Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en [...] Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-02-2002 t/m heden

Besluit van 25 januari 2002 tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie van 22 januari 2002, nr. CW2002/U52684, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelezen het advies van de Hoge Raad van Adel van 10 mei 2001; Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet op de adeldom en artikel 5, twaalfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, Jonkheer van Amsberg met Máxima Zorreguieta, worden haar de titels «Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau» verleend met het predikaat «Koninklijke Hoogheid».

Artikel 2

De kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg, dragen de titels en namen «Prins (Prinses) der Nederlanden, Prins (Prinses) van Oranje-Nassau» met het predikaat «Koninklijke Hoogheid».

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 25 januari 2002

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Uitgegeven de eenendertigste januari 2002

De Minister van Justitie,

A.H. Korthals

Naar boven