Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geldend van 07-03-2020 t/m 31-12-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2019, nr. WJZ/19242094, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • b. agentschap: Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 • c. categorieën: categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

 • d. subcategorieën: subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

 • e. jaarlijkse bijdrage: bijdrage, bedoeld in artikel 16.1, derde lid, van de wet;

 • f. vergunning: een op grond van de artikelen 3.6, 3.10 en 3.12 van de wet verleende vergunning voor het gebruik van frequentieruimte;

 • g. uurtarieven: tarieven, bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling;

 • h. geplande eenheid: algemene of individuele planning van een frequentie of frequentiekanaal; dit bepaald per opstelpunt, basisstation, vaste post, radio-apparaat, per coördinatie, dan wel per installatie;

 • i. CAO: de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Voor de kosten van de door of namens het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in bijlage 1, zijn de in bijlage 1 genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2020 verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover werkzaamheden worden verricht voor verlenging van een vergunning, wijziging van een vergunning of van de tenaamstelling, of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning.

 • 3 Indien een vergunning gedeeltelijk wordt overgedragen met gebruik van geografische splitsing, wordt in afwijking van subcategorieën I.A.5 en I.A.6 van bijlage 1, de voor de vergunning verschuldigde vergoeding voor toezicht naar evenredigheid van de grootte van de geografische gebieden van de gesplitste vergunningen over de houders omgeslagen, tenzij de verwachte toezichtkosten naar het oordeel van de Minister een andere verdeling rechtvaardigen.

 • 4 Indien geen frequentieplanning plaatsvindt bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in subcategorie I.B.13 is in afwijking van het eerste lid een vergoeding verschuldigd van € 36. Deze vergoeding is verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2021]

De jaarlijkse bijdrage is onderdeel van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage 1 is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën, bedoeld in bijlage 1, genoemde percentage als onderdeel van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • a. (sub)categorie I.A.: 14 procent;

 • b. (sub)categorie I.B.: 4 procent;

 • c. (sub)categorie I.C.: 3 procent;

 • d. (sub)categorie I.D.: 3 procent;

 • e. (sub)categorie I.E.: 4 procent;

 • f. (sub)categorie I.F.: 4 procent;

 • g. (sub)categorie II.C.: 29 procent.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2021]

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door het agentschap verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot uitvoering en het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedragen gezamenlijk voor:

 • a. het Ministerie van Defensie: € 1.410.921;

 • b. het Ministerie van Justitie en Veiligheid: € 562.280;

 • c. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: € 800.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Voor de in onderstaande tabel opgenomen werkzaamheden is de daarbij opgenomen vergoeding verschuldigd, indien in bijlage 1, tabel I, kolom IV, de daarbij corresponderende letter is opgenomen voor de betreffende subcategorie of subcategorieën.

  Werkzaamheden

  Vergoeding

  Aanduiding in bijlage 1, tabel I, kolom IV

  Verlenging van een vergunning of verlenen van toestemming tot overdracht

  € 36

  A

  Vergoeding op basis van uurtarief, bedoeld in bijlage 2

  B

  Voor de wijziging van een vergunning ingeval dit het wijzigen van een of meer geplande frequenties inhoudt

  Vergoeding ter hoogte van het uitvoeringstarief, bedoeld in bijlage 1

  C

  € 191

  D

 • 2 Voor de wijziging van de tenaamstelling van een vergunning, met uitzondering van een vergunning als bedoeld in subcategorie I.E.1, van bijlage 1, is een vergoeding verschuldigd van € 36.

 • 3 Bij het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning alsmede de wijziging van een vergunning bij dat toestemmingsbesluit, is de ingevolge dit artikel vastgestelde vergoeding verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor de kosten van de door het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder de artikelen 2 tot en met 5 is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2021]

De vergoeding voor het afnemen van een bijzonder examen door de minister als bedoeld in artikel 5 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2021]

Voor de kosten van andere werkzaamheden of diensten die door het agentschap in het kader van de bij of krachtens de wet opgedragen wettelijke taak worden verricht en waarop de artikelen 2 tot en met 6 niet van toepassing zijn, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2, indien vooraf is aangegeven dat voor de werkzaamheden of diensten een vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De vergoeding voor de kosten van werkzaamheden of diensten voor het agentschap ter uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels behoeft door degene die deze vergoeding is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor de kosten die verband houden met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en de jaarlijkse bijdrage behoeft door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan, indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste zes weken van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2021]

De minister kan overeenkomstig artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht een geldschuld jegens de vergunninghouder die verband houdt met een bij of krachtens hoofdstuk 3 van de wet genomen besluit, verrekenen met een vordering op grond van deze regeling.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2021]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt bekendgemaakt door middel van ter inzagelegging ten kantore van het agentschap te Groningen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2021]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet.]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2021]

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019 wordt ingetrokken, met dien verstande dat voor werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2020 het recht van toepassing blijft zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2019

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2021]

Over het kalenderjaar 2020 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

I.

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN FREQUENTIE-RUIMTE

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

Vergoeding voor het toezicht (II)

Vergoeding voor de uitvoering en het toezicht (III)

Vergoeding voor werkzaamheden artikel 5, lid, 1 (IV)

A.

Elektronische communicatienet-werken en -diensten, landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

         

1.

GSM-R

(Per vergunning)

Per vergunning (tarief I) en/of per MHz (tarief II)

€ 14.762

€ 25.735

 

B

2.

Landelijke volg- en opsporingssystemen

(Per vergunning)

€ 6.197

€ 3.298

B

3.

Openbare elektronische communicatie netwerken in de VHF/UHF-band

(Per vergunning en per MHz)

€ 15.066

€ 50.425 (per vergunning) en

€ 5.044 (per MHz)

B

4.

Landelijke DGPS en CGC’s t.b.v. MSS 2 GHz

(per vergunning)

 

€ 14.593

B

5.

SMF 3

(Per vergunning)

 

€ 14.271

B

6.

800-900-1400-1800-2100-2600 MHz

(Per vergunning en per MHz)

€ 773

€ 7.626 (gepaard) en

€ 3.814 (ongepaard)

B

7.

700 MHz

(Per vergunning en per MHz)

 

€ 8.666 (op land, met dekkings- en snelheidseis) (gepaard) en

€ 7.626 (op land, zonder dekkings- en snelheidseis) (gepaard) en

€ 433 (op zee) (gepaard)

 

B

B.

Elektronische communicatienet-werken en -diensten, vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

 

I

II

III

IV

   

Mobiele communicatie

         
             

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, alg. planning

(Per vergunning en per vaste post)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 191

€ 72, en per vaste post € 369

 

A en D

2.

HF-oproepinrichting (OS-HF)

(Per radioapparaat)

€ 260

 

A en D

Radioafstands-besturing, alg. planning

(Per radioapparaat)

€ 260

 

A en D

Telemetrie alg. planning (TLA/ TLM)

(Per radioapparaat)

€ 260

 

A en D

3.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

(Per vergunning)

€ 289

 

A en D

4.

Draadloze audioverbinding

(Per vergunning)

   

€ 72

A en D

 

Radio-alarmering

(Per vergunning)

   

€ 72

A en D

 

Radiobeveiligings-installatie

(Per vergunning)

   

€ 72

A en D

 

HF Radiotelefonen (27 MHz)

(Per vergunning)

   

€ 72

A en D

   

Luchtvaart

 

I

II

III

IV

             

5.

Helibeacon inclusief Heli-VHF

(Per vergunning en per opstelpunt)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

   

€ 72

A en C

6.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik alg. planning

(Per vergunning en per opstelpunt)

€ 191

€ 208

 

A en D

7.

Recreatieve luchtvaart-frequenties

(Per vergunning)

   

€ 81

A

8.

Beperkte toegang luchtvaartfrequenties (hele VHF-band, ELT en SSR-transponder)

(Per vergunning)

   

€ 161

A

9.

Volledige toegang luchtvaartfrequenties

(Per vergunning)

   

€ 403

A

   

Maritiem frequentiegebruik

 

I

II

III

IV

             

10.

Walradarstation

(Per vergunning)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

   

€ 34

A

PLB

(Per vergunning)

A

11.

Bijzonder gebruik maritieme frequenties

(Per vergunning)

   

€ 26

A

   

Radiozendamateurs

 

I

II

III

IV

             

12.

Tijdelijke vergunning radiozendamateurs voor niet-ingezetenen van Nederland

(Per vergunning)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 37

   

A

13.

Overig niet vrijgesteld gebruik amateur-banden

(Per vergunning)

   

€ 68

A

   

Overige

 

I

II

III

IV

             

14.

Satellite News Gathering (SNG)

(Per vergunning en per radioapparaat)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 773

€ 466

 

A en C

15.

Radarsysteem landmobiel, alg. planning

(Per radioapparaat)

€ 191

€ 202

 

A en D

16.

GNSS Repeaters

(Per vergunning)

   

€ 123

 

C.

Elektronische communicatienet-werken en -diensten, vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

 

I

II

III

IV

             

Mobiele communicatie

         
             

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, individuele planning

(Per vergunning en per vaste post)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 745

€ 70, en per vaste post € 355

 

A en C

2.

VHF/UHF-radiotelefonen voor landmobiel gebruik met dynamische frequentietoewijzing (trunking)

Radioapparaten bestemd voor het verlenen van tele-informatiediensten (datamonitoring)

(Per vergunning en per frequentiekanaal per opstelpunt)

€ 745

€ 869 per frequen-tiekanaal per opstel-punt, met een maximum totaalbe-drag van € 2.605

 

A en C

3.

Telemetrie (TLA/TLM) indiv. planning

(Per radioapparaat)

€ 745

€ 260

 

A en C

4.

Radioafstands-besturing, indiv. planning

(Per radioapparaat)

€ 745

€ 260

 

A en C

             

Luchtvaart

 

I

II

III

IV

             

5.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik indiv. planning

(Per vergunning en per opstelpunt)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 745

€ 208

 

A en C

6.

Grondstations luchtverkeersdienst-verlening/vitaal gebruik

(Per vergunning en per opstelpunt)

€ 745

€ 1.868

 

A en C

7.

Baken voor helikopter (helibeacon)

(Per radioapparaat)

€ 745

€ 68

 

A en C

             

Maritiem frequentiegebruik

 

I

II

III

IV

             

8.

Marifoonwalstation

(Per installatie)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 184

€ 70

 

A en D

 

AIS-installatie voor maritiem gebruik anders dan aan boord van schepen

(Per installatie)

 
             

Radiozendamateurs

 

I

II

III

IV

             

9.

Frequentiegebruik relais- en bakenstations radiozendamateurs

(Per vergunning)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 184

   

A en C

             

Overige

 

I

II

III

IV

             

10.

Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations

(Per coördinatie)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 1.325

     

11.

Kerktelefonie

(Per vergunning)

€ 745

€ 355

 

A en C

12.

Radarsysteem landmobiel, indiv. planning

(Per radioapparaat)

€ 745

€ 202

 

B en C

13.

Zendende satelliet-grondstations

(Per vergunning en per radioapparaat)

Per vergunning

€ 745

   

A en C

Per radioapparaat met een bandbreedte:

   

– tot 2 MHz

€ 21

 

– 2 MHz - 18 MHz

€ 108

 

– vanaf 18 MHz

€ 540

 

D.

OMROEP

 

I

II

III

IV

1.

AM/FM/Kortegolf

Per opstelplaats voor AM/DRM-frequenties, KG/DRM-frequenties en FM-frequenties lager dan 104,9 MHz

€ 633

   

B

Per opstelplaats voor FM-frequenties 104,9 MHz en hoger

€ 156

 

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 349, en € 578

2.

Digitale omroep in de banden III, IV en V

Per vergunning

€ 633

   

B

Per melding opstelpunt¹

€ 156

 

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen1

 

€ 417, en € 417

3.

Laag vermogen middengolf waarvan de vergunning is verleend na 11 mei 2016

Per vergunning

€ 156

   

B

Per vergunning met een vermogen van ≤1 Watt

 

€ 165

Per vergunning met een vermogen van >1 Watt-100 Watt

 

€ 437

E.

Vergunningen straalverbindingen

 

I

II

III

IV

1.

Point-point straalverbindingen

Per vergunning

€ 570

A

 

B en C

F.

Registraties

 

I

II

III

IV

1.

Registratie maritiem frequentiegebruik bij niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden plaatsvinden

Per registratie

   

€ 57

 

Registratie radiozendamateur bij niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden plaatsvinden

 

2.

Registratie maritiem frequentiegebruik, bij volledig zelfstandige digitale melding en registratie en registraties als bedoeld in I.F.1 in de tweede en daaropvolgende jaren

Per registratie

   

€ 42

 

Registratie radiozendamateur, bij volledig zelfstandige digitale melding en registraties als bedoeld in I.F.1 in de tweede en daaropvolgende jaren

 

Indien artikel 3.21 van de wet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.D.2 bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:

A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde capaciteit van de frequentieruimte;

B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in subcategorie I.D.2.

II.

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT EINDAPPARATEN EN RADIOAPPARATEN

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

A.

EXAMENS, CERTIFICATEN EN AANWIJZINGEN ALS EXAMINERENDE INSTELLING

   

1.

Examens ter verkrijging van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart, met uitzondering van de examens die worden afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

Per examen / per module

 

– algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM A;

€ 94

– beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM B;

€ 94

– basiscertificaat marifonie;

€ 68

– module GMDSS-B.

€ 94

2.

Examens ter verkrijging van een registratie voor frequentieruimte voor het doen van onderzoekingen:

Per examen

 

– examen voor de categorie N;

€ 68

– examen voor de categorie F.

€ 68

3.

Erkenning als bedoeld in artikel 18 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per erkenning

€ 73

4.

Afgifte van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart

Per certificaat

€ 73

Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven

€ 73

5.

Aanwijzing van een examinerende instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per aanwijzing

€ 565

B.

VERKLARINGEN EN ERKENNINGEN

Vergoe-ding voor de uitvoe-ring (I)

Vergoe-ding voor het toezicht (II)

Vergoe-ding voor de uit-voering en het toezicht

(III)

1.

Vergunning voor de aanleg van zendende Radio-apparaten zonder gebruik van frequentieruimte

Per vergunning

€ 46

   

C.

EINDAPPARATEN

 

III

1.

Werkzaamheden die voor de overheid voortvloeien uit de toepassing van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet terzake van eindapparatuur bepaalde

Per op 1 januari 2020 bij de ACM bekende nummers

€ 0,013

A Voor het toezicht op point-point-straalverbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

Bandbreedte

frequentieband

< 12 GHz

12 GHz -

< 24,5 GHz

24,5 GHz -

< 39,5 GHz

> 39, 5 GHz

< 10 MHz

€ 168

€ 85

€ 59

€ 34

10 MHz – < 25 MHz

€ 211

€ 102

€ 77

€ 38

25 MHz – < 50 MHz

€ 253

€ 118

€ 93

€ 42

50 MHz – < 150

MHz

€ 295

€ 134

€ 110

€ 46

> 150 MHz

n.v.t.

€ 151

€ 126

€ 50

Bijlage 2. behorende bij de artikelen, 5, eerste lid, 6, 7, tweede lid, 8 en 9

[Vervallen per 01-01-2021]

Tarieven personeel (in €):

salarisschaal volgens CAO

VERGOEDINGEN PER MANUUR¹

1 tot en met 5

100

6 tot en met 8

107

9 tot en met 11

122

12 tot en met 14

143

15 en hoger

167

¹ Bij onregelmatigheid of overwerk kunnen de tarieven voor functionarissen tot en met schaal 10 worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

Terug naar begin van de pagina