Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-02-2019 t/m 31-08-2020

Besluit van 15 januari 2019, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en onze Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018, kenmerk 1154311-165466-WJZ;

Gelet op de artikelen 38, eerste lid, 44, eerste lid, 44a, zevende en achtste lid en 44d van de Gezondheidswet en de artikelen 9.7, eerste lid, 9.8 zevende en achtste lid, en 9.9 van de Jeugdwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 november 2018, no. W13.18.0359/III, RvS.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 januari 2019, kenmerk 1154304-165466-WJZ);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De in de bijlage aangewezen bestuursorganen besluiten tot openbaarmaking van de informatie zoals aangewezen in de bijlage die betrekking heeft op het toezicht en de uitvoering van de in het betreffende onderdeel van de bijlage aangewezen regelgeving, voor zover die informatie betrekking heeft op in het betreffende onderdeel aangewezen domeinen.

 • 2 De in de bijlage genoemde, met openbaarmaking belaste inspectiedienst, maakt de in het betreffende onderdeel van de bijlage aangewezen informatie, bedoeld in het eerste lid, openbaar.

 • 3 De met openbaarmaking belaste inspectiedienst vermeldt via het communicatiemiddel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, de context waarbinnen de op grond van het eerste lid aangewezen toezichtinformatie is verkregen en ten aanzien waarvan tot openbaarmaking is besloten door in ieder geval inzichtelijk te maken hoe in algemene zin toezicht wordt uitgeoefend en wat het toezichtbeleid inhoudt.

Artikel 3

 • 1 De in de bijlage aangewezen informatie wordt op een voor het publiek toegankelijke wijze openbaar gemaakt via het in het betreffende onderdeel van de bijlage aangewezen communicatiemiddel.

 • 2 Door de NVWA, de IGJ of de IJenV via hun website openbaar gemaakte informatie blijft gedurende de in het betreffende onderdeel van de bijlage vastgestelde termijn beschikbaar.

Artikel 4

 • 1 De betrokkene kan tot uiterlijk zes weken nadat het besluit tot openbaarmaking aan hem bekend is gemaakt, zijn reactie op de openbaar te maken informatie kenbaar maken aan de met openbaarmaking belaste inspectiedienst.

 • 2 De reactie is schriftelijk en bevat ten hoogste vijftig woorden indien zij betrekking heeft op de informatie die openbaar is gemaakt door de NVWA en ten hoogste tweehonderd woorden indien zij betrekking heeft op de informatie die openbaar is gemaakt door de IGJ en de IJenV.

 • 3 Indien de betrokkene van de gelegenheid gebruikt heeft gemaakt om zijn reactie op de openbaar te maken informatie kenbaar te maken, wordt die reactie zo mogelijk gelijktijdig dan wel zo spoedig mogelijk en zo mogelijk in samenhang met de openbaar te maken of gemaakte informatie, eveneens openbaar gemaakt.

 • 4 Indien de informatie openbaar is gemaakt via een website van een met openbaarmaking belaste inspectiedienst, blijft de reactie van de betrokkene op die website beschikbaar, zolang de openbaar gemaakte informatie op die website beschikbaar is.

 • 5 Onderdelen van de reactie die persoonsgegevens, bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden, reclame-uitingen, dan wel strafbare of aanstootgevende teksten bevatten, worden niet door de met de openbaarmaking belaste inspectiedienst openbaar gemaakt.

Artikel 5

 • 1 Indien openbaarmaking heeft plaatsgevonden via de website van de met de openbaarmaking belaste inspectiedienst, verwijdert die inspectiedienst de openbaar gemaakte informatie van de website, zodra het besluit tot openbaarmaking van die informatie, dan wel het besluit waarover informatie openbaar is gemaakt, wordt ingetrokken en dat besluit tot intrekking onherroepelijk is geworden. De met de openbaarmaking belaste inspectiedienst maakt zo spoedig mogelijk melding van het intrekkingsbesluit en de reden van de intrekking. Die melding wordt bij de verwijdering van de informatie eveneens van de website verwijderd, tenzij de betrokkene verzoekt de melding op de site beschikbaar te houden. De melding blijft in dat geval op de website beschikbaar gedurende de termijn, bedoeld in artikel 3, tweede lid, die ten aanzien van de verwijderde informatie in de bijlage is vastgesteld.

 • 2 Indien openbaarmaking heeft plaatsgevonden via de website van de met de openbaarmaking belaste inspectiedienst, verwijdert die inspectiedienst de openbaar gemaakte informatie van de website, zodra het besluit tot openbaarmaking van die informatie, dan wel het besluit waarover informatie openbaar is gemaakt, door de bestuursrechter wordt vernietigd en dat besluit tot vernietiging onherroepelijk is geworden. De met de openbaarmaking belaste inspectiedienst maakt zo spoedig mogelijk melding van de vernietiging en de reden van de vernietiging. Die melding wordt bij de verwijdering van de informatie eveneens van de website verwijderd, tenzij de betrokkene verzoekt de melding op de site beschikbaar te houden. De melding blijft in dat geval op de website beschikbaar gedurende de termijn, bedoeld in artikel 3, tweede lid, die ten aanzien van de verwijderde informatie in de bijlage is vastgesteld.

Artikel 6

De NVWA, de IGJ en de IJenV stellen voor hun toezichtterrein beleidsregels vast ten aanzien van controles en onderzoeken die plaatsvinden naar aanleiding van in eerdere controles en onderzoeken geconstateerde tekortkomingen in de naleving van wet- en regelgeving.

Artikel 7

Dit besluit is niet van toepassing op informatie, die is aangewezen in de onderdelen I en II van de bijlage en die betrekking heeft op het toezicht op en de uitvoering van regelgeving in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen van de bijlage verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de eenendertigste januari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Bijlage behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Onderdeel I

Openbaarmaking door de NVWA

[Red: Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

Onderdeel II

Openbaarmaking door de IGJ

Onderdeel III

Openbaarmaking door de IGJ en de IJenV

 • 1. Toezichtsdomein: jeugddomein

 • 2. Regelgeving op de naleving waarvan het toezicht wordt uitgeoefend:

 • 3.1 Openbaar te maken informatie:

  • a. schriftelijk vastgestelde documenten van met toezicht belaste ambtenaren van de IGJ of de IJenV, bevattende uitkomsten van controles en onderzoeken als bedoeld in artikel 9.7, derde lid, onderdeel a, van de Jeugdwet, verkregen in de uitoefening van hun taak, voor wat betreft het op de naleving van de onder 2 vermelde regelgeving, waarin het eindoordeel van die ambtenaren is neergelegd, met uitzondering van:

   • i. de uitkomsten van controle en onderzoek naar aanleiding van een melding;

   • ii. de uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van een handhavingsverzoek;

   • iii. de uitkomsten van controle en onderzoek die ten grondslag worden gelegd aan het indienen van een tuchtklacht;

   • iv. de uitkomsten van controle en onderzoek die ten grondslag worden gelegd aan besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

  • b. kennisgevingen van de IJZ en de IJenV waarin de betrokkene wordt medegedeeld dat tot intensivering van het toezicht is overgegaan, dat die intensivering wordt verlengd of beëindigd;

  • c. de volgende besluiten die naar aanleiding van de uitkomsten van controle en onderzoek zijn genomen:

   • i. aanwijzingen;

   • ii. bevelen, alsmede besluiten tot verlenging daarvan;

   • iii. lasten onder bestuursdwang en lasten onder dwangsom, alsmede besluiten tot verlenging daarvan;

  • d. besluiten tot beëindiging van de besluiten, bedoeld onder c, dan wel kennisgevingen aan de betrokkene dat de bij de in de besluiten getroffen maatregelen zijn geëindigd of dat aan de bij het besluit opgelegde voorwaarden is voldaan.

 • 3.2 Tot de onder 3.1 aangewezen informatie behoort niet informatie bevattende de namen en functieaanduidingen van andere functionarissen van IGJ en IJenV dan van de hoofdinspecteur van de IGJ en het hoofd van de IJenV en hun plaatsvervangers.

 • 4. De wijze van openbaarmaking:

  • a. Informatie over schriftelijke vastgestelde documenten als bedoeld onder 3.1, onderdeel a, wordt onverminderd onderdeel 3.2, openbaar gemaakt door bekendmaking van het integrale rapport.

  • b. Informatie over de kennisgevingen, bedoeld onder 3.1, onderdeel b, wordt onverminderd onderdeel 3.2, openbaar gemaakt door bekendmaking van de integrale kennisgeving.

  • c. Informatie over de besluiten, bedoeld onder 3.1, onderdeel c en d, wordt onverminderd onderdeel 3.2, openbaar gemaakt door bekendmaking van een zakelijke weergave van de overwegingen van het besluit en het dictum.

 • 5. Het bestuursorgaan dat besluit tot openbaarmaking:

  • a. de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, of

  • b. de Minister voor Rechtsbescherming, voor zover de te openbaren informatie betrekking heeft op het werkterrein van de IJenV, of

  • c. ingeval het de openbaarmaking betreft van informatie inzake een bevel, dan wel beëindiging van een bevel als bedoeld onder 3, onderdeel c, subonderdeel ii en onderdeel d: het bestuursorgaan dat bevoegd is te besluiten tot het bevel.

 • 6. De met openbaarmaking belaste inspectiediensten: de IGJ en de IJenV.

 • 7. Het voor de openbaarmaking te gebruiken communicatiemiddel: de websites van de IGJ en de IJenV.

 • 8. De informatie als bedoeld onder 3.1, onderdelen a, b en c, die via de websites van de IGJ en de IJenV openbaar is gemaakt, blijft gedurende vijf jaar na het betreffende besluit tot openbaarmaking op die websites beschikbaar.

Naar boven