Financiële regeling handelsregister 2019

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 28 oktober 2019, nr. WJZ/19238585, houdende vaststelling van de retributies verbonden aan het inzien van het handelsregister (Financiële regeling handelsregister 2019)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 2 van het Financieel besluit handelsregister 2014 en artikel 41, zevende lid, van de Handelsregister 2007;

Besluit:

Artikel 1

Voor het inzien van het handelsregister en de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor het telefonisch vragen van inlichtingen over hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd: € 0,70 per tijdseenheid van 1 minuut, waarbij de vergoeding van een gedeelte van een minuut naar rato wordt berekend;

 • b. voor het door middel van internet inzien van een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®, een KvK Handelsregister historie van hetgeen is opgenomen in het handelsregister of een overzicht van deponeringen: € 2,35 per uittreksel, historie of overzicht van deponeringen;

 • c. voor het door middel van internet inzien van KVK Handelsregister concernrelaties uit het elektronisch bestand: € 2,70 per concernrelatie directe relaties en € 2,70 per concernrelatie totale concern;

 • d. voor het door middel van internet inzien van ten hoogste drie van de meest recente jaarrekeningen (gestandaardiseerd) van een rechtspersoon: € 4,30 per inzage;

 • e. voor het door middel van internet inzien van jaarrekeningen of andere gedeponeerde documenten: € 3,15 per document;

 • f. voor het door middel van internet inzien van een gedeponeerd document gewaarmerkt: € 7,70 per document;

 • g. voor het door middel van internet inzien van het KVK Handelsregister bedrijfsprofiel: minimaal € 2,70 en ten hoogste € 9,75 per inzage, afhankelijk van de beschikbaarheid van de in de onderdelen d en e bedoelde gegevens;

 • h. voor het door middel van internet ontvangen van een digitaal gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®: € 7,70 per uittreksel;

 • i. voor het door middel van internet ontvangen van een digitaal gewaarmerkt KVK uittreksel UBO-register: € 2,50;

 • j. voor het door middel van internet raadplegen van basisgegevens van ondernemingen, rechtspersonen en vestigingen die zijn ingeschreven in het handelsregister (KVK Handelsregister inschrijving basis en KVK Handelsregister vestiging basis), indien het raadplegen geschiedt via een internetapplicatie die bedoeld is voor mobiele kanalen: dertig maal kosteloze inzage per mobiele telefoon of tablet en € 2,29 per daaropvolgende inzage per mobiele telefoon of tablet.

Artikel 2

Voor het verstrekken van een afschrift of een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor afschriften uit een dossier of gedeelte daarvan:

  • indien de verwerkingstijd minder dan 30 minuten bedraagt: € 15,40 per dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

  • indien de verwerkingstijd 30 of meer minuten bedraagt: € 51,30 per dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

  • indien een afschrift wordt verstrekt van een gedeponeerd document dat ook via internet beschikbaar is: € 15,40 per afschrift;

 • b. voor Uittreksels Handelsregister Kamer van Koophandel® op papier: € 15,40 per uittreksel;

 • c. voor een schriftelijke mededeling met betrekking tot hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of daarbij is gedeponeerd: € 15,40 per dossier.

Artikel 3

 • 2 Voor het verstrekken van overzichten van ondernemingen of rechtspersonen van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden, onverminderd de artikelen 1 en 2, de volgende tarieven berekend:

  • a. voor digitaal gewaarmerkte Uittreksels Handelsregister Kamer van Koophandel® in bulk:

   • per aanvraag: € 1026,–, alsmede

   • per uittreksel: € 7,70;

  • b. voor KVK Handelsregister concernrelatietabel:

   • per aanvraag, ongeacht het aantal records: € 1026,–, alsmede

   • per record bestaande uit drie dossiernummers (concernmoeder, moeder, dochter): € 0,09;

  • c. voor KVK Handelsregister functionarissentabel:

   • per aanvraag: € 1026,–, alsmede

   • relatieverwijzing (enig aandeelhouder of bestuurder): € 0,03 per record;

   • contactgegevens (KVK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per record;

  • d. voor KVK Handelsregister aansprakelijkheidstabel:

   • per aanvraag: € 1026,–, alsmede

   • relatieverwijzing: € 0,03 per record;

   • contactgegevens (KVK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per record;

  • e. voor Jaarrekeningen in bulk:

   • per aanvraag: € 1026,–, alsmede

   • Jaarrekening, niet digitaal gewaarmerkt: € 3,15 per jaarrekening;

  • f. voor KVK Handelsregister bestandsvergelijking en KVK Handelsregister bestandsverrijking op basis van naam/postcode/huisnummer/telefoonnummer en voor zover bekend op basis van KVK-nummer:

   • proefvalidatie (maximaal 500 records, vast formaat): € 256,50 per opdracht;

   • per aanvraag: € 1026,–, alsmede

   • per 1.000 aangeboden records: € 25,65;

   • adressen (bestaande uit KVK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt adres;

   • extra rubrieken: € 0,03 per verstrekt gegeven;

  • g. voor KVK Handelsregister mutatieabonnement:

   • initiële levering bij minder dan 50.000 records (KVK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 1026,– per aanvraag en bij 50.000 en meer records: € 0,02 per record;

   • initiële levering namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • initiële levering extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven;

   • abonnement bij minder dan 50.000 records (KVK-nummer en naam, adres, en woonplaats): € 1026,– per abonnement per jaar en bij 50.000 of meer records: € 0,02 per record per jaar;

   • abonnement namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam per jaar;

   • abonnement extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven per jaar;

   • abonnementstoeslag in verband met levering op weekbasis: € 1539,– per abonnement per jaar, alsmede € 0,03 per record per jaar;

   • uitbreiding of inkrimping abonnement: € 256,50 per verzoek;

  • h. voor KVK Handelsregister adressen offline uit te voeren door de Kamer van Koophandel:

   • per aanvraag: € 256,50, alsmede

   • adressen (bestaande uit KVK-nummer en naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt adres;

   • extra rubrieken: € 0,03 per verstrekt gegeven;

  • i. abonnement via internet voor KVK Handelsregister zoeken op natuurlijk persoon op grond van artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007: € 1026,– per abonnement per jaar;

  • j. voor Jaarrekening selecties (gestandaardiseerd; losse posten van een jaarrekening):

   • per geselecteerde financiële post: € 256,50, alsmede

   • per verstrekt gegeven: € 0,10;

   • KVK-nummer (met of zonder naam, adres en woonplaats): € 0,04 per verstrekt KVK-nummer;

  • k. voor KVK Dataservice:

   • per aansluiting: € 1.026,– eenmalig, alsmede

   • voor KVK Handelsregister inschrijving: € 2,35 per gegevenslevering;

   • voor KVK Handelsregister vestiging: € 1,80 per gegevenslevering;

   • voor KVK uittreksel UBO-register: € 2,50 per gegevenslevering;

   • voor KVK bevoegdheden (RDW): € 1,35 per gegevenslevering;

   • voor KVK bevoegdheden (eHerkenning): € 1,35 per gegevenslevering;

   • voor Jaarrekening: € 3,05 per jaarrekening;

  • l. voor Application Programming Interface Search (KVK Handelsregister search), verstrekt via internet:€ 5,15 per maand per aansluiting en € 0,008 per aanvraag;

  • m. voor Application Programming Interface Profile (KVK Handelsregister profile), verstrekt via internet: € 5,15 per maand per aansluiting en € 0,016 per aanvraag.

 • 3 Voor het verstrekken via de downloadservice van de Kamer van Koophandel van een overzicht, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b tot en met j, wordt € 11,30 per download berekend.

Artikel 4

De kosten van het accountantsonderzoek, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Handelsregisterwet 2007, worden voor de helft vergoed door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, tot een maximum van € 15.000,–.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 oktober 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Terug naar begin van de pagina