Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat

Geldend van 09-02-2019 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 1 februari 2019, nr. IENW/BSK-2019/16637, tot instelling van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • DCC-IenW: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat;

 • ministerie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • OCM-IenW: Overleg Crisismanagement Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 2

 • 1 De directeur-generaal Rijkswaterstaat wordt aangewezen als portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie binnen de bestuursraad van het ministerie.

 • 2 Aan de portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie wordt het tot stand brengen van een samenhangend crisisbeheersingsbeleid van het ministerie opgedragen.

 • 3 De portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie legt aan de bestuursraad van het ministerie verantwoording af over het functioneren van het DCC-IenW.

Artikel 3

 • 1 Er is een DCC-IenW.

 • 2 Het DCC-IenW staat onder leiding van het hoofd DCC-IenW.

 • 3 Het hoofd DCC-IenW legt over het gevoerde crisisbeheersingsbeleid verantwoording af aan de portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie.

 • 4 De werkwijze van het DCC-IenW staat beschreven in het Handboek Crisisbeheersing van het DCC-IenW.

Artikel 4

Het DCC-IenW heeft tot taak het fungeren als het departementaal coördinatiecentrum voor crisisbeheersing en het zijn van knooppunt van en voor de informatievoorziening bij crises of een dreiging daarvan. Daartoe is het DCC-IenW in ieder geval verantwoordelijk voor:

 • a. het ontwikkelen en implementeren van een samenhangend departementaal crisisbeheersingsbeleid;

 • b. het inrichten en beheren van een departementale crisisbeheersingsorganisatie en de aansluiting van de diensten van het ministerie daarop;

 • c. het inrichten en beheren van een piketorganisatie die permanent bereikbaar is;

 • d. het inrichten en beheren van een structuur voor informatiecoördinatie bij een crisis of de dreiging daarvan;

 • e. het bewaken van het proces en het coördineren van informatiestromen bij een crisis of de dreiging daarvan;

 • f. het zo nodig opschalen van de departementale crisisbeheersingsstructuur;

 • g. het faciliteren van overlegstructuren en adviesnetwerken omtrent crisisbeheersing;

 • h. het coördineren van het opleiden, trainen en oefenen van de departementale crisisbeheersingsorganisatie en het opstellen van een beleidsplan daarvoor;

 • i. het verzorgen van de aansluiting van de diensten van het ministerie op de nationale crisisorganisatie, onder meer door het fungeren als centraal contactpunt met het Nationaal Centrum Crisisbeheersing en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij crises en terreuraanslagen of de dreiging daarvan;

 • j. het inrichten en beheren van een projectorganisatie Grootschalige Evenementen en het vervullen van de rol van projectcoördinator bij een crisis of de dreiging daarvan, indien het Handboek Grootschalige Evenementen wordt geactiveerd;

 • k. het inrichten en beheren van een interdepartementale crisisbeheersingsorganisatie ten behoeve van het nemen van stralingsbeschermende maatregelen bij een ongeval met een categorie A-object als bedoeld in artikel 38 van de Kernenergiewet en de aansluiting daarvan op de nationale crisisstructuur, alsmede het coördineren van vragen vanuit het ministerie en de nationale crisisstructuur aan de voorzitter van het Crisis Expert Team straling en nucleair;

 • l. het zorgdragen voor en zo nodig geven van opdrachten aan de Milieu Ongevallen Dienst van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • m. het zorgdragen voor de inrichting, werking en kwaliteitsborging van het Landelijk Laboratorium Netwerk terreuraanslagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • n. het zorgdragen voor de inrichting, werking en kwaliteitsborging van het Crisis Expert Team milieu en drinkwater, alsmede het coördineren van vragen vanuit het ministerie en de nationale crisisstructuur aan de voorzitter daarvan;

 • o. het fungeren als eerste aanspreekpunt binnen het ministerie voor inkomende en uitgaande bijstandsverzoeken om operationele ondersteuning van of door het ministerie, bij een incident, calamiteit of crisis of de dreiging daarvan, voor zover deze verzoeken worden ingediend via het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid;

 • p. het inrichten en beheren van het piketnummer van het DCC-IenW ten behoeve van het meldpunt Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en de onverwijlde doormelding van meldingen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport;

 • q. het (laten) uitvoeren van evaluaties van de crisisbeheersing bij daadwerkelijk opgetreden crises.

Artikel 5

 • 1 Binnen het ministerie fungeert het OCM-IenW.

 • 2 In het OCM-IenW zijn met hun crisiscoördinatoren in ieder geval vertegenwoordigd:

  • a. de directoraten-generaal van het ministerie;

  • b. de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  • c. de directie Communicatie;

  • d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • e. de Inspectie Leefomgeving en Transport;

  • f. ProRail;

  • g. de LVNL;

  • h. de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;

  • i. indien wenselijk, andere diensten van het ministerie of andere bestuurs- of adviesorganen die functioneren binnen de beleidsterreinen van het ministerie.

 • 3 Het hoofd DCC-IenW is voorzitter van het OCM-IenW.

Artikel 6

 • 1 Aan de portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie wordt mandaat verleend om, in voorafgaand overleg met de betrokken directeur-generaal en met inachtneming van een instructie van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, verzoeken als bedoeld in artikel 4, onderdeel o, af te doen, mits de begrote kosten niet meer dan € 1 miljoen bedragen.

 • 2 Aan de portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie wordt machtiging verleend om alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de aanvraag tot steunverlening, bedoeld in het eerste lid, te verrichten.

 • 3 De portefeuillehouder crisisbeheersing van het ministerie kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in het tweede lid, machtiging verlenen aan een functionaris van het DCC-IenW.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina