Wet arbeidsmarkt in balans

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-04-2020 t/m 31-12-2020

Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten te wijzigen om een nieuwe ontslaggrond in te voeren, de mogelijkheden om een flexibele arbeidsovereenkomst aan te gaan te verruimen waar de aard van het werk dit vereist, de proeftijd te verlengen, de transitievergoeding voor langdurige arbeidsovereenkomsten te verlagen en tegelijkertijd vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding te laten ontstaan, regels te stellen ter voorkoming van permanente beschikbaarheid van werknemers met oproepcontracten, te bewerkstelligen dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij payrolling wordt voorkomen, een WW-premie in te voeren waarvan de hoogte afhankelijk is van de contractvorm en de sectorpremies af te schaffen, teneinde de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIIIa. Wijziging van de Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Stb. 2018, 234)

[Red: Wijzigt de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.]

Artikel IX. Overgangsrecht in verband met het aanbod voor een vaste arbeidsomvang

Indien sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 628a, negende en tiende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, langer dan 12 maanden heeft geduurd, doet de werkgever het aanbod, bedoeld in artikel 628a, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, in afwijking van de eerste zin van dat lid, voor de eerste keer binnen een maand na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B. Het aanbod is ten minste gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de 12 maanden voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B. Voor de berekening van de periode van 12 maanden, bedoeld in de eerste zin, worden arbeidsovereenkomsten, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld.

Artikel X. Overgangsrecht in verband met de verlenging van de maximale duur van een proeftijd

[Vervallen]

Artikel XI. Overgangsrecht cumulatiegrond

De artikelen 669, derde lid, onderdeel i, en 671b, achtste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen G en H, zijn niet van toepassing, indien het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor dat tijdstip is ingediend.

Artikel XII. Overgangsrecht transitievergoeding

Op de berekening van de hoogte van de transitievergoeding blijft artikel 673, eerste, tweede, vierde en negende lid van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel J, van toepassing, indien:

Artikel XIII. Overgangsrecht compensatie transitievergoeding

Artikel XIV. Overgangsrecht payrolling

Op de payrollovereenkomst, bedoeld in artikel 692 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat artikel luidt na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel O, die is gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel:

Artikel XV. Overgangsrecht regeling oudere werknemers en overbruggingsregeling

Artikel XVI. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met uitzondering van artikel III, onderdelen J en K, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.

Artikel XVII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet arbeidsmarkt in balans.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 mei 2019

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de negentiende juni 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven