Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 23-11-2019 t/m 31-12-2020

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juli 2019, nr. IENW/BSK-2019/136512, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • onderneming in moeilijkheden: onderneming als bedoeld in punt 20 van de richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden, PB EU 2014, C249/1;

 • richtsnoeren: communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun aan spoorwegondernemingen, PB EU 2008, C184/13;

 • spoorwegonderneming: spoorwegonderneming als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet;

 • toegangsovereenkomst: toegangsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet;

Artikel 2. Doel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling heeft tot doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken teneinde een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

Artikel 3. Subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan spoorwegondernemingen die op Nederlands grondgebied goederen per spoor vervoeren.

Artikel 4. Subsidievereisten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Een spoorwegonderneming komt in aanmerking voor subsidie indien:

  • a. de spoorwegonderneming een toegangsovereenkomst heeft afgesloten;

  • b. de spoorwegonderneming een vergoeding verschuldigd is als bedoeld in artikel 62, eerste lid van de Spoorwegwet;

  • c. de te subsidiëren treinkilometers zijn gereden ten behoeve van goederenvervoer; en

  • d. de te subsidiëren treinkilometers op Nederlands grondgebied zijn gereden.

 • 2 De subsidie wordt geweigerd indien:

  • a. tegen de aanvrager een bevel tot terugvordering openstaat ingevolge een besluit van de Europese Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard;

  • b. de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is; of

  • c. de aanvraag activiteiten betreft waarvoor reeds door een ander bestuursorgaan een subsidie is verleend of compensatie is verstrekt.

Artikel 5. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt 14,4 miljoen [Red: voor het jaar 2020: € 14,8 miljoen] .

 • 2 De Minister stelt voor de jaren 2020 tot en met 2023 jaarlijks het subsidieplafond vast en doet hiervan mededeling in de Staatscourant uiterlijk in november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het subsidieplafond wordt vastgesteld.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De subsidie als bedoeld in artikel 3, bedraagt het aantal gereden kilometers vermenigvuldigd met de in de bijlage opgenomen bedragen.

 • 2 Indien toepassing van het voorgaande lid tot gevolg zou hebben dat het subsidieplafond voor een kalenderjaar wordt overschreden, worden alle subsidies voor het betreffende kalenderjaar met een gelijk percentage verminderd totdat het totaal van de subsidies gelijk is aan het subsidieplafond.

Artikel 7. Aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Aanvragen voor subsidieverlening worden gericht aan de Minister en gedaan aan het adres van de beheerder, die belast is met de uitvoering van deze regeling, te weten:

  ProRail B.V.

  T.a.v. Kenniscentrum gebruiksvergoeding

  Postbus 2038

  3500 GA Utrecht.

 • 2 De subsidie wordt per kalenderjaar aangevraagd.

 • 3 De aanvraag voor subsidieverlening voor een bepaald kalenderjaar wordt uiterlijk op de dag van het sluiten van de toegangsovereenkomst voor dat betreffende jaar ingediend.

 • 4 In afwijking van het derde lid kunnen aanvragen voor subsidieverlening voor het kalenderjaar 2019 ook uiterlijk acht weken na publicatie van deze regeling worden ingediend.

 • 5 De aanvraag voor subsidieverlening bevat:

  • a. naam en adres van de aanvrager;

  • b. het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • c. dagtekening;

  • d. een verklaring dat voor dezelfde activiteiten geen andere subsidies of compensaties van een ander bestuursorgaan zijn ontvangen;

  • e. een verklaring dat tegen de aanvrager geen bevel tot terugvordering als bedoeld in artikel 4, tweede lid openstaat.

Artikel 8. Verlening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De Minister beslist over subsidieverlening binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidieverlening.

Artikel 9. Bijkomende verplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De subsidieontvanger is verplicht zijn afnemers te informeren over de verstrekte subsidie en over de doorwerking daarvan in zijn tarieven.

Artikel 10. Vaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De Minister stelt binnen dertien weken na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is aangevraagd, de subsidie ambtshalve vast.

 • 2 Voor de vaststelling van de subsidie wordt gebruik gemaakt van de gegevens van de beheerder.

 • 3 Een op grond van deze regeling terug te vorderen subsidie of voorschot kan worden verrekend met de nog betaalbaar te stellen voorschotten.

Artikel 11. Voorschot en betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De Minister verstrekt aan de subsidieontvanger een voorschot van ten hoogste 90% van de subsidie, berekend op basis van de in het voorafgaand kwartaal gereden kilometers.

 • 2 De Minister betaalt het voorschot, bedoeld in het eerste lid, achteraf per kwartaal uit.

Artikel 12. Verslag

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Vóór 1 januari 2022 stelt de Minister een verslag op over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling.

Artikel 13. Wijziging

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten.]

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor laatstgenoemde datum zijn aangevraagd of verleend.

Artikel 15. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

S. van Veldhoven-van der Meer

Bijlage bij artikel 6, eerste lid van de Tijdelijke subsidieregeling goederenvervoer per spoor

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Subsidiebedrag1 per gereden kilometer

2019

gewichtsklasse van de trein

A15 tracé

Haven-spoorlijn

Gemengde net

tot en met 120 ton

€ 1,94

€ 0,49

€ 0

vanaf 121 tot en met 160 ton

€ 1,94

€ 0,49

€ 0,13

vanaf 161 tot en met 320 ton

€ 1,94

€ 1,94

€ 0,42

vanaf 321 tot en met 600 ton

€ 1,94

€ 1,94

€ 0,97

vanaf 601 tot en met 1.000 ton

€ 1,63

€ 1,63

€ 1,82

vanaf 1.001 tot en met 1.600 ton

€ 1,31

€ 1,31

€ 1,50

vanaf 1.601 tot en met 3.000 ton

€ 1,31

€ 1,31

€ 2,13

vanaf 3.001 ton

€ 0,87

€ 0,87

€ 1,78

2020

gewichtsklasse van de trein

 

tot en met 120 ton

€ 0

vanaf 121 tot en met 160 ton

€ 0,07

vanaf 161 tot en met 320 ton

€ 0,36

vanaf 321 tot en met 600 ton

€ 0,90

vanaf 601 tot en met 1.000 ton

€ 1,73

vanaf 1.001 tot en met 1.600 ton

€ 1,40

vanaf 1.601 tot en met 3.000 ton

€ 2,02

vanaf 3.001 ton

€ 1,66

 1. De subsidiebedragen voor de jaren 2020 en verder worden niet jaarlijks geïndexeerd ^ [1]
Naar boven