Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019

[Regeling vervallen per 10-06-2021.]
Geldend van 09-03-2021 t/m 09-06-2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 mei 2019, nr. WJZ/ 19104412, houdende regels inzake fruit, groenten en melk op school (Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (PbEU 2017, L 5);

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (PbEU 2017, L 5), en

artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

[Vervallen per 10-06-2021]

Artikel 1

[Vervallen per 10-06-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • begeleidende maatregelen: begeleidende educatieve maatregelen als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder b, en tiende lid van verordening 1308/2013;

 • eenheid: 200 ml melk, yoghurt of karnemelk;

 • fruit en groenten: fruit en groenten als bedoeld in Bijlage I, deel IX van verordening 1308/2013 en verse bananen van GN-code 0803 90 10;

 • karnemelk: karnemelk zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, vruchten of cacao van GN-code 040390;

 • leverancier van fruit en groenten: leverancier of distributeur van fruit en groenten;

 • melk: gepasteuriseerde halfvolle melk van GN-code 0401 20 11;

 • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • portie: verstrekte hoeveelheid groenten of fruit per dag;

 • schooljaar: 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar;

 • verbonden partijen: marktpartijen die economisch, organisatorisch, financieel of juridisch verbonden zijn en waarbij sprake kan zijn van beïnvloeding van de ene partij door de andere partij;

 • verordening 1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

 • verordening 1370/2013: Verordening (EU) Nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PbEU 2013, L 346);

 • verordening 2017/39: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Uniesteun voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen (PbEU 2017, L 5);

 • verordening 2017/40: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/40 van de Commissie van 3 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot Uniesteun voor de verstrekking van groenten en fruit, bananen en melk in onderwijsinstellingen en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie (PbEU 2017, L 5);

 • yoghurt: halfvolle yoghurt zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, vruchten of cacao van GN-code 04031011.

Hoofdstuk 2. Erkenning van leveranciers en scholen

[Vervallen per 10-06-2021]

Artikel 2

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 De minister verleent op verzoek aan maximaal acht leveranciers van fruit en groenten voor de periode van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 een erkenning indien de leverancier:

  • a. bewijst dat hij op de dag van de erkenningsaanvraag ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder een of meer in bijlage 1 vermelde SBI-codes;

  • b. bewijst dat hij in een periode van tenminste twee jaar vóór de dag van de erkenningsaanvraag zijn hoofdactiviteiten heeft in de groente- en fruitsector, óf dat hij in de schooljaren 2014/2015 tot en met 2018/2019 twee jaar of meer als erkende leverancier aan een van de regelingen schoolfruit heeft meegedaan;

  • c. bewijst dat hij op de dag van de erkenningsaanvraag al minimaal drie maanden:

   • beschikt over een opslagruimte en koelruimte of deze in gebruik heeft, en

   • over personeel beschikt;

  • d. een leveringsplan voor de gehele erkenningsperiode indient dat wordt goedgekeurd;

  • e. met betrekking tot voorfinanciering verklaart en bewijst dat hij voldoende kredietwaardig is in relatie tot financieren van de fruit en groenten voor het gewenste aantal te beleveren scholen in elk schooljaar;

   en gedurende deze schooljaren:

  • f. voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 van verordening 2017/40;

  • g. in staat is fruit en groenten landelijk te leveren;

  • h. in staat is minimaal 300 scholen te beleveren;

  • i. bewijst dat hij Global Gap of gelijkwaardig gecertificeerd is of rechtstreeks van een gecertificeerde leverancier fruit en groenten betrekt;

  • j. verklaart dat hij overeenkomstig de criteria van bijlage 2 geen verbonden partij is met een andere leverancier van producten die om een erkenning verzoekt;

  • k. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van 23 eurocent per portie;

  • l. verklaart alle medewerking te verschaffen bij op grond van artikel 10 van verordening 2017/39 te verrichten controles ter plaatse;

  • m. verklaart akkoord te gaan met belevering van de door de minister toe te wijzen scholen gedurende de perioden van levering als bedoeld in artikel 12, tweede lid, en

  • n. verklaart zich te houden aan de Richtlijnen voor communicatie met de scholen.

 • 2 Een verzoek om erkenning als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend met ingang van 14 juni 2019 tot en met 5 juli 2019.

 • 3 Een verzoek om erkenning omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. een recent bedrijfsprofiel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c. de intern meest uitgebreide jaarrekening over 2017 en 2018;

  • d. het maximale aantal te beleveren scholen;

  • e. een leveringsplan, waarin tenminste de volgende onderwerpen worden uitgewerkt:

   • Inkoop

   • Logistiek en distributie

   • Opslagruimte

   • Administratie

   • Communicatie

   en

  • f. bewijsstukken ter voldoening aan de voorwaarden van het eerste lid, onderdelen a, b, c en i.

 • 4 De minister kan voorafgaand aan het schooljaar 2020/2021 vragen om binnen twee weken de verklaring, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, met bewijsstukken te staven.

 • 5 Indien op grond van de ingediende bewijsstukken het voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, niet afdoende aangetoond kan worden, wijst de minister het verzoek om erkenning als leverancier van fruit en groenten af.

 • 6 De minister besluit na afloop van de in het tweede lid bedoelde periode, indien het aantal verzoeken om erkenning dat voldoet aan de erkenningsvoorwaarden meer dan acht is, op basis van loting aan welke leveranciers een erkenning wordt verleend.

 • 7 De minister bepaalt naar rato van het in het verzoek om erkenning aangegeven maximale aantal te beleveren scholen per schooljaar hoeveel en welke scholen aan de erkende leveranciers worden toegewezen.

 • 8 Indien gedurende de twee schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 een erkenning wordt ingetrokken, worden de aan de desbetreffende leverancier toegewezen scholen verdeeld onder de erkende leveranciers naar rato van het in het verzoek om erkenning aangegeven maximale aantal te beleveren scholen per schooljaar.

 • 9 Het aantal scholen dat per schooljaar aan een leverancier wordt toegewezen is afhankelijk van het toegekende EU-budget en het aantal scholen dat zich aanmeldt.

Artikel 3

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 De minister verleent op verzoek aan een leverancier van melk, karnemelk of yoghurt of een school voor primair of voortgezet onderwijs voor de periode van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 een erkenning indien de leverancier of de school:

  • a. voldoet aan de voorwaarden van artikel 6 van verordening 2017/40;

  • b. verklaart een prijscalculatie bij te zullen houden waarmee aangetoond kan worden dat de subsidie ten goede komt aan de deelnemende leerlingen;

  • c. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van 14 eurocent per eenheid, en

  • d. verklaart alle medewerking te verschaffen bij op grond van artikel 10 van verordening 2017/39 te verrichten controles ter plaatse.

 • 2 Een verzoek om erkenning als bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend met ingang van 1 augustus 2019 tot en met 6 september 2019.

 • 3 Een verzoek om erkenning omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. voor een leverancier een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c. een opgave van het verwachte aantal te leveren eenheden.

Artikel 4

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 2 Een erkende leverancier of erkende school die gedurende een erkenningsperiode kenbaar maakt dat hij afziet van deelname aan deze regeling verliest door die verklaring de erkenning en kan geen aanvraag indienen voor een met de onderhavige regeling vergelijkbare voorziening voor de volgende erkenningsperiode.

 • 3 De minister houdt een openbaar register bij van erkende leveranciers en erkende scholen.

Hoofdstuk 3. Deelnemende scholen

[Vervallen per 10-06-2021]

Artikel 5

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 Een basisschool en een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs die wil deelnemen aan de regeling voor fruit en groenten meldt zich van 31 augustus tot en met 11 september van het betrokken schooljaar hiervoor aan bij de minister.

 • 2 De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode, indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft, op basis van loting welke scholen aan de regeling voor fruit en groenten deelnemen met inachtneming van het beschikbare budget voor fruit en groenten dat voor het betrokken schooljaar aan Nederland is toegewezen.

 • 3 Een school die na toelating tot deelname gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van deelname kan geen melding als bedoeld in het eerste lid indienen voor het daaropvolgende schooljaar.

Artikel 6

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 Een erkende leverancier en een deelnemende school aan de regeling voor fruit en groenten sluiten een overeenkomst voor een schooljaar, waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de perioden van levering;

  • b. de afleverdata;

  • c. het aantal leerlingen waarvoor fruit en groenten worden geleverd;

  • d. de hoeveelheden te leveren fruit en groenten, en

  • e. een clausule met betrekking tot het door onvoorzienbare omstandigheden niet kunnen leveren of ontvangen van fruit en groenten.

 • 2 De door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt uiterlijk 18 oktober van het betrokken schooljaar bij de minister ingediend.

 • 3 Het aantal leerlingen bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is het aantal leerlingen dat aan het begin van het schooljaar is ingeschreven.

Artikel 7

[Vervallen per 10-06-2021]

Deelnemende scholen aan de regeling voor fruit en groenten:

 • a. zorgen ervoor dat fruit en groenten op school worden uitgereikt aan en geconsumeerd worden door de leerlingen die zijn ingeschreven in het schoolregister;

 • b. kunnen eenmalig tot en met 18 december van het betrokken schooljaar het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 6, derde lid, wijzigen op basis van de werkelijke mutaties van de school;

 • c. wijzen een medewerker aan die de verspreiding van gratis groenten en fruit coördineert;

 • d. vullen de ontvangstverklaring in waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid fruit en groenten geleverd is, en

 • e. gaan akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief.

Artikel 8

[Vervallen per 10-06-2021]

Alle aan de schoolfruit, -groenten en -melkregeling 2019 deelnemende en erkende scholen:

 • a. zorgen ervoor dat geleverd fruit en groenten en geleverde melk zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft;

 • b. nemen het educatieve materiaal af;

 • c. brengen een EU-Schoolfruitposter of een EU-schoolmelkposter als bedoeld in artikel 12 van verordening 2017/40 zichtbaar aan bij de hoofdingang van de school of maken op de website van de school bekend dat zij aan de schoolregeling deelnemen, waarbij de Europese vlag wordt weergegeven en wordt vermeld dat de Europese Unie de regeling financiert;

 • d. hebben een verplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruit, -groenten en -melkregeling;

 • e. werken mee aan controles op grond van deze regeling, en

 • f. nemen deel aan monitoring en evaluaties.

Hoofdstuk 4. Subsidie voor fruit en groenten

[Vervallen per 10-06-2021]

Artikel 9

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 Producten zijn subsidiabel indien zij:

  • a. van kwaliteitsklasse I zijn;

  • b. vers en onbewerkt zijn;

  • c. geschikt zijn voor directe consumptie; en

  • d. geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet of toegevoegd zout bevatten.

 • 2 Producten zijn subsidiabel indien de verstrekte porties per schooljaar:

  • a. minimaal 20% groenten bevatten;

  • b. maximaal 20% hetzelfde product bevatten;

  • c. drie maal per week worden verstrekt;

  • d. een minimaal gewicht van 70 gram per portie hebben bij een minimaal gewicht van 300 gram per week.

 • 3 Ingeval van niet-naleving van de voorwaarden van het eerste en tweede lid wordt de toekenning van de steunaanvraag naar rato van de hoeveelheid fruit en groenten waarop de niet-naleving betrekking heeft verminderd.

Artikel 10

[Vervallen per 10-06-2021]

Een erkende leverancier van fruit en groenten ontvangt steun ten bedrage van 23 eurocent per portie geleverd fruit en groenten.

Hoofdstuk 5. Subsidie voor schoolmelk

[Vervallen per 10-06-2021]

Artikel 11

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 Een erkende leverancier van melk, karnemelk of yoghurt of een erkende school ontvangt steun ten bedrage van 14 eurocent per geleverde eenheid per dag.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde steun wordt verleend met inachtneming van het maximum aantal te leveren eenheden binnen 80% van het beschikbare budget voor melk dat aan Nederland is toegewezen op grond van artikel 5, tweede lid, van verordening 1370/2013. Overschrijdt het aantal te leveren eenheden het budget, dan wordt er naar rato steun verleend.

Hoofdstuk 6. Steunaanvraag

[Vervallen per 10-06-2021]

Artikel 12

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 Een erkende leverancier van fruit en groenten verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij subsidiabele activiteiten heeft verricht ten behoeve van een deelnemende school als bedoeld in artikel 5.

 • 2 Steunaanvragen van erkende leveranciers worden per periode van levering ingediend, waarbij de eerste periode in schooljaar 2020/2021 aanvangt in week 46. De perioden van levering zijn:

  a. Periode 1 (2020)

  Week 46 t/m 51 (6 weken)

  b. Periode 2 (2021)

  Week 1 t/m 8 (7 weken levering, een week vakantie)

  c. Periode 3 (2021)

  Week 9 t/m 22 (12 weken levering, 2 weken vakantie)

 • 3 De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de desbetreffende periode van levering.

 • 4 De steunaanvraag omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. gespecificeerde ontvangstbevestigingen van de beleverde scholen;

  • c. facturen waarop de hoeveelheid en prijs van geleverd fruit en groenten is gespecificeerd, en

  • d. bewijs van betaling van de onder c genoemde facturen.

 • 5 De leverancier houdt ten behoeve van controles ter plaatse in zijn administratie bewijsstukken beschikbaar waaruit genoegzaam blijkt dat alle subsidiabele kosten zijn betaald voordat de steunaanvraag wordt ingediend.

Artikel 13

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 1 Een erkende leverancier van melk, karnemelk of yoghurt of een erkende school verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij melk, karnemelk of yoghurt heeft afgeleverd aan deelnemende scholen of melk, karnemelk of yoghurt heeft ingekocht voor deelnemende leerlingen.

 • 2 Steunaanvragen van erkende leveranciers en erkende scholen worden per periode van levering ingediend. De perioden van levering zijn:

  a.

  Periode 1

  augustus t/m november 2020

  b.

  Periode 2

  december 2020 t/m maart 2021

  c.

  Periode 3

  april 2021 t/m juli 2021

 • 3 De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de desbetreffende periode van levering.

 • 4 De steunaanvraag van de erkende leverancier omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. gespecificeerde afnameverklaringen van de beleverde scholen of facturen waarop de prijs van de geleverde melk, karnemelk of yoghurt is gespecificeerd en bewijs van betaling hiervan of een alternatief bewijsstuk overeenkomstig artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van verordening 2017/39.

 • 5 De eerste steunaanvraag in het betrokken schooljaar van de erkende leverancier omvat tevens:

  • a. een ingevulde en ondertekende schoolverklaring van iedere school waaraan de leverancier melk, karnemelk of yoghurt levert of een overzicht van te beleveren scholen in geval van een abonnementensysteem;

  • b. een calculatie van de prijs van de melk, karnemelk of yoghurt die in rekening wordt gebracht aan de leerlingen van de scholen, waaruit blijkt dat de steun is verrekend in de door de leerlingen betaalde prijzen.

 • 6 De erkende leverancier houdt ten behoeve van controles ter plaatse in zijn administratie bewijsstukken beschikbaar waaruit genoegzaam blijkt dat alle subsidiabele kosten zijn betaald voordat de steunaanvraag wordt ingediend.

 • 7 De steunaanvraag van de erkende school omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. aankoopfacturen;

  • c. bewijs van betaling van de onder b. genoemde facturen.

Artikel 14

[Vervallen per 10-06-2021]

 • 2 De minister vordert de steun terug indien uit de ingevolge de artikelen 9 en 10 van verordening 2017/39 bedoelde controles blijkt dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 mei 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

Bijlage 1. SBI-codes

[Vervallen per 10-06-2021]

01.13 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

01.13.1 Teelt van groenten in de volle grond

01.13.2 Teelt van groenten onder glas

01.21 Druiventeelt

01.24 Teelt van hardfruit en steenvruchten

01.24.1 Teelt van appels en peren

01.24.2 Teelt van steenvruchten

01.25 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

01.25.1 Teelt van aardbeien in de volle grond

01.25.2 Teelt van aardbeien onder glas

01.25.3 Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)

01.25.4 Teelt van houtig kleinfruit onder glas

10.39 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

46.31.1 Groothandel in groenten en fruit

47.11 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

47.21 Winkels in aardappelen, groenten en fruit

47.81.1 Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

Bijlage 2. Verbonden partijen

[Vervallen per 10-06-2021]

Er zijn vier manieren waarop partijen, waaronder bijvoorbeeld leverancier en ontvanger of leveranciers onderling, met elkaar verbonden kunnen zijn: organisatorisch, economisch, financieel en op basis van juridische grondslagen. Voor elke van deze vorm van verbondenheid volgt hier een definitie.

 • 1) Organisatorische verbondenheid:

  De feitelijke leiding is in handen van dezelfde persoon of groep van personen:

  • a) Er is sprake van een als eenheid functionerende leiding, of

  • b) de leiding van het ene onderdeel is feitelijk ondergeschikt aan de leiding van het andere onderdeel.

  Voor ‘persoon’ kan hier ook ‘rechtspersoon’ worden gelezen.

 • 2) Economische verbondenheid:

  • a) Er is sprake van een, in hoofdzaak, zelfde economisch doel, zoals bediening van dezelfde klantenkring of

  • b) het ene onderdeel verricht haar activiteiten in hoofdzaak ten behoeve van het andere onderdeel.

 • 3) Financiële verbondenheid:

  Er is van (financiële) verbondenheid als de ene rechtspersoon meer dan 50% van de aandelen én meer dan 50% van de zeggenschap in handen heeft van de andere rechtspersoon. Ook een grote financiële afhankelijkheid kan duiden op financiële verbondenheid.

 • 4) Juridische verbondenheid

  Aan het Burgerlijk Wetboek (BW) is voor de implementatie van Richtlijn 2006/46/EG in de Nederlandse wet, in 2008, in verband met verbonden partijen aan artikel 2:381 BW een nieuw, derde lid toegevoegd. Het BW definieert niet, ook niet in artikel 381 lid 3, wat een verbonden partij is. Uit de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Uitvoeringswet flexibilisering BV-recht blijkt dat moet worden uitgegaan van de definitie in de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards en International Accounting Standards Board. Dit begrip moet dus worden uitgelegd aan de hand van de definitie zoals die is opgenomen in alinea 9 van International Accounting Standard 24. Deze International Accounting Standard richtlijn is ook verwoord in Controle en Overige Standaarden nummer 550.

Artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

IAS 24.9 Verbonden partij

1Een partij is met een entiteit verbonden indien:

 • (a) de partij, direct of indirect via een of meer tussenpersonen:

  • (i) zeggenschap uitoefent over de entiteit, onder zeggenschap staat van de entiteit, of gezamenlijk met de entiteit onder zeggenschap staat van een derde (waaronder moedermaatschappijen, dochter- en zusterondernemingen);

  • (ii) een belang heeft in de entiteit die de partij een invloed van betekenis geeft over de entiteit; of

  • (iii) gezamenlijke zeggenschap uitoefent over de entiteit;

 • (b) de partij een geassocieerde deelneming is van een entiteit (zoals gedefinieerd in IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen);

 • (c) de partij een joint venture is waarin de entiteit een deelnemer is (zie IAS 31 Belangen in joint ventures);

 • (d) de partij behoort tot de managers die sleutelposities innemen in de entiteit of haar moedermaatschappij;

 • (e) de partij een nauwe verwant is van een natuurlijke persoon naar wie onder (a) of (d) wordt verwezen;

 • (f) de partij een entiteit is waarover zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis wordt uitgeoefend, of waarvoor belangrijk stemrecht, hetzij op directe of indirecte wijze, in een dergelijke entiteit berust op natuurlijke personen naar wie onder (d) of (e) wordt verwezen; of

 • (g) de partij een regeling inzake vergoedingen na uitdiensttreding van de entiteit is, of van enige andere entiteit die een verbonden partij is van die entiteit.

IAS 28.2

Een geassocieerde deelneming is een entiteit, met inbegrip van een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid zoals een personenvennootschap, waarin de investeerder invloed van betekenis heeft en die geen dochteronderneming of belang in een joint venture is.

IAS 31.3

Een joint venture is een contractuele overeenkomst waarbij twee of meer partijen een economische activiteit aangaan waarover zij gezamenlijke zeggenschap hebben.

 1. RJ-Uiting 2009-1 definities in IFRS

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina