Wet omzetting aandelen aan toonder

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2021.]
Geraadpleegd op 17-08-2022.
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wet van 13 februari 2019 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheden van misbruik van aandelen aan toonder te beperken in Europees Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba door de identiteit van houders van aandelen aan toonder vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, artikel III, en artikel IV die in werking treden met ingang van zeven jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 13 februari 2019

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de dertiende maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven