Besluit erkenning schietverenigingen

Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 28-08-2019 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 21 augustus 2019, nr. 2655834, houdende de erkenning van schietverenigingen

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 6b van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

Artikel 1

Onder de voorwaarden bedoeld in artikel 2 worden de schietverenigingen erkend als schietvereniging in de zin van artikel 6b van de Wet wapens en munitie, die

  • a. schietsportdisciplines voor vuurwapens als bedoeld in categorie A, onderdelen 6 of 7, in bijlage I van de Richtlijn aanbieden, en

  • b. op de datum van inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een geldig certificaat als bedoeld in artikel 43b, eerste lid, van de Regeling wapens en munitie.

Artikel 2

  • 1 De schietvereniging bedoeld in artikel 1 overlegt binnen drie maanden na datum van inwerkingtreding van dit besluit aan Onze Minister:

  • 2 Indien een schietvereniging niet beschikt over het in het eerste lid, onder a, bedoelde certificaat, overlegt de schietvereniging in plaats daarvan daarmee gelijk te stellen documentatie. Zulks ter beoordeling aan Onze Minister.

  • 3 De erkenning vervalt indien niet binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 juli 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven