Bestuursreglement CvTA

Geraadpleegd op 20-05-2022.
Geldend van 25-07-2019 t/m heden

Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten van 11 juni 2019 tot vaststelling van een bestuursreglement

Het College van Toezicht Auteursrechten,

gelet op artikel 13, derde lid, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten,

besluit vast te stellen het navolgende:

Artikel 2. Vergadering

 • 1 De vergadering is niet openbaar.

 • 2 Tot de vergaderingen hebben naast de bestuursleden toegang de secretaris en de staf van het College, alsmede zij die daartoe zijn uitgenodigd.

 • 3 Ter vergadering genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst.

Artikel 3. Portefeuilleverdeling

 • 1 De bestuursleden maken een evenredige verdeling van werkzaamheden door de aangelegenheden waarover het College besluiten moet nemen, te verdelen in portefeuilles met specifieke taken en aandachtsgebieden voor elk lid, waarbij de bestuursleden elkaar kunnen vervangen.

 • 2 De portefeuilleverdeling wordt vastgesteld in een ter vergadering vast te stellen besluit.

Artikel 4. Besluitvorming buiten vergadering

 • 1 Besluitvorming van het College kan plaatsvinden buiten vergadering.

 • 2 Besluitvorming buiten vergadering geschiedt via elektronisch berichtenverkeer.

 • 3 Een via elektronisch berichtenverkeer voorgelegd concept van een besluit wordt alsnog ter vergadering behandeld indien een bestuurslid dat verzoekt.

 • 4 Buiten vergadering genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst.

Artikel 5. Verschoning

 • 1 Een bestuurslid kan verzoeken zich te mogen verschonen indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen. Indien hij zich wil verschonen, richt hij zijn verzoek aan de voorzitter dan wel, indien het de voorzitter betreft, aan de overige bestuursleden.

 • 2 Indien het College van mening is dat de onpartijdigheid van een bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in het geding zou kunnen komen of de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het College met betrekking tot die aangelegenheid kan schaden, kan het College besluiten een bestuurslid ook zonder verzoek verschoning te verlenen.

 • 3 Indien verschoning wordt toegewezen of verleend, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid.

Het College van Toezicht Auteursrechten,

Voorzitter

A.J. Koppejan

Naar boven