Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon [...] en opslag kinderopvangtoeslag 2020

Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2019, 2019-0000154274, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 17, eerste lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36 en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 17,90%.

Artikel 2. Premiepercentage nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, is voor het jaar 2020 0,10%.

Artikel 4. Premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

  • 2 Artikel 8 werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 november 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven