Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019

Geldend van 24-01-2019 t/m heden

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 14 januari 2019, houdende de aanwijzing van toezichthouders als bedoeld in artikel 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (SVB),

Overwegende dat het noodzakelijk is dat gecontroleerd wordt of de regels van de aan de SVB opgedragen wetten en regelingen worden nageleefd, teneinde rechtmatige verstrekking van uitkeringen te bevorderen en misbruik dan wel fraude te voorkomen én te bestrijden;

Gelet op de artikelen 34, eerste lid, onder a en d, 34a, 54, 55 en 55a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

Tot toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van de in artikel 34, eerste lid, onderdelen a en d en 34a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen bedoelde wet- en regelgeving en de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, worden aangewezen:

  • a. alle personen die werkzaam zijn in een functie binnen de afdeling Handhaving van de Directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen, indien en voor zover zij belast zijn met taken gericht op handhaving en/of toezicht; en

  • b. bij eventuele wijziging van de SVB organisatie, de medewerkers met een vergelijkbare functie en taakveld binnen de SVB organisatie.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Amstelveen, 14 januari 2019

De voorzitter van de Raad van bestuur,

S.T. Sibma

Terug naar begin van de pagina