), die de doelstelling had de Afdeling Natuurkunde te adviseren over zaken van wetenschappelijk geologische aard, het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geologische wetenschappen te bevorderen en contacten te onderhouden met nationale en internationale organisaties die op het vakgebied werkzaam waren, waaronder in het bijzonder met de Internationale Unie voor de Geologische Wetenschappen en het Internationaal Geologisch Congres. 1962–1995.

2 pakken

 

415: 1962–1974.

 
 

416: 1975–1995.

 
     

417

Stukken betreffende de instelling, de samenstelling, de vergaderingen en de opheffing van op 7 november 1974 door de Commissie voor de Geologische Wetenschappen (CvGW) van de KNAW ingestelde en in 1979 opgeheven Aardwetenschappelijke Coördinatie- en Beoordelingsgroep (ACBG) voor de beoordeling, onderlinge afstemming en coördinatie van subsidieaanvragen voor (aardwetenschappelijk) onderzoek die bij wetenschapsorganisaties werden ingediend. In 1979 werden de werkzaamheden van de werkgroep overgenomen door de Stichting Aardwetenschappelijk Onderzoek Nederland (AWON). 1973–1979.

1 omslag

     

418

Stukken betreffende de instelling, samenstelling, vergaderingen en opheffing van de in 1965 door de Commissie voor de Geologische Wetenschappen (CvGW) van de KNAW opgerichte en in 1982 opgeheven subcommissie voor de Hydrogeologie, die als doel had zich bezig te houden met de omschrijving van het begrip hydrogeologie en de opleiding in dit vakgebied van de wetenschap. 1965–1982.

1 pak

     

419

Stukken betreffende de in 1968 door de Commissie voor de Geologische Wetenschappen (CvGW) van de KNAW ingestelde en in maart 1980 opgeheven subcommissie Geologische Ontwikkelingssamenwerking, die als taak had de bestudering van vraagstukken in verband met de organisatie en uitvoering van de bijstand aan ontwikkelingslanden door Nederlandse beoefenaren der geologie en mijnbouw. 1968–1980.

1 omslag

420

Stukken inzake de in 1983 door de Commissie voor de Geologische Wetenschappen (CvGW) van de KNAW ingestelde subcommissie Stratigrafie. 1982–1994.

1 omslag

     

421

Stukken betreffende de instelling op 28 mei 1990 van de Akademie Raad voor de Aardwetenschappen (ARA) van de KNAW, die de Akademie adviseerde over aardwetenschappelijke zaken in brede zin, inclusief het gebied van de oceanografie, de klimatologie en de meteorologie, en waarbij de Commissie voor Geologische Wetenschappen (CvGW) een permanente commissie werd onder de ARA. 1984–1990.

1 omslag

     

422–424

Stukken betreffende de in 1960 door de KNAW ingestelde Nederlandse Commissie voor Geofysica en Ruimteonderzoek (GROC), die als taken had de coördinatie en bevondering van het geofysisch en ruimte-onderzoek in Nederland, het onderhoud van contacten met internationale – niet gouvernementele – wetenschappelijke organisaties die op deze gebieden werkzaam zijn, en het adviseren van de Akademie over onderwerpen behorende bij deze disciplines. Op 1 januari 1984 werd de GROC opgeheven, waarbij haar taken grotendeels werden overgenomen door de Stichting Ruimteonderzoek Nederland (SRON) van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). 1959–1984.

2 pakken en 1 omslag

 

422: 1959–1966.

1 omslag

 

423: 1967–1976.

 
 

424: 1977–1984.

 
     

425

Stukken betreffende de in 1987 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Klimaatcommissie, die in 2000 fuseerde met de Akademie Raad voor de Aardwetenschappen (ARA) tot de Raad voor Aarde en Klimaat (RAK). 1982–1992.

1 omslag

     

426

Stukken betreffende de in 1931 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Leeuwenhoekcommissie, die de taak had de brieven van Antoni van Leeuwenhoek uit te geven. In 1993 is deze commissie overgegaan naar het Constantijn Huygens Instituut (CHI) van de KNAW. 1940–1993.

1 omslag

     

427

Stukken betreffende het pre-advies van de door Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Commissie ad hoc ‘Letterdyfe House’ over de eventuele vestiging van een veldstation voor biologen in het Ierse landhuis Letterdyfe House. 1968–1969.

1 omslag

     

428

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en bijeenkomsten van de Commissie ‘De Mens en zijn Milieu’ (M&M), die in 1969 door de KNAW werd ingesteld onder de naam ‘Biosfeer-commissie’ om zich bezig te houden met de problemen van het menselijk milieu. De Commissie ‘De Mens en zijn Milieu’ werd in 1978 opgeheven na de instelling van de Commissie Onderzoek Milieubeheersing van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). 1969–1978.

1 omslag

     

429

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de in 1950 door de KNAW ingestelde en in 1961 opgeheven Commissie voor Oecologie (Oecologie-commissie), die de taak had het oecologisch onderzoek in Nederland te stimuleren, en op wiens initiatief in 1954 het Oecologisch Instituut werd opgericht. 1950–1961.

1 omslag

     

430

Stukken betreffende de in 1980 door het bestuur van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde en in 1992 opgeheven Nederlandse Commissie voor de Primatologie (NCP), die als doel had de Akademie te adviseren over de betekenis van apen voor het wetenschappelijk onderzoek. 1979–1992.

1 omslag

431

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van in 1977 op verzoek van de sectie Wiskunde en na overleg met de Academische Raad en de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek ingestelde Nederlandse Commissie voor de Wiskunde (NCW), die als doel had om in de ruimste zin van het woord ontwikkelingen op het gebied van wetenschapsbeleid, voor zover het de wiskunde betreft, nationaal zowel als internationaal, kritisch te volgen en waar nodig tijdig te reageren. De NCW werd, na enige jaren inactief te zijn geweest, in 1994 opgevolgd door de Akademie Raad voor de Wiskunde. 1975–1990.

1 omslag

     

432

Stukken betreffende de samenstelling en de activiteiten van de Nederlandse Eclipscommissie, die in 1899 door de KNAW werd ingesteld om zich bezig te houden met onderzoek naar zonsverduisteringen. In 1981 werd deze commissie opgeheven omdat het sterrenkundig onderzoek in Nederland voor een belangrijk deel in drie werkgemeenschappen van de stichting ASTRON werd georganiseerd. 1950–1981.

1 omslag

     

433

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van in 1962 door de KNAW ingestelde Nederlandse Commissie voor Zee-onderzoek (NCZ), die als doel had het coördineren en bevorderen van het zeeonderzoek in Nederland, het onderhouden van contacten met internationale niet-gouvernamentele wetenschappelijke organisaties op dit gebied en het adviseren van de Akademie in alle zaken die eerder genoemde onderwerpen betroffen. De NCZ is in 1981 met het Nederlands Centrum voor Oceanografische Gegevens (NCOG) samengevoegd tot de Nederlandse Raad voor Zeeonderzoek (NRZ). 1961–1981.

1 pak

     

434–435

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de in 1981 op verzoek van de Minister van O&W door de KNAW opgerichte en in 1990 opgeheven Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ), de opvolger van de Nederlandse Commissie voor Zee-onderzoek (NCZ), die als taken had het adviseren van de Akademie en van de Interdepartementale Commissie voor Zeeonderzoek (ICZO) op het terrein van wetenschappelijk zeeonderzoek en het bevorderen van zeeonderzoek. De NRZ was tevens het aanspreekpunt in Nederland betreffende de contacten met de Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR). In 1988 werd besloten de coördinerende en uitvoerende taken van de NRZ onder de Stichting Onderzoek der Zee bij NWO onder te brengen en de adviestaken van de NRZ bij de in 1990 ingestelde Raad voor Zee-onderzoek (RAZ). 1981–1990.

2 pakken

 

434: 1981–1985.

 
 

435: 1986–1990.

 
     

436

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de in 1876 door de KNAW ingestelde en in 1966 opgeheven Standaardcommissie, die zich bezig hield met de standaardisatie van maten en gewichten. 1940–1991.

1 omslag

     

437

Stukken betreffende de in 1950 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde en in 1968 na de voltooiing van het project opgeheven Commissie voor uitgave van de werken van Simon Stevin. 1948–1978.

1 omslag

     

438

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de in 1933 door de KNAW ingestelde en in 1955 opgeheven Viscositeitscommissie, die onderzoek deed vanuit veschillende disciplines (natuurkunde, mechanica, scheikunde en biologie) naar rheologie en in het bijzonder viscositeit, een fysische materiaaleigenschap, die de traagvloeibaarheid of stroperigheid van een vloeistof of van een gas weergeeft. 1940–1955.

1 omslag

     

439

Stukken betreffende de opheffing in 1959 van de in 1880 door KNAW opgerichte Commissie van Advies voor Bliksemafleiders op Regeringsgebouwen die in 1959 al geruime tijd niet meer actief was geweest en nog bestond uit twee leden, te weten prof.dr. W.J. de Haas en prof.dr. G. Holst. 1959–1960.

1 omslag

     

440

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en vergaderingen van de in 1953 op verzoek van de Staatssecretaris van Volksgezondheid ingestelde en in 2010 opgeheven Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding (WRK), die verschillende instanties adviseerde over vraagstukken inzake kankerbestrijding, met name de Landelijke Organisatie voor de Kankerbestrijding (LOK) en de adviescommissie van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), later de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds/Nederlandse Organisatie voor de Kankerbestrijding. 1952–1993.

1 pak

2.2.10. Bedrijfsvoering en ondersteuning

441

Stukken betreffende de reorganisatie van het Bureau van de KNAW en in het bijzonder van de reorganisatie van de afdelingen Kabinetszaken en Edita. 1990–1992.

1 omslag

2.2.10.1. Financiën

442

Stukken betreffende de vragen omtrent de rekenplichtigheid van de fondsen van de KNAW tegenover de Minister van OKW. 1959.

1 omslag

     

443

Stukken inzake de instelling en benoeming van de Commissie Rekening en Verantwoording van de KNAW voor het nazien van de rekening en verantwoording van de Akademie 1974–1984.

1 omslag

     

444

Stukken inzake de eventuele doorberekening door universitaire instellingen van kosten van dienstverlening aan de KNAW. 1983.

1 omslag

     

445

De door Moret Ernst & Young opgestelde rapporten aan de directie van de KNAW, te weten het rapport inzake de administratieve organisatie en interne controle inzake de personele- en materiële uitgaven en investeringen op grond de eerste en tweede geldstroom en het rapport inzake de administratieve organisatie en interne controle inzake de inkomsten uit de derde geldstroom. 1990.

1 omslag

     

446–482

De begrotingen van de KNAW over de jaren 1939–1947, 1958–1993. 1938–1946, 1957–1992.

37 omslagen

 

446: Begrotingen 1939 t/m1947.

 
 

447: Begroting 1958.

 
 

448: Begroting 1959.

 
 

449: Begroting 1960.

 
 

450: Begroting 1961.

 
 

451: Begroting 1962.

 
 

452: Begroting 1963.

 
 

453: Begroting 1964.

 
 

454: Begroting 1965.

 
 

455: Begroting 1966.

 
 

456: Begroting 1967.

 
 

457: Begroting 1968.

 
 

458: Begroting 1969.

 
 

459: Begroting 1970.

 
 

460: Begroting 1971.

 
 

461: Begroting 1972.

 
 

462: Begroting 1973.

 
 

463: Begroting 1974.

 
 

464: Begroting 1975.

 
 

465: Begroting 1976 en de aanvulling op het Meerjarenplan 1977–1979.

 
 

466: Begroting 1977 en de meerjarenplannen t/m 1981.

 
 

467: Begroting 1978 en de meerjarenplannen t/m 1982.

 
 

468: Begroting 1979 en de meerjarenplannen t/m 1983.

 
 

469: Begroting 1980 en de meerjarenplannen t/m 1984.

 
 

470: Begroting 1981.

 
 

471: Begroting 1982.

 
 

472: Begroting 1983 en de meerjarenplannen t/m 1986.

 
 

473: Begroting 1984.

 
 

474: Begroting 1985.

 
 

475: Begroting 1986.

 
 

476: Begroting 1987.

 
 

477: Begroting 1988, inclusief de meerjarenramingen 1988–1992.

 
 

478: Begroting 1989.

 
 

479: Begroting 1990, inclusief de meerjarenraming 1991–1994.

 
 

480: Begroting 1991, inclusief de meerjarenraming 1992–1995.

 
 

481: Begroting 1992, inclusief de meerjarenraming 1993–1996.

 
 

482: Begroting 1993, inclusief de meerjarenraming 1993–1997.

 
     

483–519

De rekening en verantwoording van de KNAW, de beide Afdelingen en de aan deze Afdelingen en de Akademie gelieerde fondsen over het jaren 1939–1947, 1965–1992. 1940–1948, 1966–1993.

37 omslagen

 

483: Rekening en verantwoording over het jaar 1939.

 
 

484: Rekening en verantwoording over het jaar 1940.

 
 

485: Rekening en verantwoording over het jaar 1941.

 
 

486: Rekening en verantwoording over het jaar 1942.

 
 

487: Rekening en verantwoording over het jaar 1943.

 
 

488: Rekening en verantwoording over het jaar 1944.

 
 

489: Rekening en verantwoording over het jaar 1945.

 
 

490: Rekening en verantwoording over het jaar 1946.

 
 

491: Rekening en verantwoording over het jaar 1947.

 
 

492: Rekening en verantwoording over het jaar 1965.

 
 

493: Rekening en verantwoording over het jaar 1966.

 
 

494: Rekening en verantwoording over het jaar 1967.

 
 

495: Rekening en verantwoording over het jaar 1968.

 
 

496: Rekening en verantwoording over het jaar 1969.

 
 

497: Rekening en verantwoording over het jaar 1970.

 
 

498: Rekening en verantwoording over het jaar 1971.

 
 

499: Rekening en verantwoording over het jaar 1972.

 
 

500: Rekening en verantwoording over het jaar 1973.

 
 

501: Rekening en verantwoording over het jaar 1974.

 
 

502: Rekening en verantwoording over het jaar 1975.

 
 

503: Rekening en verantwoording over het jaar 1976.

 
 

504: Rekening en verantwoording over het jaar 1977.

 
 

505: Rekening en verantwoording over het jaar 1978.

 
 

506: Rekening en verantwoording over het jaar 1979.

 
 

507: Rekening en verantwoording over het jaar 1980.

 
 

508: Rekening en verantwoording over het jaar 1981.

 
 

509: Rekening en verantwoording over het jaar 1982.

 
 

510: Rekening en verantwoording over het jaar 1983.

 
 

511: Rekening en verantwoording over het jaar 1984.

 
 

512: Rekening en verantwoording over het jaar 1985.

 
 

513: Rekening en verantwoording over het jaar 1986.

 
 

514: Rekening en verantwoording over het jaar 1987.

 
 

515: Rekening en verantwoording over het jaar 1988.

 
 

516: Rekening en verantwoording over het jaar 1989.

 
 

517: Rekening en verantwoording over het jaar 1990.

 
 

518: Rekening en verantwoording over het jaar 1991.

 
 

519: Rekening en verantwoording over het jaar 1992.

 

2.2.10.2. Personeel

520

Stukken betreffende het 40-jarige dienstjubileum op 16 maart 1943, en de huldiging op 29 mei 1943, van Barend Albert Oostendorp, concierge bij de KNAW, en betreffende diens afscheid na 49 dienstjaren op 30 juni 1952. (1918) 1943–1952.

1 omslag

     

521

Stukken betreffende de positie en salariëring van het personeel van de KNAW, waarvoor onder andere ter vergelijking enkele zusteracademies werden aangeschreven. 1953–1954.

1 omslag

     

522

Nota betreffende de personeelstoestand bij de KNAW van d.d. 13 juni 1961.

1 omslag

     

523

Stukken betreffende de rechtspositie van personeel in dienst van de KNAW.

1968–1977.

1 omslag

     

524

Stukken betreffende de bevoegdheden van de KNAW, het bestuur en de directeur ten aanzien van het benoemen en ontslaan van ambtenaren van de Akademie Instituten. 1953–1978.

1 omslag

     

525

Stukken betreffende een door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in de begroting voorgenomen korting op het salaris van KNAW-personeel van 1,65%. 1982.

1 omslag

     

526

Vergaderstukken en rapporten van de in 1991 ingestelde Werkgroep personeelsbeleid dat zich richtte op de toekomstige inrichting van de personeelsfunctie van de KNAW. 1991.

1 omslag

     

527

Stukken betreffende de decentralisatie van het formatiebeleid in het hoger onderwijs, zoals uiteengezet in het ontwerp HOOP II en betreffende de mandatering van P&O-taken binnen de KNAW. 1989–1993.

1 omslag

     

528

Stukken betreffende de Reorganisatieleidraad en het Sociaal Beleidskader van november 1993 van de KNAW. 1990–1993.

1 omslag

     

529

Stukken betreffende het Overleg Orgaan KNAW (het ‘OO’), het overkoepelend personeelsorgaan van de KNAW, dat in 1984 werd opgeheven na de instelling van de dienstcommissies. 1978–1984.

1 omslag

     

530

Stukken betreffende het in 1980 ingestelde en met de invoering van de ‘Dienstcommissie-nieuwe-stijl’ opgeheven Personeelsberaad Akademie, die de taak had de belangen te behartigen van de personeelsleden werkzaam bij de KNAW. 1980–1984.

1 omslag

     

531

De exemplaren van ‘In Akademos’ Tuin’, het tijdschrift van en voor het personeel van de KNAW, waarvan vijf afleveringen zijn verschenen tussen 1983 en 1985.

1983–1985.

1 omslag

     

532–535

Stukken betreffende de Dienstcommissie KNAW-Bureau, Bibliotheek en DWV, die voor het eerst werd gekozen op 7 juni 1984 na de invoering van de ‘Dienstcommissie Nieuwe Stijl’. 1984–1993.

4 omslagen

 

532: 1984–1986.

 
 

533: 1987–1988.

 
 

534: 1989–1990.

 
 

535: 1991–1993.

 

2.2.10.3. Huisvesting

536

Stukken inzake de samenstelling van de in 1984 ingestelde Trippenhuiscommissie, die de taak had om het bestuur van de KNAW te adviseren over de inrichting en de conservering van de stijlvertrekken van het Trippenhuis en over het beheer van het cultuurbezit, zoals de kunstvoorwerpen en collecties van de Akademie. 1984–1993.

1 omslag

2.2.10.4. Informatievoorziening, voorlichting en publicatie

536

Stukken inzake de samenstelling van de in 1984 ingestelde Trippenhuiscommissie, die de taak had om het bestuur van de KNAW te adviseren over de inrichting en de conservering van de stijlvertrekken van het Trippenhuis en over het beheer van het cultuurbezit, zoals de kunstvoorwerpen en collecties van de Akademie. 1984–1993.

1 omslag

     

537

Stukken betreffende de afdeling Edita van het Bureau van de KNAW en betreffende het beleid ten aanzien van het verzorgen van de publicaties van de Akademie. 1979–1993.

1 omslag

     

538

Stukken betreffende het beleid van de KNAW inzake de contacten met de schrijvende pers. 1947–1968.

1 omslag

     

539

Stukken betreffende medewerking van de KNAW aan een uitzending over Nederland van Radiodiffusion Française. 1947.

1 omslag

     

540

Correspondentie tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de KNAW betreffende de wetenschappelijke voorlichting via diplomatieke posten in het buitenland. 1965–1967.

1 omslag

     

541

Stukken inzake de in 1970 ingestelde en in 1971 opgeheven Commissie Voorlichting Wetenschappen van de KNAW, die de opdracht had onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden waarop de wetenschap in het algemeen, en de Akademie in het bijzonder, meer bekendheid kon geven aan haar activiteiten. 1968–1971.

1 omslag

     

542

De afleveringen van het ‘Bulletin’ en stukken betreffende dit bulletin, dat tussen 1967 en 1976 werd verspreid onder de leden van de KNAW met de bedoeling om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van de Akademie. 1967–1980.

1 omslag

     

543–544

Stukken betreffende de als een uitvloeisel van de Nota Wetenschapsbeleid van minister F.H.P. Trip ingestelde Dienst Wetenschapsvoorlichting (DWV) van de KNAW, die als doel had het verzorgen van een systematische publiekgerichte voorlichting over hetgeen er op het terrein van de wetenschapsbeoefening gaande was en over de daarmee samenhangende aspecten, waartoe de DWV zelf voorlichtingsactiviteiten ontplooide en coördineerde en waar mogelijk anderen stimuleerde. 1975–1990.

2 pakken

 

543: 1975–1979.

 
 

544: 1980–1990.

 

2.3. Taakuitvoering

2.3.1. Adviseren

2.3.1.1. Adviezen en commentaren algemeen

545

Stukken betreffende de adviezen van de Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over het hervatten van de samenwerking met Duitse wetenschappelijke instellingen in het algemeen en met het Kaiser Wilhelm Institut te Tübingen in het bijzonder. 1947–1948.

1 omslag

     

546

Stukken betreffende het door de Minister van OKW aan de KNAW gevraagde advies over de mate waarin bestaande financiële belemmeringen voor toegang van studenten tot het hoger onderwijs kunnen worden opgeheven. 1948–1950.

1 omslag

     

547

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW op de nieuwe bioscoopwet en eventuele censuur ten aanzien van wetenschappelijke filmvertoningen. 1949–1950.

1 omslag

     

548

Stukken betreffende de door de KNAW ingestelde Commissie ter verdeling van boekwerken en tijdschriften, voor de verdeling van de tijdens de oorlog op verzoek van de Nederlandse regering te Londen door de Nederlandse Regeringscommissie voor Wetenschappelijke Documentatie (de Commissie Blaauw) ingekochte Engelse en Amerikaanse tijdschriften. 1945–1951.

1 omslag

     

549

Stukken betreffende de adviezen van de KNAW aan de Minister van OKW over het verlenen van visa en/of naturalisatie aan verschillende buitenlandse geleerden, te weten Antoine Dobrovici (Roemenië), Ewald Bodewig (Duitsland), dr. Janek (Duitsland), Otto Frits Ernst Mühlbock (Duitsland) en Alexander (Sándor) Müller (Hongarije). 1948–1952.

1 omslag

     

550

Stukken betreffende het advies van de KNAW aan de Minister van OKW om veelbelovende jonge Nederlandse wetenschappers (financieel) beter in de gelegenheid te stellen onderzoek te verrichten, ter bestrijding van een tekort aan ‘wetenschappelijk nakomelingschap’. 1951–1954.

1 omslag

     

551

Stukken betreffende het door de Minister van OKW aan de KNAW gevraagde advies over het opnemen van een artikel over de bevordering van de wetenschap en van de kunst in de Grondwetsherziening. 1954.

1 omslag

     

552

Stukken betreffende het memorandum van november 1954 van het bestuur van de KNAW, gericht aan de Minister van OKW, over de oprichting, instandhouding en het beheer van wetenschappelijke niet-universitaire instituten die geheel of gedeeltelijk met Rijksgelden worden gefinancierd. 1953–1955.

1 omslag

     

553

Stukken betreffende een brief op persoonlijke titel van enkele leden van de KNAW aan Hare Majesteit de Koningin, waarin zij uiting geven aan hun bezorgdheid over de vervaardiging van kernwapens, naar aanleiding van het besluit van de regering van Groot-Brittannië om waterstofbommen te gaan vervaardigen. 1955.

1 omslag

     

554

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW, gericht aan de Minister van OKW, op het wetsontwerp herziening hoger onderwijs (Hoger Onderwijswet, wetsontwerp 2597) en stukken betreffende het commentaar van de KNAW op het rapport van de Commissie voor Hoger Onderwijswetgeving betreffende een wijziging in artikel 286 van de Hoger Onderwijswet. 1950–1959.

1 omslag

     

555

Stukken betreffende het door de Minister van OKW gevraagde commentaar van de KNAW op het voorstel van de Raad van Europa om een Europese Universiteit te Florence (Italië) op te richten. 1959–1960.

1 omslag

     

556

Stukken betreffende het advies van de KNAW, opgesteld door de werkcommissie Piekaar, aan de Minister van O&W over de mogelijkheden voor oprichting van een in Nederland te vestigen Europees instituut voor hogere wetenschapsbeoefening, vergelijkbaar met het Institute of Advanced Study te Princeton. 1957–1963.

1 omslag

     

557

Stukken betreffende het advies van de KNAW aan de Minister van OKW en aan de Staatssecretaris van Defensie over de duur van de militaire dienstplicht voor jonge academici. 1963–1965.

1 omslag

     

558

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW aan de Minister van OKW op de beoogde beperking van budgetten voor universiteiten, naar aanleiding van een aangekondigde bouwstop bij de Universiteit van Leiden. 1965.

1 omslag

     

559

Stukken betreffende de door de Minister van O&W aan de KNAW gevraagde adviezen ten aanzien van externe verzoeken aan leden van het Koninklijk Huis om op treden als beschermheer cq. beschermvrouw van evenementen of organisaties. 1955–1966.

1 omslag

     

560

Stukken betreffende het advies van de KNAW aan de Minister van O&W over een voorstel van dr. J.L. Talen uit Utrecht om een museum voor de exacte wetenschappen op te richten. 1965–1966.

1 omslag

     

561

Stukken betreffende het commentaar van het bestuur van de KNAW op het rapport ‘Fundamental Research In The Policy Of Government’ (het Rapport Maréchal) van de Advisory Group on fundamental research van de Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). 1965–1966.

1 omslag

     

562

Stukken betreffende adviezen van de KNAW aan de Minister van O&W over de waarde en erkenning van buitenlandse diploma's, buitenlandse academische titels en eredoctoraten. 1949–1967.

1 omslag

     

563

Stukken betreffende het onderzoek en advies ‘Emigratie Geleerden’ van de KNAW en de Academische Raad aan de Minister van O&W. 1963–1967.

1 omslag

     

564

Stukken betreffende het rapport ‘Beleid en organisatie ten aanzien van de wetenschappelijke en technische informatie in Nederland’ van de door de KNAW ingestelde Werkgroep verspreiding wetenschappelijke en technische informatie, een advies aan de Minister van O&W over de informatieverspreiding in de wetenschap. 1964–1968.

1 omslag

     

565

Stukken betreffende de adviezen van de KNAW aan de Minister van O&W over de oprichting en bekleding van leerstoelen in het buitenland. 1949–1969.

1 omslag

     

566

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW op het voornemen van de Minister van Justitie om, in het kader van de Berner Conventie, de herziening van het ‘Protocole relatif aux pays en voie de developpement’ betreffende beperking van het auteursrecht te ondertekenen. 1967–1970.

1 omslag

     

567

Stukken betreffende het advies van de werkgroep ‘Het Talenprobleem in de Wetenschap’ van de KNAW, oorspronkelijk de commissie van pre-advies inzake de Esperanto-nota van de Nederlandse Vereniging van Toepassing van het Esperanto, over het gebruik van verschillende talen in de wetenschap en het eventueel invoeren van Esperanto. 1964–1971.

1 omslag

     

568–569

Stukken betreffende de adviezen van de op 7 februari 1968 door het bestuur van de KNAW geïnstalleerde Waddencommissie, die de taak had een inventarisatie te maken van alle bij de toekomst van de Waddenzee betrokken aspecten en elk daarvan wetenschappelijk te onderzoeken. 1965–1972.

2 pakken

 

568: 1965–1968.

 
 

569: 1969–1972.

 

570

Stukken betreffende het rapport van de Adviescommissie voor het Wetenschapsbeleid met het commentaar namens het bestuur van de KNAW op de door de Raad voor Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) opgestelde ‘Voorlopige Nota inzake de meest doelmatige wijze van financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en hogescholen’. 1971–1972.

1 omslag

     

571

Stukken betreffende het door de Minister van O&W, mede namens de Minister van Landbouw, aan de KNAW gevraagde commentaar op het ontwerp voor een voorlopige discipline-indeling van het hoger onderwijs. 1972.

1 omslag

     

572

Stukken betreffende het advies van het bestuur van de KNAW aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de aanhouding van de beslissing over afsluiting van de Oosterschelde en het instellen van een hernieuwd onderzoek waarbij behalve waterbouwkundigen ook ervaren en gezaghebbende ecologen, hydrobiologen en deskundigen op het gebied van de waterzuivering worden betrokken. 1969–1973.

1 omslag

     

573

Stukken betreffende het door de Minister van O&W aan de KNAW gevraagde commentaar op het wetsontwerp Herstructurering Hoger Onderwijs. 1971–1973.

1 omslag

     

574

Stukken betreffende de antwoorden van het bestuur van de KNAW en haar Adviescommissie Wetenschapsbeleid op de door de minister gestelde vragen over de organisatie van het wetenschapsbeleid in Nederland, en de reactie op het rapport van de Gespreksgroep Universitair Onderzoek getiteld ‘Het universitaire onderzoek in het kader van het wetenschapsbeleid’. 1972–1974.

1 pak

     

575

Stukken betreffende de van de KNAW aan de ministerraad gerichte adhesiebetuiging aan het voorstel van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee om een voorlopige Raad voor het Waddengebied op te richten. 1973–1975.

1 omslag

     

576

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW op de door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen opgestelde discussienota ‘Coördinatieplan voor een aanvullende voorziening van buitenlandse wetenschappelijke literatuur’. 1974–1975.

1 omslag

     

577

Stukken betreffende de aan de Minister van O&W gerichte reactie van de KNAW op het wetvoorstel inzake de selectiecriteria bij de toelating tot universitair onderwijs in het algemeen en over loting en numerus fixus in het bijzonder. 1974–1975.

1 omslag

     

578

Stukken betreffende de door de ad-hoc commissie ‘Markerwaard’ van de KNAW opgestelde ‘Nota over de droogmaking van de Markerwaard’, die in april 1974 werd aangeboden aan de aan de minister-president. 1973–1976.

1 omslag

     

579

Stukken betreffende het commentaar van het bestuur van de KNAW op de ‘Nota wetenschapsbeleid’ van Minister voor Wetenschapsbeleid F.H.P. Trip. 1974–1976.

1 omslag

     

580

Stukken betreffende het door de Minister voor Wetenschapsbeleid gevraagde commentaar van het bestuur van de KNAW op de Discussienota Sectorraden van de Studiegroep Sectorradenstelsel. 1976.

1 omslag

     

581

Stukken betreffende het advies van de KNAW aan de Minister voor Wetenschapsbeleid over het Project Centro, een voorstel van de heer L. van Gasteren om een centrum te stichten op Sardinië (Italië) waarin doormiddel van de audio-visuële methoden en technieken specialistisch wetenschappelijk onderzoek zodanig wordt gepresenteerd dat het algemeen menselijk aspect en de maatschappelijke implicaties daarvan worden verduidelijkt. 1976–1977.

1 omslag

582

Stukken betreffende het door de Minister van O&W aan de KNAW gevraagde advies over de functie en waarde van de United Nations University (UNU/Werelduniversiteit). De pre-adviezen betreffende de UNU werden opgesteld door de Biologische Raad (BR) en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). 1971–1978.

1 omslag

     

583

Stukken betreffende de in 1976 door de Minister voor Wetenschapsbeleid gevraagde evaluatie van de werkzaamheden van de landelijke Stichting De Jonge Onderzoekers, alsmede de plaatselijke stichting van De Jonge Onderzoekers te Boxtel ‘De Kleine Aarde’. 1975–1979.

1 omslag

     

584

Stukken betreffende het commentaar van het Algemeen Bestuur van de KNAW op het eindrapport van de Werkgroep RWO-overleg, betreffende organisatie en financiering van het universitaire onderzoek en de organisatie van de RWO (Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek). 1978–1979.

1 omslag

     

585

Stukken betreffende het gezamenlijke rapport van de KNAW en de Raad van advies voor het wetenschapsbeleid (RAWB) ‘Bescherming van de kwaliteit van het universitaire onderzoek in Nederland’, waarin tevens het commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad op de ‘Beleidsnota Universitair Onderzoek’ is opgenomen. 1976–1981.

1 omslag

     

586

Stukken betreffende de mede door de Bibliotheek van de KNAW opgestelde nota ‘Naar een betere Infrastructuur voor de Literatuur- en Informatieverzorging’, die door het bestuur van de KNAW werd aangeboden aan de ministers van Landbouw en Visserij, van Economische Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen. 1981.

1 omslag

     

587

Stukken betreffende het commentaar van het Dagelijks Bestuur van de KNAW op de conceptbeleidsnota ‘Beiaard’, onder meer over de uitvoering van de tweefasenstructuur en de voorwaardelijke financiering van onderzoek. Dit dossier bevat tevens het rapport ‘Beklemmend wetenschapsbeleid’ van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). 1981–1984.

1 omslag

     

588

Stukken betreffende het advies, namens het Dagelijks Bestuur van de KNAW, van de Commissie Tweede Fase Onderwijs bij de concept-notitie van de Minister van O&W, getiteld ‘Planvorming Postdoctorale Opleidingsaktiviteiten’. 1982–1985.

1 omslag

     

589

Stukken betreffende de reactie van de KNAW op de plannen van de Minister van O&W uit de Beleidsnota ‘Beiaard’ inzake de eerstegraads-lerarenopleiding. 1982–1985.

1 omslag

     

590

Commentaar van de KNAW, gericht aan de minister-president, op de uit persberichten vernomen voorgenomen bezuinigingen ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 1985–1986.

1 omslag

     

591

Stukken betreffende het standpunt van het bestuur van de KNAW ten aanzien van het wetsontwerp NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 1983–1987.

1 omslag

     

592

Stukken betreffende de adviezen van de KNAW aan de Minister van O&W, betreffende centra en netwerken voor geavanceerd onderzoek en onderzoekersvorming, met speciaal aandacht voor geconcentreerde aio (asistent in opleiding)-begeleiding. 1984–1987.

1 omslag

     

593

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW op het eindrapport van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) over de herbezinning op de taken die de tweede-geldstroomorganisatie moet vervullen, op welke manier aan die taken het best vorm kan worden gegeven en welke middelen nodig zijn voor een goede taakuitoefeninng. 1987.

1 omslag

     

594

Stukken betreffende de reacties van bestuur van de KNAW en een aantal van haar raden en commissies op het ontwerp voor het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP). 1987.

1 omslag

     

595

Stukken betreffende de door KNAW ingestelde commissies ad hoc die optraden als beoordelende instantie van voorstellen voor voorwaardelijke financiering. 1983–1988.

1 pak

     

596

Stukken betreffende de reacties van het bestuur van de KNAW, de Commissie Geesteswetenschappen (CG) en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op het ontwerp Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) 1990. 1988–1989.

1 omslag

     

597

Stukken betreffende de reactie van de KNAW op de discussienota ‘Naar een wetenschapsbeleid in de jaren 90’ en de regeringsnota ‘Zicht op een nieuw onderzoeklandschap: wetenschapsbeleid voor de jaren negentig’. 1988–1989.

1 omslag

     

598

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW op de beleidsnota ‘NWO naar ‘95: route en horizon’. 1989–1990.

1 omslag

     

599

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde advies van de KNAW op het rapport ‘Vorming in Vorsen – van student tot zelfstandig onderzoeker’, dat in oktober 1990 werd uitgebracht door de Adviescommissie Onderzoekschool, onder voorzitterschap van dr. A.H.G. Rinnooy Kan. 1990.

1 omslag

     

600

Stukken betreffende de reactie van de KNAW op het ontwerp van het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) 1992. 1991.

1 omslag

     

601

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde commentaar van de KNAW op het ‘Advies inzake de Technische Universiteiten’ van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs. 1990–1992.

1 omslag

     

602

Stukken betreffende het commentaar van het bestuur en enkele raden en commissies van de KNAW op de nota ‘Profiel van de tweede fase voortgezet onderwijs’ van het Ministerie van O&W. 1991–1993.

1 omslag

     

603

Stukken betreffende het commentaar van het bestuur van de KNAW op de operatie ‘NWO op maat’, de plannen voor herstructurering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 1992–1993.

1 omslag

     

604

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW op het rapport ‘Kompas en kijker: kader voor verkenningen van wetenschap en technologie’ van de door het Ministerie van O&W ingestelde Overlegcommissie Verkenningen (CV). 1992–1993.

1 omslag

     

605

Stukken betreffende het rapport ‘Privacybescherming in Europees Kader: Belemmering voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek’, de gezamenlijke reactie van de KNAW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) op het ontwerp van een richtlijn van de Europese Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 1993.

1 omslag

2.3.1.2. Adviezen en commentaren Afdeling Letterkunde

606

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming over de voortzetting van de subsidie ten gunste van de uitgave van het Oorkondenboek van het Sticht van Utrecht. 1941–1942.

1 omslag

     

607

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de schrijfwijze van buitenlandse plaatsnamen in verband met postverzending. 1946.

1 omslag

     

608

Stukken betreffende de op verzoek van de Minister van OKW door het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW gedane opgave van namen van Nederlandse auteurs op het gebied van metafysica, waartoe de Minister van Buitenlandse Zaken een verzoek ontving van de ‘Constructive Writers and Critics Association’ in Pakistan. 1952–1953.

1 omslag

     

609

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over een eventuele Nederlandse bijdrage aan essays en symposia over het Boeddhisme door de Universiteit van Calcutta. 1954.

1 omslag

     

610

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Minister van OKW over de samenwerking met Ghana inzake de bewerking van de geschiedbronnen die betrekking hebben op de vroegere Nederlandse bezittingen aan de westkust van Afrika. 1959–1960.

1 omslag

     

611

Stukken betreffende de reactie van de Afdeling Letterkunde van de KNAW op het voornemen van het Ministerie van OKW tot een herziening hoger en middelbaar onderwijs, waarin mogelijk in het aantal humaniora lesuren zou worden verminderd. 1961–1962.

1 omslag

     

612

Stukken betreffende het antwoord van de Afdeling Letterkunde van de KNAW, gehoord het Naamkundebureau van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen van de KNAW, op de vraag van de burgemeester en de wethouders van de gemeente Monnickendam over de wijziging van de schrijfwijze van de gemeentenaam in ‘Monnikendam’. 1964.

1 omslag

     

613

Stukken betreffende de reactie van het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan het College van burgemeester en Wethouders van Rotterdam op de voorgenomen opheffing van het Erasmiaans Gymnasium (Gymnasium Erasmianum). 1967.

1 omslag

     

614

Stukken betreffende het advies van het bestuur van de Afdeling Letterkunde van de KNAW en het bestuur van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde aan de Minister van OKW over het initiatief van de Rijkscommissie van Bijstand voor het Woordenboek der Nederlandse Taal tot de oprichting van een Nederlands Instituut voor Lexicologie. 1962–1968.

1 omslag

     

615

Stukken betreffende het door de Minister van OKW gevraagde advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW over het voorstel van de Nederlands-Belgische Commissie voor de spelling van bastaardwoorden en de hiermee samenhangende wijzigingen in de spelling van Nederlandse woorden. 1964–1972.

1 omslag

     

616

Stukken betreffende het advies, gehoord enkele leden van de Afdeling Letterkunde, van de KNAW over de positie van het archiefwezen in Nederland. 1968–1974.

1 omslag

     

617

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW over financiële steun voor een kritische uitgave van de werken van de Duitse schrijver Robert Musil. 1975.

1 omslag

     

618

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW over de oprichting een Belgisch-Nederlandse Academie voor Nederlandse taal, en betreffende het verzoek van de minister om commentaar op het rapport ‘Ontwerp voor een Nederlandse Taalunie’ van de Werkgroep ad hoc inzake de oprichting van een Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en advies op het gebied van de Nederlandse Taal en Letterkunde. 1972–1977.

1 omslag

     

619

Stukken betreffende de reactie van het bestuur van de KNAW, op voordracht van het bestuur van de Afdeling Letterkunde, op de door de Minister van O&W voorgestelde plannen aangaande het ontwikkelingsplan voor het voortgezet onderwijs (bijlage bij de begroting van 1980) en het wetsontwerp tot wijziging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (VO). 1980.

1 omslag

     

620

Stukken betreffende het door de Minister van O&W aan de Afdeling Letterkunde van de KNAW gevraagde commentaar op het voornemen van de regering om over te gaan tot ratificatie van de in 1969 gesloten Europees verdrag ter bescherming van archeologisch erfgoed. 1983.

1 omslag

     

621

Stukken betreffende het door het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie gevraagde commentaar van de Afdeling Letterkunde van de KNAW op het ‘Voorlopig advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren inzake wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Nederlandse Taal en Letteren’. 1986.

1 omslag

     

622

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde commentaar van de door de Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie ad hoc op het rapport ‘De niet-westerse studies in Nederland’, een verkenning van Prof.dr. E.M. Uhlenbeck. 1986–1988.

1 omslag

     

623

Stukken betreffende het commentaar van de door Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie ad hoc op het rapport van de Verkenningscommissie Wijsbegeerte van het Ministerie van O&W. 1986–1987.

1 omslag

     

624

Stukken betreffende het advies van de door Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie ad hoc op het rapport van de Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid van het Ministerie van O&W. 1985–1988.

1 omslag

     

625

Stukken betreffende het commentaar van de door Sectie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie ad hoc op het rapport ‘Academisch Economisch Onderzoek in Nederland: Produktie, Produktiviteit en Profilering’ van de Verkenningscommissie Economische Wetenschappen van het Ministerie van O&W. 1984–1988.

1 omslag

     

626

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan de Minister van O&W inzake het EG-ontwerpprogramma LINGUA ter verbetering van het vreemde talen-onderwijs. 1989.

1 omslag

     

627

Stukken betreffende het commentaar van de door Afdeling Letterkunde van de KNAW ingestelde Commissie ad hoc op het rapport van de Verkenningscommissie Godsgeleerheid van het Ministerie van O&W. 1989.

1 omslag

     

628

Stukken inzake de adviezen van de Afdeling Letterkunde van de KNAW aan de Minister van O&W betreffende de instelling van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (RCVG), die als doel had de voortzetting van de reeks van ‘s Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP) te waarborgen. 1937–1989.

1 omslag

     

629

Stukken betreffende het verzoek van mw. E. te Nijenhuis aan verschillende secties van de Afdeling Letterkunde van de KNAW om een standpunt uit te brengen over de verdwijning van het vakgebied Indiase Musicologie. 1988–1989.

1 omslag

2.3.1.3. Adviezen en commentaren Commissie Geesteswetenschappen (CG)

630

Stukken betreffende de reactie van de Commissie Geesteswetenschappen (CGW) van de KNAW over de opheffing van de leerstoel voor Christelijke Archeologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 1989.

1 omslag

     

631

Stukken betreffende het commentaar van het bestuur van de Commissie Geesteswetenschappen (CGW) van de KNAW op het rapport ‘TWIN – Technologie- en Wetenschapsindicatoren’, uitgebracht door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van O&W. 1992.

1 omslag

     

632

Stukken betreffende de nota ‘Tegen de stroom’ van de Commissie Geesteswetenschappen (CGW) van de KNAW betreffende de problematiek binnen de geesteswetenschappen waar onderzoekers op dat gebied mee geconfronteerd werden. 1988–1993.

1 omslag

2.3.1.4. Adviezen en commentaren Historisch Wetenschappelijke Commissie (HWC)

633

Stukken betreffende het rapport van Historisch Wetenschappelijke Commissie (HWC) van de KNAW over de huidige stand en toekomstige planning van het wetenschappelijk onderzoek der Nederlandse geschiedenis, dat werd gezonden aan de Minister van O&W. 1974–1975.

1 omslag

     

634

Stukken betreffende de publicatie ‘Van VOC tot Werkspoor – Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg’, een bundel artikelen over de problemen van het archeologisch onderzoek naar 16e, 17e en 18e eeuwse resten van (pre)industriële complexen, opgesteld door de Werkgroep VOC-complex van de subcommissie Industriële Archeologie van de Historisch Wetenschappelijke Commissie (HWC) van de KNAW. 1981–1988.

1 omslag

     

635

Stukken betreffende het advies aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) van de in 1984 door de Historisch Wetenschappelijke Commissie (HWC) van de Sociaal-Wetenchappelijke Raad (SWR) ingestelde Commissie Normen Onderzoek Scheepswrakken (CNOS) over de vastelling van normen voor het wetenschappelijk onderzoek naar de zich op diverse plaatsen ter wereld op de zeebodem bevindende wrakken van Nederlandse Oostindiëvaarders. 1984–1987.

1 omslag

2.3.1.5. Adviezen en commentaren Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

636

Stukken betreffende het advies van de adviescommissie inzake ‘communicatieonderzoek’ van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. over de mogelijkheid van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar communicatieproblemen bij de landbouwkundige research in Nederland. 1959–1960.

1 omslag

     

637

Stukken betreffende het advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) ten aanzien van het door de Nederlandse Sociologische Vereniging voorgelegde plan voor een studie van het sexuele gedrag van de Nederlandse man en vrouw.

1961–1962.

1 omslag

     

638

Stukken betreffende het pre-advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Stuurgroep Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond betreffende onderzoek naar het vraagstuk der arbeidsmotivatie. 1961–1962.

1 omslag

     

639

Stukken betreffende het advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Nederlandse Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO) over de mogelijkheden tot bevordering van het fundamenteel onderzoek op het terrein der sociale wetenschappen in Nederland. 1962.

1 omslag

     

640

De door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) uitgebrachte concept-nota ‘Het vak maatschappijleer en de sociale wetenschappen, een nota van de Sociaal Wetenschappelijke Raad over het vak maatschappijleer in het voortgezet onderwijs’. 1963.

1 omslag

     

641

Stukken betreffende de opmerkingen van enkele leden van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Stuurgroep Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond over het interim-rapport inzake de bedrijfsexterne gevolgen van arbeidstijdverkorting. 1963.

1 omslag

     

642

Stukken betreffende het advies van de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Minister van OKW over de instelling van een faculteit van sociale wetenschappen aan de universiteiten in Nederland. 1961–1963.

1 omslag

     

643

Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Rijksdienst voor het Nationale Plan inzake mogelijkheden van een sociologisch onderzoek naar de verhouding tussen gemeentelijk bestuur en gemeentelijke samenleving, in verband met een herziening van de gemeentewet. 1959–1964.

1 omslag

     

644

Stukken betreffende het advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Minister van OKW over de ontwikkeling van de rechtssociologie in Nederland, waaronder de notities ‘Rechtssociologische Notities’ door mr. H.L. Bakels, ‘Over rechtssociologie en straftoemeting’ van Ch. J. Enschedé, ‘De sociale werking van rechtsnormen’, ‘Rechtssociologie – Waarom? Waartoe?’ en ‘Rechtssociologie’ van J.F. Glastra van Loon, en ‘Naar een sociologische interpretatie van het recht’ van J.F. Glastra van Loon en E.V.W. Vercruijsse. 1961–1964.

1 omslag

     

645

Stukken betreffende de Notawisseling tussen de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de Sociaal- Wetenschappelijke Raad (SWR) over de mogelijkheden tot bevordering van het fundamenteel onderzoek op het terrein van de sociale wetenschappen in Nederland. 1961–1966.

1 omslag

     

646

Stukken betreffende het rapport ‘Plaatsbepaling van de Sociale Geneeskunde’ door prof. Dr. P. Muntendam, uit de Handelingen van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), Nieuwe Reeks No. 2. 1966–1967.

1 omslag

     

647

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op het rapport ‘The social sciences and the policies of governments’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 1965–1967.

1 omslag

     

648

Stukken betreffende het eerste nummer van de Handelingen van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW, Nieuwe Reeks, getiteld ‘Documentatie en uitwisseling van wetenschappelijke informatie in de sociale wetenschappen; resultaten van een enquête’, een rapport van mevr. drs. H.P. Hogeweg – de Haart. 1965–1967.

1 omslag

     

649

Stukken betreffende het commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op het rapport van de werkgroep uit de Contactcommissie Overheid – Sociaal-Wetenschappelijke Raad over de mogelijkheden van organisatie van het sociaal wetenschappelijk onderzoek in Nederland ten dienste van het overheidsbeleid. 1959–1968.

1 omslag

     

650

Stukken betreffende het advies aan de Minister van O&W van de werkgroep Internationale Spanningen van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) over de oprichting van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (NIVV), een instituut dat werd opgericht en in 1982 fuseerde met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken en de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties ‘VIRO’ tot het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, gevestigd op het landgoed Clingendael in Wassenaar. 1963–1971.

1 omslag

     

651

Stukken betreffende de rapporten van de Studiegroep Programmering van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) over de programmering van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 1970–1971.

1 omslag

     

652

Stukken betreffende het commentaar van de KNAW en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Minister van O&W op het rapport van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappij-structuur (Commissie De Wolff). 1970–1971.

1 omslag

     

653

Stukken betreffende het advies van de Sociaal-Wetenschapperlijke Raad (SWR) over de mogelijkheden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de vrije tijd en het veranderend patroon der vrije-tijdsbesteding. 1961–1974.

1 pak

     

654

Stukken betreffende het commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) en van de KNAW op de voorgenomen verplaatsing van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van Voorburg naar Heerlen. 1972–1973.

1 omslag

     

655

Stukken betreffende de in 1971 als vervolg op de 21e SWR Plenaire Conferentie van 9 en 10 mei 1969 door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) ingestelde Commissie Onderzoek Milieubeheersing, ook bekend als de commissie ‘De Kock van Leeuwen’, waaronder de nota ‘Milieubederf en milieubeheersing als maatschappelijke verschijnselen’ van E.W. Hofstee, voorzitter van de Studiegroep Sociale Aspecten van het Bederven van de Menselijke Omgeving. 1969–1974.

1 omslag

     

656

Stukken betreffende het in opdracht van de Commissie Sociolinguïstiek van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) opgestelde rapport ‘Taalkunde en Sociale Wetenschappen’, een advies over sociolinguïstiek en psycholinguïstiek van H.C.J. Duijker en E.M. Uhlenbeck. 1971–1975.

1 omslag

     

657

Stukken betreffende het door de Minister van Justitie gevraagde commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op het interim-rapport ‘Privacy en persoonsregistratie’ van de Staatscommissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer. 1972–1976.

1 omslag

     

658

Stukken betreffende het advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) aan de Minister van O&W over het voorstel voor een interuniversitair onderzoek naar bedrijfsdemocratisering. 1976.

1 omslag

     

659

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op het rapport ‘Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en Beleid’, uitgebracht door de ministeriële Verkenningscommissie Sociaal Onderzoek. 1975–1976.

1 omslag

     

660

Stukken betreffende het door de ad hoc Commissie Bemiddeling Dispuut Macromodel Volksgezondheid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) – ook bekend als Commissie De Wolff – opgestelde advies over het macro-rekenmodel voor het gezondheidszorgsysteem, dat de basis vormde van het commentaar aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op het rapport ‘Het ziekenhuis in de gezondheidszorg’. 1976–1977.

1 omslag

     

661

Stukken betreffende het rapport ‘De ontwikkeling van een onderwijsmodel, over een programma van onderzoek op het gebied van het onderwijs’, opgesteld door de Commissie Programmering Onderzoek van het Onderwijs onder voorzitterschap van prof. dr. R.A. de Moor, in opdracht van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). 1976–1978.

1 omslag

     

662

Stukken betreffende het door de Minister voor Wetenschapsbeleid aan de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) gevraagde commentaar op de nota ‘Meerjarenplan Sociaal Onderzoek en Beleid’ van de ministeriële Verkenningscommissie Sociaal Onderzoek. 1977–1980.

1 omslag

     

663

Stukken betreffende het in 1964 door het Ministerie van O&W gevraagde commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op de nota ‘Het acculturatieproces in Suriname en de Nederlandse Antillen’ van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk. 1964–1981.

1 omslag

     

664

Stukken betreffende het pre-advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) betreffende het door de Minister van O&W aan de KNAW gevraagde commentaar over de wetenschappelijke verslagen van 1979 van de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. 1979–1982.

1 omslag

665

Stukken betreffende het door de Commissie Publikatie Onderzoekresultaten van de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) uitgebrachte rapport ‘Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek op Tafel’, betreffende de problematiek van de toenemende neiging van opdrachtgevers tot sociaal-wetenschappelijk onderzoek om publicatie van de resultaten van dergelijk onderzoek afhankelijk te stellen van redenen van opportuniteit. 1980–1982.

1 omslag

     

666

Stukken betreffende het advies van de Commissie Sociaal-Wetenschappelijk Energieonderzoek van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) over de sociaal-wetenschappelijke aspecten van het energievraagstuk. (1980–1983)

1 omslag

     

667

Stukken betreffende het door de commissie Privacy/Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) uitgebrachte rapport ‘Privacy en Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek’, over de eventueel nadelige implicaties de ontwerp-Wet op Persoonsregistraties voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 1982–1984.

1 omslag

     

668

Stukken betreffende het door de Commissie Onderzoek Milieubeheersing (COM) van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) uitgebrachte rapport ‘Milieuprobleemgericht fundamenteel sociaal-wetenschappelijk onderzoek – Bijdragen tot een geïntegreerd onderzoeksprogramma’. 1974–1984.

1 pak

     

669

Stukken betreffende de kanttekeningen van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) bij de beleidsnota ‘Gedrags- en Maatschappijwetenschappen'van de Minister van O&W. (1984)

1 omslag

     

670

Stukken betreffende de reactie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), gericht aan de Minister van O&W, over de procedure die is gevolgd bij de honorering van zwaartepunten op het gebied van de sociale wetenschappen. 1984–1985.

1 omslag

     

671

Stukken betreffende het in opdracht van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) opgestelde, door prof. H. Philipsen geschreven en door de Rijksuniversiteit Limburg uitgegeven rapport ‘Gezondheidszorg als project en bejegening. Waarden ten aanzien van ziekte, gezondheid en samenleving’ en het onderzoek inzake normatieve aspecten van de intramurale zorg. 1978–1988.

1 omslag

     

672

Stukken betreffende de reactie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW op de publicatie van het Ministerie van O&W ‘Kennisoverdracht in de Sociale en Geesteswetenschappen’, een rapport uit de serie Beleidsgerichte studies Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, opgesteld door F.L. Leeuw en A.F. Wiersma. 1988.

1 omslag

     

673

Stukken betreffende het door de Wiardi Beckman Stichting gevraagde advies over de eventuele oprichting van een Instituut voor Duitslandkunde, dat in 1981 werd uitgebracht door de ad hoc Commissie Wetenschappelijke Kennis West-Europa van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). Dit dossier bevat tevens stukken betreffende de adhesie betuiging van de KNAW in 1991 aan de activiteiten van de Stichting ter bevordering van Duitslandstudiën. 1976–1991.

1 omslag

     

674

Stukken betreffende het aan het Ministerie van O&W gerichte advies van de Commissie Bevordering Mediahistorisch Onderzoek (CBMO) van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW, over het subsidievoorstel van prof. J. Hemels voor een bio- en bibliografisch handboek van de Nederlandse journalistiek, getiteld ‘Pershistorische Persorganen en Persoonlijkheden’. 1991.

1 omslag

     

675

Stukken betreffende het commentaar van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op het in opdracht van het Ministerie van O&W door de Commissie milieu-Economie in Nederland (MEiN) opgestelde rapport ‘Environmental Economics in the Netherlands’. 1991–1992.

1 omslag

     

676

Stukken betreffende het advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) over de sociaal-wetenschappelijke aspecten van klimaatonderzoek, dat werd opgesteld door de daartoe ingestelde voorbereidingscommissie. 1991–1993.

1 omslag

2.3.1.6. Adviezen en commentaren Afdeling Natuurkunde

677

Stukken betreffende het door de Minister van OKW aan de Afdeling Natuurkunde van de KNAW gevraagde advies over de behandeling van polio volgens de methode van Elizabeth Kenny (het ‘Kenny-concept’). 1947.

1 omslag

     

678

Stukken betreffende de naar aanleiding van een artikel van Niels Bohr in het tijdschrift Science van september 1945 opgestelde motie van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW waarin tot vreedzaam gebruik van kernenergie werd opgeroepen. 1945–1948.

1 omslag

     

679

Stukken betreffende het in augustus 1946 door de Minister van OKW aan de Afdeling Natuurkunde van de KNAW gevraagde advies over de toelating van vier Duitse chemici in de redactie van ‘Elsevier's Encyclopaedia of Organic Chemistry’.

1942–1949.

1 omslag

     

680

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de instelling van een onderzoek naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van oprichting van een biologisch station op Nieuw-Guinea. 1950.

1 omslag

     

681

Stukken betreffende de reactie van de de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van Verkeer en Waterstaat op de benoeming van een niet-meteoroloog of geofysicus tot directeur van het Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut (KNMI). 1951.

1 omslag

     

682

Stukken betreffende het advies van de de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over een plan tot vestiging van een leerstoel voor Homeopathie aan een Nederlandse universiteit. 1951–1952.

1 omslag

     

683

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over een eventuele subsidieverlening aan het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. 1953.

1 omslag

     

684

Stukken betreffende de adviezen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de Nederlandse deelname aan de oprichting van een ‘International institute of the Arid Zone’ en aan het ‘Arid Zone Programme’ van UNESCO, ten behoeve van woestijnonderzoek en de ontwikkeling van dorre en halfdorre gebieden. 1950–1955.

1 omslag

     

685

Stukken betreffende het commentaar van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op de achterstand van Nederland bij de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen, naar aanleiding waarvan door het Ministerie van OKW in 1957 de Commissie Ontwikkeling Natuurwetenschappelijk Onderzoek werd ingesteld, ook de Casimir-Commissie genoemd. 1956–1958.

1 omslag

     

686

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW, inzake deelname aan het door de ‘Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation’ van Verenigde Naties (de Wetenschappelijke Stralingscommissie) opgezette programma ter standaardisatie van de metingen van Strontium-90. 1957–1958.

1 omslag

     

687

Stukken betreffende de adviezen van verschillende secties van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over het ondernemen van een expeditie naar Nederlands Nieuw-Guinea. 1956–1958.

1 omslag

     

688

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van Marine om op de Internationale Hydrografische Conferentie van mei 1957 te pleiten voor de voortzetting van de werkzaamheden aan de uitgave van de ‘General Bathymetric Chart of the Ocean’ (bathymetrische kaarten). 1957–1958.

1 omslag

     

689

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over het door Amerikaanse instanties, en in het bijzonder door het Amerikaanse leger, ondernomen initiatief om fondsen in Nederland ter beschikking te stellen van Nederlandse wetenschappers op het gebied van scheikunde, ingenieurswetenschappen, wiskunde en fysica. 1955–1958.

1 omslag

     

690

Stukken betreffende het advies aan de Minister van OKW van de door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Commissie Bestudering ‘Report of the U.N. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation’. 1958–1959.

1 omslag

     

691

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over het voornemen om het woord ‘atoom’ te gebruiken in het ontwerp van de Atoomwet en in de oprichting van een Atoomraad. 1958–1959.

1 omslag

     

692

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over het rapport van de Directeur-Generaal van UNESCO professor P. Auger, getiteld ‘Current trends in Scientific Research – Survey of the main trends of inquiry in the field of the natural sciences, the dissemination of scientific knowledge and the application of such knowledge for peaceful ends’. 1960–1961.

1 omslag

     

693

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de goedkeuring van de statuten van de Nederlandse Vereniging voor Celtherapie. 1961.

1 omslag

     

694

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de beoogde plannen met betrekking tot een Europese samenwerking in de ruimtevaart (het ‘Blue Streak’-project, de European Space Research Organisation (ESRO) en de European Launcher Development Organisation (ELDO)). 1961–1962.

1 omslag

     

695

Stukken betreffende het commentaar van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW, naar aanleiding van het pleidooi van F. Henneman aan Z.K.H. de prins der Nederlanden om aan de wiskundige Pieter Wijdenes (1872–1972) een eredoctoraat te verlenen. 1962.

1 omslag

     

696

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over het ontwerp van wet op de Raad voor de Luchtverontreiniging. 1962.

1 omslag

     

697

Stukken betreffende de commissie ter beoordeling van het manuscript van het autobiografische levensschets van Pieter Harting (1812–1885), wiens autobiografie is uitgegeven onder de titel ‘Mijne herinneringen’. 1960–1970.

1 omslag

     

698

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de voortzetting van de wetenschappelijk en/of organisatorische Nederlandse ondersteuning van het Caraïbisch Marien Biologisch Instituut (CARMABI) op Curaçao, waarvoor in 1963 door de Afdeling Natuurkunde een commissie van pre-advies werd ingesteld (de CARMABI-commissie). 1960–1963.

1 omslag

     

699

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW om een centrale kweekplaats in te stellen voor honden die gebruikt worden als proefdieren, vanwege een epidemie van hondsdolheid in 1962 die resulteerde in het verbod op aankoop en vervoer van honden. 1962–1963.

1 omslag

     

700

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de eventuele oprichting van een International Museum of Soil Standards (Bodemkunde). 1964.

1 omslag

     

701

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW om de IUPAC-regels voor nomenclatuur in de anorchanische chemie toe te laten passen door alle Nederlandse instanties die met de anorchanische chemie te maken hebben. 1963–1965.

1 omslag

     

702

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de laboratoria en andere werkeenheden in de sector van het wetenschappelijk onderwijs en – onderzoek die als instellingen van vitaal belang aan-gemerkt kunnen worden en in tijden van oorlog beschermd dienen te worden. 1965.

1 omslag

     

703

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W met betrekking tot een subsidieaanvraag van de Charles Darwin Foundation for the Galapagos Isles ten behoeve van de exploitatie van een biologisch station te Academy Bay op het eiland Santa Cruz (Ecuador). 1965.

1 omslag

     

704

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) over de plaatsing van het Tjeukemeer op de lijst van internationaal te beschermen wateren. 1965–1966.

1 omslag

     

705

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over het voorstel voor de instelling van een voorlopige Comité Neuropsychiatrie om de plannen te bestuderen voor de bouw van een kliniek en een research-laboratorium voor onderzoek op het gebied van de neuro-psychiatrie. 1965–1966.

1 omslag

     

706

Stukken betreffende de adviezen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over de toetreding van Nederland tot het International Computation Centre (ICC), het Internationaal Rekencentrum te Rome. 1961–1967.

1 omslag

     

707

Stukken betreffende het antwoord van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over de aanwijzing van een contactadres voor de verzending en ontvangst van samenvattingen van onderzoeken die in Nederland op het gebied van de ‘Health Physics’ worden uitgevoerd. 1967.

1 omslag

     

708

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Vice-Minister-President, naar aanleiding van de rapporten van D.C. Geijskes, getiteld ‘Eindrapport van de Commissie Dierenpark en Botanische Tuin’ en de ‘Algemene beleidsnota inzake natuurbescherming in Suriname’. 1963–1967.

1 omslag

     

709

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W om fundamenteel onderzoek te ondersteunen inzake de toename van de vervuiling van het binnenwater en de zee. 1966–1967.

1 omslag

     

710

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van OKW over de door het Centrum voor Interdisciplinair Antropologisch Onderzoek te Leuven (CIDAR) gevraagde samenwerking inzake een supra-wetenschappelijke methode voor het bestuderen van de mens. 1967.

1 omslag

     

711

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan het Ministerie van O&W naar aanleiding van het advies van de Academische Raad omtrent de taakverdeling in de moleculaire biologie. 1968.

1 omslag

     

712

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de de Minister van O&W over de wenselijkheid van een fusie tussen het Zoölogisch Museum te Leiden en het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 1968–1969.

1 omslag

     

713

Stukken betreffende het door de Minister van OKW aan de KNAW gevraagde commentaar op het voorstel voor de oprichting van een International Institute for Science and Technology in het plan ‘Killian’ van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 1961–1969.

1 omslag

     

714

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over de door het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Nederland naar voren gebrachte plannen ter uitbreiding van het Maasvlaktegebied in Zuidelijke richting, evenwijdig aan de kust van Voorne. 1968–1970.

1 omslag

     

715

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over de eventuele Nederlandse bijdrage aan de oprichting van het International Institute for Computer Science. 1970.

1 omslag

     

716

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W inzake de coördinatie van biomedisch onderzoek in Europa. 1971.

1 omslag

     

717

Stukken betreffende het verzoek van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW om commentaar op het concept-advies van het Overleg HG (Overleg Hersenen en Gedrag), waarin de Minister van O&W om steun wordt gevraagd voor Nederlands onderzoek ten aanzien van hersenen en gedrag. 1971.

1 omslag

     

718

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W inzake de eventuele oprichting van een ‘Animal Bank of the Netherlands’, met als doel het verzamelen en opslaan op lange termijn van generieke exemplaren van zeldzame, bedreigde en diersoorten. 1973.

1 omslag

     

719

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om een Europees wetenschapsorgaan op te richten en een gezamelijk Europees wetenschaps- en technologiebeleid op te stellen. 1972–1974.

1 omslag

     

720

Stukken betreffende het commentaar van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid op het voorontwerp van een Wet op de Dierproeven. 1969–1974.

1 omslag

     

721

Stukken betreffende het naar aanleiding van een verzoek van Prins Bernhard aan de Minister van Wetenschapsbeleid gevraagde commentaar van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op het rapport ‘Impact of climate change on the quality and character of human life’ van een door de International Federation of Institutes for Advanced Study (IFIAS) ingestelde studiegroep. 1974.

1 omslag

     

722

Stukken betreffende de reactie van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op het verzoek van prof.dr. P.J. Klopper om een bijdrage van de Akademie aan de bevordering van onderzoek in de chirurgische wetenschappen. 1978.

1 omslag

     

723

Stukken betreffende het advies van de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene over het voornemen van de Erasmus Universiteit om een opleiding voor gezondheidszorg te vestigen. 1981–1982.

1 omslag

     

724

Stukken betreffende het advies van de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister-President over het rapport van de Commissie Alternatieve Geneeskunde over officiële erkenning van alternatieve genezers. 1979–1983.

1 omslag

     

725

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W omtrent de kwaliteit en ontwikkelingspotentie van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de tandheelkunde en de farmacie in Nederland, in het kader van de ‘Taakverdeling en de concentratie van het wetenschappelijk onderzoek’. 1983.

1 omslag

     

726

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over de taakverdelings- en concentratieplannen van de faculteiten der geneeskunde en de academische ziekenhuizen binnen het ‘Deelplan Geneeskunde’ van de ‘Taakverdeling en concentratie in het wetenschappelijk onderwijs’. 1983–1984.

1 omslag

     

727

Stukken betreffende het door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW opgestelde en door de president van de KNAW uitgevaardigde briefadvies aan alle instanties die medisch-biologisch onderzoek doen of daarvoor subsidie verstrekken over het belang van de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het openbaar maken van publicaties over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 1984–1985.

1 omslag

     

728

Stukken betreffende het commentaar van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, gericht aan de Minister van O&W en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, naar aanleiding van de notitie ‘Kooldioxyde, Signalering van een Beleidsvraagstuk’ over de klimaatbeïnvloeding van CO2 en andere sporengassen. 1984–1985.

1 omslag

     

729

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over de inhoud van het rapport van de ministeriële Verkenningscommissie Natuurkundig Onderzoek (VCNO). 1985–1986.

1 omslag

730

Stukken betreffende het pre-advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over het ‘Strategisch Plan voor de Nederlandse Astronomie’ dat werd opgesteld door het Nederlands Comité Astronomie (NCA). 1986.

1 omslag

     

731

Stukken betreffende het commentaar van verschillende onderdelen van de KNAW op het door de Verkenningscommissie Biologie van het Ministerie van O&W opgestelde rapport ‘Van levensbelang’, dat mede aanleiding vormde voor het proces dat leidde tot de samenvoeging van de oecologische instituten van de KNAW (het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO), het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek (DIHO) en het Limnologisch Instituut (LI)). 1980–1986.

1 omslag

     

732

Stukken betreffende het advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W over landelijke afstemming met betrekking tot de opleiding van medisch biologisch onderzoekers. 1988–1989.

1 omslag

     

733

Stukken betreffende het door S. Parma, namens de Afdeling Natuurkunde en Sectie Biologie van de KNAW, opgestelde advies aan het ministerie voor Buitenlandse Zaken over de oprichting van een internationaal centrum voor ecologisch onderzoek aan het Baikalmeer in Rusland: het Baikal International Center for Ecological Research (BICER). 1990.

1 omslag

     

734

Stukken betreffende het advies van de KNAW inzake het in het kader van het deelprogramma ‘Multidisciplinaire centra van het IOP-biotechnologie’ verrichte onderzoek, dat werd uitgebracht op verzoek van het Programmabureau Biotechnologie (PBB) ter voorbereiding van de internationale peer review. 1989–1991.

1 pak

     

735

Stukken betreffende het advies van de door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Commissie Cultuurcollecties van Micro Organismen, die tot taak had advies uit te brengen over het voeren van een lange termijn politiek in Nederland ten aanzien van cultuur-collecties van micro-organismen. Dit dossier bevat tevens stukken betreffende de naar aanleiding van het eindrapport van de commissie opgerichte Stichting Nederlandse Collecties van Cultures van Micro-organismen (SNCC). 1982–1991.

1 omslag

     

736

Stukken betreffende de, op verzoek van de ministers van Economische Zaken en van Onderwijs en Wetenschappen, onder de auspiciën van de KNAW verrichte evaluatie van het biotechnologisch onderzoek in universitaire centra in Nederland met de titel ‘Evaluation of biotechnology research at university centres in the Nederlands by an internatonal commission of experts under the auspices of The Royal Academy of Arts and Sciences’. 1991–1992.

1 omslag

     

737

Stukken betreffende het commentaar van de Sectie Technische Wetenschappen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op het AWT advies ‘Technici en onderzoekers, kwaliteit en kwantiteit’, dat destijds nog niet niet onder de aandacht van de Minister van O&W werd gebracht. 1993.

1 omslag

     

738

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde commentaar van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op het rapport ‘Wiskunde in beweging’ dat werd uitgebracht door de door de minister ingestelde Verkenningscommissie Wiskunde (VCW). 1988–1993.

1 omslag

     

739

Stukken betreffende de door een internationale commissie van deskundigen onder auspiciën van de KNAW verrichtte ‘Peer Review on the Netherlands integrated soil research programme’, ter beoordeling van het in 1986 door de ministeries van VROM, LNV, V&W en O&W gestarte Speerpuntprogramma Bodemonderzoek (SPBO). 1992–1993.

1 omslag

2.3.1.7. Adviezen en commentaren Commissie tot onderzoek van het wichelroede- en aardstralenprobleem

740

Stukken betreffende het advies van de Commissie tot onderzoek van het wichelroede- en aardstralenprobleem, naar aanleiding van de vraag van dr. S.W. Tromp aan het Ministerie van OKW over de mogelijkheid om met zuiver wetenschappelijke methoden kennis te verkrijgen van verschijnselen die niet voor physische waarneming toegankelijk lijken te zijn. 1948–1955.

1 omslag

2.3.1.8. Adviezen en commentaren Ad hoc Commissie Dierexperimenten (Ahc)

741

Stukken betreffende het door de KNAW Ad hoc Commissie Dierexperimenten (Ahc) opgestelde ‘Standpunt van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met betrekking tot de instelling van een wettelijke basis ten behoeve van de ethische toetsing van dierexperimenten’. 1987–1988.

1 omslag

     

742

Stukken betreffende de door de KNAW Ad hoc Commissie Dierexperimenten (Ahc) opgestelde ‘Reactie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met betrekking tot de toetsing en financiering van onderzoek naar alternatieven voor dierproeven’, naar aanleiding het door het Ministerie van O&W gevraagde advies over het rapport ‘Dierproeven; alternatieven, welzijn en ethiek’. 1987–1989.

1 omslag

     

743

Stukken betreffende het advies van de KNAW Ad hoc commissie Dierexperimenten (Ahc) aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en aan de vaste Commissie voor de Volksgezondheid over de consequenties van een voorgestelde Gezondheids- en Welzijnwet voor Dieren (GWWD) voor alle aangelegenheden betreffende proefdieren en dierproeven waarop de Wet op de Dierproeven (WOD) reeds van toepassing was. 1991.

1 omslag

     

744

Stukken betreffende het gezamenlijk commentaar van de KNAW Ad hoc commissie Dierexperimenten (Ahc), de Biologische Raad en de Commissie Geneeskunde op het voorlopige advies van de Commissie van Advies voor de Dierproeven over het voornemen van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) om een wettelijke basis te geven aan de dierexperimentencommissies. 1988–1992.

1 omslag

2.3.1.9. Adviezen en commentaren Akademie Commissie voor de Chemie (ACC)

745

Stukken betreffende de ‘Inventarisatie Scheikundig Onderzoek aan Universiteiten en Hogescholen’ van de door de besturen van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) en de Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON) ingestelde werkgroep die de opdracht had een globale onderzoekskaart voor het chemische onderzoek aan Nederlandse universiteiten en hogescholen samen te stellen. 1977.

1 omslag

     

746

Stukken betreffende het commentaar van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) op de in opdracht van het Ministerie van O&W uitgebrachte nota ‘Contractonderzoek aan de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen’. 1981.

1 omslag

     

747

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde commentaar van de Academie Commissie voor de Chemie (ACC) op het in oktober 1979 uitgebrachte rapport ‘Chemie, nu en straks’ van de Verkenningscommissie Chemisch Onderzoek. 1976–1982.

1 omslag

     

748

Stukken betreffende het advies aan de Minister van O&W van de door de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) ingestelde Taakverdelingscommissie voor de Chemie (TVC) met de titel ‘Aanzet tot een landelijke taakverdeling voor het schei-kundig onderzoek aan universiteiten en hogescholen in Nederland’. 1976–1983.

1 omslag

     

749

Stukken betreffende het advies van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) en de Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON) aan de Minister van O&W, getiteld ‘Nijpende apparatuursituatie bij Onderwijs en Onderzoek in de Chemie en de Chemische Technologie bij het Nederlandse Wetenschappelijk Onderwijs’. 1986.

1 omslag

     

750

Stukken betreffende het eindrapport ‘Scheikundig onderzoek, een hoeksteen van onze samenleving’ van de door de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) ingestelde commissie Nationale Taakstelling (ACCENT), de follow up van de Taakverdelingscommissie voor de Chemie (TVC), die werd ingesteld om de in het TVC-eindrapport opgenomen gegevens up-to-date te houden. 1983–1987.

1 omslag

     

751

Stukken betreffende het rapport ‘Instituutsvorming? Dat hangt er van af ...’ van de Commissie Instituten van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC), waarin een aantal richtlijnen worden geformuleerd die bij de oprichting van een universitair onderzoeksinstituut in acht dienen te worden genomen. 1988.

1 omslag

     

752

Stukken betreffende het door de evaluatiecommissie van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) opgestelde rapport ‘Evaluatie van de universitaire chemie in de jaren ‘80’. 1991–1992.

1 omslag

     

753

Stukken betreffende het commentaar van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) op het rapport ‘Milieugericht Chemisch Onderzoek. Naar een duurzame samenleving’ van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV). 1993.

1 omslag

     

754

Stukken betreffende de adviezen van de subcommissie DIALOOCH van de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC), die werd ingesteld om de ACC-aanbevelingen aan te reiken om bij de overheid en onderzoekers wederzijds begrip te kweken. Dit dossier bevat stukken betreffende de rapporten ‘Uitdagingen en knelpunten voor het onderzoek in de chemie en de chemische technologie bij het Nederlandse WO’, ‘Knelpunten in de personeelssituatie bij de faculteiten en afdelingen scheikunde van het WO’, ‘Uitdagingen en knelpunten binnen de Nederlandse universitaire chemie in de jaren ‘90’ en ‘Chemie op leeftijd’. 1986–1993.

1 omslag

2.3.1.10. Adviezen en commentaren Biologische Raad

755

Stukken betreffende de adviezen van de Commissie Modernisering Leerplan Biologie van de Biologische Raad over de vernieuwing van het biologieonderwijs in het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (V.H.M.O.). 1953–1969.

1 pak

     

756

Stukken betreffende het advies van de Biologische Raad aan de Minister van O&W over de instelling en samenstelling van een commissie ter inventarisatie, evaluatie en coördinatie van het neurobiologisch onderzoek in Nederland. 1976–1978.

1 omslag

     

757

Het rapport ‘Biologisch Onderzoek in de subfakulteiten Biologie en de instituten voor fundamenteel biologisch onderzoek’ van de werkgroep ‘Open beraad voor het biologisch onderzoek’, die werd ingesteld op initiatief van de besturen van de ZWO-stichting voor Biologisch Onderzoek (BION) en van de Biologische Raad. 1978–1980.

1 omslag

     

758

Stukken betreffende het pre-advies van de Biologische Raad en de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) aan het bestuur van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW voor het advies van de KNAW aan de Nederlandse afvaardiging bij de Council van de European Space Agency (ESA) over over de lanceringsmogelijkheden voor Spacelab, ten behoeve van experimenten op het gebied van de Life Sciences en de Material Sciences (in het bijzonder BIORACK, een door ESA ontwikkelde faciliteit voor meervoudig gebruik bedoeld voor onderzoek naar micro-zwaartekracht en stralingseffecten op kleine biologische monsters). 1978–1981

1 omslag

     

759

Stukken betreffende het commentaar van Coördinatie Commissie Biologie Onderwijs (CCBO) van de Biologische Raad op de concept-beleidsnota ‘Een zaak van leven en dood’ van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), een nota betreffende de natuurhistorische musea in Nederland. 1982–1983.

1 omslag

     

760

Stukken betreffende het advies van de Biologische Raad aan de Minister van O&W over het rapport ‘Tropenbos’ en betreffende samenwerking van de KNAW met Braziliaanse onderzoeksorganisaties met betrekking tot het Tropenbos-programma in de Tapajos area in Brazilië. Het rapport zelf ontbreekt in dit dossier. 1985–1987.

1 omslag

     

761

Stukken betreffende het advies van de Biologische Raad aan de Minister van O&W met de titel ‘Biologisch onderzoek voor mens en maatschappij’ over het belang van biologisch onderzoek voor de samenleving. 1985–1986.

1 omslag

     

762

Stukken betreffende het rapport van de Evaluatiecommissie Botanische Tuinen van de Biologische Raad. 1986–1987.

1 omslag

     

763

Stukken betreffende het door de Commissie van Advies voor de Dierproeven van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gevraagde advies van de Commissie Biologisch Onderzoek met Proefdieren van de Biologische Raad over de noodzaak en gevolgen van de aanpassing van de Wet op de Dierproeven aan de EG richtlijn van 24 november 1986. 1987.

1 omslag

     

764

Stukken betreffende het commentaar van de Biologische Raad op de plannen van de Rijksuniversiteit Utrecht om het Instituut voor Plantensystematiek op te heffen en op de overweging om het Phytopathologisch Laboratorium ‘Willie Commelin Scholten’ in Baarn op te splitsen en onder te brengen bij de faculteit Biologie van de Universiteit van Amsterdam en de faculteit Biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. 1988–1989.

1 omslag

     

765

Stukken betreffende het rapport ‘Biologisch Natuur- en milieu-onderzoek in Nederland’, dat werd opgesteld door een kleine commissie van de Biologische Raad. 1989–1992.

1 omslag

2.3.1.11. Adviezen en commentaren Commissie voor de Biochemie en de Biofysica (CBB)

766

Stukken betreffende het rapport ‘Opleiding van Biofysici’ van de Commissie voor de Biochemie en de Biofysica (CBB). 1966–1967.

1 omslag

     

767

Stukken betreffende de rapporten van de Commissie Biochemie en Biofysica (CBB) over de opleiding en plaatsingsmogelijkheden voor biochemici, met de titels ‘Plaatsings-mogelijkheden voor Biochemici’ (mei 1971), ‘De opleiding biochemie in Posthumus kader’ (mei 1974), ‘Discussienota Herstructurering Opleiding Biochemie’ (januari 1976), ‘Rapport Herprogrammering Opleiding Biochemie (juni 1976)’ ‘2e rapport Herprogrammering Opleiding Biochemie (mei 1977)’ en ‘3e rapport Herprogrammering Opleiding Biochemie (oktober 1977)’. 1971–1977.

1 omslag

     

768

Stukken betreffende het op instigatie van de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) uitgebrachte advies aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne over de opleidingseisen van klinische chemici in Nederland.

1973–1980.

1 omslag

     

769

Stukken betreffend het standpunt van de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB), de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) en de Biologische Raad ten aanzien van het door de ministeriële Verkenningscommissie Biochemie uitgebrachte rapport ‘Over leven’. 1977–1985.

1 omslag

     

770

Stukken betreffende het rapport ‘Biochemie en moleculaire biologie. Hun identiteit in het Nederlandse universitaire onderwijs en onderzoek’ van de kleine Commissie Identiteit Biochemie van de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB). 1987–1991.

1 omslag

     

771

Stukken betreffende het commentaar van de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) en de Biologische Raad op het rapport ‘Biofysica in Nederland’ van de ministeriële Verkenningscommissie Biofysica. 1981–1993.

1 omslag

     

772

Stukken betreffende de door de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) uitgebrachte rapporten ‘Opleiding en bestemming van Biochemici’ in de jaren 1983–1984, 1985–1986, 1986–1989 en 1990–1991, en het rapport ‘Opleiding en bestemming van Biofysici 1990–1991’. 1982–1993.

1 omslag

2.3.1.12. Adviezen en commentaren Commissie voor de Bestudering van de Gevaren van Atoomenergie (de Gevarencommissie)

773

Stukken betreffende het door de Commissie voor de Bestudering van de Gevaren van Atoomenergie (de Gevarencommissie) opgestelde pre-advies over de gevaren die zijn verbonden aan een verhoogde radio-activiteit op aarde door het op grote schaal werken met atoomenergie, en stukken betreffende het ‘Rapport van de commissie der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen betreffende de gevaren, die kunnen ontstaan ten gevolge van de verspreiding van radio-actieve producten door experimentele kernenergie-explosies’. 1954–1958.

1 pak

2.3.1.13. Adviezen en commentaren Geneeskundige Raad (GR), Raad voor het Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (RMWO) en Commissie Geneeskunde (CG)

774

Rapport van de Geneeskundige Raad (GR), getiteld ‘Voorlopige verkenning van enkele algemene aspecten van de geneeskundige wetenschapsbeoefening in Nederland aan en buiten de universiteiten’. 1965.

1 omslag

     

775

Stukken betreffende het advies van de Geneeskundige Raad (GR) aan de Minister van O&W over de oprichting van een Anthropogenetisch Documentatiecentrum in Nederland. 1964–1967.

1 omslag

     

776

Stukken betreffende het rapport van de Geneeskundige Raad (GR), getiteld ‘Rapport en register buiten universitair medisch wetenschappelijk onderzoek 1967’ (Rapport No. 3). 1967–1970.

1 omslag

     

777

Stukken betreffende het door de Raad voor het Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (RMWO) opgestelde advies aan de Minister van O&W over ‘De reorganisatie van het medisch wetenschappelijke onderzoek in Nederland’. 1972–1975.

1 omslag

     

778

Stukken betreffende het commentaar van de Sectie Geneeskunde en de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) op het in 1983 op verzoek van het Ministerie van O&W gepubliceerde rapport ‘Prioriteiten in het gezondheidsonderzoek’ van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB). 1983–1985.

1 omslag

     

779

Stukken betreffende het advies van de Commissie Geneeskunde (CG) aan de Minister van O&W over de ‘Nota over het Stimuleringsprogramma Gezondheidsonderzoek (SGO)’. 1985–1986.

1 omslag

     

780

Stukken betreffende het door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) gevraagde commentaar van de Commissie Geneeskunde (CG) op een aantal uitgangspunten in een document van een deskundigencomité van de Raad van Europa over technieken voor kunstmatige voortplanting. 1986.

1 omslag

     

781

Stukken betreffende het eindrapport van de door de Commissie Geneeskunde (CG) ingestelde Subcommissie Medische Informatica (SMI), getiteld ‘Medische Informatica, vernieuwing in de geneeskunde’. 1983–1988.

1 pak

     

782

Stukken betreffende het interim-advies van de ad hoc commissie Groei en Krimp Geneeskunde (GKG) van de Commissie Geneeskunde (CG) over de nota ‘Kaderstelling Selectieve Krimp en Groei Universiteiten en Academische Ziekenhuizen 1987–1991’. 1986–1987.

1 pak

     

783

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde advies van de Subcommissie Integratie Disciplineplan Geneeskunde (SIDG) van de Commissie Geneeskunde (CG) over de midellange termijnontwikkeling in het onderzoek binnen de geneeskunde, dat resulteerde in de rapporten ‘Advies voor het Deelplan Onderzoek van het Disciplineplan Geneeskunde’ (1985) en ‘Disciplineplan Geneeskunde – Samenhang, samenwerking en profilering’ (1988). 1984–1988.

1 pak

     

784

Stukken betreffende het commentaar van de Commissie Geneeskunde (CG) aan de Minister van O&W op de ‘Nota Onderzoeksbeleid Volksgezondheid’ van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 1988–1989.

1 omslag

     

785

Stukken betreffende het commentaar van de Commissie Geneeskunde (CG) aan de Minister van Justitie op het voorontwerp van het ‘Wetsvoorstel verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunde’. 1991.

1 omslag

     

786

Stukken betreffende het ‘Rapport van de Subcommissie Gezondheids(zorg)wetenschappen’ (SGE) van de Commissie Geneeskunde (CG), naar aanleiding van de conclusie in het Disciplineplan Geneeskunde dat een nader onderzoek was gewenst naar de aard, de structuur en het belang van het onderzoek in de sociale geneeskunde en huisartsgeneeskunde c.q. de gezondheids(zorg)wetenschappen en extramurale geneeskunde. 1988–1991.

1 omslag

     

787

Stukken betreffende het door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) gevraagde commentaar van de Commissie Geneeskunde (CG) op het rapport ‘Medische Ethiek en Gezondheidsrecht in het Nederlands Medisch Onderwijscontinuum’ van de Rijksuniversiteit Limburg. 1992.

1 omslag

     

788

De reactie van de Commissie Geneeskunde (CG) op het rapport van de Commissie van Advies ‘Ethiek en Biotechnologie bij Dieren’ (Commissie Schroten) en op het kabinetsstandpunt terzake. 1992.

1 omslag

2.3.1.14. Adviezen en commentaren Commissie voor de Geologische Wetenschappen

789

Stukken betreffende het commentaar van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen op het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Leiden over de beëindiging van de subfaculteit Geologie en Geofysica. 1981.

1 omslag

     

790

Stukken betreffende het advies van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Nistelrode, betreffende het ontwerp bestemmingsplan ‘Oostelijke verkeersomlegging Nistelrode’. 1984–1985.

1 omslag

     

791

Stukken betreffende het advies van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen over de positie van het vakgebied Palynologie en Paleobotanie. 1983–1987.

1 omslag

     

792

Stukken betreffende de reactie van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen op het voornemen van de Landbouw Universiteit Wageningen om de studie bodemkunde op te heffen. 1987.

1 omslag

     

793

Stukken betreffende de reactie van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen op het commentaar van de Minister van Verkeer en Waterstaat op de nota van de ad hoc Commissie van Actie voortzetting aardmagnetisch- en ionosfeer onderzoek in Nederland (Commissie Vlaar). 1987.

1 omslag

     

794

Stukken betreffende het advies van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen aan de Minister van O&W over de door het bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht voorgenomen korting op middelen van het Instituut voor Aardwetenschappen. 1988–1989.

1 omslag

     

795

Stukken betreffende het rapport ‘Aarde, Wetenschap en Samenleving’ van de op voorstel van de Commissie voor de Geologische Wetenschappen ingestelde Commissie ad hoc Bestudering van de positie van de Aardwetenschappen in Nederland. 1981–1987.

1 pak

2.3.1.15. Adviezen en commentaren Commissie voor Geofysisch en Ruimte-onderzoek (GROC)

796

Stukken betreffende het door de Minister van Buitenlandse Zaken gevraagde commentaar van de KNAW op het rapport ‘International co-operation in the peaceful uses of outer space’ van de Verenigde Naties, waartoe de KNAW de Commissie voor Geofysisch en Ruimte-onderzoek (GROC) instelde. 1959–1963.

1 omslag

     

797

Stukken betreffende het advies aan de Minister van OKW van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, gehoord hebbende haar Commissie voor Geofysica en Ruimte-onderzoek (GROC), over de te overziene gevolgen op wetenschappelijk gebied van een Europese deelneming aan een wereldomvattend stelsel voor telecommunicatie met gebruik van aardsatellieten. 1963–1964.

1 omslag

     

798

Stukken betreffende het advies van een Adviescommissie ad hoc van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW over de ontwikkeling van de astrofysica in Nederland en de oprichting van een laboratorium voor astrofysich onderzoek. 1963–1969.

1 omslag

     

799

Stukken betreffende het advies aan de Minister van O&W van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, gehoord hebbende de Nederlandse Commissie voor Geofysica en Ruimte-onderzoek (GROC), over de Nederlandse deelname aan het Space Lab Programme van de European Space Research Organisation (ESRO), de voorganger van de European Space Agengy (ESA). 1973.

1 omslag

     

800

Stukken betreffende het advies aan de Staatssecretaris van O&W van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, gehoord hebbende de Nederlandse Commissie voor Geofysica en Ruimte-onderzoek (GROC), over een eventuele Nederlandse deelname aan de door Frankrijk voorgestelde Europeanisering van het ESRO programma Géole voor satellietgeodetisch onderzoek. 1974.

1 omslag

     

801

Stukken betreffende de adviezen van de Nederlandse Commissie voor Geofysica en Ruimte Onderzoek (GROC) over het Nationaal programma op het gebied van ruimte-onderzoek en -technologie, en in het bijzonder over een Nederlandse Astronomische Satelliet (ANS) die in augustus 1974 in de Verenigde Staten werd gelanceerd om kosmische waarnemingen te verrichten. 1961–1974.

1 omslag

     

802

Stukken betreffende het op verzoek van de Nederlandse Commissie voor Geofysica en Ruimte-onderzoek (GROC) opgestelde advies van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW aan de Minister van O&W om te komen tot een spoedige realisering van een nieuw sterrenkundig instituut in Utrecht. 1979.

1 omslag

2.3.1.16. Adviezen en commentaren Isotopencommissie

803

Stukken betreffende het door de Isotopencommissie voor de Minister-President opgestelde ‘Advies omtrent de organisatie en coördinatie van het werk met radio-actieve isotopen’. 1955–1957.

1 omslag

     

804

Stukken betreffende de werkzaamheden van de werkgroep Thijsse, die de taak had om een rapport voor te bereiden voor de tweede Atoom-Conferentie te Genève inzake internationale veiligheidsmaatregelen op het gebied van kernenergie, naar aanleiding waarvan de Afdeling Natuurkunde van de KNAW middels een brief aan de Commissie voor Atoomenergie van het Ministerie van Algemene Zaken adviseerde om aan te dringen op onderzoek naar zeewaterverontreiniging met radio-active stoffen in de Noordzee. 1957–1959.

1 omslag

2.3.1.17. Adviezen en commentaren Commissie ‘De Mens en zijn Milieu'

805

Stukken betreffende het advies aan de minister van O&W van het algemeen bestuur van de KNAW, gehoord hebbende de Commissie ‘De Mens en zijn Milieu’, over de vernietiging van de beslissing van de provinciale staten van Groningen over de aanleg van een persleiding van de veenkoloniën naar het Eemsgebied om ongezuiverd afvalwater te lozen in de Eems. 1970–1971.

1 omslag

     

806

Stukken betreffende het door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan de KNAW gevraagde en door de Commissie ‘De Mens en zijn Milieu’ opgestelde commentaar op de ministeriële Urgentienota Milieuyhygiëne. 1972–1973.

1 omslag

2.3.1.18. Adviezen en commentaren Klimaatcommissie

807

Stukken betreffende de adviezen ‘Zwaartepunten in het klimaatonderzoek in Nederland’ (1989), ‘Klimaatonderzoek verandert de toekomst’ (1990, i.s.m. de SWR), ‘Reactie van de Klimaatcommissie op de Nota Klimaatverandering’ (1992) en ‘Broei het in het klimaatonderzoek’ (1992)’ van de in 1988 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Klimaatcommissie (KC). 1989–1993.

1 omslag

2.3.1.19. Adviezen en commentaren Nederlandse Raad voor Zeeonderzoek (NRZ)

808

Stukken betreffende het op initiatief van de Directeur-Generaal van Wetenschapsbeleid uitgebrachte advies van de ad hoc Adviescommissie Mariene Aardwetenschappen (AMAO) van de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ) over de wenselijkheid en de mogelijkheid om in Nederland expertise op te bouwen en te bundelen op het terrein van marien aardwetenschappelijk onderzoek. 1979–1983.

1 omslag

     

809

Stukken betreffende de beoordelingen door de Vaarplan Commissie van de Nederlandse Commissie voor Zee-onderzoek (NCZ) van aanvragen voor expedities in het kader van deelname aan het Vaarprogramma Oceaanonderzoek, onder meer betreffende de expedities van Hr MS ‘Tydeman’ en MS ‘Tyro’. 1976–1980.

1 pak

     

810

Stukken betreffende het advies aan de Minister van O&W met de titel ‘Marien-Biologisch Onderzoek in Nederland’, opgesteld door de ad-hoc Adviesgroep Mariene Biologie van de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ), dat de opdracht had gekregen een beeld van het marien-biologisch onderzoek in Nederland te schetsen. 1981–1986.

1 omslag

     

811

Stukken betreffende het advies aan de Minister van O&W met de titel ‘Chemisch-Oceanografisch Onderzoek in Nederland’, opgesteld door de ad-hoc Adviesgroep Chemische Oceanografie van de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ), die de opdracht had gekregen een beeld van het chemisch oceanografisch onderzoek in Nederland te schetsten met een visie op de toekomst op dat gebied. 1981–1986.

1 omslag

     

812

Stukken betreffende het commentaar van de Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek (NRZ) op de ‘Nota Harmonisatie Noordzeebeleid’ van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1982–1986.

1 omslag

2.3.1.20. Adviezen en commentaren Commissie voor de Primatologie (NCP)

813

Stukken betreffende het advies van de Nederlandse Commissie voor de Primatologie (NCP) aan de Minister van O&W, de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), betreffende de voorziening in de toekomstige behoefte van Nederland aan subhumane primaten voor biomedisch gebruik. 1981–1983.

1 omslag

     

814

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde advies ‘The Future of the Primate Center’ van de Commissie-van Rood van de KNAW over het wetenschappelijke belang en de financieringsmogelijkheden van de proefdierfaciliteit van het Instituut voor Toegepaste Radiobiologie en inmunologie (ITRI) van TNO. (1992–1993)

1 omslag

2.3.1.21. Adviezen en commentaren Commissie belast met Toezicht op Genetische Manipulatie (DNAR)

815

Stukken betreffende het door de Minister van O&W gevraagde advies van de Commissie belast met Toezicht op Genetische Manipulatie (DNAR), getiteld ‘Richtlijnen voor recombinant DNA-onderzoek in Nederland’. 1975–1983.

1 pak

2.3.1.22. Adviezen en commentaren Nederlandse Commissie voor het Antarctisch Onderzoek (SCAR)

816

Stukken betreffende het advies van de KNAW, gehoord hebbende de Nederlandse Commissie voor het Antarctisch Onderzoek (SCAR), aan de Minister van OKW over de deelname van Nederland aan het Antarcticaverdrag. 1959–1965.

1 omslag

2.3.1.23. Adviezen en commentaren Commissie Mensenrechten en Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (CVW)

821

Stukken betreffende de vrijheid van wetenschapsbeoefening en de in 1985 ingestelde Commissie Mensenrechten van de KNAW, die het bestuur van de Akademie adviseerde over in te nemen standpunten inzake aantasting en bedreiging van de vrijheid van wetenschapsbeoefening en/of over steun aan geleerden die belemmeringen ondervonden bij hun wetenschapsbeoefening. 1954–1985.

1 pak

     

822–824

Stukken betreffende de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (CVW) van de KNAW die het bestuur van de Akademie adviseerde over hoe te reageren wanneer de wetenschapsbeoefening van geleerden werd bedreigd door belemmeringen van politieke aard of anderszins. 1986–1993

3 pakken

 

822: 1986–1988.

 
 

823: 1989–1991.

1 pak

 

824: 1992–1993.

1 pak

2.3.2. Forum voor de wetenschappelijke wereld

2.3.2.1. Door de KNAW georganiseerde bijeenkomsten

827

Stukken betreffende het voorstel tot uitnodiging van gastsprekers uit Groot-Brittannië om lezingen te geven aan leden van de KNAW, een initiatief dat niet werd uitgevoerd. 1950–1951.

1 omslag

     

828

Stukken betreffende het voorstel van een commissie van de KNAW om 1 à 2 maal per winter avondbijeenkomsten te houden in het Indisch Instituut. 1946–1952.

1 omslag

     

829

Stukken betreffende de door de KNAW in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde georganiseerde kranslegging ter herdenking van het 400-jarig jubileum van het Cruydenboek van Rembert Dodoens. 1953.

1 omslag

     

830

Stukken betreffende het naar aanleiding van het rapport ‘The growth of the world population’ van de National Committee of Sciences (USA) door de KNAW georganiseerde symposium ‘De mens in dichte pakking’, dat plaatsvond van 20 t/m 21 juni 1966 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 1964–1967.

1 pak

     

831

Stukken betreffende de op 27 februari 1967 bij de KNAW in het Trippenhuis door de Assistent Secretary of the Treasury Department Mr. W. True Davis gehouden lezing met de titel ‘The Role and Costs of Research in American Universities’ (of ‘The Partnership between The Government and American Universities in Financing Scientific Enquiry'). 1967.

1 omslag

     

832

Stukken betreffende het door de KNAW in samenwerking met de Academische Raad georganiseerde congres ‘Leven met de Wetenschap’, dat plaatsvond op 8 en 9 april 1968 in de Ridderzaal in Den Haag. 1967–1968.

1 omslag

     

833

Stukken betreffende het onder auspiciën van de KNAW georganiseerde congres ter gelegenheid van de herdenking van de 500ste geboortedag van Erasmus, dat plaatsvond van 27 t/m 29 oktober 1969 in Rotterdam. 1960–1969.

1 pak

     

834

Stukken betreffende het onder auspiciën van de KNAW georganiseerde symposium ‘De wisselwerking tussen technische wetenschap en maatschappij in België en Nederland gedurende 1945–1970’, dat werd georganiseerd in het kader van het 25-jarig Belgisch-Nederlands cultureel akkoord. 1969–1972.

1 omslag

     

835

Stukken betreffende de door de International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) georganiseerde en onder auspiciën van de KNAW gehouden bijeenkomst ‘Van der Waals Centennial Conference on Statistical Mechanics’, die plaatsvond van 27 t/m 31 augustus 1973 aan de Universiteit van Amsterdam. 1972–1973.

1 omslag

     

836

Stukken betreffende het door de KNAW, the Royal Society en the British Academy georganiseerde Anglo-Nederlands symposium ‘Light and Sight’ ter viering van het 25-jarig jubileum van het Cultureel Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dat plaatsvond op 2 en 3 mei 1973 te Amsterdam. 1972–1974.

1 omslag

     

837

Stukken betreffende het door de KNAW, the Royal Society en the British Academy georganiseerde symposium ‘The Anglo-Dutch Contribution to the Civilisation of Early Modern Society’, dat plaatsvond op 27 en 28 juni 1974 te Londen (GB). 1974.

1 omslag

     

838

Stukken betreffende de onder auspiciën van de KNAW georganiseerde symposia in het Paleis op de Dam (de Paleisbijeenkomsten), die werden georganiseerd door de Paleiscommissie die H.M. de Koningin adviseerde over mogelijke activiteiten in het Koninklijk Paleis op de Dam. 1974–1978.

1 omslag

839

Lezingen gehouden bij het onder auspiciën van de KNAW georganiseerde symposium ‘Biomedical Research in Present and Future Society’, dat plaatsvond op 21 November 1978 ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst en het 35-jarig jubileum van dit Instituut. 1978–1979.

1 omslag

     

840

Stukken betreffende het mede door de KNAW en als vervolg op de Helsinki-conferentie georganiseerde Wetenschappelijk Forum te Hamburg (DE) ter bevordering van de uitbreiding van contacten, communicatie en informatie-uitwisseling tussen wetenschappers en wetenschappelijke instellingen en tevens ter bespreking van ontwikkelingen in de wetenschap, dat plaatsvond van 18 t/m 29 februari 1980. 1974–1980.

1 omslag

     

841

Stukken betreffende het door de KNAW georganiseerde symposium ‘Horen, slecht horen, doof zijn’ van 10 mei 1979. 1978–1980.

1 omslag

     

842

Stukken betreffende het door de Grotius Commissie van de KNAW georganiseerde ‘International Colloquium on Hugo Grotius’ naar aanleiding van de 400ste geboortedag van Hugo de Groot (1583–1645), dat plaatsvond van 6 t/m 9 april 1983. 1980–1983.

1 omslag

     

843

Stukken betreffende de onder auspiciën van de KNAW georganiseerde bijeenkomst ter gelegenheid van het staatsbezoek van de president van de Bondsrepubliek Duitsland Richard von Weizsäcker (1920–2015), dat plaatsvond op 30 mei 1985 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 1985.

1 omslag

     

844

Stukken betreffende het door de KNAW samen met de Hongaarse Academie van Wetenschappen georganiseerde symposium ‘Hongaars-Nederlandse betrekkingen in de 17e en de 18e eeuw’, dat plaatsvond op 3 en 4 juni 1987. 1987.

1 omslag

     

845

Stukken betreffende de door de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) en KNAW georganiseerde Ronde Tafel Conferentie over ‘Wetenschapsbeleid en Onderzoekers’, dat plaatsvond op 4 februari 1987. 1986–1988.

1 omslag

     

846

Stukken betreffende de door de KNAW georganiseerde Milieudag op 3 april 1990. 1989–1990.

1 omslag

     

847

Stukken betreffende het door de KNAW tezamen met de Royal Society en de British Academy georganiseerde symposium ‘Wetenschap en Cultuur onder Willem en Mary’ in het kader van de herdenking ‘Willem III en Mary, 300 jaar Nederland – Engeland (1688 – 1988)’, dat plaatsvond op 29 en 30 september 1988 te Amsterdam. 1983–1991.

1 pak

     

848

Stukken betreffende het door de Vereniging van Akademie-onderzoekers georganiseerde lustrumsymposium van het Programma Akademie-onderzoekers van de KNAW, dat werd gehouden op 6 november 1992. 1992.

1 omslag

     

849

Stukken betreffende de onder andere onder auspicieën van de KNAW georganiseerde ‘International Workshop on Equipping Science for the 21st century’, die plaatsvond van 7 t/m 9 april 1992. 1992.

1 pak

     

850–854

Stukken betreffende de door de Dienst Wetenschapsvoorlichting (DWV) georganiseerde bijeenkomsten. 1977–1980.

5 omslagen

 

850:

DNA-forum met de titel ‘DNA – Onderzoek, pion in het spel van goed en kwaad?’ op 13 juni 1973. 1977–1979.

 
 

851:

Symposium ‘Ouder worden onderzocht’ op 8 sempember 1981. 1981.

 
 

852:

Studiedag ‘Micro-elektronika voor de pers’ op 6 juni 1979. 1979.

 
 

853:

Forum ‘Micro-elektronika en de samenleving’ op 17 december 1979. In dit dossier zit ook het boek ‘De micro de maat genomen – Een beeld van de micro-elektronika en de maatschappelijke gevolgen’ dat door de DWV werd uitgegeven als basis voor het forum. 1979–1980.

 
 

854:

Studiedag ‘Provincie en micro-elektronika’ op 11 juni 1980. 1980.

 
     

855–876

Stukken betreffende de Akademiedagen, die werden georganiseerd door de KNAW in samenwerking met provinciale genootschappen in een stad in één van de provincies, met het doel om enerzijds de wetenschappers in contact te brengen met de problemen in de praktijk van de gewesten en anderzijds om de mensen van de praktijk in de gewesten te informeren over de resultaten van de wetenschap. 1945–1971.

22 omslagen

 

855:

Akademiedagen op 11 en 12 april 1947 in Den Bosch. 1945–1947.

 
 

856:

Akademiedagen op 30 en 31 maart 1948 in Leeuwarden. 1947–1949.

 
 

857:

Akademiedagen op 11 en 12 april 1950 in Arnhem. 1949–1950.

 
 

858:

Akademiedagen op 8 en 9 mei 1951 in Middelburg. 1950–1951.

 
 

859:

Akademiedagen op 25 en 26 april 1952 in Maastricht. 1951–1952.

 
 

860:

Akademiedagen op 17 en 18 april 1953 in Assen. 1952–1954.

 
 

861:

Vlaams-Nederlandse Akademiedagen op 14, 15 en 16 oktober 1954 in

Amsterdam. 1953–1955.

 
 

862:

Akademiedagen op 18 en 19 april 1955 in Zwolle. 1954–1955.

 
 

863:

Akademiedagen op 3 en 4 april 1956 in Dordrecht. 1955–1956.

 
 

864:

Akademiedagen op 25 en 26 april 1957 in Breda. 1956–1958.

 
 

865:

Akademiedagen op 3 en 4 april 1959 in Groningen. 1958–1959.

 
 

866:

Akademiedagen op 22 en 23 april 1960 in Haarlem. 1959–1960.

 
 

867:

Akademiedagen op 4 en 5 april 1961 in Nijmegen. 1960–1961.

 
 

868:

Akademiedagen op 27 en 28 april 1962 in Middelburg. 1961–1962.

 
 

869:

Akademiedagen op 25 en 26 april 1963 in Maastricht. 1962–1963.

 
 

870:

Akademiedagen op 3 en 4 april 1964 in Leeuwarden. 1963–1964.

 
 

871:

Akademiedagen op 22 en 23 april 1965 in Utrecht. 1964–1966.

 
 

872:

Akademiedagen op 18 en 19 april 1966 in Enschede. 1965–1966.

 
 

873:

Akademiedagen op 3 en 4 april 1967 in Rotterdam. 1965–1967.

 
 

874:

Akademiedagen op 8 en 9 april 1969 in Eindhoven. 1968–1969.

 
 

875:

Akademiedagen op 3 en 4 april 1970 in Assen. 1969–1970.

 
 

876:

Akademiedagen op 15 en 16 april 1971 in Amsterdam. 1970–1971.

 
     

877

Stukken betreffende de themamiddag ‘Global Change, een wereldwijde wetenschappelijke uitdaging’, ter gelegenheid van het werkbezoek van H.M. Koningin Beatrix aan de KNAW op 16 juni 1993. 1992–1993.

1 omslag

2.3.2.2. Door de Afdeling Letterkunde georganiseerde bijeenkomsten

878

Stukken betreffende een door dr. H.A. Enno van Gelder geïnitieerde en door de Afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde discussievergadering over het onderwerp ‘Periodisering van de West-Europese geschiedenis tussen 1400 en 1800’, die plaatsvond op 13 mei 1968. 1967–1968.

1 omslag

     

879

Stukken betreffende een door prof.dr. J. Tinbergen geïnitieerde en door de Afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde discussievergadering over het onderwerp ‘Welk inzicht kan de door U beoefende wetenschap verschaffen ten aanzien van de maatregelen ter verhoging van het welzijn van de bevolking van ontwikkelingslanden’, die plaatsvond op 9 juni 1969. 1967–1969.

1 omslag

     

880

Stukken betreffende de door de Afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde spreekbeurten naar aanleiding van de enquête naar de mogelijkheden van een grotere samenwerking tussen de Afdeling Natuurkunde en de Afdeling Letterkunde, die werden georganiseerd door één van de beide Afdelingen van de Akademie voor gehoor bij de andere Afdeling. 1972–1973.

1 omslag

     

881

Stukken betreffende het door de Afdeling Letterkunde van de KNAW in samenwerking met de Accademia dei Lincei in Rome georganiseerde symposium ‘Studies on Islam’, dat plaatsvond van 18 t/m 19 Oktober 1973 te Amsterdam. 1972–1975.

1 omslag

     

882

Stukken betreffende het door de sectie Gedrags- en maatschappijwetenschappen van de afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde symposium ‘Over de schutting: de interactie van de gedrags- en maatschappijwetenschappen’, dat plaatsvond op 12 oktober 1987. 1987.

1 omslag

     

883

Stukken betreffende het door de afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde symposium ‘Cultureel Alfa-Betisme’ (1988), naar aanleiding waarvan de afdeling Letterkunde besloot de een commissie in te stellen met het doel om over dit onderwerp een advies uit te brengen aan de minister. In dit dossier bevindt zich de publicatie van Karel van het Reve ‘Zie ook onder Mozes’. 1987–1990.

1 omslag

     

884

Stukken betreffende de door de Afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde themamiddag ‘De invloed van de informatietechniek op de wetenschapsbeoefening’, die plaatsvond op 14 oktober 1991. 1991.

1 omslag

     

885

Stukken betreffende de door de Afdeling Letterkunde van de KNAW georganiseerde themabijeenkomst ‘Akademische beschouwingen over het postmodernisme’, die plaatsvond op 12 oktober 1992. 1992–1993.

1 omslag

2.3.2.3. Door de Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de joden in Nederland georganiseerde bijeenkomsten

886

Stukken betreffende het onder andere door de Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de joden in Nederland georganiseerde 5e Internationaal Symposium voor de Geschiedenis van de joden in Nederland (5th International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands), dat plaatsvond van 20 t/m 22 november 1988 in Amsterdam en Den Haag. 1988.

1 omslag

2.3.2.4. Door de Commissie Geesteswetenschappen georganiseerde bijeenkomsten

887

Stukken betreffende het door Commissie Geesteswetenschappen georganiseerde colloquium over de positie en de betekenis van de Nederlandse taal en cultuur, dat plaatsvond op 7 en 8 september 1990. Naar aanleiding van dit colloquium is in 1992 de bundel ‘Het hemd is nader dan de rok – Zes voordrachten over het eigene van de Nederlandse cultuur’ gepubliceerd. 1990–1992.

1 omslag

     

888

Verslag van de door de Commissie Geesteswetenschappen georganiseerde conferentie ‘Wetenschapsbeleid en de geesteswetenschappen’, die plaatsvond op 7 en 8 mei 1993. 1993.

1 omslag

2.3.2.5. Door de Dialectencommissie georganiseerde bijeenkomsten

889

Stukken betreffende het door de Dialectencommissie georganiseerde symposium ‘Taalsociologie’, dat plaatsvond op 4 juni 1966. 1963–1966.

1 omslag

2.3.2.6. Door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde bijeenkomsten

890

Stukken betreffende de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde conferentie over rechtssociologie, die plaatsvond op 2 en 3 februari 1962. 1961–1962.

1 omslag

     

891–892

Stukken betreffende de naar aanleiding van het SWR-rapport ‘De Nederlandse vaktijdschriften op sociaal-wetenschappelijk terrein’ door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde conferenties over een nauwere samenwerking tussen de Nederlandse vaktijdschriften op sociaal wetenschappelijk gebied. 1963–1964.

2 omslagen

 

891:

Conferentie op 23 november 1963.

 
 

892:

Conferentie op op 7 maart 1964.

 
     

893

Stukken betreffende de naar aanleiding van de discussie in de 23ste tweedaagse plenaire conferentie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) rondom de ‘Verklaring van de National Commission on the causes and prevention of violence’ samengestelde ‘Beknopte Bibliografie over Geweld’. 1970.

1 omslag

     

894–895

Verslagen van de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde discussiebijeenkomsten over de nota ‘Programma van sociaal-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de arbeidsmarkt’. 1972.

2 omslagen

 

894: Eerste discussiebijeenkomst op 24 april 1972.

 
 

895: Tweede discussiebijeenkomst op 4 oktober 1972.

 
     

896

Verslag van de door de Nederlandse Stichting Geluidhinder en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde bijeenkomst ‘Juridische aspecten van de geluidhinder’, die plaatsvond op 29 mei 1974 ter gelegenheid van de geluidhinderdag. 1973–1974.

1 omslag

     

897–899

Stukken betreffende de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde conferenties over sociolinguïstiek en sociale wetenschappen. 1975–1979.

3 omslagen

 

897:

1ste Conferentie op 21 februari 1976. 1975–1979.

 
 

898:

2de Conferentie op 1 oktober 1976. In dit dossier bevindt zich ook het rapport van de Commissie Sociolinguïstiek. 1976–1979.

 
 

899:

3de Conferentie op 25 maart 1977. 1976–1977.

 
     

900

Stukken betreffende de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde conferentie ‘Duitslandstudiën’, die plaatsvond op 19 april 1978. 1976–1978.

1 omslag

     

901

Stukken betreffende de door de Commissie Planning en Bestuur van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde conferentie ‘Technocratie en emancipatie’, die plaatsvond op 25 mei 1981. 1980–1981.

1 omslag

     

902

Stukken betreffende de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) en de Raad voor het milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) georganiseerde studiedag ‘Afval en Sociale Wetenschappen’, die plaatsvond op 17 april 1985. 1984–1985.

1 omslag

     

903

Stukken betreffende de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde studiedag ‘De integratie van de sociale wetenschappen’, die plaatsvond op 9 oktober 1985. 1985.

1 omslag

     

904

Stukken betreffende het, naar aanleiding van de 83e SWR-Plenaire conferentie (december 1984), door de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde symposium ‘De toekomst van het westerse gezin’ dat plaatsvond op 22 november 1985. 1985.

1 omslag

     

905

Stukken betreffende het mede door de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek i.h.k.v. Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) en de Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde seminar over het onderzoek naar de internationale dimensie van het ontwikkelingsprobleem (IDOP), dat plaatvond op 5 en 6 oktober 1984. 1980–1986.

1 pak

     

906

Stukken betreffende het door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde symposium ‘De vragenlijst in het sociaal onderzoek’, dat plaatsvond op 11 en 12 december 1986. 1986.

1 omslag

     

907

Stukken betreffende het door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde symposium ‘Sociaal-wetenschappelijke aspecten van informatisering’, dat plaatsvond op 16 en 17 december 1988. 1986–1988.

1 omslag

     

908

Verslag en programma van de door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde studiemiddag ‘Collegiale beoordelingen achteraf’, die plaatsvond op 4 maart 1988. 1988.

1 omslag

     

909

Stukken betreffende het door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde symposium ‘Informatisering, belofte en werkelijkheid’, dat plaatsvond op 21 november 1989. 1986–1990.

1 omslag

     

910

Stukken betreffende het door de Commissie ter bevordering van Mediahistorisch Onderzoek (CBMO) en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), in samenwerking met de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid (GBG) en de Stichting Foto en Tijdsbeeld, georganiseerde symposium ‘Fotografie Geschiedenis Beeldvorming. Nederland en de Tweede Wereldoorlog’, dat plaatsvond op 30 oktober 1992. 1991–1992.

1 omslag

     

911

Stukken betreffende het door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) in de sporen van het 25 jaar eerder gehouden KNAW- symposium ‘De mens in dichte pakking’ georganiseerde symposium ‘De demografische uitdaging: Nederland op weg naar de 21e eeuw’, dat plaatsvond op 17 december 1991. 1990–1993.

1 omslag

     

912

Stukken betreffende de door de Commissie Bevordering Mediahistorisch Onderzoek (CBMO) van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) georganiseerde conferentie ‘De Toekomst van de Mediageschiedenis’, die plaatsvond op 26 november 1993. 1993.

1 omslag

     

913–1022

Stukken betreffende de plenaire conferenties (of weekendconferenties) van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR). 1961–1993.

110 omslagen

 

913: 1ste plenaire conferentie op 28 en 29 april 1961. 1961.

 
 

914: 2de plenaire conferentie op 17 en 18 november 1961. 1961–1962.

 
 

915: 3de plenaire conferentie op 26 en 27 oktober 1962. 1962–1963.

 
 

916: 4de plenaire conferentie op 4 en 5 oktober 1963. 1962–1963.

 
 

917: 5de plenaire conferentie op 22 en 23 januari 1965. 1962–1965.

 
 

918: 6de plenaire conferentie op 25 en 26 juni 1965. 1965.

 
 

919: 7de plenaire conferentie op 10 en 11 december 1965. 1965.

 
 

920: 8ste plenaire conferentie op 25 en 26 maart 1966. 1966.

 
 

921: 9de plenaire conferentie op 24 en 25 juni 1966. 1965–1966.

 
 

922: 10de plenaire conferentie op 21 en 22 oktober 1966. 1966.

 
 

923: 11de plenaire conferentie op 20 en 21 december 1966. 1966.

 
 

924: 12de plenaire conferentie op 10 en 11 februari 1967. 1967.

 
 

925: 13de plenaire conferentie op 27 en 28 juni 1967. 1967.

 
 

926: 14de plenaire conferentie op 6 en 7 oktober 1967. 1967.

 
 

927: 15de plenaire conferentie op 19 en 20 januari 1968. 1968.

 
 

928: 16de plenaire conferentie op 22 en 23 maart 1968. 1968.

 
 

929: 17de plenaire conferentie op 26 en 27 juni 1968. 1968.

 
 

930: 18de plenaire conferentie op 18 en 19 september 1968. 1968.

 
 

931: 19de plenaire conferentie op 20 en 21 december 1968. 1968.

 
 

932: 20ste plenaire conferentie op 14 en 15 februari 1969. 1969.

 
 

933: 21ste plenaire conferentie op 9 en 10 mei 1969. 1969.

 
 

934: 22ste plenaire conferentie op 26 en 27 september 1969. 1969.

 
 

935: 23ste plenaire conferentie op 19 en 20 december 1969. 1969.

 
 

936: 24ste plenaire conferentie op 27 en 28 februari 1970. 1970.

 
 

937: 25ste plenaire conferentie op 22 en 23 mei 1970. 1970.

 
 

938: 26ste plenaire conferentie op 9 en 10 oktober 1970. 1970.

 
 

939: 27ste plenaire conferentie op 11 en 12 december 1970. 1970.

 
 

940: 28ste plenaire conferentie op 26 en 27 februari 1971. 1971.

 
 

941: 29ste plenaire conferentie op 22 maart 1971. 1971.

 
 

942: 30ste plenaire conferentie op 7 en 8 mei 1971. 1971.

 
 

943: 31ste plenaire conferentie op 8 en 9 oktober 1971. 1971.

 
 

944: 32ste plenaire conferentie op 10 en 11 december 1971. 1971.

 
 

945: 33ste plenaire conferentie op 18 en 19 februari 1972. 1972.

 
 

946: 34ste plenaire conferentie op 5 en 6 mei 1972. 1971–1972.

 
 

947: 35ste plenaire conferentie op 13 en 14 oktober 1972. 1972.

 
 

948: 36ste plenaire conferentie op 8 en 9 december 1972. 1972.

 
 

949: 37ste plenaire conferentie op 16 en 17 februari 1973. 1973.

 
 

950: 38ste plenaire conferentie op 18 en 19 mei 1973. 1973.

 
 

951: 39ste plenaire conferentie op 12 en 13 oktober 1973. 1973.

 
 

952: 40ste plenaire conferentie op 14 en 15 december 1973. 1973–1974.

 
 

953: 41ste plenaire conferentie op 22 en 23 februari 1974. 1974.

 
 

954: 42ste plenaire conferentie op 10 en 11 mei 1974. 1974.

 
 

955: 43ste plenaire conferentie op 4 en 5 oktober 1974. 1974.

 
 

956: 44ste plenaire conferentie op 29 en 30 november 1974. 1974.

 
 

957: 45ste plenaire conferentie op 7 en 8 februari 1975. 1975.

 
 

958: 46ste plenaire conferentie op 25 en 26 april 1975. 1975.

 
 

959: 47ste plenaire conferentie op 17 en 18 oktober 1975. 1975.

 
 

960: 48ste plenaire conferentie op 12 en 13 december 1975. 1975.

 
 

961: 49ste plenaire conferentie op 13 en 14 februari 1976. 1976.

 
 

962: 50ste plenaire conferentie op 7 en 8 mei 1976. 1976.

 
 

963: 51ste plenaire conferentie op 8 en 9 oktober 1976. 1976.

 
 

964: 52ste plenaire conferentie op 10 en 11 december 1976. 1976–1977.

 
 

965: 53ste plenaire conferentie op 18 en 19 februari 1977. 1977.

 
 

966: 54ste plenaire conferentie op 22 en 23 april 1977. 1977.

 
 

967: 55ste plenaire conferentie op 14 en 15 oktober 1977. 1977.

 
 

968: 56ste plenaire conferentie op 16 en 17december 1977. 1977.

 
 

969: 57ste plenaire conferentie op 17 en 18 februari 1978. 1978.

 
 

970: 58ste plenaire conferentie op 19 en 20 mei 1978. 1978.

 
 

971: 59ste plenaire conferentie op 13 en 14 oktober 1978. 1978–1979.

 
 

972: 60ste plenaire conferentie op 8 en 9 december 1978. 1978.

 
 

973: 61ste plenaire conferentie op 11 en 12 mei 1979. 1979.

 
 

974: 62ste plenaire conferentie op 5 en 6 oktober 1979. 1979.

 
 

975: 63ste plenaire conferentie op 14 en 15 december 1979. 1979.

 
 

976: 64ste plenaire conferentie op 22 en 23 februari 1980. 1980.

 
 

977: 65ste plenaire conferentie op 9 en 10 mei 1980. 1980.

 
 

978: 66ste plenaire conferentie op 10 en 11 oktober 1980. 1980.

 
 

979: 67ste plenaire conferentie op 12 en 13 december 1980. 1980.

 
 

980: 68ste plenaire conferentie op 27 en 28 februari 1981. 1981.

 
 

981: 69ste plenaire conferentie op 22 en 23 mei 1981. 1981.

 
 

982: 70ste plenaire conferentie op 16 en 17 oktober 1981. 1980–1981.

 
 

983: 71ste plenaire conferentie op 11 en 12 december 198. 1981.

 
 

984: 72ste plenaire conferentie op 5 en 6 februari 1982. 1982.

 
 

985: 73ste plenaire conferentie op 18 en 19 juni 1982. 1982.

 
 

986: 74ste plenaire conferentie op 1 en 2 oktober 1982. 1982.

 
 

987: 75ste plenaire conferentie op 10 en 11 december 1982. 1980–1983.

 
 

988: 76ste plenaire conferentie op 25 en 26 februari 1983. 1983.

 
 

989: 77ste plenaire conferentie op 3 en 4 juni 1983. 1983.

 
 

990: 78ste plenaire conferentie op 14 en 15 oktober 1983. 1983.

 
 

991: 79ste plenaire conferentie op 9 en 10 december 1983. 1983.

 
 

992: 80ste plenaire conferentie op 17 en 18 februari 1984. 1984.

 
 

993: 81ste plenaire conferentie op 11 en 12 mei 1984. 1984.

 
 

994: 82ste plenaire conferentie op 12 en 13 oktober 1984. 1984.

 
 

995: 83ste plenaire conferentie op 14 en 15 december 1984. 1983–1984.

 
 

996: 84ste plenaire conferentie op 8 en 9 februari 1985. 1985.

 
 

997: 85ste plenaire conferentie op 10 en 11 mei 1985. 1985.

 
 

998: 86ste plenaire conferentie op 4 en 5 oktober 1985. 1985.

 
 

999: 87ste plenaire conferentie op 21 en 22 februari 1986. 1986.

 
 

1000: 88ste plenaire conferentie op 30 en 31 mei 1986. 1986.

 
 

1001: 89ste plenaire conferentie op 3 en 4 oktober 1986. 1986.

 
 

1002: 90ste plenaire conferentie op 15 en 16 mei 1987. 1987.

 
 

1003: 91ste plenaire conferentie op 9 en 10 oktober 1987. 1987.

 
 

1004: 92ste plenaire conferentie op 11 en 12 december 1987. 1987.

 
 

1005: 93ste plenaire conferentie op 26 en 27 februari 1988. 1988.

 
 

1006: 94ste plenaire conferentie op 7 en 8 oktober 1988. 1988.

 
 

1007: 95ste plenaire conferentie op 17 en 18 februari 1989. 1989.

 
 

1008: 96ste plenaire conferentie op 19 en 20 mei 1989. 1989.

 
 

1009: 97ste plenaire conferentie op 13 en 14 oktober 1989. 1989.

 
 

1010: 98ste plenaire conferentie op 16 en 17 februari 1990. 1990.

 
 

1011: 99ste plenaire conferentie op 18 en 19 mei 1990. 1990.

 
 

1012: 100ste plenaire conferentie op 5 en 6 oktober 1990. 1990.

 
 

1013: 101ste plenaire conferentie op 7 en 8 december 1990. 1990.

 
 

1014: 103de plenaire conferentie op 31 mei en 1 juni 1991. 1991.

 
 

1015: 104de plenaire conferentie op 11 en 12 oktober 1991. 1991.

 
 

1016: 106de tweedaagse conferentie op 13 en 14 maart 1992. 1992.

 
 

1017: 107de plenaire conferentie op 22 en 23 mei 1992. 1992.

 
 

1018: 108ste plenaire conferentie op 14 en 15 mei 1993. 1993.

 
 

1019: 109de plenaire conferentie op 11 en 12 december 1992. 1992.

 
 

1020: 111de plenaire conferentie op 14 en 15 mei 1993. 1993.

 
 

1021: 112de plenaire conferentie op 1 en 2 oktober 1993. 1993.

 
 

1022: 113de plenaire conferentie op 10 en 11 december 1993. 1993.

 

2.3.2.7. Door de Afdeling Natuurkunde georganiseerde bijeenkomsten

1023–1030

Stukken betreffende de door het Van ‘t Hoff Fonds van de KNAW georganiseerde bijeenkomsten en Van ‘t Hoff-lezing. 1952–1988.

8 omslagen

 

1023

De 100ste geboortedag van J.H. van ‘t Hoff op 30 augustus 1952 in Amsterdam met de lezingen ‘Van ‘t Hoff en de Physische Chemie’ door prof.dr. J.A.A. Ketelaar en ‘Van ‘t Hoff en de Organische Chemie’ door prof.dr. J.P. Wibaut. 1952.

 
 

1024:

Van ‘t Hoff-lezing 1957: ‘De ligging der Atomen in de ruimte’ door professor J.M. Bijvoet, gehouden op 28 december 1957. 1956–1958.

 
 

1025:

Van ‘t Hoff-lezing 1962: ‘Structural and thermodynamic relationship between condensed states of matter’ door professor A.R. Ubbelohde, gehouden op 27 oktober 1962. 1962.

 
 

1026:

Van ‘t Hoff-lezing 1968: ‘Das Asymmetrische Atom Chiralität und Pseudasymmetrie’ door professor V. Prelog, gehouden op 27 januari 1968. 1967–1968.

 
 

1027:

De Van ‘t Hoff Herdenkingsdag op 3 mei 1974 ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de publicatie van Van ‘t Hoff's ‘voorstel tot uitbreiding structuurformules’. 1973–1974.

 
 

1028:

Van ‘t Hoff-lezing 1978: ‘Uitbredingen der organische chemie’ door professor E. Havinga, gehouden op 25 november 1978. 1978.

 
 

1029:

Van ‘t Hoff-lezing 1983: ‘Dynamics of Macromulecules’ door professor M. Karplus, gehouden op 21 november 1983. 1982–1983.

 
 

1030:

Van ‘t Hoff-lezing 1988: ‘Uniform Hetrogeneous Catalysts’ door professor J.M. Thomas, gehouden op op 31 oktober 1988. De tekst van deze lezing zit niet in het dossier. 1987–1988.

 
     

1031

Stukken betreffende het voornemen van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, op initiatief van de Nederlandse Chemische Vereniging, om de 100 jaar geleden ontdekte ‘Wet op het behoud van arbeidsvermogen’ van Robert Mayer te herdenken. De herdenking werd uiteindelijk niet gehouden. 1940–1942.

1 omslag

     

1032

Stukken betreffende de organisatie van een bezoek van de Euratom-commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) aan de KNAW in het Trippenhuis. 1958.

1 omslag

     

1033

Stukken betreffende de organisatie van een tentoonstelling naar aanleiding van de 350ste geboortedag van Antoni van Leeuwenhoek. 1981–1982.

1 omslag

     

1034

Verslag van het door de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde symposium ‘Medisch Wetenschappelijk Onderzoek in tijden van economische recessie’, dat plaatsvond op vrijdag 22 oktober 1982. 1982–1983.

1 omslag

     

1035

Stukken betreffende het door de Sectie Geneeskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde symposium ‘Voeding en Kanker’, dat plaatsvond op 27 april 1983. 1983.

1 omslag

     

1036

Stukken betreffende het door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde Debije-symposium, naar aanleiding van het 100ste geboortejaar van prof.dr. Petrus Josephus Wilhelmus (Peter) Debije (1884–1966), dat plaatsvond op 17 december 1984. 1984.

1 omslag

     

1037

Stukken betreffende de door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde themabijeenkomst ‘ANS, IRAS and the Future’, dat plaatsvond op 27 januari 1986. 1985–1986.

1 omslag

1038

Stukken betreffende het door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde symposium naar aanleiding van de 100ste geboortedag van de Nederlandse geofysicus en geodeet prof.dr.ir. Felix Andries Vening Meinesz (1887–1966), dat plaatsvond op 18 december 1987. 1986–1987.

1 omslag

     

1039

Stukken betreffende het door de Sectie Wiskunde van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde symposium ‘Hoe bescherm ik mijn gegevens’, dat plaatsvond op 17 december 1990. 1989–1990.

1 omslag

     

1040

Stukken betreffende de door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW georganiseerde themabijeenkomst ‘Nucleic Acid-Protein Interactions and Gene Expression’, die plaatsvond op 25 november 1991. 1989–1991.

1 omslag

2.3.2.8. Door de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) georganiseerde bijeenkomsten

1041

Stukken betreffende het naar aanleiding van de discussienota ‘Scheikundig Onderzoek’ georganiseerde landelijk overleg tussen vertegenwoordigers van de subfaculteiten scheikunde, afdelingen scheikundige technologie en de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC), dat plaatsvond op 25 en 26 mei 1976 te Wageningen. 1976–1977.

1 omslag

     

1042

Stukken betreffende de n.a.v. de door de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) opgestelde nota ‘Lange-termijnplan voor het universitair Chemie-onderzoek’ georganiseerde discussiebijeenkomst, die plaatsvond op 26 en 27 maart 1979. 1978–1979.

1 omslag

     

1043

Verslag van het door de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) georganiseerde symposium ‘Chemie: vaarwel of welvaart?’, dat plaatsvond op 24 en 25 april 1984. 1984.

1 omslag

     

1044–1051

Stukken betreffende de door de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) georganiseerde workshops. (1983–1993)

8 omslagen

 

1044:

Workshop ‘Photoelectrochemistry and Catalysis: Interfacial processes on semiconductor materials ‘ op 12 t/m 14 december 1984. 1983–1984.

 
 

1045:

Workshop ‘Magnetic resonance on solid catalysts’ op 17 t/m 19 december 1986. 1986.

 
 

1046:

Workshop ‘Molecular mechanics, interactions with molecular dynamics and quantumchemistry’ op 18 t/m 20 december 1985. 1985–1986.

 
 

1047:

Workshop ‘Elektro-spinechospectroscopie’ op 29 t/m 31 maart 1988. 1987–1988.

 
 

1048:

Workshop ‘Homogeneous Catalysis’ op 15 t/m 17 november 1989. 1989.

 
 

1049:

Workshop ‘Ordering in supramolecular fluids’ op 24 t/m 26 oktober 1990. 1990.

 
 

1050:

Workshop ‘High-frequency EPR and electron spin echo spectroscopy’ op 21 t/m 23 april 1993. 1993.

 
 

1051:

Workshop ‘Semiconductor surface reactions: an exchange between electrochemistry and surface science’ op 9 t/m 11 juni 1993. 1993.

 

2.3.2.9. Door de Raad voor de Aardwetenschappen (ARA), de Nederlandse IBP-commissie, KNAW-Man and the Biosphere Committee en Nederlandse SCAR Commissie georganiseerde bijeenkomsten

1052

Verslag van de 24 uurs-conferentie van de Raad voor de Aardwetenschappen (ARA), die plaatsvond op 8 en 9 november 1991. 1991–1992.

1 omslag

     

1053

Stukken betreffende het door de Akademie Raad voor de Aardwetenschappen (ARA) georganiseerde symposium ‘Niet-lineaire en inverse problemen’, dat plaatsvond op 2 oktober 1992. 1992.

1 omslag

     

1054

Een publicatie met het programma en de abstracts van het door de Akademie Raad voor de Aardwetenschappen (ARA) georganiseerde symposium ‘Variatie in en op de aarde’, dat plaatsvond op 5 november 1993. 1993.

1 omslag

     

1055

Stukken betreffende het door de Commissie voor het International Biological Programme (de Nederlandse IBP-commissie) van de KNAW georganiseerde symposium ‘Chemical environment in the aquatic habitat’, dat plaatsvond op 10 t/m 16 oktober 1966. 1966.

1 omslag

     

1056

Het programmaboekje van het door de KNAW-Man and the Biosphere Committee (MAB) van de KNAW georganiseerde symposium ‘The Resourceful City: Management approaches to efficient cities fit to live in’ (The MAB – 11 Workshop), dat plaatsvond op 13 t/m 16 september 1989. 1989.

1 omslag

     

1057

Het programmaboek en de samenvatting van de lezingen van het door de Raad voor de Aardwetenschappen (ARA) van de KNAW georganiseerde symposium ‘Zeespiegel-fluctuaties in heden en verleden, meten en mechanismen’, dat plaatsvond op 20 november 1992. 1992.

1 omslag

     

1058

Stukken betreffende het door de Nederlandse SCAR Commissie en de Commissie Antarctisch Ondezoek van de Stichting Onderzoek der Zee georganiseerde symposium ‘Antarctisch onderzoek: resultaten van de Nederlandse bijdrage over de laatste 5 jaar’, dat plaatsvond op 24 april 1993. 1993.

1 omslag

2.3.2.10. Door de Biologische Raad georganiseerde bijeenkomsten Raad

1059

Stukken betreffende het onder auspiciën van de Biologische Raad georganiseerde symposium ‘Evolutie 1959’ op 20 en 21 november 1959 ter herdenking van de verschijning van Darwins ‘Origin of species’ op 24 november 1959. 1959–1962.

1 omslag

     

1060

Stukken betreffende de in verband met de onderwijsactiviteiten van de Onderwijs- en Studiecommissie van de Biologische Raad georganiseerde bijeenkomsten van de Kring voor Pedagogiek en Didactiek van de Biologie over pedagogische en didactische vragen met betrekking tot de biologie in het voortgezet onderwijs, die plaatsvonden op 26 februari, 16 april en 27 mei 1969. 1969.

1 omslag

     

1061

Stukken betreffende het ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Biologische Raad georganiseerde congres ‘Biologen in de Maatschappij’, dat plaatsvond op 21 december 1973. 1973.

1 omslag

     

1062

Stukken betreffende het door de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie onder auspiciën van de Biologische Raad georganiseerde symposium ‘De microbiologie drie eeuwen na Antonie van Leeuwenhoek’, dat plaatsvond op 26 en 27 maart 1975. 1974–1975.

1 omslag

     

1063

Stukken betreffende het door de Biologische Raad en de cursuscommissie van de Vereniging voor Immunologie georganiseerde symposium ‘Immunologie – De instandhouding van het individu’, dat plaatsvond op 1 oktober 1976. 1976.

1 omslag

     

1064

Stukken betreffende het door de Biologische Raad georganiseerde symposium ‘Endocrinologie’, dat plaatsvond op 24 en 25 maart 1977 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. 1977.

1 omslag

     

1065

Het programmaboekje van het door de Biologische Raad in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging georganiseerde symposium ‘Plantehormonen – 50 jaar na Went's dissertatie’, dat plaatsvond op 13 oktober 1978. 1978.

1 omslag

     

1066

Programmaboekje van het door de Biologische Raad, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) georganiseerde symposium ‘Wadden Duinen Delta, de verantwoordelijkheid van wetenschap en beleid voor ons kustgebied’, dat plaatsvond op 17 oktober 1980 in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 1980.

1 omslag

     

1067

Stukken betreffende het door de Biologische Raad georganiseerde symposium ‘Neuropeptiden, hersenen en gedrag’, dat plaatsvond op 2 november 1984. 1984.

1 omslag

     

1068

Stukken betreffende het door de Biologische Raad georganiseerde symposium ‘Als een vis in het water’, dat plaatsvond op 1 november 1985. 1985.

1 omslag

     

1069

Stukken betreffende het door de Biologische Raad in samenwerking met de Nederlandse Dierkundige Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging en de Nederlandse Genetische Vereniging georganiseerde symposium ‘Het verdwijnen van soorten’, dat plaatsvond op 6 november 1987. 1987–1989.

1 omslag

     

1070

Stukken betreffende de door de Biologische Raad georganiseerde workshop ‘Adaptation of microorganisms to extreme environments’, die plaatsvond op 5 t/m 7 juni 1989 in het Biologsich Centrum in Haren. 1989.

1 omslag

     

1071

De publicatie ‘Planten in gebruik’, met bewerkingen van de lezingen van het door de Biologische Raad georganiseerde gelijknamige symposium op 3 november 1989. 1991.

1 omslag

     

1072

Stukken betreffende de door de Biologische Raad en de Raad voor het milieu- en Natuuronderzoek georganiseerde workshop ‘Sustainability of Ecosystems: Ecological and Economic Factors’, die plaatsvond op 18 t/m 19 november 1993. 1993.

1 omslag

2.3.2.11. Door de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) georganiseerde bijeenkomsten

1073

Stukken betreffende de door de Commissie voor Biochemie en Biofysica (CBB) georganiseerde lezing van Heinekenprijswinnaar prof.dr. J.L.A. Brachet (1909–1988) in de vergadering van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op 28 oktober 1967. 1966–1967.

1 omslag

     

1074–1085

Stukken betreffende de door de Commissie voor de Biochemie en de Biofysica (CBB) georganiseerde workshops. 1974–1992.

12 omslagen

 

1074:

Workshop ‘Spatial Contrast’ op 4 t/m 9 januari 1976. 1974–1976.

 
 

1075:

Workshop ‘Transductor Mechanism in Visual Sensory Cells’ op 10 t/m 14 december 1979. 1979–1980.

 
 

1076:

Workshop ‘Biochemical reactions at lipid-water interfaces’ op 1 t/m 4 december 1980. 1980–1981.

 
 

1077:

Workshop ‘Transition Metals in Biochemistry’ op 6 t/m 10 oktober 1981. 1981.

 
 

1078:

Workshop ‘Biophysical and biochemical aspects of transcellular water and electrolyte transport in animal tissues’ op van 6 t/m 10 december 1982. 1982.

 
 

1079:

Workshop ‘Structure and functional aspects of cellular matrices’ op 14 t/m 16 november 1983. 1983.

 
 

1080:

Workshop ‘Systems approach in vision’ op 26 t/m 29 augustus 1984. 1984.

 
 

1081:

Workshop ‘Recent developments in molecular evolution’ op 24 t/m 26 juni 1987. 1987.

 
 

1082:

Workshop ‘Biogenesis of Peroxisomes (Glycosomes, Glyoxysomes)’ op 26 t/m 28 september 1988. 1988.

 
 

1083:

Workshop ‘Intracellular and intravascular lipid transport’ op 18 t/m 20 oktober 1989. 1989.

 
 

1084:

'Molecule aspects of the sequence specific binding of metal compounds to nucleic acids’ op 10 t/m 13 december 1991 bij de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. 1991.

 
 

1085:

Workshop ‘Bacterial transport proteins and protein transport’ op 20 t/m 24 september 1992 op Schiermonnikoog. 1991–1992.

 

2.3.2.12. Door de Commissie Geneeskunde georganiseerde bijeenkomsten

1086

Het eindrapport van het door de Commissie Geneeskunde georganiseerde symposium ‘Physiology and Pathophisiology of Glomerular Filtration’, dat plaatsvond op 21 en 22 mei 1987. 1987.

1 omslag

     

1087

Stukken betreffende het ter gelegenheid van de presentatie van het rapport ‘Medische Informatica, vernieuwing in de geneeskunde’ door de Subcommissie Medische Informatie van de Commissie Geneeskunde georganiseerde symposium ‘Medical Informatics, Innovation in Medicine’, dat plaatsvond op 13 november 1987. 1987.

1 omslag

     

1088

Stukken betreffende de door de Commissie Geneeskunde georganiseerde workshop ‘Disorders of Chloride Channel Regulation: Cystic Fibrosis and Secretory Diarrhea’, die plaatsvond op 1 t/m 5 mei 1989. 1987–1988.

1 omslag

     

1089

Stukken betreffende de door het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) in samenwerking met de Commissie Geneeskunde georganiseerde workshop ‘Comparative Electrocardiology’, die plaatsvond op 12 en 13 oktober 1989. 1988–1989.

1 omslag

     

1090

Programmaboek en samenvatting van de lezingen van het door de Commissie Geneeskunde georganiseerde symposium ‘Ziekte, niet alleen bij mensen’, dat plaatsvond op 16 maart 1990. 1990.

1 omslag

     

1091

Stukken betreffende het door de Commissie Geneeskunde in samenwerking met de Afdeling Sociale Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) georganiseerde symposium ‘Borderline Personality Disorder Diagnostic, Etiologic or Treatment Epidemic’, dat plaatsvond op 29 en 30 november 1990. 1989–1990.

1 omslag

     

1092

Stukken betreffende het door de Commissie Geneeskunde en het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen van NWO georganiseerde symposium ‘Decade of the brain’, dat plaatsvond op 6 augustus 1992. 1992.

1 omslag

2.3.3. Nationale en internationale samenwerking

817

Stukken betreffende de instelling, benoeming en werkzaamheden van een Secretaris Buitenland (foreign secretary), die vanaf 1985 het Algemeen Bestuur van de KNAW adviseerde bij het formuleren van het beleid ten aanzien van de wetenschappelijke samenwerking met het buitenland en tevens verantwoordelijk was voor de uitvoering van dit beleid. Van d.d. 01-01–1985 tot 01-05–1990 werd deze functie vervuld door prof.dr. C. de Jager. 1976–1990.

1 omslag

     

818

Stukken betreffende de instelling en de activiteiten van het Secretariaat Buitenland van de KNAW, dat werd geleid door de Secretaris Buitenland. 1985–1993.

1 omslag

     

819

Verslagen van de vergaderingen van de Staf Buitenland van de KNAW, die werden gehouden met het doel om het internationaal beleid van de Akademia voor te bereiden en toezicht te houden op de uitvoering ervan. 1990–1993.

1 omslag

820

Stukken betreffende de in 1976 op initiatief van de Sectie Biologie van de Afdeling Natuurkunde ingestelde Commissie voor Wetenschappelijke Ontwikkelings-samenwerking, die als doel had de verschillende activiteiten van de Akademie op gebied van wetenschappelijke ontwikkelingssamenwerking te coördineren. 1975–1978.

1 omslag

     

825

Stukken betreffende de Commissie voor Vragen van Internationale Veiligheid en Ontwapening van de KNAW, die werd opgericht n.a.v. de ‘Workshop on International Security and Disarmament, The Role of the Scientific Academies’ op 23 t/m 25 juni 1988 bij de Accademia Nazionale dei Lincei te Rome, en als opdracht had een bijdrage te leveren aan de besluitvorming van de Staten-Generaal en de Nederlandse regering omtrent de problematiek van internationale veiligheid en ontwapening. 1988–1990.

1 omslag

     

826

Stukken betreffende het werkbezoek van de president van de KNAW prof.dr. P.J.D. Drenth en de secretaris van de KNAW prof.dr. K. Vrieze in april 1992 aan Zuid-Afrika, waar zij meerdere wetenschappelijke instellingen bezochten. 1991–1993.

1 omslag

2.3.3.1. Afvaardiging

1093–1114

Stukken betreffende de afvaardiging door de KNAW, namens de Nederlandse regering. 1948–1956.

22 omslagen

 

1093:

Afvaardiging van professor H.W. Julius voor deelname aan het Health Congress van 23 t/m 27 mei 1949, georganiseerd door The Royal Sanitary Institute te Brighton. 1948–1949.

 
 

1094:

Afvaardiging van van professor J.G. van Gelder en professor M.D. Ozinga voor deelname aan het 16e Internationale Congres voor Kunstgeschiedenis in Lissabon van 18 t/m 24 april 1949. 1948–1949.

 
 

1095:

Afvaardiging van professor W.E. Boerma voor deelname aan het 16e Internationale Aardrijkskundig Congres in Lissabon van 8 t/m 15 april 1949. 1948–1949.

 
 

1096:

Afvaardiging van professor H. Boschma, professor Ph. H. Kuenen, professor H.J. Lam en professor J. Westerveldde voor deelname aan het ‘seventh Pacific Science Congress’ in Nieuw-Zeeland in februari 1949. 1949.

 
 

1097:

Afvaardiging van professor J. Clay voor deelname aan het Internationaal Congres van de Union de Physique te Como in september 1949. 1949.

 
 

1098:

Afvaardiging van M. Schönfeld en P.J. Meertens voor deelname aan het 3e Internationale Congres over Toponymie en Anthroponymie in Brussel van 15 t/m 19 juli 1949. 1949.

 
 

1099:

Afvaardiging van professor M.W. Woerdeman voor deelname aan de ‘International Conference on Science Abstracting’ in Parijs van 20 t/m 25 juni 1949. 1949–1950.

 
 

1100:

Afvaardiging van professor J. van Lookeren Campagne voor deelname aan het 6e Internationale Paediatrische Congres in Zürich van 24 t/m 28 juli 1950. 1950.

 
 

1101:

Afvaardiging van prof. Eelco Huizinga voor deelname aan het 7e Internationale Chirurgencongres te Buenos Aires van 1 t/m 5 augustus 1950. 1950.

 
 

1102:

Afvaardiging van prof. J.F. Koksma voor deelname aan het Internationale Wiskundige Congres in Cambridge (Massachusetts) van 30 augustus t/m 6 september 1950. 1950.

 
 

1103:

Afvaardiging van professor H.W. Julius voor deelname aan het Health Congress in Southport van 23 t/m 27 mei 1951. 1950–1951.

 
 

1104:

Afvaardiging van professor M.A. van Bouwdijk Bastiaanse voor deelname aan het Internationale Congres ter gelegenheid van het 20- jarig jubileum van de Franse Gynecologische Maatschappij in Parijs van 23 t/m 29 juni 1951. 1951.

 
 

1105:

Afvaardiging van professor U.G. Bijlsma voor deelname aan de 25ste ‘Journées Médicales’ in Brussel van 9 t/m 13 juni 1951. 1951.

 
 

1106:

Afvaardiging van professor J.J.L. Duyvendak en professor J.H. Kramers voor deelname aan het 22ste Internationale Oriëntalisten Congres in Istanboel van 15 tot 22 september 1951. 1951.

 
 

1107:

Afvaardiging van P.J. Meertens voor deelname aan het Internationale Ethnologisch Folkloristisch Congres in Stockholm van 26 t/m 31 augustus 1951. 1951–1952.

 
 

1108:

Afvaardiging van professor L. van der Horst voor deelname aan het Internationale Psychiatrie-congres in Parijs van 18 t/m 27 september 1950. 1950–1951.

 
 

1109:

Afvaardiging van P.J. Meertens voor deelname aan het 4e Internationale Congres over Onomastische Wetenschappen in Uppsala van 18 t/m 21 augustus 1952. 1952–1953.

 
 

1110:

Afvaardiging van professor M.J. Sirks en professor P.J. Waardenburg voor deelname aan het 9e Internationaal Genetisch Congres in Bellagio (IT) van 24 t/m 31 augustus 1953 en aan het 1e Internationaal Medisch Genetisch Symposium in Rome van 6 t/m 7 september 1953. 1953.

 
 

1111:

Afvaardiging van professor E.W. Hofstee en professor S. Hofstra voor deelname aan het 2de ‘World Congress of Sociology’ in Luik van 24 t/m 31 augustus 1953. 1953.

 
 

1112:

Afvaardiging van professor H.W. Julius voor deelname aan het door The Royal Sanitary Institute te Scarborough georganiseerde ‘Health Congress’ van 27 t/m 30 april 1954. 1953–1954.

 
 

1113:

Afvaardiging van professor J. Th. Thijsse voor deelname aan de ‘6th Pakistan Science Conference’ in Karachi van 18 t/m 24 januari 1954. 1954.

 
 

1114:

Afvaardiging van professor J. de Groot voor deelname aan het Internationale Congres voor Gynaecologie en Obstetrie in Genève van 25 t/m 31 juli 1954. 1954–1956.

 
     

1115

Stukken betreffende de studiereis naar Moskou van professor J.H. de Boer, die tevens als vertegenwoordiger van de KNAW deelnam aan het congres over de vreedzame toepassingen van atoomenergie, georganiseerd door de Akademie van Wetenschappen van de U.S.S.R. 1955–1956.

 
     

1116

Stukken betreffende het lidmaatschap van professor M.W. Woerdeman en later professor S.T. Bok van het Uitvoerend Comité voor het Internationaal Paleis der Wetenschap op de Wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. 1956–1957.

1 omslag

     

1117

Stukken betreffende de activiteiten van de KNAW met betrekking tot de Nederlandse deelname aan de in 1952 opgerichte NATO Science Committee van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 1952–1978.

1 omslag

2.3.3.2. Samenwerking

1118

Stukken betreffende de samenwerking van de KNAW met het in 1944, dankzij een anonieme donor, opgerichte Horace Darwin Fund van de Royal Society te Londen, waarbij de KNAW bemiddelde bij de verkoop en verdeling van in Engeland gefabriceerde wetenschappelijke instrumenten onder Nederlandse wetenschappelijke instituten en onderzoekers. 1946–1950.

1 omslag

     

1119

Stukken betreffende de fictieve bruikleen aan de KNAW van de Kantharos van Stevensweert, een antieke zilveren drinkbeker die in 1942 in de nabijheid van Stevensweert in de Maas werd gevonden. 1951–1960.

1 omslag

     

1120

Stukken betreffende de in 1947 op verzoek van de regering door de KNAW ingestelde Commissie van advies inzake verstrekking van radio-actieve isotopen (de Isotopencommissie), die toezicht hield op de invoer en distributie van radio-actieve isotopen die bestemd waren voor wetenschappelijk onderzoek en voor medische toepassingen. 1947–1965.

1 omslag

     

1121

Stukken betreffende de in 1955 door het bestuur van de KNAW ingestelde Commissie voor de Pan Indian Ocean Science Association (PIOSA-commissie), om de Akademie van advies te dienen met betrekking tot de Nederlandse deelneming aan congressen van de PIOSA. 1955–1966.

1 omslag

     

1122

Stukken betreffende de oprichting van het International Centre for Insect Physiology and Ecology (ICIPE) te Nairobi (Kenya), waarbij de KNAW nauw betrokken was en dat als doel had het ontwikkelen van management tools en strategieën voor onderzoek naar schadelijke en nuttige insecten, met als doel de bestrijding van armoede en verbetering van de voedselzekerheid en de algemene gezondheidstoestand van de volkeren van de tropen. 1969–1970.

1 omslag

     

1123

Stukken betreffende de in 1964 door de Biologische Raad ingestelde International Biological Programme (IBP)-beoordelingscommissie, die werd ingesteld teneinde te onderzoeken in welke mate en op hoedanige wijze Nederland bij het IBP van de International Council of Scientfic Unions (ICSU) betrokken moest worden. 1962–1972.

1 pak

     

1124

Stukken betreffende de deelname van de KNAW aan de oprichting van de European Science Foundation (ESF), die werd ingesteld om de samenwerking en coördinatie van Europees wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, te adviseren over een Europese onderzoeksstrategie en de mobiliteit van onderzoekers te ondersteunen. 1973–1974.

1 pak

     

1125

Stukken betreffende de deelname van de KNAW aan de oprichting in 1964 van de European Molecular Biology Organization (EMBO), de European Molecular Biology Conference (EMBC) en het European Molecular Biology Laboratory (EMBL). 1963–1974.

1 pak

     

1126

Stukken betreffende de Nederlandse Commissie voor het Indopacifisch Onderzoek (NECIPO) van de KNAW. 1921–1979.

1 pak

     

1127

Stukken betreffende de in 1953 door de door de KNAW en het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) ingestelde Contactcommissie voor het Internationaal Geologisch Congres en de International Union of Geological Sciences (IUGS). 1953–1979.

1 omslag

     

1128

Stukken betreffende de in 1975 door het bestuur van de KNAW ingestelde Nederlandse SCOPE-Commissie, die de contacten onderhield met het Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) van de International Council of Sciences ICSU. 1969–1979.

1 omslag

     

1129

Stukken betreffende de in 1971 door de KNAW ingestelde Nederlanse Commissie voor het UNESCO- MAB Programma, een internationaal programma voor natuur- en sociaalwetenschappelijk onderzoek van de UNESCO. 1969–1979.

1 omslag

     

1130

Stukken betreffende de in 1959 door de KNAW ingestelde Commissie voor de Bestudering van de Qumran Manuscripten (Dode Zee Rollen), die zich bezig hield met de sedert 1947 in de omgeving van de Dode Zee gevonden handschriften, waarvan in 1962 met hulp van ZWO enkelen (de Job-targum en andere fragmenten uit grot XI van Qumran) werden aangeschaft ten behoeve van het Palestine Archaeological Museum. 1959–1980.

1 omslag

     

1131

Stukken betreffende de door de KNAW ingestelde Wetenschappelijke Internationale Samenwerkingscommissie (WIS-commissie) waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak bestonden uit de voorbereiding van de vertegenwoordigingen van de Akademie bij de jaarvergaderingen van de International Council for Science (ICSU). 1923–1981.

1 omslag

     

1132

Stukken betreffende de in 1959 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW opgerichte Nederlandse SCOR commissie voor het onderhouden van contact met de ICSU-Special Committee on Oceanic Research (SCOR), waarin ook de Nederlandse leden van de International Advisory Committee on Marine Science van de UNESCO werden benoemd. 1959–1986.

1 omslag

     

1133

Stukken betreffende de samenwerking van de KNAW met een aantal Europese organisaties met betrekking tot de samenstelling en publicatie van een Europese taalatlas, de Atlas Linguarum Europae (ALE). 1974–1989.

1 pak

     

1134

Stukken betreffende de in 1963 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde Nederlandse INQUA-commissie om de contacten van Nederlandse wetenschappers met de International Union for Quaternary Research (INQUA) te bevorderen ten gunste van het kwartairgeologisch, ecologisch en archeologisch onderzoek in Nederland. 1962–1991.

1 omslag

     

1135

Stukken betreffende het beheer van het Wiener Kreis Archief dat vanaf 1985 door de Wiener Kreis Stichting middels een bruikleenovereenkomst in bewaring was gegeven aan de KNAW, maar in verband met de klimatologische ongeschiktheid van de opslagruimte in 1991 werd overgebracht naar het Rijksarchief in de provincie Noord-Holland te Haarlem. 1980–1991.

1 omslag

     

1136

Stukken betreffende de instelling, samenstelling en activiteiten van de in 1983 op verzoek van het Nederlands Comite Astronomie door de KNAW ingestelde Contactcommissie voor het European Southern Observatory (ESO), die werd ingesteld voor de coördinatie op landelijk niveau van beleids- en wetenschappelijke zaken aangaande het ESO te Garching (Duitsland) en Chili, en de voorbereiding van de vergaderingen van de ESO-Council. 1982–1992.

1 omslag

     

1137

Stukken betreffende de samenstelling en de bijeenkomsten van de in 1987 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde ICSU-commissie, die werd ingesteld voor de coördinatie van de activiteiten in Nederland met betrekking tot de International Council of Scientific Unions (ICSU). 1978–1993.

1 omslag

     

1138

Stukken betreffende de in 1955 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW ingestelde CERN-contactcommissie, die werd ingesteld voor de bevordering van de contacten tussen de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) te Genève en de Nederlandse wetenschappelijke wereld, het geven van advies aan Nederlandse instellingen en fysici omtrent CERN-aangelegenheden en het zorgdragen voor de verspreiding in Nederland van de wetenschappelijke en technische gegevens die uit de CERN-activiteiten voortkwamen. 1952–1993.

1 pak

     

1139

Stukken betreffende de in 1980 door de KNAW ingestelde MAB/SCOPE/IGBP commissie voor de Nederlandse contacten met het UNESCO-programma Man and Biosphere (MAB), de Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) en met het International Geosphere Biosphere Programma – Global Change (IGBP) van de International Council for Science (ICSU). 1977–1993.

1 pak

     

1140

Stukken betreffende de in 1981 door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW opgerichte Contactcommissie EMBL/EMBC, die werd ingesteld om de Nederlandse delegatie te adviseren over de in te nemen standpunten op de vergaderingen betreffende de European Molecular Biology Laboratory (EMBL) en European Molecular Biology Conference (EMBC). 1980–1993.

1 omslag

     

1141

Stukken betreffende de in 1979 door de KNAW ingestelde Coördinatiecommissie voor wetenschappelijke en onderwijskundige contacten met China (de China-commissie). 1979–1993.

1 pak

2.3.3.3. Uitwisselingen

1142–1158

Stukken betreffende wetenschappelijke samenwerking en uitwisselingen van de KNAW met andere wetenschappelijke instellingen. 1927–1993.

10 omslagen en 7 pakken

 

1142:

Met de Chinese Academie van Wetenschappen, de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen en de China Association for Science and Technology (CAST). 1973–1993.

1 pak

 

1143:

Met de de Akademie der Wissenschaften der Deutsche Demokratische Republik (DDR). 1960–1991.

1 pak

 

1144:

Met de Académie des Sciences de l'Institut de France, waaronder vanaf 1886 de terugkerende lezing die in Nederland de Descartes-lezing en in Frankrijk de Huygens-lezing is genoemd. 1948–1992.

1 pak

 

1145:

Met de Hongaarse Academie van Wetenschappen. 1927–1993.

1 pak

 

1146:

Met wetenschappelijke instellingen van India, waaronder met The International Academy of Indian Culture en de Indian National Science Academy (INSA) 1947–1993.

 
 

1147:

Met de Indonesian National Research Council. 1949–1993.

1 pak

 

1148:

Met de Israel Academy of Sciences and Humanities. 1947–1993.

1pak

 

1149:

Met de Science Council of Japan. (1960–1989)

 
 

1150:

Met de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen. 1962–1993.

 
 

1151:

Met de Poolse Academie van Wetenschappen. 1967–1993.

 
 

1152:

Met het Ramsay Memorial Fellowship Trust dat als doel had jonge wetenschappelijk onderzoekers subsidie te verstrekken voor verblijf van een jaar in het Verenigd Koninkrijk om daar geavanceerd chemisch onderzoek te verrichten. 1946–1993.

 
 

1153:

Met de Roemeense Academie. 1984–1993.

 
 

1154:

Met de de USSR Academie van Wetenschappen. 1971–1991.

1 pak

 

1155:

Met de Academies van de Rusische Federatie. 1992–1993.

 
 

1156:

Met de Spaanse Nationale Commissie van Geologie, in de vorm van werkbezoeken van Nederlandse geologen aan onderzoeksvelden in Spanje. 1977–1987.

 
 

1157:

Met de Academie van Wetenschappen van de Tsjechische Republiek en haar voorloper, de Tsjechoslowaakse Academie van Wetenschappen. 1954–1993.

 
 

1158:

Met de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen. 1972–1992.

 
     

1159

Stukken betreffende de Commissie van advies over het station Internationale de Geobotanique Mediterraneenne Alpine te Montpellier (Montpellier Commissie), die de minister adviseerde inzake de uitzendingen van Nederlandse wetenschappers naar het betreffende onderzoekstation. 1950–1981.

1 omslag

1160

Stukken betreffende de voordrachten van de KNAW voor de Erasmus lectureship on Dutch Civilization aan de Harvard University, die door Nederland werd bekostigd ter ere en herinnering aan de door generaal Marshall op juni 1947 in een rede te Harvard aankondigde hulp voor de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog. 1967–1987.

1 omslag

     

1161–1163

Stukken betreffende de Commissie van advies voor het uitzenden van onderzoekers naar Marien-biologische Stations (voorheen de Napels/Roscoff-commissie), inzake de uitzending naar de marien-biologische stations te Roscoff, Arcachon, Corsica, Napels en Curaçao. 1927–1993.

3 pakken

 

1161: 1927–1955.

 
 

1162: 1956–1967.

 
 

1163: 1968–1993.

 

2.3.4. Fondsen, programma’s en prijzen

2.3.4.1. Fondsen

1164

Stukken betreffende de inschrijving in het Openbaar Centraal Stichtingen register te ‘s-Gravenhage van 11 stichtingen die onder beheer waren van de KNAW. 1957–1959.

1 omslag

     

1165

Stukken betreffende wijzigingen in de inschrijvingen in het Stichtingsregister van enkele stichtingen die onder beheer waren van de KNAW, vanwege het met ingang van 26 juli 1976 in werking getreden Boek 2 van het Nieuwe Burgelijk Wetboek, houdende het rechtspersonenrecht. 1978–1980.

1 omslag

     

1166

Stukken betreffende het Bakhuis Roozeboom Fonds van de KNAW dat werd ingesteld op 1 april 1911 als eerbetoon aan scheikundige en Akademielid H.W. Bakhuis Roozeboom (1854–1907), en tot doel had om eens in de vijf jaar (later eens in de acht jaar) de Bakhuis Roozeboom Medaille uit te reiken aan een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de fasenleer. 1930–1993.

1 omslag

     

1167

Stukken inzake de nalatenschap van mevrouw Geesje Beijerinck-Popping (1899–1963), weduwe van dr. Willem Beijerinck (1891–1960), uit wiens nalatenschap onder andere de Stichting Beijerinck-Poppingfonds is voortgekomen die werd beheerd door de KNAW. 1963–1965.

1 omslag

     

1168

Stukken betreffende het Beijerinck-Popping Fonds van de KNAW dat in 1965 werd gevormd uit de nalatenschap van mevrouw G. Beijerinck-Popping (1899–1963), in 1986 aangevuld met een gift van mevrouw P.S.J. Schure, en tot doel had de bevordering van het oecologisch veldonderzoek, van belang voor het grondgebeid van het Rijk of van een der Overzeese Rijksdelen, zo mogelijk in de eerste plaats op hydrobiologisch gebied. 1964–1993.

1 omslag

     

1169

Stukken betreffende de samenstelling en jaarvergadering van de Commissie voor het Beijerinck-Popping Fonds van de KNAW. 1965–1993.

1 omslag

     

1170

Stukken betreffende het M.W. Beijerinck-Virologiefonds van de KNAW, dat in 1965 werd opgericht ter nagedachtenis van Martinus Willem Beijerinck (1851–1931) met gelden uit het vermogen van Dr. en mw. L.E. den Dooren de Jong, en dat tot doel had de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten op het gebied van de virologie in de ruimste zin door het toekennen van prijzen (de M.W. Beijerinck Virologie Medaille). 1964–1993.

1 omslag

     

1171

Stukken betreffende de in 1978 uit de nalatenschap van Mevrouw Cornelia Petronella Christina Pastoor (1896–1978), weduwe van Evert Willem Beth (1908–1964), opgerichte Evert Willem Beth Stichting, die tot doel had de bevordering van onderwijs en onderzoek van de moderne logica in de ruimste zin, de wijsbegeerte der exacte wetenschappen, de geschiedenis van de logica, de geschiedenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen en wetenschappelijke wijsbegeerte in het algemeen. 1972–1993.

1 omslag

     

1172

Stukken betreffende het Bolk-Fonds (Reisfonds) dat in 1931 werd gevormd uit de nalatenschap van Lodewijk Bolk (1866–1930) en dat tot doel had om stipendia te verlenen voor wetenschappelijke reizen aan geleerden die werkzaam waren op het gebied van de natuurwetenschappen in de ruimste zin van het woord. 1931–1993.

1 omslag

     

1173

Stukken betreffende het in 1887 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het hoogleraarschap van Christophorus Henricus Dedericus Buys Ballot (1817–1890) ingestelde Buys Ballot Fonds, waarvan het beheer in 1888 werd overgedragen aan de KNAW met het doel om uit de baten van het fonds steeds na verloop van tien jaar een gouden medaille uit te reiken aan die geleerde die in die periode tijd het meest aan de ontwikkeling van de meteorologie had bijgedragen. 1946–1992.

1 omslag

     

1174

Stukken betreffende het beheer van de in 1887 opgerichte Stichting Buitenzorg-fonds, dat zich ten doel stelde om het bezoeken van ‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg door kruidkundigen en wetenschappelijk biologisch onderzoek in de tropen door Nederlandse biologen te bevorderen. In 1960 werd de Stichting Buitenzorg-fonds na een statutenwijziging voortgezet als de Stichting Melchior Treubfonds. (1887)–1963.

1 pak

     

1175

Stukken betreffende het Hoeufft Fonds (Legatium Hoefftianum) van de KNAW, dat in 1843 werd ingesteld uit de nalatenschap van de letterkundige Jacob Hendrik Hoeufft (1756–1843), en uit wiens gelden tot 1977 jaarlijks gouden erepenningen werden uitgereikt voor het beste Latijns gedicht (de prijsverzen), in 1955, 1962 en 1964 proza-prijsvragen werden uitgeschreven voor een wetenschappelijke verhandeling over een onderwerp uit het gebied van de Klassieke Oudheid en tot 1989 diverse publicaties werden gesubsidieerd betreffende de Klassieke Oudheid. 1926–1977.

1 omslag

     

1176

Stukken betreffende diverse toekenningen van subsidies voor studie en publicaties ten aanzien van onderwerpen uit de Klassieke Oudheid uit middelen van het Hoeufft Fonds (Legatum Hoeufftianum) van de KNAW. 1940–1989.

1 omslag

     

1177

Stukken betreffende het Van ‘t Hoff-Fonds, dat in 1913 werd ingesteld teneinde ter nagedachtenis aan Jacobus Henricus van ‘t Hoff (1852–1911) een blijvend fonds te stichten tot verlening van subsidie aan beoefenaars van de scheikunde. Vanaf 1952, het jaar waarin de 100ste geboortedag van Van ‘t Hoff werd gevierd, werd uit de gelden van dit fonds om de vijf jaar een Van ‘t Hoff-lezing georganiseerd. 1941–1989.

1 omslag

     

1178

Stukken betreffende het Fonds voor onderzoekingen op het gebied van toegepaste Natuurwetenschap, dat werd ingesteld voor het beheer van het vermogen dat voortkwam uit het in 1939 geliquideerde Fonds voor toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek ter bevordering van Volkswelvaart. 1939–1940.

1 omslag

     

1179

Stukken betreffende de door de KNAW beheerde Stichting Gilles Holst Fonds, die in 1939 uit blijk van erkenning van de verdiensten van Gilles Holst (1886–1968) werd ingesteld voor de bevordering van de beoefening van de natuur- en scheikunde door bijdragen te verstrekken aan daartoe in aanmerking komende beoefenaren van deze wetenschappen van Nederlandse nationaliteit en onder de 30 jaar, waaraan vanaf 1960 werd toegevoegd dat ten minste eens in de vier jaar de Gilles Holst-prijs zou worden uitgereikt. 1939–1984.

1 omslag

     

1180

Stukken betreffende de door de KNAW beheerde Stichting ‘Het Hubrecht-Fonds’, dat werd opgericht na het overlijden van Ambrosius Arnold Willem Hubrecht (1853–1915) ter bestendiging van de door hem bijeengebrachte embryologische verzamelingen en ter continuering van zijn onderzoek, met als doel de bevordering van het embryologisch/ontwikkelingsbiologisch onderzoek in Nederland. In 1991 is het nieuwe fonds opgericht met de naam ‘Stichting Hubrecht Fonds voor het Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie Utrecht’ waarna het kapitaal van het oude ‘slapende’ fonds in 1997 is overgedragen naar het nieuwe fonds en werd aangewend overeenkomstig de doelen van het oude fonds. 1916–1991.

1 omslag

     

1181

Stukken betreffende het uit de nalatenschap van de botanist Pieter van Leersum (1854–1920) gevormde en door de KNAW beheerde Van Leersumfonds, dat in 1922 werd ingesteld met de doelstelling om de kosten te bestrijden van een zending van een deskundige persoon naar Nederlands Oost-Indië voor farmaceutische onderzoekingen, en voor de bekroning van onderzoekingen van ziektes van de schedel van de mens in verband met de genezing van waterhoofden. 1945–1993.

1 pak

     

1182

Stukken betreffende de door de KNAW beheerde Stichting Leeuwenhoekfonds waaruit telkens na verloop van 10 jaar de gouden Leeuwenhoekmedaille werd toegekend aan de geleerde die zich gedurende dat 10-jarig tijdvak het meest verdienstelijk had gemaakt op het gebied van de studie der microscopische wezens. 1947–1980.

1 omslag

     

1183

Stukken betreffende het in 1926, ter gelegenheid van het 50-jarig doctoraat van Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928) opgerichte Lorentzfonds, dat bestuurd wordt door gecommiteerden van het Leidse Universiteitsfonds en ten doel heeft de bevordering van het beoefenen van de theoretische natuurkunde en het uitreiken door de KNAW van een gouden Lorentz-medaille. 1926–1986.

1 omslag

     

1184

Stukken betreffende het in 1983 uit de nalatenschap van de kinderarts H.C.E. ter Meulen (1950–1982) gevormde en door de KNAW beheerde Ter Meulen-Fonds, dat als doel had de bevordering van medisch, biochemisch en biologisch onder-zoek, in het bijzonder ook met betrekking tot de kindergeneeskunde. 1982–1993.

1 omslag

     

1185

Stukken betreffende het in 1942 uit het legaat van Hendrik Pieter Nicolaas Muller (1859–1941), een Nederlandse zakenman en diplomaat, door de KNAW ingestelde H.P.N. Mullerfonds, waaruit vanaf 1948 de totstandkoming van de Encyclopedie van de Islam werd ondersteund en vanaf 1990 de door de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds in Den Haag ingestelde Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen wordt toegekend, een tweejaarlijkse bekroning voor een onderzoeker of een groep onderzoekers die een belangrijke of waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de gedrags- en maatschappijwetenschappen. 1941–1993.

1 omslag

     

1186

Stukken betreffende het in 1952 door professor Arnold Frederik Holleman (1859–1953) ingestelde en door de KNAW beheerde Nederlands Fonds voor de Chemie, dat bestemd was om eenmaal in de 5 jaar een prijs (de Hollemanprijs) uit te reiken aan de Nederlander die in dat tijdvak een voortreffelijk onderzoek op chemisch gebied heeft verricht. 1953.

1 omslag

     

1187

Stukken betreffende het Valckenier Suringar Fonds, dat werd gevormd na de ontbinding van de Stichting ‘Het Nederlands Biologisch Station’ op d.d. 1 januari 1953 – waarbij de naam verwijst naar Jan Valckenier Suringar (1864–1932), uit wiens nalatenschap de eerstgenoemde stichting werd gefinancierd – en dat als doel had het bevorderen van het biologisch veld- en laboratoriumonderzoek in Nederland. 1952–1987.

1 omslag

     

1188

Stukken betreffende de door de KNAW opgerichte en naar de hoogleraar in het volkenrecht Jan Hendrik Willem Verzijl (1888–1987) genoemde Stichting J.H.W. Verzijl-Fonds, dat tot doel had het verschaffen van steun aan personen die het slachtoffer zijn van maatregelen waardoor zij beperkt worden in hun vrijheid van wetenschapsbeoefening, alsmede het ondersteunen van activiteiten die er toe strekken de vrijheid van de wetenschapsbeoefening te bevorderen. Uit dit fonds werden de activiteiten van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (CVW) bekostigd. 1987–1993.

1 omslag

     

1189

Stukken betreffende het nimmer actief geworden Voûte Fonds (tot de dood van de naamgever de Stichting ‘Het Fonds’), dat tot doel had de astronomische wetenschap te bevorderen. Het zou worden gevormd uit een door de Nederlands-Indische Sterrekundige Vereniging voor de directeur van de ‘Bosscha Sterrenwacht’ te Lembang Joan George Erardus Gijsbertus Voûte (1879–1963) bijeengebracht bedrag en zou worden beheerd door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, maar na het overlijden van de naamgever is de stichting ontbonden omdat het testament geen beschikking ten gunste van de stichting bleek te bevatten. 1947–1965.

1 omslag

     

1190

Stukken betreffende de uit de nalatenschap van kunsthistorica Emilie Martine van Walree (1899–1985) door de KNAW opgerichte Stichting Van Walree Fonds, dat tot doel had de bevordering van het medisch research werk en dit tracht te bereiken door het verstrekken van subsidies voor congres- en werkbezoeken, het instellen van leerstoelen en de uitreiking van een prijs. 1985–1989.

1 omslag

2.3.4.2. Programma’s

1191

Stukken betreffende de in samenwerking met België gemaakt expedities naar Antarctica, waarvoor in 1963 de Nederlandse Commissie voor het Antarctisch Onderzoek van de KNAW werd ingesteld, een commissie die in 1979 werd opgeheven waarna haar werkzaamheden, waaronder het contacthouden met het Scienctific Committee on Antarctic Research (SCAR), werden overgenomen door de Nederlandse Commissie voor Zeeonderzoek (NCZ). 1959–1981.

1 pak

     

1192

Stukken betreffende de beoordeling door de IBRO-commissie van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW van aanvragen in het kader van het beurzenprogramma van de in 1961 opgerichte International Brain Research Organisation (IBRO). 1962–1988.

1 pak