Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 2019, kenmerk 1604138-181029-WJZ, houdende nadere regels op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Hoofdstuk 2. – Categorieën van deskundigen

Artikel 2

Als categorie van deskundigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de wet worden aangewezen:

 • a. orthopedagoog-generalist;

 • b. gezondheidszorgpsycholoog;

 • c. verpleegkundige;

 • d. physician assistant;

 • e. verzorgende individuele gezondheidszorg;

 • f. degene aan wie een getuigschrift is uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd van een opleiding die is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen als bedoeld in artikel 6.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en die voor het grootste deel gericht is op:

  • agogisch medewerker GGZ;

  • begeleider gehandicaptenzorg;

  • begeleider specifieke groepen;

  • persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg;

  • persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen;

  • thuisbegeleider.

 • g. degene aan wie een getuigschrift is uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd van een opleiding die is opgenomen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs als bedoeld in artikel 6.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en die voor het grootste deel gericht is op:

  • applied behavioral and social sciences

  • behavioural and social sciences

  • gezondheid en leven

  • pedagogiek

  • pedagogische wetenschappen

  • psychologie

  • sociaal pedagogische hulpverlening

Hoofdstuk 3. – Gegevensverwerking

Artikel 4

 • 1 De zorgaanbieder verstrekt aan de inspectie per locatie het digitale overzicht, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet, onder vermelding van het vestigingsnummer van die locatie.

 • 2 De periode waarop het digitale overzicht ziet is 1 januari tot en met 30 juni, respectievelijk 1 juli tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

 • 3 De zorgaanbieder verstrekt het digitale overzicht uiterlijk zes weken na afloop van de periode waarop het digitale overzicht betrekking heeft.

 • 4 Bij de verstrekking wordt het bestandstype .xml, of de technische opvolger daarvan, gehanteerd in een digitaal uitleesbaar formaat.

Artikel 6

 • 1 De zorgaanbieder verstrekt aan de inspectie de analyse, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet, onder vermelding van het vestigingsnummer van de locatie waar de analyse betrekking op heeft.

 • 3 De periode waarop de analyse betrekking heeft is 1 januari tot en met 30 juni, respectievelijk 1 juli tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

 • 4 De zorgaanbieder verstrekt de analyse uiterlijk twaalf weken na afloop van de periode waarop de analyse betrekking heeft.

 • 5 Bij de verstrekking wordt het bestandstype .pdf/A-1, of de technische opvolger daarvan, gehanteerd in een digitaal uitleesbaar formaat.

 • 6 In afwijking van het eerste lid kan de zorgaanbieder de analyse, bedoeld in het eerste lid, met redenen omkleed betrekking doen hebben op meerdere locaties.

Artikel 7

 • 1 In de analyse, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet neemt de zorgaanbieder in ieder geval op, uitgesplitst per vorm van onvrijwillige zorg zoals weergegeven in het format, bedoeld in artikel 5:

  • a. het aantal unieke cliënten op wie de vorm van onvrijwillige zorg is toegepast;

  • b. stijgingen of dalingen in de toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van de voorgaande analyse, uitgedrukt in aantallen en percentages;

  • c. de verhouding van het aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van het aantal cliënten dat geen onvrijwillige zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in aantallen en percentages; en

  • d. per vorm van onvrijwillige zorg: de verhouding van het aantal cliënten dat die vorm van onvrijwillige zorg heeft ontvangen ten opzichte van het totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen, uitgedrukt in een percentage.

 • 2 In de analyse, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de zorgaanbieder in ieder geval:

  • a. een duiding van verschillen in de toepassing van onvrijwillige zorg ten opzichte van een voorgaande analyse, alsmede of deze verschillen aanleiding geven tot aanpassing van het beleidsplan, bedoeld in artikel 19 van de wet;

  • b. indien van toepassing, een duiding van relevante verschillen in de toepassing van onvrijwillige zorg tussen verschillende locaties van de zorgaanbieder;

  • c. welke maatregelen zijn getroffen ter terugdringing van onvrijwillige zorg; en

  • d. een beschrijving van de wijze waarop de analyse tot stand is gekomen.

 • 3 De zorgaanbieder stelt de door hem op grond van artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ingestelde en ter zake betrokken cliëntenraad gedurende vier weken in gelegenheid om een reactie uit te brengen over de analyse, bedoeld in het eerste lid, en voegt deze toe aan de analyse. Indien de cliëntenraad geen reactie heeft gegeven, vermeldt de zorgaanbieder in de analyse wanneer hij de cliëntenraad hiertoe in de gelegenheid heeft gesteld.

Artikel 8

Ten aanzien van gegevensverwerkingen door zorgaanbieders die voortvloeien uit de wet en de daarop berustende bepalingen wordt als technische standaard als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten NEN 7510, en de uitwerking daarvan in NEN 7512, aangewezen.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in werking treedt.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Bijlage Bij artikel 5 van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

FORMAT DIGITAAL OVERZICHT ONVRIJWILLIGE ZORG

Naam van de locatie:

Vestigingsnummer van de locatie:

Algemeen
 

Aantal unieke cliënten

Totaal aantal cliënten dat onvrijwillige zorg heeft ontvangen gedurende de betreffende periode (zowel binnen als buiten de locatie):

 

1. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging (RM) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:

 

2. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:

 

3. Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechterlijke machtiging die is afgegeven door de strafrechter (artikel 2.3 Wfz) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:

 

4. Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van een besluit tot opname en verblijf van het CIZ (art. 21 Wzd) en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:

 

5. Aantal forensische cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen:

 

6. Aantal cliënten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen:

 

7. Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in artikel 15 Wzd heeft ontvangen:

 

8. Aantal cliënten dat niet in de locatie verblijft, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend (bijv. in hun thuissituatie):

 
Verleende onvrijwillige zorg

Vorm van onvrijwillige zorg

Subvorm

 

Totaal aantal unieke cliënten waarop de specifieke vorm van onvrijwillige zorg is toegepast & aantal keren toegepaste onvrijwillige zorg en /of totale duur hiervan, afgerond op hele uren.

Het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening

□ Vocht en voeding

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

□ Medicatie

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

□ Het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, dan wel vanwege die aandoening of beperking, ter behandeling van een somatische aandoening

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Beperken van bewegingsvrijheid

□ Fixatie

□ Fysieke fixatie

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Mechanische fixatie

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op een gesloten afdeling

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

     

□ Overig

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

Insluiten

□ In een separeerverblijf

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ In een afzonderingsruimte

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ In eigen kamer /verblijfsruimte /appartement /woning

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Overig

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

Uitoefenen van toezicht op de cliënt

□ Cameramonitoring

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Toepassing overige toezichthoudende domotica

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Toepassing elektronische traceringsmiddelen

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

Onderzoek aan kleding of lichaam

   

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Onderzoek van woon/verblijfruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

   

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Controle op aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

   

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Aanbrengen van beperkingen het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat de cliënt iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen

□ Beperking in het gebruik van communicatiemiddelen

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Overige beperkingen

 

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

□ Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

   

Aantal cliënten:

Totaal aantal toepassingen:

Totale duur:

Naar boven