Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2019, kenmerk 1604148-181029-WJZ, houdende nadere regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Hoofdstuk 2. – Categorieën van deskundigen

Artikel 2

Als categorieën van deskundigen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel aa, van de wet worden aangewezen:

 • psychiater;

 • klinisch psycholoog;

 • klinisch neuropsycholoog;

 • specialist ouderengeneeskunde;

 • arts die als verslavingsarts is ingeschreven in het door het College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst ingestelde profielregister verslavingsgeneeskunde;

 • gezondheidszorgpsycholoog;

 • klinisch geriater;

 • verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

Artikel 4

Als categorieën van deskundigen als bedoeld in artikel 5:13, derde lid, onderdeel d, van de wet worden aangewezen:

 • arts;

 • verloskundige;

 • klinisch psycholoog;

 • klinisch neuropsycholoog;

 • psychotherapeut.

Artikel 5

Als categorieën van deskundigen als bedoeld in artikel 7:3, vierde lid, onderdeel c, van de wet worden aangewezen:

 • arts;

 • klinisch psycholoog;

 • verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

Hoofdstuk 3. – Gegevensverwerking

Artikel 6

 • 1 De zorgaanbieder verstrekt aan de inspectie per locatie het digitale overzicht, bedoeld in artikel 8:24, tweede lid, van de wet, onder vermelding van het vestigingsnummer van die locatie.

 • 2 De periode waarop het digitale overzicht betrekking heeft is 1 januari tot en met 30 juni, respectievelijk 1 juli tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

 • 3 De zorgaanbieder verstrekt het digitale overzicht uiterlijk zes weken na afloop van de periode waarop het digitale overzicht betrekking heeft.

 • 4 Bij de verstrekking wordt het bestandstype .xml, of de technische opvolger daarvan, gehanteerd in een digitaal uitleesbaar formaat.

Artikel 8

 • 1 De zorgaanbieder verstrekt aan de inspectie de analyse, bedoeld in artikel 8:25, eerste lid, van de wet, onder vermelding van het vestigingsnummer van de locatie waar de analyse betrekking op heeft.

 • 3 De periode waarop de analyse betrekking heeft, is 1 januari tot en met 30 juni, respectievelijk 1 juli tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

 • 4 De zorgaanbieder verstrekt de analyse uiterlijk twaalf weken na afloop van de periode waarop de analyse betrekking heeft.

 • 5 Bij de verstrekking wordt het bestandstype .pdf/A-1, of de technische opvolger daarvan, gehanteerd in een digitaal uitleesbaar formaat.

 • 6 In afwijking van het eerste lid kan de zorgaanbieder de analyse, bedoeld in het eerste lid, met redenen omkleed betrekking doen hebben op meerdere locaties.

Artikel 9

 • 1 In de analyse, bedoeld in artikel 8:25, eerste lid, van de wet neemt de zorgaanbieder in ieder geval op, uitgesplitst per vorm van verplichte zorg zoals weergegeven in het format, bedoeld in artikel 7:

  • a. het aantal unieke betrokkenen op wie de vorm van verplichte zorg is toegepast;

  • b. stijgingen of dalingen in de toepassing van verplichte zorg ten opzichte van de voorgaande analyse, uitgedrukt in aantallen en percentages;

  • c. de verhouding van het aantal betrokkenen dat verplichte zorg heeft ontvangen ten opzichte van het aantal betrokkenen dat geen verplichte zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in aantallen en percentages;

  • d. per vorm van verplichte zorg: de verhouding van het aantal betrokkenen dat die vorm van verplichte zorg heeft ontvangen ten opzichte van het totaal aantal betrokkenen dat verplichte zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in een percentage; en

  • e. het totaal aantal betrokkenen met een zelfbindingsverklaring als bedoeld in artikel 4:1 van de wet, alsmede de verhouding van dit aantal betrokkenen ten opzichte van het aantal betrokkenen dat verplichte zorg ontvangt zonder zelfbindingsverklaring, uitgedrukt in een percentage.

 • 2 In de analyse, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de zorgaanbieder in ieder geval:

  • a. een duiding van verschillen in de toepassing van verplichte zorg ten opzichte van een voorgaande analyse, alsmede of deze verschillen aanleiding geven tot aanpassing van het beleidsplan, bedoeld in artikel 2:2 van de wet;

  • b. indien van toepassing, een duiding van relevante verschillen in de toepassing van verplichte zorg tussen verschillende locaties van de zorgaanbieder;

  • c. welke maatregelen zijn getroffen ter terugdringing van verplichte zorg; en

  • d. een beschrijving van de wijze waarop de analyse tot stand is gekomen.

 • 3 De zorgaanbieder stelt de door hem op grond van artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ingestelde en ter zake betrokken cliëntenraad gedurende vier weken in de gelegenheid om een reactie uit te brengen over de analyse, bedoeld in het eerste lid, en voegt deze toe aan de analyse. Indien de cliëntenraad geen reactie heeft gegeven, vermeldt de zorgaanbieder in de analyse wanneer hij de cliëntenraad hiertoe in de gelegenheid heeft gesteld.

Artikel 10

Ten aanzien van gegevensverwerkingen door zorgaanbieders die voortvloeien uit de wet en de daarop berustende bepalingen wordt als technische standaard als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, van het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg NEN 7510, en de uitwerking daarvan in NEN 7512, aangewezen.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Bijlage bij artikel 7 van de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg

FORMAT DIGITAAL OVERZICHT VERPLICHTE ZORG

Naam locatie:

Vestigingsnummer:

Gegevens betrokkene

Achternaam, voornaam, initialen, tussenvoegsels

 

Zelfbindingsverklaring aanwezig?

Ja/Nee

Vormen van verplichte zorg

Tijdregistratie

(een combinatie van datum dd-mm-jjjj en tijd uu:mm)

Juridische titel

(1= Zorgmachtiging, 2= Crisismaatregel (CM), 3= tijdelijk verplichte zorg in een onvoorziene situatie, 4= beslissing tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan CM, 5= machtiging voortzetting CM, 6= terbeschikkingstelling(tbs)/plaatsing in een inrichting voor jeugdigen(PIJ)

Vorm van verplichte zorg

Subvorm

 

□ Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening

□ Vocht en voeding

 

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Medicatie

□ Orale medicatie

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Intramusculaire medicatie

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Intraveneuze medicatie

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Overige medicatie

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening

□ ECT

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Overige medische handelingen

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Beperken van de bewegingsvrijheid

□ Fixatie

□ Fysieke fixatie

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Mechanische fixatie

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Het beperken van de bewegingsvrijheid, door plaatsen op een gesloten afdeling

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Overige beperking van de bewegingsvrijheid

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Insluiten

□ In een separeerverblijf

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ In een Extra Beveiligde Kamer (EBK)

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ In een afzonderingsruimte

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ In de eigen kamer/verblijfsruimte

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Overige vormen van insluiten

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Uitoefenen van toezicht op betrokkene

□ Cameramonitoring

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Andere elektronische middelen

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Onderzoek aan kleding of lichaam

   

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Onderzoek van woon/verblijfruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

   

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Controle op aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

   

Starttijd

1/2/3/4/5/6

□ Aanbrengen van beperkingen het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen

□ Beperking in het gebruik van communicatiemiddelen

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

 

□ Overige beperkingen

 

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

   

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Opnemen in accommodatie

   

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

□ Ontnemen van de vrijheid van betrokkene door hem over te brengen naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf

   

Starttijd

Eindtijd

1/2/3/4/5/6

Naar boven