Nationale Algemene Uitvoervergunning NL 010 (items voor informatiebeveiliging)

Geldend van 04-05-2019 t/m 08-09-2021

Nationale Algemene Uitvoervergunning NL 010 (items voor informatiebeveiliging)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, en artikel 4b van het Besluit strategische goederen;

Overwegende, dat een nationale algemene uitvoervergunning die wordt verleend ingevolge artikel 9, vierde lid, van Verordening (EG) nr. 428/2009 mede dient te worden gedefinieerd in de nationale wetgeving of in de nationale praktijk;

Besluit:

Tot het afgeven van de volgende Nationale Algemene Vergunning.

§ 1. Goederen

 • 1. Onverminderd sectie 2 van deze paragraaf, geldt deze uitvoervergunning voor de volgende goederen opgenomen in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009:

  • A. – Categorie 5A002a

   • i. Systemen, apparatuur en onderdelen voor cryptografische ‘informatiebeveiliging’;

  • B. – Categorie 5D002a

   • i. ‘programmatuur’ speciaal ontworpen of aangepast voor de ‘ontwikkeling’, de ‘productie’ of het ‘gebruik’ van apparatuur bedoeld in A.i. hierboven, of ‘programmatuur’ bedoeld in C.i. hieronder;

  • C. – Categorie 5D002c

   • i. ‘programmatuur’ die de eigenschappen heeft of de functies uitoefent of simuleert van de apparatuur, bedoeld in A.i. hierboven;

  • D. – Categorie 5E002

   • i. ‘technologie’ overeenkomstig de algemene technologienoot voor het ‘gebruik’ van items bedoeld zoals hierboven.

 • 2. Deze uitvoervergunning geldt niet voor de goederen opgenomen in sectie 1 van deze paragraaf indien:

  • A. deze goederen andere encryptie algoritmen bevatten dan de standaard encryptie algoritmen welke zijn goedgekeurd door vooraanstaande internationale standaardiseringsorganisaties (bijvoorbeeld 3GPP, ETSI, GSMA, IEEE, IETF, ISO, ITU, TIA); of

  • B. de cryptografische werking van deze goederen eenvoudig door de gebruiker kan worden veranderd.

§ 2. Geldigheid, toepassingsbereik

Dit is een algemene uitvoervergunning krachtens artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 428/2009. Deze vergunning is, overeenkomstig artikel 9, lid 2, van die verordening, geldig voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Deze uitvoervergunning geldt voor uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van:

 • landen ten aanzien waarvan een wapenembargo als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 428/2009 is opgelegd, en

 • Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Bangladesh, Burundi, China (met inbegrip van Taiwan, Hong Kong en Macau), Cuba, Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Gambia, Guinee(-Conakry), Guinee-Bissau, India, Jemen, Kazachstan, Koeweit, Laos, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Saoedi-Arabië, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkije, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam.

Deze algemene uitvoervergunning is niet van toepassing op export waarop een uniale algemene uitvoervergunning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 428/2009 van toepassing is.

§ 3. Uitsluitingsgronden

Deze vergunning mag niet worden gebruikt indien:

 • 1. de exporteur er kennis van draagt of door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar hij is gevestigd ervan in kennis is gesteld dat de betrokken goederen in kwestie geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor:

  • a. gebruik in verband met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen vervoeren;

  • b. militair eindgebruik zoals gedefinieerd in artikel 4, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 428/2009; of

  • c. doeleinden die gepaard gaan met schendingen van de mensenrechten, de democratische beginselen of de vrijheid van meningsuiting zoals omschreven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarbij gebruik wordt gemaakt van apparatuur, technologie en/of programmatuur voor de verstoring, interceptie of monitoring van telecommunicatie- en/of computernetwerken (bijvoorbeeld met behulp van monitoringscentra en legale interceptiegateways).

 • 2. de eindbestemming van de betrokken goederen een douanevrije zone of een vrij entrepot is. Indien de betrokken producten tussentijds worden opgeslagen in een douanevrije zone of vrij entrepot, dan dient de eindbestemming van de betrokken goederen een onder deze vergunning vallende bestemming te zijn.

§ 4. Mededeling

Voor sommige bestemmingen of goederen zijn boven deze algemene vergunning prevalerende internationale sanctieregelingen van kracht, in welk geval de verboden, beperkingen of voorschriften van die regelingen, voor zover zij betrekking hebben op de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik, in acht moeten worden genomen.

§ 5. Registratie

Voor registratie van deze vergunning dient door de exporteur een goedgekeurd Internal Compliance Program te zijn overhandigd aan de daartoe bevoegde autoriteiten, om zodoende de naleving van geldende wet- en regelgeving en nationaal exportcontrolebeleid te waarborgen.

Ten minste twee weken voorafgaand aan het gebruik van deze vergunning dient een schriftelijk verzoek om registratie te worden ingediend bij de Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU), Postbus 3070, 6401 DN Heerlen. Het verzoek tot registratie bevat in ieder geval de naam- en adresgegevens van de exporteur en indien de exporteur daarover beschikt, het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie (EORI-nummer).

§ 6. Rapportage

De geregistreerde gebruiker rapporteert aan de Centrale dienst voor in- en uitvoer binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar over het gebruik van de nationale algemene uitvoervergunning NL010, zover de aangifte ten uitvoer niet in Nederland of via AGS is geschied, door middel van een overzicht waarin tenminste de volgende informatie staat:

 • a. omschrijving van de goederen, met inbegrip van de SG-post;

 • b. hoeveelheid en waarde;

 • c. eindbestemming;

 • d. naam en adres van de ontvanger en/of eindgebruiker; en

 • e. opgegeven eindgebruik.

De geregistreerde gebruiker is daarnaast ook verplicht een administratie te voeren waaruit de omschrijving van de goederen met technische specificaties, hoeveelheid en waarde, (eind)bestemming, eindgebruik en (type) eindgebruiker van de desbetreffende goederen, software, technologieën of diensten blijkt. Deze administratie en alle andere op de leverantie betrekking hebbende documenten dienen gedurende een termijn van zeven jaar te worden bewaard.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

S.A.M. Kaag

Terug naar begin van de pagina