Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 28-11-2019 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2019, nr. 2729205, houdende instelling van de Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

Artikel 3. Benoeming

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie worden door Onze Minister benoemd.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een aansluitende periode van ten hoogste vier jaren.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid of plaatsvervangend lid kan Onze Minister een ander lid benoemen.

 • 4 De Minister kan plaatsvervangende leden benoemen voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal en voor ten hoogste vier jaren aansluitend plaatsvinden.

Artikel 4. Ontslag

 • 1 De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden op eigen verzoek door Onze Minister ontslagen.

 • 2 De leden en plaatsvervangende leden kunnen tevens ontslagen worden door Onze Minister wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 5. Secretaris

 • 1 De commissie heeft een secretaris.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

 • 3 De secretaris en andere medewerkers zijn geen lid van de commissie.

 • 4 Onze Minister kan de secretaris, de plaatsvervangend secretaris, en de andere medewerkers benoemen, bevorderen, schorsen of ontslaan.

 • 5 Onze Minister draagt, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6. Vergoeding

 • 3 Na afloop van de duur, bedoeld in het eerste lid, ontvangt de voorzitter per vergadering een vergoeding. De vergoeding per vergadering bedraagt 130% van de vergoeding die de leden ontvangen.

Artikel 7. Kosten van de commissie

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van Onze Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

  • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 8. Onafhankelijkheid, informatie en geheimhouding

 • 1 De commissie adviseert onafhankelijk en zonder ruggespraak.

 • 2 Onze Minister verstrekt aan de commissie de informatie die nodig is voor een goede vervulling van haar taak.

 • 3 Voor zover de leden van de commissie in het kader van de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden en op hun niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht rust, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 9. Verantwoording

De commissie biedt Onze Minister jaarlijks voor 1 maart een verslag aan waarin zij verslag doet over de activiteiten van de commissie van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven