Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019

Geldend van 29-06-2019 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 juni 2019, nr. 2625361, tot aanwijzing van het Keurmerkinstituut B.V. als certificerende instelling, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet (Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019–2024)

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op de artikelen 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet en 3.1.1, derde lid, van het Besluit Jeugdwet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Het Keurmerkinstituut B.V., gevestigd te Zoetermeer, wordt aangewezen als certificerende instelling.

Artikel 3

Onverminderd artikel 3.1.5 van het Besluit Jeugdwet kan de aanwijzing in ieder geval worden ingetrokken, indien KMI niet voldoet aan de bij of krachtens de Jeugdwet gestelde voorschriften, of de voorwaarden, bedoeld in artikel 4.

Artikel 4

Aan de aanwijzing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a. KMI past bij de besluitvorming inzake de afgifte van een certificaat of voorlopig certificaat het certificatieschema toe dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen;

 • b. KMI maakt voor de uitoefening van de taken als certificerende instelling uitsluitend gebruik van auditors die een verklaring omtrent het gedrag hebben verkregen als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

 • c. KMI maakt voor de uitoefening van de taken als certificerende instelling op geen enkel moment gebruik van auditors van wie de verklaring omtrent het gedrag langer dan vijf jaar geleden is afgegeven;

 • d. KMI houdt op diens website een lijst met namen bij van:

  • 1°. de instellingen die KMI op grond van de Jeugdwet heeft gecertificeerd;

  • 2°. de instellingen die bij KMI een aanvraag voor een certificaat of een voorlopig certificaat hebben ingediend;

 • e. KMI verstrekt jaarlijks aan de Minister inzicht in:

  • 1°. alle kosten en baten die voortvloeien uit de activiteiten van KMI als certificerende instelling;

  • 2°. de tarieven die KMI als certificerende instelling hanteert en de wijze waarop deze tarieven zich tot de door KMI gemaakte kosten verhouden;

 • f. KMI treft zodanige voorzieningen en handelt zodanig dat KMI alle informatie- en medewerkingsverplichtingen ten aanzien van de bevoegde toezichthouders en de Minister volledig en onbelemmerd kan nakomen.

Artikel 5

Indien KMI het voornemen heeft om zijn taken als certificerende instelling bij afloop van de aanwijzing of op een eerdere datum te beëindigen, informeert KMI de Minister zo spoedig mogelijk hierover en minimaal zes maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 juni 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina