Beleidsregel toepassing Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019

Geraadpleegd op 30-06-2022.
Geldend van 06-04-2019 t/m heden

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 21 maart 2019 tot toepassing van richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten in verband met het prudentieel toezicht en de afwikkelingstaak bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Beleidsregel toepassing richtsnoeren Europese toezichthoudende autoriteiten Wft 2019)

De Nederlandsche Bank,

Gelet op artikel 1:29a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling Wft;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16;

BESLUIT:

Artikel 1. (definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

 • EBA: Europese Bankautoriteit (European Banking Authority), rechtsopvolger van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS);

 • EIOPA: de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority), rechtsopvolger van het Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS);

 • ESMA: Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority), rechtsopvolger van het Committee of European Securities Regulators (CESR);

 • Joint Committee: Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten (Joint Committee of the European Supervisory Authorities);

 • Wft: Wet op het financieel toezicht;

 • BMfo: Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft;

 • Bpr: Besluit prudentiële regels Wft;

 • Bptfg: Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;

 • Bbpm: Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft;

 • CRD (Capital Requirements Directive of richtlijn kapitaalvereisten): richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2103 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU L 176);

 • CRR (Capital Requirements Regulation of verordening kapitaalvereisten): verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176);

 • Richtlijn nr. 2006/48/EG: richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177);

 • BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive of richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen): richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 173);

 • Richtlijn depositogarantiestelsels: richtlijn nr. 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU L 173);

 • MiFID (Markets in Financial Instruments Directive of richtlijn markten in financiële instrumenafbmten): richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145);

 • MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive – recast of richtlijn markten in financiële instrumenten – herschikking): richtlijn nr. 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PbEU L 173);

 • Uitvoeringsrichtlijn MiFID: richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEU L 241);

 • Richtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU L 319);

 • PSD2 (Payment Services Directive 2 of herziene richtlijn betaaldiensten): richtlijn (EU) nr. 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU L 337);

 • Richtlijn elektronisch geld: richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267);

 • Richtlijn deelnemingen in de financiële sector: richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247);

 • Richtlijn solvabiliteit II: richtlijn nr. 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PbEU L 335);

 • Verordening solvabiliteit II: gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (PbEU L 12);

 • Richtlijn financiële conglomeraten: richtlijn nr. 2002/87/EG van het Europees Parlement en de raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking) (PbEU L 35);

 • Vierde anti-witwasrichtlijn: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PBEU L 141);

 • Wwft: Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2. (toepassing richtsnoeren ESA’s)

DNB oefent het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wft uit met inachtneming van de richtsnoeren (guidelines) van de Europese toezichthoudende autoriteiten, als omschreven in de onderstaande tabel.

Tabel bij artikel 2 – toepassing richtsnoeren ESA’s

Richtsnoer en nummer

Grondslag in richtlijn of verordening

Grondslag in wet of lagere regelgeving

Datum inwerkingtreding richtsnoer

Richtsnoeren vastgesteld door het Joint Committee

1.

Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de convergentie van toezichtpraktijken met betrekking tot coherente coördinatieregelingen voor het toezicht op financiële conglomeraten,

JC/GL/2014/01

11(1) Richtlijn financiële conglomeraten

3:289 t/m 3:293 Wft

23-2-2015

2.

Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector,

JC/GL/2016/01

23 CRD, 59 Richtlijn Solvabiliteit II, 13 MiFID II

3:99, 3:100 Wft

1-10-2017

3.

Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de kenmerken van een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt,

ESA’s 2016 72

48(10) Richtlijn (EU) 2015/849

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering, geen specifiek artikel

7-4-2018

4.

Gemeenschappelijke richtsnoeren uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2015/847 over de maatregelen die betalingsdienstaanbieders dienen te nemen om ontbrekende of onvolledige informatie over de betaler of de begunstigde op te sporen, en de procedures die zij dienen in te voeren voor het omgaan met geldovermakingen waarbij de vereiste informatie ontbreekt,

JC/GL/2017/16

25 Verordening (EU) 2015/8471

Rechtstreeks werkende verordening

16-7-2018

5.

Gemeenschappelijke richtsnoeren krachtens artikel 17 en artikel 18, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849 betreffende vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek en de factoren die kredietinstellingen en financiële instellingen in overweging dienen te nemen wanneer zij het aan afzonderlijke zakelijke relaties en occasionele transacties verbonden witwasrisico en risico van terrorismefinanciering beoordelen – JC 2017 37.

17 en 18 van Richtlijn (EU) 2015/849.

6 t/m9 Wwft

26-6-2018.

Richtsnoeren vastgesteld door EBA

6.

CEBS Guidelines on outsourcing, 14 december 2006

Gebaseerd op bestaande praktijken onder Richtlijn nr. 2006/48/EG

3:18 Wft;

27 Bpr

14-12-2006

7.

CEBS Guidelines on operational risk mitigation techniques, 22 december 2009

Bijlage X, deel 3 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

322 en 323 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2010

8.

CEBS Guidelines on supervisory disclosure – revised, januari 2010

144 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

143 CRD

1a Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

31-3-2010

9.

CEBS high level principles for risk management, 16 februari 2010

73 (ICAAP), 97 (SREP) CRD

3:17 Wft, § 4.2 Bpr;

3:18a Wft

16-2-2010

10.

CEBS Implementation Guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of directive 2006/48/EC recast, 28 juli 2010

106(2) Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

390(6,8) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2010

11.

CEBS Guidelines on stress testing (GL 32), 26 augustus 2010

100(2) CRD

3:18a(5) Wft

31-12-2010

12.

CEBS Guidelines on the management of operational risk in market-related activities, 12 oktober 2010

102 t/m 105 en Bijlage V, punten 12 en 13 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

85 CRD en

313 t/m 324 CRR

3:17(2c) Wft;

23a Bpr

30-6-2011

13.

CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation, 27 oktober 2010

22, Bijlage V(16) Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

86 CRD

3:17(1) Wft;

23a Bpr

30-6-2011

14.

CEBS Guidelines regarding revised Article 3 of Directive 2006/48/EC, 18 november 2010

3 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

21 CRD

3:111 Wft

18-5-2011

15.

CEBS Revised Guidelines on the recognition of External credit Assessment Institutions, 30 november 2010

81 & Bijlage IX, deel 3 Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

268 t/m 269 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

30-11-2010

16.

CEBS Guidelines to Article 122a of the Capital requirements Directive, 31 december 2010

122a Richtlijn nr. 2006/48/EG;

Huidige grondslag:

404 t/m 410 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2011

17.

EBA Richtsnoeren inzake een geavanceerde meetbenadering (GMB) – Aanvullingen en wijzigingen,

EBA/GL/2012/01

312(2) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

6-3-2012

18.

EBA Richtsnoeren inzake Stressed Value at Risk (stressed-Var),

EBA/GL/2012/2

365(2) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

16-11-2012

19.

EBA Richtsnoeren over het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico (IRC),

EBA/GL/2012/3

372 (laatste alinea) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

16-11-2012

20.

EBA Richtsnoeren voor Retail deposito’s met verschillende uitstromen ten behoeve van liquiditeitsrapportage in het kader van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (CRR),

EBA/GL/2013/01.

421 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

6-3-2014

21.

EBA Richtsnoeren voor kapitaalmaatregelen voor kredietverlening in vreemde valuta aan ongedekte kredietnemers op grond van het toetsings- en evaluatieproces in het kader van toezicht (SREP),

EBA/GL/2013/02

97 CRD

3:18a Wft

30-6-2014

22.

EBA Richtsnoeren voor het toepasselijke notionele discontopercentage voor variabele beloning,

EBA/GL/2014/01

94(1)(g) CRD

n.v.t.: DNB past deze optionele bepaling niet toe

n.v.t.

23.

EBA Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa,

EBA/GL/2014/03

443 CRR;

Aanbeveling ESRB/2012/22, in het bijzonder aanbeveling B en D

Rechtstreeks werkende verordening

27-12-2014

24.

EBA Richtsnoeren inzake geharmoniseerde definities en templates voor de financieringsplannen van kredietinstellingen in het kader van aanbeveling A4 van ECSR/2012/2,

EBA/GL/2014/04

Aanbeveling ESRB/2012/2,

in het bijzonder aanbeveling A4

3:17 Wft;

§ 4.2 Bpr

19-6-2014

25.

EBA Richtsnoeren inzake de overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico in verband met de artikelen 243 en 244 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR),

EBA/GL/2014/05

243(6), 244(6) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

7-1-2015

26.

EBA Richtsnoeren voor de reeks scenario’s die moeten worden gebruikt in herstelplannen,

EBA/GL/2014/06

5(7) BRRD

3:17(2,c,4°) Wft;

23d(2), 23e(2) Bpr

1-1-2015

27.

EBA Richtsnoeren inzake het verzamelen van gegevens over grootverdieners,

EBA/GL/2014/07

75(3) CRD

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

31-10-2014

28.

EBA Richtsnoeren inzake de benchmarkexercitie voor beloningen,

EBA/GL/2014/08

75(1) CRD

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

31-10-2014

29.

EBA Richtsnoeren voor de soorten tests, doorlichtingen of exercities die kunnen leiden tot steunmaatregelen uit hoofde van artikel 32, lid 4, onder d), punt iii) van de richtlijn Herstel en afwikkeling van banken,

EBA/GL/2014/09

32(4) BRRD

3A:18(1) Wft

25-11-2015

30.

Richtsnoeren (inzake) de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (CRD) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen (ASI’s; other systemically important institutions – O-SIIs),

EBA/GL/2014/10

131(3)(2e alinea) CRD

3:62a Wft;

105c(1,b) Bpr

16-6-2015

31.

EBA Richtsnoeren over de specificatie van maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en de omstandigheden waarin elk van de maatregelen kan worden toegepast overeenkomstig richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2014/11

17(8) BRRD

1:75, 3A:11(3) Wft

1-4-2015

32.

EBA Richtsnoeren met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen,

EBA/GL/2014/12_rev1

10(4), Titel III, Titel IV Richtlijn betaaldiensten

3:17 Wft

1-8-2015

33.

EBA Richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP),

EBA/GL/2014/13

97, 107(3) CRD3

3:18a Wft

1-1-2016

34.

EBA Richtsnoeren over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijke beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, leden 1 en 2, en artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR),

EBA/GL/2014/14

432(1,2), 433 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

23-6-2015

35.

EBA Richtsnoeren inzake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen,

EBA/GL/2015/02

9(2) BRRD

3:17 Wft;

23d(2), 23e(2), 23h Bpr

31-7-2015

36.

EBA Richtsnoeren inzake triggers voor het gebruik van vroegtijdige interventiemaatregelen overeenkomstig artikel 27, lid 4, Richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/03

27(4) BRRD

1:74, 1:75(1, 2, 3), 1:75a Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

1-1-2016

37.

EBA Richtsnoeren inzake de feitelijke omstandigheden die een wezenlijke bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit en inzake de elementen die verband houden met de doeltreffendheid van het instrument van verkoop van de onderneming, overeenkomstig artikel 39, lid 4, van richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/04

39(4) BRRD

3A:29(1) Wft

1-8-2015

38.

EBA Richtsnoeren voor het bepalen wanneer de liquidatie van de activa of de passiva volgens een normale insolventieprocedure nadelige gevolgen voor een of meer financiële markten zou kunnen hebben, overeenkomstig artikel 42, lid 14, van richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/05

42(14) BRRD

3A:41(2) Wft

1-8-2015

39.

EBA Richtsnoeren inzake de minimum lijst van diensten of faciliteiten die nodig zijn om een ontvanger in staat te stellen een aan hem overgedragen bedrijfsactiviteit effectief uit te oefenen, overeenkomstig artikel 65, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU,

EBA/GL/2015/06

65(5) BRRD

3A:36 Wft

1-8-2015

40.

EBA Richtsnoeren inzake de uitlegging van de verschillende omstandigheden waaronder een instelling beschouwd wordt als een instelling die faalt of waarschijnlijk gaat falen, overeenkomstig artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/07

32(6) BRRD

3A:18(1) Wft

1-1-2016

41.

EBA Richtsnoeren voor het beheer van renterisico dat voortvloeit uit activiteiten buiten de handelsportefeuille,

EBA/GL/2015/08

98(5) CRD

3:18a Wft

1-1-2016

42.

EBA Richtsnoeren betreffende betalingsverplichtingen uit hoofde van richtlijn 2014/49/EU inzake de depositogarantiestelsels,

EBA/GL/2015/09

10(2,3) Richtlijn depositogarantiestelsels

29.11(2,3), 29.12(5) Bbpm

31-12-2015

43.

EBA Richtsnoeren betreffende de methoden voor het berekenen van bijdragen aan depositogarantiestelsels,

EBA/GL/2015/10

13(1,2) Richtlijn depositogarantiestelsels

29.12(1,2,3,4) Bbpm

31-12-2015

44.

EBA Richtsnoeren inzake de toepassing van vereenvoudigde verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 5, van Richtlijn 2014/59/EU,

EBA/GL/2015/16

4(5) BRRD

3A:9(5) Wft

17-12-2015

45.

EBA Richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor de financiële steun binnen de groep uit hoofde van artikel 23 van Richtlijn 2014/59/EU (BRRD),

EBA/GL/2015/17

23(1,b,d,f,g,h) BRRD

3:301, 3:305 Wft

9-2-2016

46.

EBA Richtsnoeren inzake producttoezicht en governanceregelingen voor retailbanken,

EBA/GL/2015/18

74(1) CRD;

10(4) Richtlijn betaaldiensten;

3(1) Richtlijn elektronisch geld;

7(1) Richtlijn nr. 2014/17/EU4

3:17 Wft (uitgezonderd 7(1) Richtlijn nr. 2014/17/EU)

3-1-2017

47.

EBA Richtsnoeren inzake limieten voor blootstellingen met betrekking tot schaduwbank-activiteiten die buiten een gereglementeerd kader bankactiviteiten verrichten krachtens artikel 395(2) van Verordening (EU) nr. 575/3013 (CRR),

EBA/GL/2015/20

395(2) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2017

48.

Richtsnoeren inzake de minimumcriteria waaraan een bedrijfssaneringsplan moet voldoen

EBA/GL/2015/21

52(7) BRRD

3A:48 Wft

19-8-2016

49.

EBA Richtsnoeren betreffende een beheerst beloningsbeleid overeenkomstig artikel 74(3) en 75(2) van Richtlijn 2013/36/EU (CRD) en openbaarmaking overeenkomstig artikel 450 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR),

EBA/GL/2015/22

74(1), 92 t/m 95 CRD;

450 CRR

3:17, Hoofdstuk 1.7 Wft (in het bijzonder 1:117 Wft)

1-1-2017

50.

Definitieve richtsnoeren van de herziene richtsnoeren voor de nadere specificatie van de indicatoren voor mondiale systeemrelevantie en hun openbaarmaking,

EBA/GL/2016/01

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/20145

Rechtstreeks werkende verordening

29-2-2016

51.

EBA Richtsnoeren inzake samenwerkingsovereenkomsten tussen depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU,

EBA/GL/2016/02

14(5)Richtlijn depositogarantiestelsels,

26 Verordening (EU) nr. 1093/20106

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft; Rechtstreeks werkende verordening

8-12-2016

52.

EBA Richtsnoeren over het verstrekken van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU,

EBA/GL/2016/03

84(3,7) BRRD

1:89(2,4) Wft

15-8-2016

53.

EBA Richtsnoeren inzake stress tests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU,

EBA/GL/2016/04

4(1) Richtlijn depositogarantiestelsels

1a Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

24-7-2016

54.

EBA Richtsnoeren voor de communicatie tussen, enerzijds, bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en, anderzijds, de wettelijke auditor(s) en auditkantoren die wettelijke controle van de financiële overzichten van kredietinstellingen uitvoeren,

EBA/GL/2016/05

12(2) Verordening (EU) nr. 537/20147

Rechtstreeks werkende verordening

31-3-2017

55.

EBA Richtsnoeren inzake het beloningsbeleid en de beloningspraktijken in verband met de verkoop en verstrekking van retailbankproducten en -diensten – EBA/GL/2016/06

11(4) PSD2

3(1) Richtlijn elektronisch geld

74(3) en 75(2) CRD

1:117, 2:3b en 3:17 Wft

19-2-2019

56.

EBA Richtsnoeren inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013,

EBA/GL/2016/07

178 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2021

57.

EBA Richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties,

EBA/GL/2016/08

248 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-3-2017

58.

EBA Richtsnoeren voor correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013,

EBA/GL/2016/09

340 (3), laatste alinea, CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-3-2017

59.

Richtsnoeren inzake verzamelde ICAAP- en ILAAP-informatie met het oog op het SREP,

EBA/GL/2016/10

73, 86 en 97 CRD

3:17 en 3:18a Wft

1-1-2017

60.

Richtsnoeren inzake de openbaarmakingsvereisten van deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013,

EBA/GL/2016/11

Deel acht CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2017

61.

Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de LCR ter aanvulling van de openbaarmaking betreffende het beheer van het liquiditeitsrisico overeenkomstig artikel 435 van Verordening (EU) nr. 575/2013,

EBA/GL/2017/01

435 CRR

Rechtstreeks werkende verordening

31-12-2017

62.

Definitieve richtsnoeren inzake het onderlinge verband tussen de volgorde van afschrijving en omzetting volgens BRRD en CRR/CRD,

EBA/GL/2017/02

48 BRRD

3A:21 (6) en 3A:44 (5) Wft

11-1-2018

63.

Definitieve richtsnoeren betreffende de koers voor de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen bij een bail-in,

EBA/GL/2017/03

50 BRRD

3A:21 (3), 3A:44 (3) Wft

11-1-2018

64.

Definitieve richtsnoeren betreffende de behandeling van aandeelhouders in het kader van bail-in of de afschrijving of omzetting van kapitaalinstrumenten,

EBA/GL/2017/04

47 BRRD

3A:21 (1,4) en 3A:26 Wft

11-1-2018

65.

Richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder (SREP),

EBA/GL/2017/05

97, 107(3) CRD8

3:18a Wft

1-1-2018

66.

Richtsnoeren inzake de werkwijzen van kredietinstellingen ten aanzien van het beheer van kredietrisico en de verantwoording van te verwachten kredietverliezen,

EBA/GL/2017/06

74, 79(b, c), 88(1, b), 104(1) CRD

3: 17, 3:111a Wft

1-1-2018

67.

Richtsnoeren inzake de criteria voor de vaststelling van het minimumgeldbedrag van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering of andere vergelijkbare waarborg uit hoofde van artikel 5, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/2366,

EBA/GL/2017/08

5(2,3) PSD2

2:3b, 3:17(2) Wft

Datum van inwerkingtreding Implementatiewet herziene betaaldiensten-richtlijn (PSD2)

68.

EBA Richtsnoeren betreffende de gegevens die moeten worden verstrekt voor de vergunning van betaalinstellingen en instellingen voor elektronisch geld en voor de registratie van aanbieders van rekeninginformatiediensten uit hoofd van artikel 5, lid 5, van Richtlijn (EU) 2015/2366 (PSD2),

EBA/GL/2017/09

5 en 32 PSD2

2:3b, 3:17 Wft

1a Vrijstellingsregeling Wft

19-2-2019

69.

EBA Richtsnoeren voor de melding van grote incidenten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2366 (PSD2),

EBA/GL/2017/10

96(1) PSD2

3:17 Wft, 26g Bpr

19-2-2019

70.

EBA Richtsnoeren inzake interne governance,

EBA/GL/2017/11

74(3), 75(2), 92(2), 93, 95(1,2) CRD

3:17 Wft, hoofdstuk 4 Bpr

30-6-2018

71.

EBA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie

EBA/GL/2017/12

91(12) CRD

3:8 Wft,

30-6-2018

72.

EBA Richtsnoeren inzake klachtenprocedures met betrekking tot vermeende inbreuken op de Richtlijn betalingsdiensten 2,

EBA/GL/2017/13

99 PSD2

geen expliciete grondslag9

19-2-2019

73.

EBA Richtsnoeren inzake het toezicht op significante bijkantoren,

EBA/GL/2017/14.

Titel V, hoofdstuk 4 en Titel VII, hoofdstukken 1 en 3 CRD

Titel II, afdeling 2 BRRD

1:51c, 1:51d Wft

1-1-2018

74.

EBA Richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van verordening (EU) nr. 575/2013,

EBA/GL/2017/15

4(1, punt 39) CRR

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2019

75.

EBA Richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan,

EBA/GL/2017/16

159 CRR,

EBA RTS 2016/03

Rechtstreeks werkende verordening

1-1-2021

76.

EBA Richtsnoeren inzake beveiligingsmaatregelen voor operationele en beveiligingsrisico’s van betaaldiensten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2366 (PSD2)

EBA/GL/2017/17

95(3) PSD2

3:17 Wft, 26f Bpr

19-2-2019

77.

Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het eigen vermogen te beperken,

EBA/GL/2018/01

473bis CRR

Rechtstreeks werkende verordening

20-3-2018 tot het einde van de overgangsperiode waarnaar verwezen wordt in lid 6 van artikel 473 bis CRR

78.

EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraude uit hoofde van artikel 96(6) PSD2,

EBA/GL/2018/05

96(6) PSD2

3:17 Wft, 26g Bpr

19-2-2019

Aanbevelingen vastgesteld door EBA

79.

EBA Recommendations on supervisory oversight of activities related to banks’ participation in the Euribor panel,

EBA/REC/2013/01

74 CRD

3:17 Wft

11-3-2013

80.

EBA Aanbeveling over de ontwikkeling van herstelplannen,

EBA/REC/2013/02

25, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1093/201010

3:17(tweede lid, onderdeel c, sub 4°) Wft

31-1-2014

81.

EBA Aanbeveling over het gebruik van de identificatie van juridische entiteiten (LEI)

EBA/REC/2014/01

35 Verordening 1093/2010

Rechtstreeks werkende verordening

31-1-2014

82.

EBA Aanbeveling over de behandeling van entiteiten in het groepsherstelplan,

EBA/REC/2017/02

5 tot en met 9 BRRD

3 tot en met 21 Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) nr. 2016/1075, EBA/GL/2015/02 over indicatoren voor herstelplannen4 en EBA/GL/2014/06 over de reeks scenario's voor herstelplannen5

 

1-1-2018

83.

EBA Aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten,

EBA/REC/2017/03

74 CRD

3:18 Wft

1-7-2018

Richtsnoeren vastgesteld door EIOPA

84.

Richtsnoeren betreffende het operationeel functioneren van colleges,

EIOPA-BoS-14/146 NL

248 Richtlijn solvabiliteit II.

1:51e Wft;

1a, 1b, 3 Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

1-1-2016

85.

Richtsnoeren inzake contractgrenzen,

EIOPA-BoS-14/165 NL

76(1), 78 Richtlijn solvabiliteit II;

17, 18 Verordening solvabiliteit II

3:67, 3:68a Wft;

114, 115, 116 Bpr

1-1-2016

86.

Richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen,

EIOPA-BoS-14/166 NL

48, 76 t/m 86 Richtlijn solvabiliteit II;

17 t/m 42 Verordening solvabiliteit II

3:67, 3:68a Wft;

26.2, 114, 115, 116 Bpr

1-1-2016

87.

Richtsnoeren inzake aanvullend vermogen,

EIOPA-BoS-14/167 NL

89, 90, 93 t/m 96, 226, 235 Richtlijn solvabiliteit II;

62 t/m 67, 74, 75, 78, 79 Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:59(2), 3:288a, 3:288k(3) Wft;

70 Bpr;

4b Bptfg

1-1-2016

88.

Richtsnoeren inzake de indeling van het eigen vermogen,

EIOPA-BoS-14/168 NL

93, 94, 95 Richtlijn solvabiliteit II;

69 t/m 79, 82 Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:59(2) Wft;

52, 70 Bpr

1-1-2016

89.

Richtsnoeren voor afgezonderde fondsen,

EIOPA-BoS-14/169 NL

99, 111 Richtlijn solvabiliteit II;

80, 81, 216, 217 Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:58,

3:59(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

90.

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen,

EIOPA-BoS-14/170 NL

92, 111 Richtlijn solvabiliteit II;

68, 168, 171, onverminderd 84, Verordening solvabiliteit II

3:57(2), 3:58,

3:59(2) Wft;

65, 70 Bpr

1-1-2016

91.

Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering,

EIOPA-BoS-14/171 NL

104, 105 Richtlijn solvabiliteit II;

84 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

92.

Richtsnoeren voor het basisrisico,

EIOPA-BoS-14/172 NL

104, 105 Richtlijn solvabiliteit II;

86, 210 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

93.

Richtsnoeren voor de toepassing van uitgaande herverzekeringsovereenkomsten op de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico,

EIOPA-BoS-14/173 NL

105(2) Richtlijn solvabiliteit II;

119 t/m 135, 208, 214 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

94.

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico’s in de standaardformule,

EIOPA-BoS-14/174 NL

104, 105 Richtlijn solvabiliteit II;

164 t/m 202 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

95.

Richtsnoeren voor de toepassing van de module levensverzekeringstechnisch risico,

EIOPA-BoS-14/175 NL

105(3) Richtlijn solvabiliteit II;

137, 138, 139 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

96.

Richtsnoeren voor de onder module rampenrisico in de ziektekostenverzekerings-branche,

EIOPA-BoS-14/176 NL

105(4) Richtlijn solvabiliteit II;

160 t/m 163 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

97.

Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen,

EIOPA-BoS-14/177 NL

103, 108 Richtlijn solvabiliteit II;

83 en 205, 206, 207 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr

1-1-2016

98.

Richtsnoeren inzake ondernemingsspecifieke parameters,

EIOPA-BoS-14/178 NL

104(7), 110, 111, 230, 248(2) Richtlijn solvabiliteit II;

218, 229 -220, 338, 356 Verordening solvabiliteit II

3:57(2) Wft;

65 Bpr;

4b Bptfg

1-1-2016

99.

Richtsnoeren voor het toezichtsproces,

EIOPA-BoS-14/179 NL

36 Richtlijn solvabiliteit II

1:24 Wft

1-1-2016

100.

Richtsnoeren inzake het gebruik van interne modellen,

EIOPA-BoS-14/180 NL

112, 113, 115, 116,

120 t/m 26, 231 Richtlijn solvabiliteit II;

Titel I, hoofdstuk VI en titel II hoofdstuk II Verordening solvabiliteit II

3:57(2)Wft;

65 Bpr;

4b Bptfg

1-1-2016

101.

Richtsnoeren over de groepssolvabiliteit,

EIOPA-BoS-14/181 NL

212 t/m 235, 261, 262, 263 Richtlijn solvabiliteit II;

328 t/m 342 Verordening solvabiliteit II

1:65(6), 3:270, 3:284, 3:285, 3:288, 3:288a, 3:288b, 3:288j(4,5,6), 3:288k Wft;

3, 4b Bptfg

1-1-2016

102.

Richtsnoeren voor de gelijkwaardigheidsbeoordelingsmethoden door nationale toezichthoudende autoriteiten uit hoofde van Solvabiliteit II,

EIOPA-BoS-14/182 NL

227, 260 Richtlijn solvabiliteit II;

379, 380 Verordening solvabiliteit II

3:288a(1,2), 3:288j Wft;

4b Bptfg

1-1-2016

103.

Richtsnoeren voor het governancesysteem,

EIOPA-BoS-14/253 NL

40 t/m 49, 75, 93, 132, 246 Richtlijn solvabiliteit II;

71, 73, 75, 77, 258 t/m 275 Verordening solvabiliteit II

Hoofdstuk 1.2, 2:31(4), 3:8, 3:9, 3:17, 3:18, 3:29, 2:31(3,4), 3:267h, 3:288h Wft;

17, 18, 19, 20, 21, 22, §4.2, hoofdstuk 5 en 6 Bpr;

12(1,g,h) BMfo

1-1-2016

104.

Richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit,

EIOPA-BoS-14/259 NL

41, 44, 45, 246 Richtlijn solvabiliteit II;

258, 259, 262, 306 Verordening solvabiliteit II

Hoofdstuk. 1.2,

3:17, 3:288f, 3:288h(4,5,6,7)

Wft;

17, § 4.2 Bpr

1-1-2016

105.

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage,

EIOPA-BoS-15/106 NL

35(6,7,8) Richtlijn solvabiliteit II

3:72(5), 3:73b, 3:82a, 3:86a, 3:288f(1 t/m 4), 3:288h(1), 3:288i Wft;

131(5) Bpr

1-1-2016

106.

Richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit,

EIOPA-BoS-15/107 NL

35 Verordening (EU) nr. 1094/2010

1:69(2) Wft

1-1-2016

107.

Richtsnoeren inzake de verlenging van de herstelperiode in uitzonderlijke ongunstige omstandigheden,

EIOPA-BoS-15/108 NL

138(3,4), 218(4) Richtlijn solvabiliteit II

3:135(5,6,7), 3:288a(4) Wft

1-1-2016

108.

Richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking,

EIOPA-BoS-15/109 NL

35 (2, a, ii), 51, 53, 54, 55, 245, lid 2, 254, lid 2 en 256 Richtlijn solvabiliteit II;

290-314, 359-375 en bijlage XX van Verordening solvabiliteit II

3:72(5), 3:73b, 3;82a, 3:86a, 3:288f(1 t/m 4) Wft;

130(3) Bpr

1-1-2016

109.

Richtsnoeren voor het toezicht op bijkantoren van verzekeringsondernemingen uit derde landen,

EIOPA-BoS-15/110 NL

162 t/m 171 Richtlijn solvabiliteit II

1:63, 2:40(10), 2:41(1,2), 2:42, 2:44, 3:17, 3:24, 3:30, 3:36(1), 3:43(1), 3:47, 3:53, 3:57, 3:60, 3:68, 3:68a, 3:72(4), 3:80, 3:81, 3:82(2), 3:86(2), 4:70(2), 3:128, 3:131, 3:141 t/m/ 3:145 Wft;

49a; 59;0000 65, 67, 68 en 71 Bpr

1-1-2016

110.

Richtsnoeren inzake de tenuitvoerlegging van de lange termijn garantiemaat-regelen,

EIOPA-BoS-15/111 NL

77, 77b, 77d, 308c, 308d Richtlijn solvabiliteit II;

26, 37, 83, 166, 167, 176(1), 178(1), 179(1), 204(4), 250(1), 251(1) Verordening solvabiliteit II

3:67(5), 3:68a(2) Wft;

114, 115, 116 Bpr

1-1-2016

111.

Richtsnoeren voor de systematische uitwisseling van informatie binnen colleges,

EIOPA-BoS-15/112 NL

249 richtlijn solvabiliteit II

1:51e Wft;

1a, 1b Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

1-1-2016

112.

Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen,

EIOPA-BoS-15/113 NL

35, 75 Richtlijn solvabiliteit II;

7 t/m 16 Verordening solvabiliteit II

3:69a, 3:79, 3:84 Wft

1-1-2016

113.

Richtsnoeren inzake het vergemakkelijken van een doeltreffende dialoog tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op verzekeringsondernemingen en de wettelijke auditor(s) en auditkantoren die de wettelijke controle van de financiële overzichten van deze ondernemingen uitvoeren,

EIOPA-BoS-16/071

12 (2), van Verordening (EU) nr. 537/2014

Rechtstreeks werkende verordening

31-5-2017

Richtsnoeren vastgesteld door ESMA

114.

ESMA Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-vereisten voor de compliance functie, 25 juni 2012,

ESMA/2012/388

13 MiFID;

6 Uitvoeringsrichtlijn MiFID

3:17 Wft;

21 Bpr

25-6-2012

1Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr 1781/2006. PB EU L 141.

2Aanbeveling ESRB/2012/2 van het Europees Comité voor systeemrisico's (European Systemic Risk Board; ESRB) van 20 december 2012 over de financiering van kredietinstellingen (PbEU C 119).

3Artikel 97 van CRD ziet op het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder, het Supervisory Review and Evaluation Process, SREP; dit is in de Wft geïmplementeerd in artikel 3:18a. Artikel 107(3) van CRD ziet op door de EBA vast te stellen richtsnoeren met betrekking tot de inrichting van de SREP.

4 Richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010. Deze richtlijn valt in het domein van de Autoriteit Financiële markten (AFM).

5Gedelegeerde verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie van 8 oktober 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen (PbEU L 330).

6Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU L 331).

7Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie Voor de EER relevante tekst (PbEU L 158).

8Artikel 97 van CRD ziet op het proces van toetsing en evaluatie door de toezichthouder, het Supervisory Review and Evaluation Proces, SREP; dit is in de Wft geïmplementeerd in artikel 3:18a. Artikel 107(3) van CRD ziet op door de EBA vast te stellen richtsnoeren met betrekking tot de inrichting van de SREP.

9Bij de implementatie van de PSD2 is toegelicht dat artikel 99 PSD2 geen implementatie behoeft (TK, 2017–2018, 34 813, nr. 3)

10Verordening (EU) Nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad, van 24 november 2010, tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ((PB EU L 331)

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 21 maart 2019

De Nederlandsche Bank N.V.,

E.F. Bos,

Directeur

Naar boven