Besluit register onderwijsdeelnemers

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-08-2020 t/m 31-03-2021

Besluit van 27 september 2019, houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 juli 2019, nr. WJZ/9177124 (6732), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Gelet op de artikelen 8, vierde lid, 12, zesde en zevende lid, 15, zesde lid, 16, derde lid, 17, derde lid, 18, vierde lid, 19, derde lid, 20, zevende lid, 21, vierde lid, 22, derde lid, en 24, tweede lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers, de artikelen 42a, eerste lid, 43, eerste lid, en 70, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 40b, eerste lid, 42, eerste lid, 69, tweede lid, en 120, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 27b, eerste lid, en 106, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 46, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES en de artikelen 65, eerste lid, en 187, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 augustus 2019, nr. W05.19.0211/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 september 2019, nr. WJZ/16522975 (6732), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Het register onderwijsdeelnemers

Paragraaf 2.1. Basisgegevens

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1 Deze paragraaf is van toepassing op onderwijsdeelnemers die zijn of waren ingeschreven aan een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO, WEC, WVO of WHW, of aan een door het Rijk bekostigde opleiding vavo of beroepsopleiding verzorgd door een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB.

 • 3 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 4 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO mede verstaan een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een agrarisch opleidingscentrum, voor zover hij voorbereidend beroepsonderwijs volgt.

Artikel 3. In het register onderwijsdeelnemers opgenomen basisgegevens

Het register onderwijsdeelnemers bevat van elke onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling voor zover van toepassing de volgende typen basisgegevens:

 • a. identificerende gegevens;

 • b. inschrijvingsgegevens;

 • c. opleidingsgegevens;

 • d. resultaatgegevens;

 • e. overige basisgegevens.

Artikel 4. Identificerende gegevens die deel uitmaken van de basisgegevens

 • 1 De basisgegevens omvatten van elke onderwijsdeelnemer voor zover van toepassing de volgende identificerende gegevens:

  • a. de geslachtsnaam;

  • b. de voornamen;

  • c. het geslacht;

  • d. het adres;

  • e. de postcode;

  • f. de geboortedatum;

  • g. de overlijdensdatum;

  • h. de geboorteplaats;

  • i. het geboorteland;

  • j. het geboorteland van elk van de ouders;

  • k. de nationaliteit, waaronder begrepen gegevens waaruit blijkt of de onderwijsdeelnemer op grond van artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 met een Nederlander wordt gelijkgesteld;

  • l. het verblijf in en het vertrek uit Nederland; of

  • m. het verblijfsrecht van de vreemdeling.

Artikel 5. Inschrijvingsgegevens

 • 1 De basisgegevens omvatten van elke onderwijsdeelnemer de volgende inschrijvingsgegevens:

  • a. het registratienummer van de onderwijsinstelling of, indien van toepassing, van het onderdeel daarvan waar de onderwijsdeelnemer onderwijs volgt;

  • b. de datum van inschrijving;

  • c. de datum van uitschrijving of beëindiging van de inschrijving.

 • 2 Van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC omvatten de basisgegevens voorts de volgende inschrijvingsgegevens:

  • a. de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer toelaatbaar is verklaard tot het speciaal dan wel voortgezet speciaal onderwijs;

  • b. indien de onderwijsdeelnemer is toegelaten tot het speciaal onderwijs met toepassing van artikel 40, derde lid, tweede volzin, WEC, de indicatie voor het soort verblijf;

  • c. indien het een inschrijving betreft op een school als bedoeld in de WEC niet zijnde een instelling als bedoeld in de WEC, het registratienummer van het samenwerkingsverband dat de onderwijsdeelnemer toelaatbaar heeft verklaard tot het speciaal dan wel voortgezet speciaal onderwijs en het volgnummer van de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende en twaalfde lid, WEC.

 • 3 Van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een opleiding vavo of een beroepsopleiding omvatten de basisgegevens voor zover van toepassing voorts de volgende inschrijvingsgegevens:

  • a. indien de inschrijving betrekking heeft op een beroepsopleiding: de datum van wijziging van de inschrijving;

  • b. de hoogste vooropleiding;

  • c. de inschrijvingsvorm;

  • d. het samenwerkingscollege, bedoeld in artikel 8.6.1 WEB of artikel 8.6.1 WEB BES, waar het onderwijs wordt gevolgd;

  • e. voor zover de onderwijsinstelling dat wenst, de organisatorische eenheid, bedoeld in artikel 9.1.7, eerste lid, onderdeel c, WEB waarbinnen de onderwijsdeelnemer zijn opleiding vavo of beroepsopleiding volgt;

  • f. de reden van beëindiging van de inschrijving.

 • 4 Van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW omvatten de basisgegevens voorts de volgende inschrijvingsgegevens:

  • a. de vooropleiding;

  • b. de inschrijvingsvorm;

  • c. de reden van beëindiging van de inschrijving.

Artikel 6. Opleidingsgegevens

 • 1 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO of de WPO BES de volgende opleidingsgegevens:

  • a. de groep;

  • b. indien van toepassing voor- en vroegschoolse educatie.

 • 2 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC voor zover van toepassing de volgende opleidingsgegevens:

 • 3 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of de WVO BES voor zover van toepassing de volgende opleidingsgegevens:

 • 4 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een opleiding vavo voor zover van toepassing de volgende opleidingsgegevens:

  • a. de opleidingsvorm;

  • b. de opleiding;

  • c. het programma voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

  • d. het aantal uren per week dat onderwijs wordt gevolgd aan de instelling.

 • 6 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW de volgende opleidingsgegevens:

  • a. de opleidingsvorm;

  • b. de opleiding of opleidingen dan wel, voor zover het de Open Universiteit of een rechtspersoon voor hoger onderwijs betreft, de onderwijseenheid of onderwijseenheden waarvoor de onderwijsdeelnemer is ingeschreven;

  • c. de opleidingsfase.

Artikel 7. Resultaatgegevens

 • 1 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO voor zover van toepassing de volgende resultaatgegevens:

  • a. de uitslag van de eindtoets of, indien geen eindtoets is afgelegd, de reden daarvan;

  • b. het schooladvies;

 • 2 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC voor zover van toepassing de volgende resultaatgegevens:

  • a. wat betreft het speciaal onderwijs:

   • 1°. de uitslag van de eindtoets, het niveau waarop de eindtoets is afgelegd en indien geen eindtoets is afgelegd de reden daarvan; en

   • 2°. het schooladvies.

  • b. wat betreft het voortgezet speciaal onderwijs, indien examen wordt of is afgelegd ingevolge artikel 14a, eerste lid, onderdeel b, of artikel 14b WEC:

   • 1°. de vakken waarin examen is afgelegd;

   • 2°. de cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval, het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk vwo of havo betrekking heeft of de beoordeling en het thema van het profielwerkstuk vmbo;

   • 3°. de cijfers van het centraal examen;

   • 4°. [Red: vervallen;]

   • 5°. de eindcijfers;

   • 6°. de uitslag van het eindexamen of deeleindexamen en de datum waarop deze uitslag is bepaald;

   • 7°. het behaalde diploma.

 • 3 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of de WVO BES voor zover van toepassing de volgende resultaatgegevens:

  • a. de vakken waarin examen is afgelegd;

  • b. de cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval, het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk vwo of havo betrekking heeft of de beoordeling en het thema van het profielwerkstuk vmbo;

  • c. de cijfers van het centraal examen;

  • d. [Red: vervallen;]

  • e. de eindcijfers;

  • f. de uitslag van het eindexamen of deeleindexamen en de datum waarop deze uitslag is bepaald;

  • g. het behaalde diploma.

 • 4 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een opleiding vavo voor zover van toepassing de volgende resultaatgegevens:

  • a. de behaalde certificaten en de data waarop de certificaten zijn behaald;

  • b. de vakken waarin examen is afgelegd;

  • c. de cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval, het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk vwo of havo betrekking heeft of de beoordeling en het thema van het profielwerkstuk vmbo;

  • d. de cijfers van het centraal examen;

  • e. [Red: vervallen;]

  • f. de eindcijfers;

  • g. de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen;

  • h. het behaalde diploma en de datum waarop het diploma is behaald.

 • 5 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een beroepsopleiding voor zover van toepassing de volgende resultaatgegevens:

  • a. het uitstroomniveau of het behaalde diploma of certificaat;

  • b. de datum waarop het diploma of certificaat is behaald;

  • c. het eindcijfer of de eindcijfers van bij ministeriële regeling aan te wijzen examenonderdelen;

  • d. de onderdelen van een kwalificatie en de keuzedelen waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 7.2.3, eerste lid, WEB en die met goed gevolg zijn afgesloten;

  • e. de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die met goed gevolg zijn afgesloten alsmede de datum waarop de keuzedelen met goed gevolg zijn afgesloten;

  • f. de keuzedelen waarin examen is afgelegd en die niet met goed gevolg zijn afgesloten.

 • 6 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW voor zover van toepassing de volgende resultaatgegevens:

  • a. de datum van het afsluitend examen van een bacheloropleiding;

  • b. de datum van het afsluitend examen van een masteropleiding, een opleiding als bedoeld in artikel 18.15, WHW, of een associate degree-opleiding.

Artikel 8. Overige basisgegevens

 • 1 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO of de WPO BES voor zover van toepassing de volgende gegevens:

  • a. de aanduiding dat het betreft een onderwijsdeelnemer met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, indien het betreft een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven op een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 WPO, dan wel de aanduiding dat het betreft een onderwijsdeelnemer met een niet-Nederlandse culturele achtergrond met uitzondering van onderwijsdeelnemers van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk, indien het betreft een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven op een basisschool als bedoeld in artikel 1 WPO;

  • b. de bekostigingsindicatie;

  • c. de begin- en einddatum van de periode waarvoor er voor de onderwijsdeelnemer een ontwikkelingsperspectief als bedoeld in artikel 40a WPO is vastgesteld, indien het betreft een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven op een basisschool als bedoeld in artikel 1 WPO;

  • d. de begin- en einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer geplaatst is op een orthopedagogisch-didactisch centrum, en het registratienummer van het orthopedagogisch-didactisch centrum.

 • 2 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC voor zover van toepassing de volgende gegevens:

 • 3 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO, de WVO of de WEB, of aan een school als bedoeld in de WEC, en die conform de taakomschrijving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, aanhef en onderdeel b, WEC, wordt of is begeleid door een aan een instelling als bedoeld in de WEC verbonden leraar de volgende gegevens:

  • a. het registratienummer van de instelling waaraan die leraar is verbonden, en

  • b. de begin- en de einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt of is begeleid.

 • 4 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO, de WVO of de WEB, of aan een school als bedoeld in de WEC, die wordt of is begeleid door een leraar verbonden aan de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs «De Waterlelie» te Cruquius of de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs «De Berkenschutse» te Heeze de volgende gegevens:

  • a. het registratienummer van de onderwijsinstelling waaraan die leraar is verbonden, en

  • b. de begin- en de einddatum van de periode waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt of is begeleid.

 • 5 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of de WVO BES voor zover van toepassing de volgende gegevens:

  • a. de aanduiding van de minderheidsgroep en de verblijfsduur in Nederland, voorzover de desbetreffende minderheidsgroep of verblijfsduur als categorie is opgenomen in een ministeriële regeling waarin voorschriften zijn vastgesteld omtrent toekenning van een aanvullende vergoeding voor personeelskosten als bedoeld in artikel 85a, eerste lid, WVO of artikel 155, eerste lid, WVO BES;

  • b. de begin- en de einddatum van de periode waarvoor er voor de onderwijsdeelnemer, niet zijnde een onderwijsdeelnemer van een school voor praktijkonderwijs, een ontwikkelingsperspectief als bedoeld in artikel 26 WVO is vastgesteld; en

  • c. de begin- en de einddatum van de periode waarvoor een onderwijsdeelnemer geplaatst is op een orthopedagogisch-didactisch centrum en het registratienummer van het orthopedagogisch-didactisch centrum.

 • 6 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een beroepsopleiding voor zover van toepassing de volgende gegevens:

  • a. de omvang van de beroepspraktijkvorming, de datum van begin en einde daarvan, de afsluitdatum van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, het betrokken bedrijf dat of de betrokken organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en het opleidingsdomein, het kwalificatiedossier, de kwalificatie of het keuzedeel waarop de beroepspraktijkvorming is gebaseerd;

  • b. het al dan niet hebben van een handicap of chronische ziekte die extra ondersteuning vraagt van de onderwijsinstelling;

  • c. het al dan niet voor bekostiging in aanmerking komen van de onderwijsdeelnemer of het diploma.

 • 7 De basisgegevens omvatten van de onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW gegevens over het al dan niet vrijgesteld zijn van het betalen van collegegeld op grond van de artikelen 7.47a of 7.48, eerste en tweede lid, WHW.

Paragraaf 2.2. Vrijstellingsgegevens

Artikel 9. Identificerende gegevens die deel uitmaken van de vrijstellingsgegevens

Het register onderwijsdeelnemers bevat als onderdeel van de vrijstellingsgegevens van elke onderwijsdeelnemer van wie op grond van deze paragraaf vrijstellingsgegevens in het register onderwijsdeelnemers zijn opgenomen de volgende identificerende gegevens:

 • a. het geslacht;

 • b. de postcode;

 • c. de geboortedatum.

Artikel 10. Vrijstellingsgegevens vervangende leerplicht

Het register onderwijsdeelnemers bevat van de onderwijsdeelnemer van wie het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanvraag, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, of 3b, eerste lid, LPW de volgende vrijstellingsgegevens:

 • a. het gegeven dat het een vervangende leerplicht betreft;

 • b. de begin- en einddatum van de vervangende leerplicht;

 • c. of eerder vervangende leerplicht is toegestaan.

Artikel 11. Vrijstellingsgegevens bij vrijstelling leerplicht

Het register onderwijsdeelnemers bevat van de onderwijsdeelnemer voor wie op grond van artikel 5 of 5a LPW een beroep is gedaan op vrijstelling van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als bedoeld in die wet als onderwijsdeelnemer aan een onderwijsinstelling staat ingeschreven de volgende vrijstellingsgegevens:

 • a. het gegeven dat het een vrijstelling van de leerplicht betreft;

 • b. de begin- en einddatum van de vrijstelling;

 • c. of eerder een beroep op vrijstelling van de leerplicht is gedaan.

Artikel 12. Vrijstellingsgegevens bij vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

Het register onderwijsdeelnemers bevat van de onderwijsdeelnemer voor wie door het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 15 LPW vrijstelling is verleend van de in artikel 4a LPW opgelegde verplichting de volgende vrijstellingsgegevens:

 • a. het gegeven dat het een vrijstelling van de leerplicht betreft;

 • b. de begin- en einddatum van de vrijstelling;

 • c. of eerder beroep is gedaan op vrijstelling van de leerplicht.

Paragraaf 2.3. Verzuimgegevens

Artikel 13. Identificerende gegevens die deel uitmaken van de verzuimgegevens

 • 1 Het register onderwijsdeelnemers bevat als onderdeel van de verzuimgegevens van elke onderwijsdeelnemer van wie op grond van deze paragraaf verzuimgegevens in het register onderwijsdeelnemers zijn opgenomen, voor zover van toepassing de volgende identificerende gegevens:

  • a. de geslachtsnaam;

  • b. de voornamen;

  • c. het geslacht;

  • d. het adres;

  • e. de postcode;

  • f. de geboortedatum;

  • g. de overlijdensdatum.

 • 2 Indien het verblijfadres van de onderwijsdeelnemer afwijkt van het adres van de onderwijsdeelnemer zoals dat is opgenomen in de basisregistratie personen, dan bevat het register onderwijsdeelnemers als onderdeel van de verzuimgegevens in afwijking van het eerste lid, onderdelen d en e, het verblijfadres en de postcode daarvan.

Artikel 14. Overige verzuimgegevens

Het register onderwijsdeelnemers bevat van de onderwijsdeelnemer, bedoeld in artikel 21a LPW, artikel 8.1.8a WEB, artikel 47b WEC of artikel 28a WVO, voor zover van toepassing de volgende verzuimgegevens:

 • a. het gegeven of de onderwijsdeelnemer al dan niet beschikt over een startkwalificatie;

 • b. begindatum verzuim;

 • c. einddatum verzuim;

 • d. de vermoedelijke soort verzuim;

 • e. de vermoedelijke reden van het verzuim;

 • f. of alle lessen zijn gemist;

 • g. de door de onderwijsinstelling ondernomen actie;

 • h. of actie door de gemeente gewenst is, onder vermelding van de prioriteit daarvan, en een toelichting indien geen actie door de gemeente gewenst is;

 • i. de naam van de leslocatie;

 • j. naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij de onderwijsinstelling;

 • k. telefoonnummer of telefoonnummers van de onderwijsdeelnemer of ouder;

 • l. een specificatie van verzuimdagen en verzuimuren;

 • m. de status van de melding;

 • n. indien de melding is afgesloten, de reden daarvoor;

 • o. indien de melding is afgesloten, een opmerking daarbij;

 • p. naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de gemeentelijke contactpersoon.

Paragraaf 2.4. Diplomagegevens

Artikel 15. Identificerende gegevens die deel uitmaken van de diplomagegevens

Het register onderwijsdeelnemers bevat als onderdeel van de diplomagegevens van elke onderwijsdeelnemer van wie op grond van deze paragraaf diplomagegevens in het register onderwijsdeelnemers zijn opgenomen, voor zover van toepassing de volgende identificerende gegevens:

 • a. de geslachtsnaam;

 • b. de voornamen;

 • c. het geslacht;

 • d. de geboortedatum;

 • e. de overlijdensdatum.

Artikel 16. Waardedocumenten

Diplomagegevens kunnen betrekking hebben op:

 • a. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde propedeutische examens van door het Rijk bekostigde opleidingen hoger beroepsonderwijs en met goed gevolg afgelegde afsluitende examens van door het Rijk bekostigde opleidingen hoger onderwijs, met uitzondering van de opleidingen, bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid, WHW, en de programma’s, bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid, WHW, zoals dat luidde op 31 december 2017, die op of na 1 januari 1996 zijn afgegeven door instellingen als bedoeld in de onderdelen a, b, c en g van de bijlage bij de WHW;

 • b. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde afsluitende examens van door het Rijk bekostigde opleidingen hoger onderwijs die op of na een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip zijn afgegeven door de instelling, bedoeld in onderdeel h van de bijlage bij de WHW;

 • c. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde afsluitende examens van door het Rijk bekostigde opleidingen hoger onderwijs die op of na 1 januari 2010 zijn afgegeven door instellingen als bedoeld in onderdeel i van de bijlage bij de WHW;

 • d. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde examens van niet door het Rijk bekostigde opleidingen als bedoeld in artikel 7.3b WHW die op of na 1 januari 2018 zijn afgegeven door instellingen als bedoeld in de bijlage bij de WHW;

 • e. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde examens van niet door het Rijk bekostigde opleidingen als bedoeld in de artikelen 7.3a en 7.3b WHW die op of na 1 januari 2018 zijn afgegeven door rechtspersonen voor hoger onderwijs;

 • f. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde afsluitende examens van de door het Rijk bekostigde associate degree-opleidingen, bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid, WHW en van de door het Rijk bekostigde associate degree-programma’s, bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid, WHW zoals dat luidde op 31 december 2017, die op of na 1 januari 2007 zijn afgegeven door instellingen als bedoeld in de onderdelen a, b, c en g, van de bijlage bij de WHW;

 • g. getuigschriften van met goed gevolg afgelegde afsluitende examens van niet door het Rijk bekostigde associate degree-opleidingen als bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid, WHW en van niet door het Rijk bekostigde associate degree-programma’s als bedoeld in artikel 7.8a, eerste lid, WHW zoals dat luidde op 31 december 2017, die op of na 1 januari 2018 zijn afgegeven door rechtspersonen voor hoger onderwijs;

 • h. diploma’s, resultatenlijsten en certificaten van door het Rijk bekostigde beroepsopleidingen die op of na 1 januari 2007 zijn afgegeven door instellingen als bedoeld in artikel 1.1.1, onder b, WEB;

 • i. diploma’s en certificaten van niet door het Rijk bekostigde beroepsopleidingen die op of na 1 januari 2012 zijn afgegeven door andere dan in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB bedoelde instellingen of instellingen als bedoeld in die wet ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan artikel 1.4.1, eerste lid of lid 1a, WEB;

 • j. diploma’s, cijferlijsten en certificaten van opleidingen vavo die op of na 1 januari 2007 zijn afgegeven door instellingen als bedoeld in artikel 1.3.1, derde lid, WEB;

 • k. diploma’s, cijferlijsten en certificaten van niet door het Rijk bekostigde opleidingen vavo die op of na 1 januari 2012 zijn afgegeven door andere dan in artikel 1.1.1, onderdeel b, WEB bedoelde instellingen of instellingen als bedoeld in die wet ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan artikel 1.4a.1, eerste lid, WEB;

 • l. diploma’s en cijferlijsten van onderwijs als bedoeld in artikel 2 WVO, die op of na 1 januari 2006 zijn afgegeven door scholen als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van die wet aan onderwijsdeelnemers die aan de desbetreffende onderwijsinstelling waren ingeschreven;

 • m. diploma’s en cijferlijsten van onderwijs als bedoeld in artikel 2 WVO die op of na 1 januari 2012 zijn afgegeven door scholen als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van die wet aan onderwijsdeelnemers die aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC waren ingeschreven;

 • n. diploma’s en cijferlijsten die op of na 1 januari 2012 zijn afgegeven door scholen die zijn aangewezen op grond van artikel 56 WVO;

 • o. diploma’s en cijferlijsten van onderwijs als bedoeld in artikel 14a, eerste lid, onderdeel b, en artikel 14b WEC die op of na 1 augustus 2013 zijn afgegeven door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;

 • p. diploma’s, cijferlijsten en certificaten van staatsexamens als bedoeld in artikel 60, eerste lid, WVO die op of na 1 januari 2011 zijn afgegeven door het College voor toetsen en examens;

 • q. diploma’s en certificaten van staatsexamens als bedoeld in artikel 60, tweede lid, WVO die op of na 1 januari 2011 zijn afgegeven door het College voor toetsen en examens;

 • r. diploma’s voor het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet inburgering die op of na 1 januari 2007 zijn afgegeven.

Artikel 17. Overige diplomagegevens

 • 1 Het register onderwijsdeelnemers bevat van de onderwijsdeelnemer voor wie een waardedocument als bedoeld in artikel 16 is afgegeven de volgende diplomagegevens:

  • a. het soort waardedocument;

  • b. de naam van de organisatie die het waardedocument heeft uitgereikt.

Hoofdstuk 3. Levering van gegevens aan het register onderwijsdeelnemers

Paragraaf 3.1. Levering basisgegevens

Artikel 18. Levering basisgegevens door bestuur

 • 2 Indien gegevens over de nationaliteit van de onderwijsdeelnemer als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel k, niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen levert het bestuur deze aan Onze Minister.

Artikel 19. Levering basisgegevens in geval van ambulante begeleiding door een WEC-instelling of epilepsieschool

 • 1 Het bestuur van een instelling als bedoeld in de WEC, levert aan Onze Minister met het persoonsgebonden nummer de volgende basisgegevens van elke onderwijsdeelnemer die wordt of is begeleid door een aan die instelling verbonden leraar:

 • 2 Het bestuur van de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs «De Waterlelie» te Cruquius of de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs «De Berkenschutse» te Heeze levert aan Onze Minister met het persoonsgebonden nummer de volgende basisgegevens van elke onderwijsdeelnemer die wordt of is begeleid door een aan die onderwijsinstelling verbonden leraar:

Paragraaf 3.2. Levering vrijstellingsgegevens

Artikel 20. Levering vrijstellingsgegevens

 • 1 Indien het college van burgemeester en wethouders besluit tot instemming met het verzoek, bedoeld in de artikelen 3a, eerste lid, of 3b, eerste lid, LPW, levert het college van burgemeester en wethouders aan Onze Minister:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de postcode; en

  • c. de vrijstellingsgegevens, bedoeld in artikel 10.

 • 2 Indien voor een onderwijsdeelnemer een beroep op vrijstelling wordt gedaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, LPW, levert het college van burgemeester en wethouders aan Onze Minister:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de postcode; en

  • c. de vrijstellingsgegevens, bedoeld in artikel 11.

 • 3 Indien het college van burgemeester en wethouders vrijstelling verleent op grond van artikel 15, eerste lid, LPW, levert het college van burgemeester en wethouders aan Onze Minister:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de postcode; en

  • c. de vrijstellingsgegevens, bedoeld in artikel 12.

 • 4 Indien de onderwijsdeelnemer, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, niet eerder onderwijs binnen Nederland heeft gevolgd, levert het college van burgemeester en wethouders aan Onze Minister tevens de identificerende gegevens, bedoeld in artikel 9.

Paragraaf 3.3. Levering verzuimgegevens

Artikel 21. Levering verzuimgegevens

 • 3 Indien het verblijfadres van de onderwijsdeelnemer afwijkt van het adres dat van hem is opgenomen in de basisregistratie personen, levert het hoofd of het bestuur aan Onze Minister het verblijfadres en de postcode daarvan.

 • 4 Indien uit het register onderwijsdeelnemers verzuimgegevens als bedoeld in artikel 46 zijn verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders, levert het college van burgemeester en wethouder aan Onze Minister de verzuimgegevens, bedoeld in artikel 14, onderdelen l tot en met p, met het persoonsgebonden nummer van de onderwijsdeelnemer.

Paragraaf 3.4. Levering diplomagegevens

Artikel 22. Levering diplomagegevens

 • 1 De organisatie die een waardedocument heeft uitgereikt, levert aan Onze Minister de identificerende gegevens, bedoeld in artikel 15, onderdelen a tot en met d, met het persoonsgebonden nummer van de onderwijsdeelnemer.

 • 2 Indien sprake is van een waardedocument als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met o, levert het bestuur van de onderwijsinstelling die het waardedocument heeft uitgereikt aan Onze Minister de diplomagegevens, bedoeld in artikel 17, eerste lid, met het persoonsgebonden nummer van de onderwijsdeelnemer.

Hoofdstuk 4. Verstrekking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers

Paragraaf 4.1. Verstrekking basisgegevens

Artikel 23. Verstrekking basisgegevens aan Onze Minister voor de bekostiging van onderwijsinstellingen, de planning van onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, de begrotings- en beleidsvoorbereiding en het toezicht op de naleving van de Wet normering topinkomens

 • 2 Naast de gegevens, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de bekostiging van onderwijsinstellingen aan Onze Minister de leeftijd van de onderwijsdeelnemer op de van belang zijnde peildata verstrekt.

 • 3 Bij de verstrekking wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Artikel 24. Verstrekking basisgegevens aan Onze Minister voor het verkeer met het bestuur over de vaststelling van de bekostiging

Voor het verkeer met het bestuur over de vaststelling van de bekostiging, daaronder begrepen de motivering van beschikkingen en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, worden aan Onze Minister het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens van onderwijsdeelnemers verstrekt, met dien verstande dat de in de bijlage aangeduide identificerende gegevens alleen worden verstrekt ten aanzien van een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de daarbij aangeduide wet of wetten.

Artikel 25. Verstrekking basisgegevens aan Onze Minister ten behoeve van de uitvoering van overige wettelijke taken

 • 1 Aan Onze Minister worden ten behoeve van de uitvoering van taken met betrekking tot de verstrekking van studiefinanciering, vouchers en langstudeerderskrediet bij of krachtens de Wet studiefinanciering 2000 het persoonsgebonden nummer, de leeftijd van de onderwijsdeelnemer op de peildatum en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers.

 • 2 Aan Onze Minister worden ten behoeve van de uitvoering van taken met betrekking tot de verstrekking van studiefinanciering BES en opstarttoelages bij of krachtens de Wet studiefinanciering BES het persoonsgebonden nummer, de leeftijd van de onderwijsdeelnemer op de peildatum en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers.

 • 3 Aan Onze Minister worden ten behoeve van de uitvoering van taken met betrekking tot de verstrekking van tegemoetkomingen in de onderwijsbijdrage en in de schoolkosten bij of krachtens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers.

 • 4 Aan Onze Minister worden ten behoeve van de uitvoering van taken met betrekking tot de heffing van les- en cursusgeld bij of krachtens de Les- en cursusgeldwet het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers.

 • 5 Aan Onze Minister worden ten behoeve van de uitvoering van taken met betrekking tot de verstrekking van subsidie bij of krachtens de Wet overige OCW-subsidies het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers.

 • 7 Aan Onze Minister worden ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in de artikelen 51 WPO BES en 49 WVO BES het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van de onderwijsdeelnemer die is ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO BES of de WVO BES die blijkens het inspectierapport, bedoeld in artikel 20 WOT, naar het oordeel van de inspectie een zeer zwakke school is.

Artikel 26. Verstrekking basisgegevens aan de inspectie voor het toezicht op het onderwijs

 • 2 Naast de gegevens, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de inspectie de leeftijd van de onderwijsdeelnemer op de eerste dag van elk kwartaal verstrekt.

 • 3 Bij de verstrekking wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Artikel 27. Verstrekking basisgegevens aan bestuur

Aan het bestuur van een onderwijsinstelling worden desgevraagd met het persoonsgebonden nummer de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van:

 • a. een onderwijsdeelnemer die is of was ingeschreven aan die onderwijsinstelling, voor zover de gegevens betrekking hebben op de periode waarin de onderwijsdeelnemer aan die onderwijsinstelling is of was ingeschreven, en

 • b. een onderwijsdeelnemer die is ingeschreven aan die onderwijsinstelling, voor zover de gegevens betrekking hebben op de periode waarin die onderwijsdeelnemer aan een andere onderwijsinstelling was ingeschreven.

Artikel 28. Verstrekking basisgegevens aan bestuur in verband met aanmeldings-, toelatings-, inschrijvings- en uitschrijvingsprocedures

 • 1 Aan het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WPO, WPO BES, WEC, WVO of WVO BES kunnen voor de aanmelding, toelating, inschrijving en uitschrijving van onderwijsdeelnemers het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens worden verstrekt.

 • 2 Aan het bestuur van een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEB, de WEB BES of de WHW kunnen, voor de aanmelding, toelating en inschrijving van onderwijsdeelnemers, het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens worden verstrekt.

Artikel 29. Verstrekking basisgegevens aan het bestuur ten behoeve van de evaluatie van schooladviezen

 • 1 Aan het bestuur van de onderwijsinstelling, bedoeld in de WPO, de WEC of de WPO BES, waar de betrokkene als onderwijsdeelnemer was ingeschreven, kunnen ten behoeve van de evaluatie van door die onderwijsinstelling afgegeven schooladviezen het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt worden.

 • 2 Gegevens met betrekking tot het door de onderwijsdeelnemer gevolgde voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs worden slechts aan de in het eerste lid bedoelde onderwijsinstellingen verstrekt voor zover deze gegevens betrekking hebben op de periode waarin de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven in een van de eerste drie leerjaren aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WVO of de WVO BES of aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WEC.

 • 3 Het bestuur bewaart de basisgegevens, bedoeld in het eerste lid, tot vijf jaar na uitschrijving van de onderwijsdeelnemer.

Artikel 30. Verstrekking basisgegevens aan samenwerkingsverband

 • 1 Aan het samenwerkingsverband dat een onderwijsdeelnemer toelaatbaar heeft verklaard tot het speciaal dan wel voortgezet speciaal onderwijs worden de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van die onderwijsdeelnemer.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden slechts verstrekt voor zover ze betrekking hebben op onderwijsdeelnemers die zijn of waren ingeschreven aan een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 of 4 als bedoeld in de WEC.

Artikel 31. Verstrekking basisgegevens aan college van burgemeester en wethouders ten behoeve van het toezicht op de naleving van de LPW en bestrijding van voortijdig schoolverlaten

 • 2 Van de in het eerste lid bedoelde onderwijsdeelnemers worden met het persoonsgebonden nummer de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt.

 • 3 Indien een onderwijsdeelnemer als bedoeld in het eerste lid een startkwalificatie heeft behaald, dan worden de gegevens, bedoeld in het tweede lid nog eenmaal aan burgemeester en wethouders verstrekt.

 • 4 Gegevens die op grond van dit artikel aan het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, kunnen door de Stichting Inlichtingenbureau worden verwerkt. In dat geval zijn de Stichting Inlichtingenbureau en het betrokken college van burgemeester en wethouders gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming voor de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in dit artikel.

Artikel 32. Verstrekking basisgegevens aan college van burgemeester en wethouders t.b.v. de uitvoering van onder meer de Participatiewet

Aan het college van burgemeester en wethouders worden het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens van onderwijsdeelnemers verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 64 van de Participatiewet, artikel 45 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 45 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 33. Verstrekking basisgegevens aan college van burgemeester en wethouders i.v.m. taak Wet publieke gezondheid

Aan het college van burgemeester en wethouders worden ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van alle onderwijsdeelnemers jonger dan 18 jaar die onderwijs volgen binnen de betreffende gemeente.

Artikel 34. Verstrekking basisgegevens aan het CBS

 • 1 Aan het CBS worden het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens van alle onderwijsdeelnemers verstrekt.

 • 2 Verstrekking van deze gegevens vindt plaats ten behoeve van:

  • a. de verstrekking van gegevens door het CBS aan Onze Minister voor de beleidsvoorbereiding door Onze Minister; of

  • b. de verstrekking van gegevens door het CBS aan het college van burgemeester en wethouders voor de begrotings- en beleidsvoorbereiding inzake de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijs.

Artikel 35. Verstrekking basisgegevens aan de Sociale verzekeringsbank (SVB)

 • 2 Aan de Sociale verzekeringsbank worden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en de verwerking van gegevens in de verzekerdenadministratie, bedoeld in artikel 35 van die wet, desgevraagd het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers die tijdelijk onderwijs volgen of hebben gevolgd buiten Nederland, of die tijdelijk in Nederland verblijven om aan onderwijs deel te nemen.

Artikel 36. Verstrekking basisgegevens aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 30, eerste lid, 30a, eerste en tweede lid, 30b, 30d, eerste lid, en 31 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, desgevraagd het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens van onderwijsdeelnemers verstrekt.

Artikel 37. Verstrekking basisgegevens aan de Belastingsdienst

Aan de rijksbelastingdienst worden, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de wetgeving op het gebied van rijksbelastingen zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen desgevraagd het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens van onderwijsdeelnemers, alsmede de onderwijssector waarop deze gegevens betrekking hebben verstrekt.

Artikel 38. Verstrekking basisgegevens aan de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)

Aan de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 1.5.1 WEB, worden voor de taken bedoeld in het eerste lid van dat artikel het persoonsgebonden nummer, de in de bijlage aangeduide basisgegevens en de leeftijd van de onderwijsdeelnemer bij aanvang van de beroepspraktijkvorming verstrekt van onderwijsdeelnemers die zijn ingeschreven aan een beroepsopleiding als bedoeld in de WEB.

Artikel 39. Verstrekking basisgegevens aan Onze Minister van SZW

 • 1 Aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken op grond van de Wet inburgering, desgevraagd het persoonsgebonden nummer en de in de bijlage aangeduide basisgegevens verstrekt van onderwijsdeelnemers.

 • 2 Aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden voor de uitvoering van subsidieregelingen van het Europees Sociaal Fonds desgevraagd het persoonsgebonden nummer verstrekt en gegevens over:

  • a. de in- en uitschrijving van onderwijsdeelnemers aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs of aan de afdeling voortgezet speciaal onderwijs van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC, die het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel volgen;

  • b. de in- en uitschrijving van onderwijsdeelnemers aan een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in de WVO.

Artikel 40. Verstrekking basisgegevens aan Onze Minister voor Medische Zorg

Aan Onze Minister voor Medische Zorg wordt voor de vaststelling van de vereveningscriteria voor de vereveningsbijdrage en de statistische onderbouwing van de aan die criteria verbonden gewichten bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, het gegeven of de onderwijsdeelnemer op de peildatum was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW verstrekt. Daarbij wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Artikel 41. Verstrekking basisgegevens aan Zorginstituut

Aan het Zorginstituut, bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Zorgverzekeringswet, wordt voor de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, het gegeven of de onderwijsdeelnemer op de peildatum was ingeschreven aan een onderwijsinstelling als bedoeld in de WHW verstrekt. Daarbij wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Paragraaf 4.2. Verstrekking vrijstellingsgegevens

Artikel 42. Verstrekking van vrijstellingsgegevens aan Onze Minister

 • 1 Ten behoeve van de beleidsvoorbereiding over vrijstelling en vervangende leerplicht wordt aan Onze Minister een overzicht verstrekt van:

  • a. het aantal jongeren dat een beroep op vrijstelling heeft gedaan;

  • b. het aantal overige vrijgestelde jongeren;

  • c. het aantal jongeren waarbij eerder vervangende leerplicht is toegestaan; en

  • d. het aantal overige jongeren met een vervangende leerplicht.

 • 2 Het overzicht heeft zowel betrekking op de landelijke aantallen jongeren als op de aantallen jongeren per woongemeente.

Artikel 43. Verstrekking van vrijstellingsgegevens aan burgemeester en wethouders

Aan het college van burgemeester en wethouders worden voor zover dit noodzakelijk is voor het toezicht op de naleving op grond van de LPW het persoonsgebonden nummer en de vrijstellingsgegevens, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 12, verstrekt van de onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in hun gemeente.

Paragraaf 4.3. Verstrekking verzuimgegevens

Artikel 44. Verstrekking van verzuimgegevens aan Onze Minister

Uit het register onderwijsdeelnemers worden aan Onze Minister ten behoeve van de beleidsvoorbereiding over verzuim de verzuimgegevens, bedoeld in artikel 14, onderdelen a tot en met i en l tot en met o, verstrekt.

Artikel 45. Verstrekking van verzuimgegevens aan hoofd en bestuur

Aan het hoofd en het bestuur op wie de leveringsverplichting, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers van toepassing is, worden ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken inzake verzuim als bedoeld in artikel 21 van dit besluit het persoonsgebonden nummer en de verzuimgegevens, bedoeld in de artikelen 13 en 14, verstrekt van de betreffende onderwijsdeelnemers.

Artikel 46. Verstrekking van verzuimgegevens aan college van burgemeester en wethouders

 • 1 Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar een onderwijsdeelnemer als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven worden ten behoeve van de wettelijke taken inzake verzuim, bedoeld in de artikelen 16 LPW, 162b WEC, 118h WVO en 8.3.2 WEB en in artikel 21 van dit besluit het persoonsgebonden nummer en de verzuimgegevens, bedoeld in de artikelen 13 en 14 van die onderwijsdeelnemer verstrekt.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid worden aan het college van burgemeester en wethouders verstrekt uiterlijk binnen een werkdag nadat ze in het register onderwijsdeelnemers zijn opgenomen.

 • 3 Gegevens die op grond van dit artikel aan het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, kunnen door de Stichting Inlichtingenbureau worden verwerkt. In dat geval zijn de Stichting Inlichtingenbureau en het betrokken college van burgemeester en wethouders gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming voor de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in dit artikel.

Paragraaf 4.4. Verstrekking diplomagegevens

Artikel 47. Verstrekking van diplomagegevens aan Onze Minister voor de begrotings- en beleidsvoorbereiding door Onze Minister

Aan Onze Minister worden voor de begrotings- en beleidsvoorbereiding door Onze Minister de diplomagegevens bedoeld in de artikelen 15, onderdelen c en e, en 17 van alle onderwijsdeelnemers verstrekt. Daarbij wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Artikel 48. Verstrekking van diplomagegevens aan Onze Minister voor wettelijke taken op het gebied van de WSF 2000 en WSF BES

Artikel 49. Verstrekking van diplomagegevens aan Onze Minister van SZW

Aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ten behoeve van de beoordeling of sprake is van een vrijstelling van de inburgeringsplicht, bedoeld in de Wet inburgering het persoonsgebonden nummer en de diplomagegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 17 verstrekt van onderwijsdeelnemers.

Artikel 50. Verstrekking van diplomagegevens aan Onze Minister van VWS

Aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als beheerder van een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg worden ten behoeve van de beoordeling van aanvragen om inschrijving in dat register het persoonsgebonden nummer en de diplomagegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 17, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en b, van onderwijsdeelnemers verstrekt.

Artikel 51. Verstrekking diplomagegevens aan Onze Minister voor Medische Zorg

Aan Onze Minister voor Medische Zorg wordt voor de vaststelling van de vereveningscriteria voor de vereveningsbijdrage en de statistische onderbouwing van de aan die criteria verbonden gewichten bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, het gegeven verstrekt of de onderwijsdeelnemer tussen 1 januari 1996 en de peildatum een waardedocument als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met g, heeft behaald. Daarbij wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Artikel 52. Verstrekking diplomagegevens aan Zorginstituut

Aan het Zorginstituut, bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Zorgverzekeringswet, wordt voor de toekenning en vaststelling van de vereveningsbijdrage bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, het gegeven verstrekt of de onderwijsdeelnemer tussen 1 januari 1996 en de peildatum een waardedocument als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met g, heeft behaald. Daarbij wordt het persoonsgebonden nummer vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Artikel 53. Verstrekking van diplomagegevens aan hoofd en bestuur

 • 1 Aan het hoofd en aan het bestuur van een onderwijsinstelling worden desgevraagd de diplomagegevens verstrekt van een onderwijsdeelnemer die aan die onderwijsinstelling is of was ingeschreven, voor zover die diplomagegevens betrekking hebben op aan die onderwijsinstelling gevolgd onderwijs.

 • 2 Aan het bestuur van een onderwijsinstelling worden desgevraagd de diplomagegevens verstrekt van een onderwijsdeelnemer die een waardedocument heeft behaald bij die onderwijsinstelling, voor zover die diplomagegevens betrekking hebben op door die onderwijsinstelling afgegeven waardedocumenten.

 • 6 De verstrekking van de diplomagegevens, bedoeld in dit artikel gebeurt met het persoonsgebonden nummer van de onderwijsdeelnemer.

Artikel 54. Verstrekking van diplomagegevens aan het College voor toetsen en examens

 • 1 Aan het College voor toetsen en examens worden het persoonsgebonden nummer en de diplomagegevens verstrekt van een onderwijsdeelnemer die een waardedocument heeft behaald bij dat college, voor zover die diplomagegevens betrekking hebben op waardedocumenten afgegeven door dat college.

 • 2 Aan het College voor toetsen en examens worden ten behoeve van de aanmelding van onderwijsdeelnemers voor een staatsexamen of ten behoeve van de examinering van die onderwijsdeelnemers desgevraagd het persoonsgebonden nummer en de diplomagegevens, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en tweede lid, onderdelen c tot en met g, van door die onderwijsdeelnemer behaalde waardedocumenten verstrekt.

Artikel 55. Verstrekking van diplomagegevens aan CBS

 • 1 Aan het CBS worden het persoonsgebonden nummer en de diplomagegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 17, van alle onderwijsdeelnemers verstrekt.

 • 2 Verstrekking van deze gegevens vindt plaats ten behoeve van:

  • a. de verstrekking van gegevens door het CBS aan Onze Minister voor de beleidsvoorbereiding door Onze Minister; of

  • b. de verstrekking van gegevens door het CBS aan het college van burgemeester en wethouders voor de begrotings- en beleidsvoorbereiding inzake de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijs.

Artikel 56. Verstrekking van diplomagegevens aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 30, eerste lid, 30a, eerste en tweede lid, 30b, 30d en 31 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het persoonsgebonden nummer en de diplomagegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 17, van onderwijsdeelnemers verstrekt.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 58. Wijziging Bekostigingsbesluit WVO BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 61. Wijziging Besluit bekostiging WPO BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 70. Wijziging Eindexamenbesluit VO BES

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 74. Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 75. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, voor de verschillende onderwijssectoren en voor het Europese deel van Nederland en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 76. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register onderwijsdeelnemers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Uitgegeven de veertiende oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage bij de artikelen 23 tot en met 39 van het Besluit register onderwijsdeelnemers

Hieronder is met kruisjes aangegeven welke basisgegevens uit de artikelen 4 tot en met 8 van het besluit (in rijen onder elkaar) er voor elk van de verstrekkingen van basisgegevens als bedoeld in de artikelen 23 tot en met 39 van het besluit (in de kolommen) vanuit het register onderwijsdeelnemers (kunnen) worden verstrekt. In de tabel zijn enkele omschrijvingen ingekort, zie de in de rijen en kolommen van de tabel genoemde artikelen, artikelleden en -onderdelen voor een volledige aanduiding van welke gegevens het betreft en voor welke taak de gegevens (kunnen) worden verstrekt.

artikel

 

23

24

25, eerste en tweede lid

25, derde lid

25, vierde lid

25, vijfde lid

25, zesde en zevende lid

26

27

28, eerste lid

28, tweede lid

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39, eerste lid

 

ontvanger en doel:

M.OCW

M.OCW

M.OCW

M.OCW

M.OCW

M.OCW

M.OCW

IvhO

bestuur

bestuur

bestuur

bestuur

samen-werkings-verband

college B&W

college B&W

college B&W

CBS

SVB

UWV

Belasting-dienst

SBB

M.SZW

 

te verstrekken basisgegevens:

bekostiging, planning, beleid en toezicht

verkeer met bestuur over bekostiging

uitvoering WSF 2000 en WSF BES

uitvoering WTOS

uitvoering Les- en cursusgeld-wet

uitvoering WOOS

informeren ouders zeer zwak onderwijs

toezicht onderwijs

eigen onderwijs-deelnemers

in- en uitschrijving PO/VO

in- en uitschrijving MBO/HO

evaluatie schooladvies

 

vsv en jongeren in kwetsbare positie

Participatiewet e.a.

Wet publieke gezondheid

         

Wet inburgering

Identificerende gegevens

                                 

4, eerste lid, onderdeel a

geslachtsnaam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel b

voornamen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel c

geslacht

x

WEB, WEB BES, WHW

x

x

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel d

adres

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel e

postcode

x

WVO, WEB, WEB BES, WHW

x

x

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel f

geboortedatum

WPO, WPO BES, WEC, WVO, WVO BES, WEB, WEB BES

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel g

overlijdensdatum

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel h

geboorteplaats

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel i

geboorteland

x

WVO, WVO BES

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel j

geboorteland ouders

x

WVO, WVO BES

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel k

nationaliteit

x

WEB, WEB BES, WHW

x

x

x

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel l

verblijf in en vertrek uit Nederland

x

WPO, WPO BES, WEC, WVO, WVO BES

x

x

x

x

x

4, eerste lid, onderdeel m

verblijfsrecht vreemdeling

x

WEB, WEB BES

x

x

x

x

x

Inschrijvingsgegevens

                                       

algemeen

                                       

5, eerste lid, onderdeel a

registratienummer onderwijsinstelling

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5, eerste lid, onderdeel b

datum inschrijving

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5, eerste lid, onderdeel c

datum uitschrijving

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SO/VSO

                                       

5, tweede lid, onderdeel a

begin- en einddatum toelaatbaarheidsverklaring

x

x

x

x

x

x

5, tweede lid, onderdeel b

indicatie soort verblijf

x

x

x

x

x

5, tweede lid, onderdeel c

registratienummer samenwerkingsverband

x

x

x

x

x

x

Vavo

                                       

5, derde lid, onderdeel b

hoogste vooropleiding

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel c

inschrijvingsvorm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel d

samenwerkingscollege

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel e

organisatorische eenheid

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel f

reden beëindiging inschrijving

x

x

x

x

x

x

Beroepsonderwijs

                                       

5, derde lid, onderdeel a

datum wijziging inschrijving

x

x

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel b

hoogste vooropleiding

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel c

inschrijvingsvorm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel d

samenwerkingscollege

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel e

organisatorische eenheid

x

x

x

x

x

5, derde lid, onderdeel f

Reden beëindiging inschrijving

x

x

x

x

x

x

HO

                                       

5, vierde lid, onderdeel a

vooropleiding

x

x

x

x

x

x

x

x

5, vierde lid, onderdeel b

inschrijvingsvorm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5, vierde lid, onderdeel c

reden beëindiging inschrijving

x

x

x

x

x

x

Opleidingsgegevens

                                       

PO

                                       

6, eerste lid, onderdeel a

groep

x

x

x

x

x

x

6, eerste lid, onderdeel b

voor- en vroegschoolse educatie

x

x

x

x

SO/VSO

                                       

6, tweede lid, onderdeel a

soort onderwijs

x

x

x

x

x

x

x

6, tweede lid, onderdeel b

onderwijssoort

x

x

x

x

x

x

6, tweede lid, onderdeel c

groep of leerjaar

x

x

x

x

x

x

x

x

6, tweede lid, onderdeel d

uitstroomprofiel

x

x

x

x

x

x

x

6, tweede lid, onderdeel e

schoolsoort

x

x

x

x

x

x

x

x

6, tweede lid, onderdeel f

leerweg

x

x

x

x

x

x

x

6, tweede lid, onderdeel g

profiel

x

x

x

x

x

x

6 tweede lid, onderdeel h

doorlopende leerroute vmbo-mbo

x

x

x

x

x

VO

                                       

6, derde lid, onderdeel a

leerjaar

x

x

x

x

x

x

x

x

6, derde lid, onderdeel b

schoolsoort

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6, derde lid, onderdeel c

leerweg

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6, derde lid, onderdeel d

profiel

x

x

x

x

x

x

6 derde lid, onderdeel e

doorlopende leerroute vmbo-mbo

x

x

x

x

x

Vavo

                                       

6, vierde lid, onderdeel a

opleidingsvorm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6, vierde lid, onderdeel b

opleiding

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x