Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

[Regeling vervalt per 01-02-2028.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 31-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 21 december 2018, kenmerk 1463057-185477-CZ, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor het operatief plaatsen van borstprothesen bij transvrouwen (Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen)

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. transvrouw: een man-vrouw transgender met genderdysforie die als man geboren is, en in transitie is om als vrouw te leven;

 • c. BIG-geregistreerde arts: een zorgverlener die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Artikel 3

De Minister kan aan een transvrouw eenmalig een subsidie verstrekken ten behoeve van een behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie bij een transvrouw en die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en de medisch noodzakelijke kosten die samenhangen met deze behandeling.

Artikel 4

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan transvrouwen die:

 • Ingezetene zijn in Nederland;

 • Ouder zijn dan 18 jaar;

 • Op voorschrift van een BIG-geregistreerde arts:

  • minimaal een jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag met genderbevestigende hormoonbehandelingen gestart zijn als onderdeel van een genderbevestigende behandeling; of

  • op medische gronden geen genderbevestigende hormoonbehandelingen kunnen ondergaan; of

  • om medische redenen binnen de tijdspanne van een jaar zijn gestopt met de hormoontherapie;

 • Geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van een behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie op grond van artikel 2.1, onderdeel c, van de Regeling zorgverzekering.

Artikel 5

De subsidie bedraagt:

 • a. € 3.830, indien de behandeling, bedoeld in artikel 3, geschiedt door middel van het operatief plaatsen van borstprothesen.

 • b. € 13.720, indien de behandeling, bedoeld in artikel 3, geschiedt op een andere wijze dan door middel van het operatief plaatsen van borstprothesen.

Artikel 5a

 • 1 Er is een subsidieplafond van € 1.500.000 per jaar.

 • 2 De minister verdeelt het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen.

 • 3 Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één complete aanvraag ontvangen wordt en de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen niet is vast te stellen, wordt de volgorde vastgesteld door middel van loting.

Artikel 6

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verstrekt.

 • 2 Voor de aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 7

Bij de aanvraag tot verlening van de subsidie worden de volgende gegevens verstrekt:

 • Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP);

 • Een kopie van een recent bankafschrift of van een geldige bankpas van de aanvrager;

 • Een door de Minister vastgesteld formulier met een verklaring voorzien van BIG-registratienummer van een BIG-geregistreerde arts dat:

  • 1) de hormoonbehandelingen minimaal een jaar voor de aanvraag zijn voorgeschreven en gestart, of

  • 2) op medische gronden geen genderbevestigende hormoonbehandelingen mogelijk zijn, of

  • 3) om medische redenen binnen de tijdspanne van een jaar is gestopt met de hormoontherapie;

 • een verklaring van een BIG-geregistreerde arts, waarin is aangegeven welk type behandeling bij de transvrouw zal worden uitgevoerd: het operatief plaatsen van borstprothesen, of een andere behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie bij een transvrouw en die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Artikel 8

 • 1 De Minister geeft binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking tot verlening van de subsidie.

 • 2 De Minister verleent bij het besluit tot verlening van de subsidie een voorschot van 100% van het subsidiebedrag.

 • 3 De behandeling, bedoeld in artikel 3, dient binnen een jaar na aanvraag van de subsidie plaats te vinden.

 • 4 De Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van de termijn, bedoeld in het derde lid.

Artikel 9

Indien zich na indiening van de aanvraag omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor de beslissing tot vaststelling van de subsidie, doet de transvrouw daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister zo mogelijk onder overlegging van de relevante stukken.

Artikel 10

 • 1 De subsidie wordt ambtshalve vastgesteld op een bedrag tot ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.

 • 2 Op verzoek van de Minister toont de subsidieontvanger op de in de beschikking aangegeven wijze aan dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend, is verricht en dat is voldaan aan de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3 De Minister neemt binnen 22 weken na afloop van de datum waarop de activiteit waarvoor de subsidie wordt verleend, moet zijn verricht, ambtshalve een besluit over de vaststelling van de subsidie.

Artikel 10a

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2019 en vervalt met ingang van 1 februari 2028.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Naar boven