Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019

[Regeling vervallen per 08-06-2022.]
Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 08-06-2019 t/m 29-02-2020

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2019, 2019-0000074487, tot vaststelling van tijdelijke regels inzake het verstrekken van subsidie ten behoeve van projecten gericht op eerlijk, gezond en veilig werk (Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. aanvrager: een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie, al dan niet gezamenlijk, een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds of een rechtspersoon zonder winstoogmerk die ingeschreven is in het handelsregister, genoemd in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 en die namens een of meer sectoren dan wel een of meer branches een subsidie aanvraagt op grond van deze regeling;

 • b. branche: een tak van een handel of nijverheid binnen een sector;

 • c. de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352);

 • d. eerlijk werk: werk dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende sociale- en arbeidswetgeving en waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan onderwerpen als het bevorderen van een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden, de adequate naleving van cao’s, de invulling van goed werkgeverschap of opdrachtgeverschap;

 • e. gezond en veilig werk: werk dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende sociale- en arbeidswetgeving en waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan onderwerpen als fatsoenlijke arbeids- en rusttijden, goede arbozorg en organisatie van de arbeid, de juiste inrichting van arbeidsplaatsen, het veilig werken met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van fysieke belasting, het vermijden van schade aan de gezondheid door fysische factoren, veilige arbeidsmiddelen en doeltreffende veiligheids- en gezondheidssignalering;

 • f. kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • g. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • h. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds: een opleidings- en ontwikkelingsfonds, opgericht bij een bij de minister aangemelde collectieve arbeidsovereenkomst;

 • i. persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • j. project: de uitvoering van een activiteitenplan;

 • k. projectperiode: periode gelegen tussen de datum waarop de subsidie is verleend en de datum waarop het project uiterlijk moet zijn afgerond;

 • l. sector: een sector als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling cofinanciering sectorplannen;

 • m. werkgeversorganisatie: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werkgevers beoogt en die ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat;

 • n. werknemersorganisatie: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werknemers beoogt en die ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

Op deze regeling is de kaderregeling van toepassing voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken.

Artikel 3. Doelen van de regeling

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 Doel van deze regeling is om met financiële ondersteuning projecten mogelijk te maken die zijn gericht op:

  • a. activiteiten die door middel van preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk; of

  • b. het vergroten van bewustwording of kennis over eerlijk, gezond of veilig werk;

 • 2 Met het project wordt een aanpak ontwikkeld en uitgevoerd die ook nog na afloop van het project toepasbaar is, die naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en die in potentie breder inzetbaar is.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 De subsidie kan onder meer aan de aanvrager worden verstrekt in verband met de uitvoering van een van de volgende projecten op het terrein van eerlijk, gezond of veilig werk:

  • a. een onderzoek waarvan de resultaten door de aanvrager of derden worden toegepast;

  • b. een pilot waarin innovatieve instrumenten, methoden of werkwijzen worden ontwikkeld en getest;

  • c. een communicatie- of voorlichtingsactiviteit; of

  • d. een training aan groepen.

 • 2 Het project start uiterlijk twee maanden na het verlenen van de subsidiebeschikking.

Artikel 5. Aanvraagtijdvak en subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend in het tijdvak van 17 juni 2019, 9.00 uur tot en met 31 juli 2019, 17.00 uur.

 • 2 Aanvragen worden ingediend bij de Directie Uitvoering van Beleid door middel van een door de minister elektronisch beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3 Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in dat het subsidiedossier, met uitzondering van persoonsgegevens, openbaar wordt gemaakt.

Artikel 6. Subsidieplafond, projectperiode en wijze van verdeling

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 600.000.

 • 2 Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per aanvraag.

 • 3 Een aanvrager kan meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het totaal aan verleende subsidie maximaal € 100.000 bedraagt per aanvrager.

 • 4 De subsidieverlening geschiedt op basis van cofinanciering en de subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag.

 • 5 In afwijking van het vierde lid bedraagt de subsidie maximaal 80 procent van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 100.000, indien het project zowel is gericht op gezond en veilig werk als op eerlijk werk.

 • 6 De projectperiode bedraagt maximaal 18 aaneengesloten maanden.

 • 7 De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, waarbij alleen een volledige subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 8 Een subsidieaanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, is ondertekend door een tekenbevoegde persoon van de aanvrager en de gevraagde documenten zijn bijgevoegd.

Artikel 7. Specifieke eisen aan de subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 Onverminderd artikel 3.4 van de kaderregeling wordt in het activiteitenplan door de aanvrager aangegeven:

  • a. op welke wijze de activiteiten bijdragen aan een of meer van de in artikel 3 omschreven doelen;

  • b. op welke wijze blijkt dat het project geen commercieel belang dient en geen winstoogmerk heeft;

  • c. waarom subsidiëring in de gevraagde omvang noodzakelijk is; en

  • d. op welke wijze het project na de projectperiode naar verwachting een structureel positief effect zal hebben en in potentie breder inzetbaar is.

 • 2 De aanvrager werkt mee met de evaluatie van het project door de minister en het kosteloos beschikbaar stellen aan derden van producten waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 8. Specifieke weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

De subsidieverlening wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de krachtens deze regeling gestelde eisen;

 • b. de beoogde activiteiten en resultaten onvoldoende meetbaar zijn geformuleerd;

 • c. de haalbaarheid van het project onvoldoende aannemelijk is gemaakt;

 • d. de toepasbaarheid van de aanpak na de projectperiode, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, onvoldoende aannemelijk gemaakt is;

 • e. de kosten van het project niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten;

 • f. op grond van deze of een andere subsidieregeling voor het project of een vergelijkbaar project al subsidie is verstrekt;

 • g. sprake is van staatssteun en geen de-minimisverklaring kan worden afgegeven; of

 • h. de subsidieaanvraag tot gevolg heeft dat het van toepassing zijnde maximaal beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, wordt overschreden.

Artikel 9. Niet subsidiabele kosten

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 Niet voor subsidie komen in aanmerking:

  • a. onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het project;

  • b. kosten die naar het oordeel van de minister niet in redelijke verhouding staan tot de te verrichten activiteiten;

  • c. kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten;

  • d. kosten gemaakt buiten de projectperiode;

  • e. kosten die in aanmerking komen voor andere financiering van overheidswege;

  • f. kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken;

  • g. kosten voor het opstellen, wijzigen of implementeren van een arbocatalogus.

 • 2 Onder kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten worden verstaan alle niet directe kosten voor de directe uitvoering van het project.

Artikel 10. Intrekking of wijziging subsidie

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

Onverminderd artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht kan de beschikking tot subsidieverlening geheel worden ingetrokken, of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien binnen twee maanden na het verlenen van de subsidiebeschikking geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de activiteiten in het projectplan.

Artikel 11. Evaluatie regeling

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

De minister draagt zorg voor de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling.

Artikel 12. Eindrapportage

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 De subsidieontvanger draagt zorg voor een eindrapportage over de uitvoering van het project op grond van deze regeling.

 • 2 De eindrapportage wordt gelijktijdig met de aanvraag tot subsidievaststelling aangeboden.

 • 3 De eindrapportage omvat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van de activiteiten die de subsidieontvanger heeft verricht in het kader van het project waarvoor subsidie is verleend;

  • b. hoe de activiteiten na afloop van het project worden toegepast en breder zijn ingezet; en

  • c. tot welke positieve structurele resultaten de activiteiten gaan leiden.

 • 3 De eindrapportage wordt door de minister openbaar gemaakt, met uitzondering van persoonsgegevens.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt drie jaar na de inwerkingtreding.

 • 2 Deze regeling blijft van toepassing op tijdig aangevraagde en toegekende subsidieaanvragen.

Artikel 14. Citeertitel

[Regeling vervallen per 08-06-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven