Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN

[Regeling vervallen per 31-05-2024.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 17-06-2021 t/m 30-08-2021

Beleidsregel van de Minister van Medische Zorg van 24 april 2019, kenmerk 1519440-189737-CZ, houdende regels voor subsidiëren van de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en huisarts (Beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • de-minimisverklaring voor diensten van algemeen economisch belang: verklaring als bedoeld in artikel 3, eerste lid van Verordening (EU) Nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (PbEU, 2012, L 114);

 • dienstverlener zorgaanbieder: levert diensten aan een zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen patiënt en zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel;

 • gebruikersorganisatie: alle huisartsen die gebruik maken van hetzelfde huisarts- en/of ketenzorg informatiesysteem, verenigd zijn in een entiteit, en namens deze huisartsen input levert aan gebruikersstichting LEGIO voor de vraagarticulatie richting de ICT-leverancier;

 • gebruikersstichting LEGIO: Landelijk Eerstelijns Gebruikers ICT-overleg;

 • handboek OPEN toetsingsprocedure: het handboek dat de IT-auditor gebruikt om vast te stellen of de gebruikersstichting LEGIO de activiteiten heeft verricht en aan de subsidieverplichtingen heeft voldaan;

 • ICT-leverancier: producent van een huisarts- of ketenzorg informatiesysteem of een systeem bedoeld om de elektronische informatie-uitwisseling van, naar of tussen één of meer van deze systemen te integreren;

 • IT-Audit: toets volgens de Richtlijn 3000 van de brancheorganisatie NOREA voor assurance-opdrachten door IT-auditors, ten behoeve van de subsidievaststelling uitgevoerd door een door brancheorganisatie NOREA erkende onafhankelijke IT-auditor;

 • MedMij: een afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners, dat eisen stelt aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en ICT-systemen van zorgaanbieders voordat zij via het stelsel informatie kunnen uitwisselen;

 • minister: de Minister voor Medische zorg;

 • onafhankelijke IT-auditor: een IT-auditor die is ingeschreven in het register van gekwalificeerde IT-auditors, het Register EDP-Auditor, dat beheerd wordt door brancheorganisatie NOREA;

 • patiënt:

  • a. een verzekerde als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Zorgverzekeringswet;

  • b. een persoon die uit hoofde van een verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen dan wel toepassing van zodanige verordening krachtens een overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of een verdrag inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is, recht heeft op zorg of andere diensten in de zin van de Zorgverzekeringswet;

 • penvoerder regionale coalitie: de huisartsenorganisatie binnen de regionale coalitie die optreedt als penvoerder;

 • persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): een hulpmiddel voor de patiënt om relevante gezondheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen via gestandaardiseerde gegevensverzamelingen voor gezondheidsinformatie en geïntegreerde digitale zorgdiensten;

 • regionale coalitie: een samenwerkingsverband dat:

  • a. bestaat uit minimaal twee huisartsenorganisaties die een zorggroep, een koepel van gezondheidscentra of een LHV-kring betreffen; en

  • b. aantoonbaar zorg levert aan minimaal 100.000 patiënten, tenzij sprake is van:

   • uitzonderlijke geografische omstandigheden, of

   • een bestaand samenwerkingsverband van kleinere omvang,

  dat in staat is de activiteiten, bedoeld in artikel 14, uit te voeren.

 • systeemintegrator: een leverancier van een systeem bedoeld om de elektronische informatie-uitwisseling van, naar of tussen één of meer huisarts- of ketenzorg informatiesystemen te integreren, inclusief het ter beschikking stellen van deze gegevens ten behoeve van patiënten, waarmee deze leverancier ook zorgt voor deelneming aan het MedMij-afsprakenstelsel;

 • zorg informatiebouwsteen (Zib): een herbruikbaar blokje informatie dat in verschillende informatiestandaarden gebruikt kan worden en dat nauwkeurig beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Hoofdstuk 1. Gebruikersstichting LEGIO

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De minister kan eenmalig een projectsubsidie verstrekken aan de gebruikersstichting LEGIO voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2022 voor activiteiten met betrekking tot het aanpassen van alle huisarts- en ketenzorg informatiesystemen in Nederland.

 • 2 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, hebben betrekking op:

  • a. het sluiten van deelovereenkomsten met ICT-leveranciers, bedoeld in artikel 4 en in bijlage 1, en

  • b. opdrachten aan ICT-leveranciers voor het aanpassen van huisarts- en ketenzorg informatiesystemen.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt voor:

  • a. beheer- en licentiekosten van informatiesystemen;

  • b. de kosten van aanpassingen van informatiesystemen die niet in de aanvraag tot subsidieverlening zijn voorzien.

Artikel 3. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De subsidie voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt niet meer dan een door de minister vast te stellen bedrag overeenkomstig een door de minister goed te keuren activiteitenplan en begroting.

Artikel 4. Activiteiten gebruikersstichting LEGIO

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

De activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, bestaan uit:

 • a. het organiseren van gezamenlijk overleg tussen de leden van de gebruikersorganisaties, gericht op het inventariseren van de behoeftestelling van huisartsen;

 • b. het formuleren van de eisen aan huisarts- en ketenzorg informatiesystemen van ICT-leveranciers door de aangesloten huisartsen en -organisaties, waarbij de patiëntenvertegenwoordiging tevens wordt geconsulteerd;

 • c. het organiseren en het maken van afspraken met ICT-leveranciers;

 • d. het toezicht houden op de naleving van de deelovereenkomsten door de ICT-leveranciers;

 • e. het laten implementeren van software aanpassingen en het laten testen van deze aanpassingen door middel van een IT-audit, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onder c;

 • f. het aanleveren van informatie die behulpzaam kan zijn voor de IT-audit, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onder c.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden activiteiten gebruikersstichting LEGIO

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, zijn uitsluitend subsidiabel voor zover de afspraken, bedoeld in artikel 4, onder c:

  • a. na een melding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, worden vastgelegd in de drie deelovereenkomsten, bedoeld in het tweede lid en in bijlage 1, of;

  • b. aantoonbaar zijn gemaakt en de gebruikersstichting LEGIO zich heeft ingespannen om de activiteiten, bedoeld in artikel 4, onder a, b en c, uit te voeren, wanneer die afspraken niet hebben geleid tot een overeenkomst.

 • 2 De drie deelovereenkomsten, bedoeld in het eerste lid, beschrijven per ontwikkelvraag:

  • a. de bijbehorende kosten en de termijn waarop het desbetreffende aangepaste huisarts- of ketenzorginformatiesysteem wordt opgeleverd;

  • b. op welke wijze wordt voldaan aan de desbetreffende eisen, op uiterlijk de bijbehorende datum, genoemd in bijlage 1;

  • c. de afspraken over de voortgang;

  • d. de kosten, bedoeld in artikel 2, derde lid, die niet voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden opdrachten aan ICT-leveranciers

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

De kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b, zijn uitsluitend subsidiabel voor zover:

 • a. de opdrachten resulteren in de overeengekomen aanpassingen van huisarts- en ketenzorg informatiesystemen en zo nodig van een systeemintegrator;

 • b. de huisarts- en ketenzorg informatiesystemen na aanpassing ten minste voldoen aan de eisen behorende bij deelovereenkomst 1, genoemd in bijlage 1;

 • c. de aangepaste huisarts- en ketenzorg informatiesystemen zijn opgeleverd en zonder aanvullende ontwikkelingskosten beschikbaar zijn voor alle huisartsen.

Artikel 7. Aanvraag tot subsidieverlening

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De aanvraag tot verlening van een subsidie wordt uiterlijk 30 september 2019 ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 In aanvulling op artikel 3.3. van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS gaat de aanvraag tot verlening van een subsidie vergezeld van:

  • a. een liquiditeitsprognose;

  • b. een verklaring van de verenigingen NedHIS, LHV, NHG en InEen, die de gebruikersstichting LEGIO hebben opgericht, waaruit blijkt dat LEGIO hen mag vertegenwoordigen bij het maken van afspraken en het sluiten van deelovereenkomsten met ICT-leveranciers;

  • c. een verklaring van de Stichting MedMij dat de betrokken ICT-leveranciers zijn aangesloten bij het MedMij afsprakenstelsel als kandidaat-deelnemer in de rol van dienstverlener zorgaanbieder, dan wel afspraken heeft gemaakt met een systeemintegrator;

  • d. een overzicht van de ICT-leveranciers waarmee de gebruikersstichting LEGIO voornemens is deelovereenkomsten aan te gaan.

Artikel 8. Aanvullende meldingsplicht

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 2 De minister reageert binnen 4 weken op een melding als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Tussentijdse rapportage

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

De gebruikersstichting LEGIO brengt eens per 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uit over de voortgang van haar activiteiten aan de minister.

Artikel 10. Bevoorschotting en betaling

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 2 Indien een melding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, daartoe aanleiding geeft, kan de minister besluiten de bevoorschotting aan te passen.

Artikel 11. Aanvraag tot subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 In aanvulling op artikel 7.8 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS legt de gebruikersstichting LEGIO rekening en verantwoording af aan de hand van:

  • a. een overeenkomst tussen de ICT-leverancier en Stichting MedMij voor elk aangepast huisarts- of ketenzorg informatiesysteem waarvoor subsidie is verleend, waaruit naar voren komt dat genoemde ICT-leverancier deelnemer is aan het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener zorgaanbieder, al dan niet via een systeemintegrator;

  • b. een verklaring van Stichting MedMij waaruit blijkt dat alle huisarts- en ketenzorg informatiesystemen waarvoor subsidie is verleend voldoen aan de eisen zoals genoemd in bijlage 1, deelovereenkomst 1, punt 2 a en b, deelovereenkomst 2, punt 1a en deelovereenkomst 3, punt 1a;

  • c. een IT-audit volgens het Handboek OPEN toetsingsprocedure, waaruit blijkt dat desbetreffende functionaliteiten zijn opgeleverd en functioneren.

Hoofdstuk 2. Regionale coalities

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

Artikel 12. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

De minister kan subsidie verstrekken aan de penvoerder van een regionale coalitie voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2022 voor activiteiten in het kader van het uitvoeren van maximaal drie modules uit bijlage 2, ter bevordering van de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en hun patiënten in Nederland.

Artikel 13. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De subsidie bestaat uit de som van het bedrag voor de verplichte basismodule, bedoeld in het tweede lid, en het bedrag voor maximaal twee aanvullende modules, bedoeld in het derde lid, en bedraagt ten hoogste € 500.000.

 • 2 De subsidie voor de basismodule bestaat uit de som van een vast bedrag van € 10.000 en een variabel bedrag van € 0,20 per ingeschreven patiënt.

 • 3 De subsidie voor de aanvullende modules bedraagt:

  • a. € 0,20 per ingeschreven patiënt voor module 2;

  • b. € 0,20 per ingeschreven patiënt voor module 3;

  • c. € 0,20 per ingeschreven patiënt voor module 4;

  • d. € 0,20 per ingeschreven patiënt voor module 5.

Artikel 14. Activiteiten penvoerder regionale coalitie

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De activiteiten, bedoeld in artikel 12, bestaan uit:

  • a. het uitvoeren van de basismodule ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’, genoemd in bijlage 2, waarbij de resultaten moeten zijn behaald uiterlijk zes maanden na de opleverdatum voor de aanpassingen in de huisarts- en ketenzorginformatiesystemen, bedoeld in bijlage 1, onder deelovereenkomst 1, punt 1 of uiterlijk acht maanden na de opleverdatum voor de aanpassingen in de huisarts- en ketenzorginformatiesystemen, bedoeld in bijlage 1, onder deelovereenkomst 1, punt 2;

  • b. het uitvoeren van twee van de modules 2 tot en met 5, genoemd in bijlage 2;

  • c. de coördinatie van het programma OPEN voor de regionale coalitie;

  • d. de financiële en inhoudelijke verantwoording van de subsidie tijdens en na afloop van de looptijd van het programma, bedoeld onder c;

  • e. het organiseren van momentum waarin de belangen van patiënten wordt vertegenwoordigd.

 • 2 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn aangewezen als diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 15. Subsidievoorwaarden

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De regionale coalitie ziet erop toe dat de huisartspraktijken in haar samenwerkingsverband uitsluitend aan haar regionale coalitie deelnemen.

 • 2 Een regionale coalitie levert data voor de 0-meting en de voortgangsmetingen aan het OPEN programmabureau.

 • 3 De kosten van de activiteiten, bedoeld in artikel 14, zijn uitsluitend subsidiabel voor zover:

  • a. de modules waarvoor subsidie is aangevraagd zijn uitgevoerd, en de bijbehorende resultaten, genoemd in bijlage 2, zijn behaald;

  • b. de activiteiten resulteren in een werkwijze om de patiënt te informeren over de mogelijkheid tot elektronische gegevensuitwisseling.

Artikel 16. Aanvraag tot subsidieverlening

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 De aanvraag tot verlening van een subsidie wordt uiterlijk 31 mei 2020 ontvangen.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening van subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag tot verlening van een subsidie gaat vergezeld van een activiteitenplan als bedoeld in artikel 3.4 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en:

  • a. voorbeelden waaruit blijkt dat de penvoerder van de regionale coalitie ervaring heeft in haar werkgebied met het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg;

  • b. een samenwerkingsovereenkomst met de andere organisaties die deelnemen aan de regionale coalitie;

  • c. een verklaring van deelname aan de regionale coalitie van alle aangesloten huisartspraktijken;

  • d. een 0-meting opgesteld door het programmabureau OPEN in het werkgebied van de regionale coalitie;

  • e. een getekende de-minimisverklaring voor diensten van algemeen economisch belang;

  • f. een lijst van AGB-codes per huisartsenpraktijk van de deelnemende praktijken ter controle van het aantal ingeschreven patiënten per praktijk.

Artikel 17. Tussentijdse rapportage

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

De penvoerder van een regionale coalitie brengt eens per 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uit over de voortgang van haar activiteiten aan de minister en gaat daarbij in op de bij de modules waarvoor subsidie is verleend behaalde gebruikerspercentages, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 19. Aanvraag tot vaststelling

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 In aanvulling op artikel 7.5, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS toont de penvoerder van een regionale coalitie aan de hand van documenten als bedoeld in het derde lid aan dat alle bij de regionale coalitie aangesloten huisartspraktijken een werkende mogelijkheid bieden voor patiënten om gegevens uit het huisarts- en ketenzorg informatiesysteem op te vragen.

 • 3 Een regionale coalitie toont aan dat de aangesloten huisartsenpraktijken:

  • a. gegevens uit het huisarts informatiesysteem kunnen ontsluiten, conform de eisen, genoemd in bijlage 1, en geschikt voor de PGO;

  • b. een overeenkomst hebben met een ICT-leverancier die als dienstverlener zorgaanbieder deelneemt aan het MedMij-afsprakenstelsel, eventueel via een systeemintegrator;

  • c. zijn opgenomen in het zorgaanbiederslijst van MedMij, zodat patiënten de praktijk in hun PGO kunnen vinden en selecteren voor gegevensuitwisseling;

  • d. een methode hanteren die toegankelijk is voor patiënten en toegang geeft tot de gegevens, conform de eisen, genoemd in bijlage 1, en getest is met behulp van een testpatiënt;

  • e. een mogelijkheid tot online inzage bieden die wordt gebruikt door patiënten, door middel van het aanleveren van geanonimiseerde loggegevens over een bepaalde periode waaruit blijkt in hoeverre het beoogde gebruikerspercentage bij de uitgevoerde modules, genoemd in bijlage 2, wordt behaald.

Artikel 20. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 21. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Bijlage 1. Eisen te stellen aan huisarts- en ketenzorg informatiesystemen behorende bij artikel 6, onder b

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

Deelovereenkomst 1

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1. Per 1 juli 2020:

  • a. Inzage volgens de Richtlijn Online inzage in het H-EPD1, zoals uitgewerkt in de OPEN ICT-basiseisen vermeld in het handboek OPEN toetsingsprocedure voor ontwikkelvraag 12;

  • b. Voor patiëntauthenticatie zal gebruik worden gemaakt van de publieke en één of meerdere door de overheid erkende private authenticatiediensten op minimaal betrouwbaarheidsniveau substantieel. Indien ‘substantieel’ nog niet breed beschikbaar is zal ten minste ‘2-factor authenticatie’ worden toegepast;

 • 2. Per 31 december 2020:

  • a. Het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener zorgaanbieder, eventueel via een systeemintegrator;

  • b. De relevante MedMij-Informatiestandaarden en Zorginformatiebouwstenen per 1 april 2019, en meer specifiek:

   • i. De Informatiestandaard MedMij Huisartsgegevens;

   • ii. De Informatiestandaard PDF/A;

  • c. Standaarden ten aanzien van de digitale toegankelijkheid zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG);

 • 3. Per 31 december 2021:

  • a. De gedurende 2020 op te leveren minor wijzigingen en patches conform MedMij definities op de zorginformatiebouwstenen voor de implementatie van de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD3’.

Deelovereenkomst 2

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1. Per 31 december 2021:

  • a. De relevante MedMij-Informatiestandaarden en Zorginformatiebouwstenen per 1 april 2019, en meer specifiek de Informatiestandaard MedMij eAfspraak;

  • b. De gedurende 2020 op te leveren minor wijzigingen en patches conform MedMij definities op de zorginformatiebouwstenen voor de implementatie van de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD4’;

  • c. De OPEN ICT basiseisen, zoals vermeld in het handboek OPEN toetsingsprocedure voor ontwikkelvraag 25.

Deelovereenkomst 3

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

 • 1. Per 31 december 2021:

  • a. De relevante MedMij-Informatiestandaarden en Zorginformatiebouwstenen per 1 april 2019, en meer specifiek de Informatiestandaard Zelfmetingen;

  • b. De gedurende 2020 op te leveren minor wijzigingen en patches conform MedMij definities op de zorginformatiebouwstenen voor de implementatie van de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD6’;

  • c. De OPEN ICT basiseisen, zoals vermeld in het handboek OPEN toetsingsprocedure voor ontwikkelvraag 37.

Bijlage 2. Instroomcriteria, activiteiten en resultaten bij modules, behorende bij artikel 14

[Regeling vervallen per 31-05-2024]

Basismodule

Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’

Instroomcriteria

• Ingeschreven als deelnemende regionale coalitie in het OPEN-programma;

• Module 1 is verplicht voor elke regionale coalitie.

Activiteiten

• Maken impactanalyse & implementatieplan voor gehele traject OPEN (basismodule en keuzemodules).

• Begeleiden van het in gebruik nemen van de ICT-aanpassingen (HIS, KIS of systeemintegrator) die online inzage door patiënten én ontsluiting naar PGO’s mogelijk maken.1

• Organisatie en uitvoering van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering t.b.v. de basismodule voor huisartsen, assistenten en POH’s.

○ Regionale bijeenkomsten, e-learning of een combinatie van beide;

○ Op dusdanige wijze aangeboden2 dat de per aangesloten praktijk minimaal één huisarts, één praktijkondersteuner en één praktijkassistent redelijkerwijs kan deelnemen;

○ Gebruik makend van het materiaal dat door het OPEN-programma wordt aangeboden, aangevuld met specifieke regionale content;

○ Met registratie van de deelnemers (presentielijsten, deelname-%).

• Ondersteunen van de aangesloten praktijken m.b.v. voorlichting en communicatiemateriaal voor zorgverleners en patiënten. Distributie van het door het OPEN-programma beschikbaar gestelde bronmateriaal, aangevuld met specifieke regionale content, op minimaal vier van de hieronder genoemde manieren;

○ Werven en inzetten van regionale OPEN-ambassadeurs (zorgverleners en patiënten);

○ Regionale bijeenkomsten voor zorgverleners en patiënten;

○ Publicatie via de regionale nieuwsmedia;

○ Regionale nieuwsbrief voor zorgverleners en patiënten;

○ Informatiemateriaal voor in de wachtkamer;

○ Informatiemateriaal voor in de spreekkamer

Resultaten

• Online inzage door patiënten conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ is uiterlijk 1 juli 2020 mogelijk;

• Online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens naar PGO’s

conform MedMij-afsprakenstelsel en -informatiestandaarden is bij alle (>95%) huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie uiterlijk 31 augustus 2021 mogelijk;

• Huisartsen, andere zorgverleners en patiënten zijn aantoonbaar (met deskundigheidsbevordering en communicatiemateriaal) ondersteund bij het invoeren van online inzage;

• De regionale coalitie levert vanaf de startdatum tot het einde van de looptijd van het OPEN-programma, per kwartaal data aan conform de eisen van het OPEN-programmabureau.

Toetsing

• Toetsing van de werking van online inzage per praktijk d.m.v. een testaccount;

• De bij de regionale coalitie aangesloten huisartsen zijn (via hun leverancier) bij de Stichting MedMij geregistreerd in de zorgaanbiederslijst;

• Presentielijsten en % deelname aan deskundigheidsbevordering;

• Aantoonbare inzet van minimaal 4 genoemde communicatiemethoden;

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

Deadline

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uiterlijk:

• 31 december 2020 te worden voldaan de eisen van bijlage 1, deelovereenkomst 1, punt 1; of

• 31 augustus 2021 te worden voldaan aan de eisen van bijlage 1, deelovereenkomst 1, punt 2.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient verder uiterlijk 31 december 2022 te worden voldaan aan de overige eisen van bijlage 1.

1 Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

2 Bijvoorbeeld: door bijeenkomsten op meerdere tijdstippen of locaties aan te bieden.

Module 2

Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten

Instroomcriteria

• Uit 0-meting of voortgangsrapportage blijkt dat inzage in het H-EPD conform de richtlijn in een deel van de deelnemende praktijken mogelijk is. Vanaf dat moment kan gestart worden met module 2, module 1 en 2 mogen elkaar dus qua looptijd overlappen.

Activiteiten

• Ondersteunen van de aangesloten praktijken bij de invoering: hoe maak ik digitale informatie-uitwisseling onderdeel van mijn praktijkvoering?

○ Inrichten van een regionale gebruikersgroep van zorgverleners en patiënten, samengesteld uit verschillende doelgroepen.

• Organisatie en uitvoering van geaccrediteerde deskundigheidsbevordering ‘stimuleren van gebruik’ voor huisartsen, assistenten en POH’s. Deze module besteed specifiek aandacht aan stimuleren van gebruik voor mensen met beperkte digitale of gezondheidsvaardigheden, ontwikkelt in samenwerking met Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen.

○ Regionale bijeenkomsten, e-learning of een combinatie van beide;

○ Op dusdanige wijze aangeboden1 dat de per aangesloten praktijk minimaal één huisarts, één praktijkondersteuner en één praktijkassistent redelijkerwijs kan deelnemen;

○ Gebruik makend van het materiaal dat door het OPEN-programma wordt aangeboden, aangevuld met specifieke regionale content;

○ Met registratie van de deelnemers (presentielijsten, deelname-%)

• Ondersteunen van de aangesloten praktijken m.b.v. voorlichting en communicatiemateriaal voor zorgverleners en patiënten. Distributie van het door het OPEN-programma beschikbaar gestelde bronmateriaal, aangevuld met specifieke regionale content, op minimaal vier van de hieronder genoemde manieren;

○ Werven en inzetten van regionale OPEN-ambassadeurs (zorgverleners en patiënten);

○ Regionale bijeenkomsten voor zorgverleners en patiënten;

○ Publicatie via de regionale nieuwsmedia;

○ Regionale nieuwsbrief voor zorgverleners en patiënten;

○ Informatiemateriaal voor in de wachtkamer;

○ Informatiemateriaal voor in de spreekkamer.

Resultaten

• De regionale coalitie heeft gebruikerservaring en informatiemateriaal afgestemd op de patiëntenpopulatie. De regionale coalitie biedt aanvullende materialen en instrumenten die specifiek zijn afgestemd op mensen met lage leesvaardigheid en/of lage gezondheidsvaardigheden in overeenstemming met de eHealth4All richtlijnen.

• De regionale coalitie voert een actief beleid voor het stimuleren van het gebruik van de inzagemogelijkheid door patiënten uit verschillende doelgroepen (al dan niet in combinatie met andere vormen van digitale zorg) dat erop gericht is een gebruikspercentage van minstens 20% te bereiken.

Toetsing

• Zichtbare toename van gebruikerspercentage online inzage, blijkend uit logdata,

• Tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd onder patiënten uit verschillende doelgroepen;

• Presentielijsten en % deelname aan deskundigheidsbevordering;

• Aantoonbare inzet van minimaal 4 genoemde communicatiemethoden;

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

1 Bijvoorbeeld: door bijeenkomsten op meerdere tijdstippen of locaties aan te bieden.

Module 3

Faciliteren multidisciplinaire informatie-uitwisseling

Instroomcriteria

• De regionale coalitie heeft het resultaat van module 1 behaald óf aantoonbaar bijna behaald (inclusief de daarbij horende rapportages)1.

• De regionale coalitie heeft een aantoonbaar gebruikerspercentage van minimaal 20% van de ingeschreven patiënten behaald doordat dit percentage al in de nulmeting werd aangetoond, of de regionale coalitie neemt deel aan module 2 om dit gewenste gebruikerspercentage te behalen.

• De regionale coalitie heeft de intentie of plannen om digitale informatie-uitwisseling vanuit de patiënt naar de zorgprofessional mogelijk te maken.

Activiteiten

• Waar nodig aanvullen van impactanalyse en implementatieplan op basis van de plannen die ontwikkeld zijn in module 1.

• Aanvulling van gegevens die conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ worden ontsloten met gegevens uit met minimaal één andere bron, bijvoorbeeld: apotheek, paramedicus, en/of KIS.

• Organiseren dat de data voor de patiënt op één plek toegankelijk zijn, bij voorbeeld via een MedMij-PGO, of een regionaal portaal.

Resultaten

• De patiënten van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie hebben op minimaal één manier toegang tot data uit twee of meer bronnen.

• De samenwerkingspartners in deze module hebben gekozen voor een gezamenlijke set informatiestandaarden, indien beschikbaar zijn dit MedMij-standaarden.

Toetsing

• Toetsing van de werking van online inzage uit meerdere bronnen d.m.v. een testaccount.

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

1 Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

Module 4

Gegevens van patiënt naar zorgverlener

Instroomcriteria

• De regionale coalitie heeft het resultaat van module 1 behaald óf aantoonbaar bijna behaald (inclusief de daarbij horende rapportages)1.

• De regionale coalitie heeft een aantoonbaar gebruikerspercentage van minimaal 20% van de ingeschreven patiënten behaald doordat dit percentage al in de nulmeting werd aangetoond, of de regionale coalitie neemt deel aan module 2 om dit gewenste gebruikerspercentage te behalen.

• De regionale coalitie heeft de intentie of plannen om digitale informatie-uitwisseling vanuit de patiënt naar de zorgprofessional mogelijk te maken.

Activiteiten

• Waar nodig aanvullen van impactanalyse en implementatieplan op basis van de plannen die ontwikkeld zijn in module 1.

• In gebruik nemen van de technische mogelijkheden om (zelfmeet)gegevens veilig tussen patiënt en zorgverlener uit te wisselen (ontwikkelvraag 3 OPEN-basiseisen).

Resultaten

• De patiënten van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie kunnen gebruik maken van deze (nieuwe) functionaliteit.

• De samenwerkingspartners in deze module hebben gekozen voor een gezamenlijke set informatiestandaarden, indien beschikbaar zijn dit MedMij-standaarden.

Toetsing

• Toetsing van de werking van de uitwisseling van (zelfmeet)gegevens van patiënt naar zorgverlener d.m.v. een testaccount.

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

1 Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

Module 5

Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers

Instroomcriteria

• De regionale coalitie heeft het resultaat van module 1 behaald óf aantoonbaar bijna behaald (inclusief de daarbij horende rapportages)1.

• De regionale coalitie heeft een aantoonbaar gebruikerspercentage van minimaal 20% van de ingeschreven patiënten behaald doordat dit percentage al in de nulmeting werd aangetoond, of de regionale coalitie neemt deel aan module 2 om dit gewenste gebruikerspercentage te behalen.

• De regionale coalitie heeft de intentie of plannen om het gebruik van een of meer MedMij compatibele PGO’s door patiënten te stimuleren en onderdeel te maken van het zorgproces.

Activiteiten

• Waar nodig aanvullen van impactanalyse en implementatieplan op basis van de plannen die ontwikkeld zijn in module 1;

• Het in – in samenwerking met MedMij en één of meerdere PGO-leveranciers – praktijkervaring opdoen met het ontsluiten van gegevens conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ naar MedMij-goedgekeurde PGO’s;

• Het gezamenlijk oplossen van de praktische problemen die zich daarbij voordoen;

• Het inrichten van een gebruikersgroep van zorgverleners, patiënten en leveranciers.

Resultaten

• De patiënten van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie kunnen – als resultaat met regionale zorgverleners opgedane ervaring – de gegevens conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ in een PGO van hun keuze gebruiken.

• De huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie maken gebruik van MedMij-standaarden om gegevens uit de gebruikte zorginformatiesystemen te ontsluiten naar een PGO, met als resultaat dat er voortgang wordt geboekt met betrekking tot het volwassenheidsniveau2 van deze standaarden.

Toetsing

• Toetsing van de werking van de informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesysteem en PGO d.m.v. een testaccount.

• Rapportage voor de OPEN-monitor.

1 Bij de aanvraag van de subsidie dient uit de planning te blijken wanneer dit moment verwacht wordt. Bij de start van de module moet uit de voortgangsrapportage blijken dat de planning daadwerkelijk gehaald is.

2 Zie https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/11/Coördinatie-standaarden-MedMij-Governance.pdf.

 1. Vindplaats op https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/. ^ [1]
 2. Vindplaats van de laatste versie van deze basiseisen: https://www.open-eerstelijn.nl/leveranciers/. ^ [2]
 3. Vindplaats op https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/. ^ [3]
 4. Vindplaats op https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/. ^ [4]
 5. Vindplaats van de laatste versie van deze basiseisen: https://www.open-eerstelijn.nl/leveranciers/. ^ [5]
 6. Vindplaats op https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-online-inzage-het-medisch-dossier-door-patient/. ^ [6]
 7. Vindplaats van de laatste versie van deze basiseisen: https://www.open-eerstelijn.nl/leveranciers/. ^ [7]
Naar boven