Subsidieregeling Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

[Regeling vervallen per 01-02-2024.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2019, 2019-0000037591, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel)

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Stichting: de Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2024]

  • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan de Stichting ten behoeve van het geven van onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het decentraal bestuur als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem.

  • 2 De beschikking tot subsidieverlening bevat het bedrag van de subsidie. Het subsidiebedrag kan in gedeelten worden bevoorschot.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2024]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2024]

  • 1 De Stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening tijdig in voorafgaand aan het eerste boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een activiteitenverslag. De aanvraag hoeft niet vergezeld te gaan van een controleverklaring.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019 en vervalt met ingang van 1 februari 2024.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Naar boven