Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 08-07-2020 t/m 31-12-2020

Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid aanhef en onder c en derde lid, en 1.4 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit: vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 In het kader van de activiteit het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid aanhef en onder c, van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 subsidieert het Algemeen Bestuurscollege de volgende activiteiten:

  • a. [Red: vervallen;]

  • b. [Red: vervallen;]

  • c. de uitvoering van projecten voor de doorontwikkeling van Aangepast Lezen gericht op:

   • 1. de integratie van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek, waarbij de resultaten toepasbaar moeten zijn op landelijk niveau binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen en op digitaal vlak moeten aansluiten op de landelijke digitale openbare bibliotheek zoals die wordt ontwikkeld door de KB;

   • 2. de innovatie en verbetering van de dienstverlening aan de klant.

 • 2 De uitvoering van de activiteiten sluit aan bij het beleidsplan 2019–2022 van de KB, het beleidskader Aangepast Lezen 2019–2022 en de in artikel 4 genoemde doelstellingen.

Artikel 6. Verzorging eerstelijnsvoorziening voor het publiek

[Vervallen per 08-07-2020]

Artikel 9. Doorontwikkeling Aangepast Lezen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 Er worden voor deze projecten drie soorten subsidies verstrekt:

  • a. [Red: vervallen;]

  • b. Projectsubsidies zonder indieningsdatum vooral gericht op verankering van Aangepast Lezen in de openbare (lokale) bibliotheek of de landelijke digitale openbare bibliotheek.

   Per project wordt een subsidie van maximaal € 4.000 verstrekt.

   Het Algemeen Bestuurscollege publiceert per subsidieronde op de website van de KB dat aanvragen kunnen worden ingediend en attendeert directies van openbare (lokale) bibliotheken schriftelijk.

  • c. Projectsubsidies zonder indieningsdatum voor incidentele activiteiten die niet vallen onder de projectsubsidies als bedoeld onder a en b, maar naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege zodanig bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het beleidskader Aangepast Lezen 2019–2022 dat daarvoor een subsidie kan worden verstrekt.

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 Voor de projectsubsidies als bedoeld in het tweede lid, onder b en c, geldt als verdeelwijze de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen, geldt als ontvangstdatum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuurscollege d.d. 12 februari 2019

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

T.H.J. Joustra

Naar boven