Organisatiebesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2018

[Regeling vervallen per 13-05-2020.]
Geldend van 14-12-2018 t/m 12-05-2020

Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst van 5 december 2018, nr. 2018-211421 houdende vaststelling van het organisatiebesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018

De Directeur-Generaal Belastingdienst;In overeenstemming met de secretaris-generaal;

Gelet op artikel 8, lid 2 en bijlage 1b van het organisatie en mandaatbesluit Ministerie van Financiën;

Het besluit van 20 september 2017 ter wijziging van de topstructuur van het directoraat-generaal Belastingdienst;

artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit vast te stellen het navolgende Organisatiebesluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 13-05-2020]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 13-05-2020]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. het ministerie: het Ministerie van Financiën;

 • b. DGBD: Directoraat-generaal Belastingdienst;

 • c. de minister: de Minister van Financiën;

 • d. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Financiën;

 • e. algemene leiding DGBD: de directeur-generaal (DG) en de plaatsvervangend directeur-generaal (pDG);

 • f. directeuren van de topstructuur DGBD: algemeen directeur, (hoofd)directeur van concerndirecties, shared service organisaties (SSO) of corporate diensten; en

 • g. bedrijfsvoering: onderwerpen op de terreinen van personeel en organisatie, informatievoorziening en ict, inkoop, huisvesting, facilitaire zaken en beveiliging.

Artikel 2. Missie en strategie DGBD

[Vervallen per 13-05-2020]

De missie van het DGDB is als volgt geformuleerd: De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doet de dienst door eerlijk en zorgvuldig belastingen te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. Daarnaast draagt de Belastingdienst bij aan een financieel gezonde, concurrerende en veilige Europese Unie. De Belastingdienst bevordert dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf de regels naleven (compliance).

Hoofdstuk 2. Hoofd en overlegstructuur

[Vervallen per 13-05-2020]

Artikel 4. Overlegstructuur DGBD

[Vervallen per 13-05-2020]

 • 1)

  • a. Er is een directieteam Belastingdienst. Het directieteam overlegt regelmatig over:

   • o de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering van het DGBD en geeft richting en sturing aan de Belastingdienst, waarbij DG de eindverantwoordelijkheid draagt.

   • o de richting en aansturing van:

    • het primair proces/ de uitvoering;

    • de controlfunctie; en

    • de bedrijfsvoering

   • o de beleidscyclus

   • o besluitvorming over kaderstelling (vaststellen op welke wijze rijksbrede en departementale kaders voor de Belastingdienst worden vertaald naar uitvoeringsbeleid en implementatie).

  • b. Deelnemers aan het directieteam:

   • o DG (voorzitter), pDG, alle algemeen directeuren primair proces, hoofddirecteur Control & Financiën, hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken, directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en de directeur concerndirectie Organisatie en Personeel.

   • o Agendalid en standing invitation: overige directeuren van de Concerndirecties.

   • o Agendalid: directeuren ressorterend onder de pDG.

 • 2)

  • a. Er is een concernstaf. De Concernstaf overlegt regelmatig over:

   • o de richting en aansturing van de concerndirecties, bevorderen synergie

  • b. Deelnemers:

   • o DG (voorzitter), pDG, directeur Control & Financiën, (hoofd)directeuren concerndirecties.

 • 3)

  • a. Er is een pDG-staf. De pDG-staf overlegt regelmatig over:

   • o De richting en aansturing van de Corporate Diensten/SSO’s.

  • b. Deelnemers:

   • o pDG (voorzitter), alle directeuren Corporate Diensten/SSO’s, directeur investeringsagenda, controller.

Hoofdstuk 3. Dienstonderdelen

[Vervallen per 13-05-2020]

Artikel 5. Organisatie en taken

[Vervallen per 13-05-2020]

De organisatie en taken van organisatieonderdelen ressorterend onder de topstructuur van het DGBD, worden vastgesteld zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 (A tot met X).

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 13-05-2020]

Artikel 6. Beheer

[Vervallen per 13-05-2020]

 • 1 De directeur Concerndirectie O&P is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De directeuren van de topstructuur, ieder voor zover het hen aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Concerndirectie O&P van de gegevens die een goed beheer van dit besluit mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 13-05-2020]

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-05-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 13-05-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2018.

Artikel 9. Intrekking andere besluiten

[Vervallen per 13-05-2020]

Het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2016 en het Organisatie- en mandaatbesluit Belastingdienst d.d. 14 juni 2012 en de daarop gebaseerde organisatiebesluiten binnen het Directoraat-generaal Belastingdienst worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Bijlage 1

[Vervallen per 13-05-2020]

 • A. Bureau directeur-generaal

 • B. Directie Douane

 • C. Directie Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

 • D. Directie Toeslagen

 • E. Directie Particulieren

 • F. Directie Midden- en Kleinbedrijf

 • G. Directie Grote Ondernemingen

 • H. Directie Centrale Administratieve Processen

 • I. Directie Klantinteractie en -services

 • J. Directie Informatievoorziening

 • K. Concerndirectie Control en Financiën

 • L. Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken

 • M. Concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing

 • N. Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

 • O. Concerndirectie Organisatie en Personeel

 • P. Concerndirectie Innovatie en Strategie

 • Q. Corporate Dienst Vaktechniek

 • R. Corporate Dienst Datafundamenten en Analytics

 • S. Corporate Dienst Communicatie

 • T. Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie

 • U. Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening

 • V. Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel

 • W. Switch

 • X. Bureau Investeringsagenda

Terug naar begin van de pagina