Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (organiseren van kansspelen op afstand)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2026.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-04-2021 t/m 30-09-2021

Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen voor het organiseren van kansspelen op afstand;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel IV

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]

Artikel VI

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2020/146.]

[Red: Wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel VII

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2019/280.]

[Red: Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]

Artikel VIII

  • 1 Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

  • 2 In het verslag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt; de meeropbrengst van de kansspelbelasting van de landgebonden kansspelen en die van de kansspelen op afstand; de behaalde kanalisatiegraad; het succes van de verslavingszorg bij speelhallen en de horeca; de ontwikkeling van de afdrachten aan de sport.

Artikel IX

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 februari 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven