Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-07-2022 t/m 30-06-2023

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 14 december 2018, houdende regels omtrent de vaststelling van de volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie (Regeling volledige schadevergoeding beroepsincidenten politie)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 54b, tweede lid, Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vergoeding schade

De schade die op grond van artikel 54b van het Besluit algemene rechtspositie wordt vergoed wordt, voor zover in deze regeling niet anders bepaald, vastgesteld aan de hand van de Afdelingen 10 en 11 van titel 1, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Vaststelling schadeposten en berekening schade

 • 1 Het bevoegd gezag en de ambtenaar voeren overleg over de schadeposten die voor vergoeding van de schade in aanmerking komen. De ambtenaar kan hierbij een beroep doen op beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

 • 2 De schade wordt per schadepost berekend door de volgende vormen van schadeberekening toe te passen:

  • a. een abstracte berekening, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat een concrete berekening in zijn geval hoger uitvalt of indien een abstracte berekening niet mogelijk is,

  • b. een berekening op basis van schatten, indien een abstracte berekening en een concrete berekening niet mogelijk zijn of indien het bevoegd gezag en de ambtenaar dit met elkaar overeenkomen.

 • 3 De berekening wordt uitgevoerd door een door het bevoegd gezag aangewezen onafhankelijk rekenbureau.

Artikel 4. Medische eindsituatie

 • 1 De berekening van de schade, bedoeld in artikel 3, vindt plaats indien er sprake is van een medische eindsituatie.

 • 2 Indien er na vijf jaar na de erkenning van het beroepsincident nog geen medische eindsituatie is bereikt, wordt de schade naar de stand van zaken van dat moment berekend.

Artikel 5. Vaststelling en toekenning

 • 1 De schadevergoeding wordt naar aanleiding van de berekening, bedoeld in artikel 3, en met inachtneming van artikel 4, eenmalig vastgesteld en toegekend.

 • 2 Indien zich schade voordoet voordat de medische eindsituatie is bereikt, kan door het bevoegd gezag een voorschot worden verstrekt.

Artikel 6. Buitengerechtelijke kosten

 • 1 De kosten van een raadsman voor het vaststellen van de schade komen voor vergoeding in aanmerking voor zover zij betrekking hebben op de indiening en onderbouwing van het verzoek om volledige schadevergoeding, alsmede op de beoordeling, voorafgaand aan het primaire besluit, van de door het bevoegd gezag voorgestelde schadevergoeding.

 • 2 De kosten van een raadsman worden vergoed tot een maximum uurtarief van € 193,17 met een maximum aantal uren van 40.

 • 3 De kosten voor het doen van noodzakelijk onderzoek voor de vaststelling en berekening, bedoeld in de artikelen 3 en 4, tweede lid, komen ten laste van het bevoegd gezag.

 • 4 Overige kosten komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • 5 Het uurtarief, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 juli gewijzigd met het procentuele verschil tussen de prijsindex voor rechtskundige diensten van het Centraal Bureau voor de Statistiek in het betreffende kalenderjaar en de overeenkomstige prijsindex in het hieraan voorgaande kalenderjaar.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het bevoegd gezag kan van het in deze regeling bedoelde maximum uurtarief, het maximum aantal uren of van de eenmalige vaststelling van de schadevergoeding afwijken indien toepassing hiervan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 6, vijfde lid, dat inwerking treedt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling volledige schadevergoeding bij beroepsincidenten politie.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven