Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig Libië

[Regeling vervallen per 26-01-2021.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 27-07-2019 t/m 25-01-2021

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 1 juli 2019, nummer 2582748, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

Gelet op artikel 43, eerste lid, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  • Overwegende dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Libië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden, genoemd in artikel 29, van de Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

  • Dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit Libië wordt ingesteld met ingang van de dag van inwerkingtreding en voor de duur van zes maanden;

  • Dat in deze situatie voor vreemdelingen afkomstig uit Libië tevens een vertrekmoratorium wordt ingesteld, eveneens voor de duur van zes maanden.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-01-2021]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Libië, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-01-2021]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze vreemdelingen voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-01-2021]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing indien artikel 1F van het VN-vluchtelingenverdrag van toepassing is, of indien artikel 30, eerste lid, artikel 30a, eerste lid, onder a, b, c of e of artikel 30 c, van de Vreemdelingenwet 2000 van toepassing zijn, of indien de aanvraag op grond van artikel 3.105c of 3.105e van het Vreemdelingenbesluit 2000 kan worden afgewezen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 26-01-2021]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

A. Broekers-Knol

Naar boven