Deelregeling #NieuweStukken Fonds Podiumkunsten

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 15-12-2018 t/m heden

Deelregeling #NieuweStukken Fonds Podiumkunsten

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • kandidaat: een schrijver die is toegelaten tot een ontwikkeltraject;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten;

 • Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Artikel 2. Doel

Het bestuur verstrekt een financiële bijdrage ten behoeve van een ontwikkeltraject van een getalenteerde schrijver om bij te dragen aan het maken en presenteren van nieuwe, andere verhalen binnen het Nederlandse podiumkunstenveld.

Artikel 3. Commissie

Het bestuur vraagt advies over ingediende aanvragen. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 4. Voorwaarden voor toelating tot het ontwikkeltraject

Voor toelating tot het ontwikkeltraject komen schrijvers in aanmerking die:

 • 1. de Nederlandse nationaliteit hebben ofwel op het moment van aanmelding in Nederland wonen en werken;

 • 2. geen kunstvakopleiding hebben gevolgd;

 • 3. wiens werk niet eerder is gepubliceerd bij een erkende literaire uitgeverij dan wel is uitgevoerd door een professionele podiumkunsteninstelling.

Artikel 5. Aanvrager

 • 1 Een aanvraag kan worden ingediend door een instelling die primair gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten op het terrein van de podiumkunsten of het presenteren daarvan.

 • 2 Het bestuur kan per aanvraagronde instellingen aanwijzen die als enige aanvragen mogen indienen.

 • 3 Het bestuur kan een maximum stellen aan het aantal schrijvers waar een aanvrager een aanvraag voor indient.

 • 4 Het bestuur kan een maximum stellen aan het aantal kandidaten dat een aanvrager kan begeleiden.

 • 5 Het bestuur kan in afwijking van het bepaalde in lid 1 besluiten dat een instelling kan aanvragen indien:

  • a. de instelling is gericht op het ontwikkelen van jong schrijftalent; en

  • b. beschikt over een interessant netwerk, waar potentiële kandidaten uit kunnen voortkomen.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1 De aanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgestelde wijze voor een door het bestuur vastgestelde datum.

 • 2 Bij het indienen van de aanvraag verstrekt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens van de schrijvers die hij wil begeleiden in een ontwikkeltraject:

  • a. een tekst dan wel een opname van een voordracht van een tekst, die een goed beeld geeft van de capaciteiten van de schrijver; en

  • b. een motivering, waarin wordt toegelicht waarom de schrijver een theatertekst wil schrijven en welke doelen de schrijver in het ontwikkeltraject wil behalen.

Artikel 7. Beoordeling

 • 1 De selectie uit aanvragen vindt plaats op basis van het ingestuurde materiaal en de motivering.

 • 2 De commissie selecteert de kandidaten die naar haar oordeel de potentie hebben om nieuwe, andere verhalen van deze tijd te schrijven, waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen.

Artikel 8. Fase een van het ontwikkeltraject

 • 1 Aan de kandidaat wordt een coach gekoppeld. De coach staat de kandidaat gedurende het ontwikkeltraject met raad en daad terzijde.

 • 2 De kandidaten schrijven onder verantwoordelijkheid van de aanvrager en met begeleiding van de coach een korte tekst.

Artikel 9. Fase twee van het ontwikkeltraject

 • 1 De commissie kiest op basis van de korte teksten de kandidaten die doorgaan naar de tweede fase.

 • 2 De selectie van de commissie vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:

  • a. de kwaliteit van de korte tekst; en

  • b. de ontwikkeling van de kandidaat tijdens het schrijfproces.

 • 3 In de tweede fase werken de kandidaten de korte teksten uit tot een theatertekst in samenwerking met de coach en de aanvrager.

Artikel 10. Presentatie

De eindresultaten van de kandidaten worden gepresenteerd op een door het bestuur te bepalen locatie en tijdstip.

Artikel 11. Voortgang

De aanvrager ziet toe op de voortgang van het ontwikkeltraject. Indien de ontwikkeling van de kandidaat tijdens het ontwikkeltraject naar het oordeel van het bestuur er aanleiding toe geeft of als er andere dringende redenen zijn, kan het bestuur besluiten om het ontwikkeltraject te beëindigen.

Artikel 12. Financiële bijdrage

 • 1 Het bestuur kent een financiële bijdrage toe aan de aanvrager ten behoeve van de trajecten van de kandidaten.

 • 2 Het bestuur bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage.

Artikel 14. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 16. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling #NieuweStukken Fonds Podiumkunsten.

Naar boven