Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 08-07-2022 t/m 23-08-2023

Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2018, kenmerk 2018-0000208130, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de tarieven voor het verrichten van eenmalige handelingen door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen)

De Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019;

BESLUITEN:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Mkb-onderneming

 • 1 Voor de toepassing van artikel 4 wordt verstaan onder mkb-onderneming:

  een onderneming die op grond van de laatst vastgestelde jaarrekening op het moment van een aanvraag of melding van de eenmalige handeling, aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • 1°. een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van minder dan 250;

  • 2°. een balanstotaal van ten hoogste € 43.000.000;

  • 3°. een jaarlijkse netto-omzet van ten hoogste € 50.000.000.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van onderdeel A8 emissies in artikel 4, eerste lid, onder een mkb-onderneming verstaan: een uitgevende instelling waarvan op het moment van de aanvraag van de eenmalige toezichthandeling nog geen vastgestelde jaarrekening beschikbaar is, indien de totale tegenwaarde van de onder het prospectus aan te bieden effecten ten hoogste € 25.000.000 bedraagt.

 • 3 Indien een onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, wordt bij de beoordeling of sprake is van een mkb-onderneming uitgegaan van de vastgestelde geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moeder.

 • 4 In afwijking van het eerste lid wordt een special purpose entity voor securitisatiedoeleinden als bedoeld in verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L176) niet aangemerkt als mkb-onderneming.

Artikel 3. In rekening brengen vergoedingen

 • 1 De toezichthouder hanteert voor het verrichten van een eenmalige handeling de vergoedingen die zijn vastgesteld in de artikelen 4 en 5.

 • 2 De toezichthouder brengt een vergoeding voor zover mogelijk direct na ontvangst van de aanvraag of de melding in rekening.

 • 3 De toezichthouder kan het tweede lid buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een reële en rechtvaardige kostendoorberekening, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

§ 2. Eenmalige handelingen AFM

Artikel 4. Vergoedingen AFM

 • 1 De Autoriteit Financiële Markten brengt de volgende vergoedingen in rekening voor op grond van de Wft te verrichten eenmalige handelingen:

  Code

  Eenmalige handeling

  Vergoeding

  Onderdeel Wft.A1:

  Behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in:

   

  Wft.A1.01

  artikel 2:3g, eerste lid, van de Wft (uitoefenen van het bedrijf van bewaarder)

  € 5.500

  Wft.A1.02

  artikel 2:55, eerste lid, van de Wft (aanbieden van beleggingsobjecten)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A1.03

  artikel 2:60, eerste lid, van de Wft (het aanbieden van krediet)

  € 14.600

  Wft.A1.04

  artikel 2:65 van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A1.05

  artikel 2:69b, van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen in effecten)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A1.06

  artikel 2:75, eerste lid, van de Wft (adviseur voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende adviseur in een andere rechtspersoon betreft)

  € 1.500

  Wft.A1.07

  artikel 2:75, eerste lid, van de Wft (adviseur voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende adviseur in een andere rechtspersoon betreft)

  € 400

  Wft.A1.08

  artikel 2:80, eerste lid, van de Wft (bemiddelaar voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende bemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)

  € 1.500

  Wft.A1.09

  artikel 2:80, eerste lid, van de Wft (bemiddelaar voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende bemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)

  € 400

  Wft.A1.10

  artikel 2:86, eerste lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende herverzekeringsbemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)

  € 1.500

  Wft.A1.11

  artikel 2:86, eerste lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende herverzekeringsbemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft

  € 400

  Wft.A1.12

  artikel 2:92, eerste lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in een andere rechtspersoon betreft)

  € 1.500

  Wft.A1.13

  artikel 2:92, eerste lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in een andere rechtspersoon betreft)

  € 400

  Wft.A1.14

  artikel 2:96, eerste lid, van de Wft, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, derde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen d, e, g, h, j tot en met m, van de Wft en voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende beleggingsonderneming in een andere rechtspersoon betreft

  € 1.500

  Wft.A1.15

  artikel 2:96, eerste lid, van de Wft, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, derde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen d, e, g, h, j tot en met m, van de Wft en voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende beleggingsonderneming in een andere rechtspersoon betreft

  € 400

  Wft.A1.16

  artikel 2:96, eerste lid, van de Wft, (in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A1.17

  artikel 2:96, eerste lid, van de Wft (het verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten, niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder Wft.A1.14, Wft.A1.15 of Wft.A1.16)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A1.18

  artikel 2:104a, eerste lid, van de Wft (verlenen van datarapporteringsdiensten)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A1.19

  artikel 5:26, eerste lid, van de Wft (beheren of exploiteren van een gereglementeerde markt)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150 000

  Onderdeel Wft.A2:

  De behandeling van een aanvraag om wijziging van een vergunning als bedoeld in

   

  Wft.A2.01

  artikel 2:3g, eerste lid, van de Wft (uitoefenen van het bedrijf van bewaarder)

  € 2.700

  Wft.A2.02

  artikel 2:55, eerste lid, van de Wft (aanbieden van beleggingsobjecten)

  € 10.500

  Wft.A2.03

  artikel 2:60, eerste lid, van de Wft (aanbieden van krediet)

  € 2.700

  Wft.A2.04

  artikel 2:65 van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen)

  € 10.500

  Wft.A2.05

  artikel 2:69b van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in een icbe)

  € 10.500

  Wft.A2.06

  artikel 2:75, eerste lid, van de Wft (adviseur)

  € 300

  Wft.A2.07

  artikel 2:80, eerste lid, van de Wft (bemiddelaar)

  € 300

  Wft.A2.08

  artikel 2:86, eerste lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar)

  € 300

  Wft.A2.09

  artikel 2:92, eerste lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent)

  € 300

  Wft.A2.10

  artikel 2:96, eerste lid, van de Wft, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, derde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen d, e, g, h, j tot en met m, van de Wft

  € 300

  Wft.A2.11

  Wft.A1.16 of Wft.A1.17, in die zin dat deze mede zal strekken tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  Wft.A2.12

  artikel 2:96, eerste lid, van de Wft (verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten niet zijnde een wijziging als bedoeld onder Wft.A2.10 of Wft.A2.11)

  € 10.500

  Wft.A2.13

  artikel 2:104a, eerste lid, van de Wft (verlenen van datarapporteringsdiensten)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  Wft.A2.14

  artikel 5:26, eerste lid, van de Wft (beheren of exploiteren van een gereglementeerde markt)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000

  Onderdeel Wft.A3:

  De behandeling van een aanvraag voor ontheffing als bedoeld in:

   

  Wft.A3.01

  artikel 2:55, tweede lid, van de Wft (aanbieden van beleggingsobjecten)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000

  Wft.A3.02

  artikel 2:60, tweede lid, van de Wft (aanbieden van krediet)

  € 14.600

  Wft.A3.03

  artikel 2:67b, vierde lid, van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000

  Wft.A3.04

  artikel 2:69b van de Wft (vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een icbe)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000

  Wft.A3.05

  artikel 2:75, tweede lid, van de Wft (adviseur)

  € 1.500

  Wft.A3.06

  artikel 2:80, tweede en derde lid, van de Wft (bemiddelaar)

  € 1.500

  Wft.A3.07

  artikel 2:86, tweede lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar)

  € 1.500

  Wft.A3.08

  artikel 2:92, tweede lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent)

  € 1.500

  Wft.A3.09

  De behandeling van een verzoek tot de vrijstelling van een ontheffing voor ondernemingen met een vergunning dan wel in combinatie met een vergunningaanvraag zoals opgenomen onder Wft A1.06 tot en met Wft A1 13

  € 3.000

  Wft.A3.10

  artikel 2:96, tweede lid, van de Wft, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, derde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen d, e, g, h, j tot en met m, van de Wft

  € 1.500

  Wft.A3.11

  artikel 2:96, tweede lid, van de Wft (in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  Wft.A3.12

  artikel 2:96, tweede lid, van de Wft (verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder Wft.A3.10 of Wft.A3.11)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000

  Wft.A3.13

  artikel 4:3, vierde lid, van de Wft om in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000

  Wft.A3.14

  artikel 5:26, derde lid van de Wft (beheren of exploiteren van een gereglementeerde markt)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150 000

  Onderdeel Wft.A4:

  De behandeling van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in:

   

  Wft.A4.01

  artikel 5:32d, eerste lid, van de Wft om een gekwalificeerde deelneming te houden, te verwerven of te vergroten dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit te oefenen in een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de Wft is verleend

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000

  Onderdeel Wft.A5:

  De behandeling van een inschrijving of aanmelding als bedoeld in:

   

  Wft.A5.01

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de Wft (beleggingsonderneming waarop een vrijstelling van toepassing is)

  € 4.400

  Wft.A5.02

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de Wft (icbe met zetel in een andere lidstaat)

  € 4.400

  Wft.A5.03

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de Wft (beleggingsinstelling of een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een aangewezen staat)

  € 4.400

  Wft.A5.04

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 5° van de Wft (melding beheerder als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid, onderdeel a, van de Wft)

  € 4.400

  Wft.A5.05

  Een inschrijving als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 5° van de Wet op het financieel toezicht van een beheerder van een beleggingsinstelling (melding MMF (sub)fonds door een beheerder)

  € 2.500

  Wft.A5.06

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een aanbieder van krediet aangesloten onderneming)

  € 500

  Wft.A5.07

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (gelijktijdige digitale aanmelding door een aanbieder van krediet van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen)

  € 10.000

  Wft.A5.08

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een aanbieder van beleggingsobjecten aangesloten onderneming)

  € 500

  Wft.A5.09

  [Red: vervallen]

   

  Wft.A5.10

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een adviseur en bemiddelaar aangesloten onderneming)

  € 500

  Wft.A5.11

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een gelijktijdige digitale aanmelding door een adviseur of bemiddelaar van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen)

  € 10.000

  Wft.A5.12

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 9° of 10°, met uitzondering van de melding, bedoeld in Wft.A5.04 (melding beleggingsinstelling door beheerder met vergunning van beleggingsinstelling)

  € 4.400

  Wft.A5.13

  artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 13°, van de Wft (aan een beleggingsonderneming verbonden agent)

  € 200

  Wft.A5.14

  De behandeling van een aanmelding of wijziging van een aanmelding van een verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft

  € 200

  Wft.A5.15

  artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft bij een gelijktijdige digitale aanmelding van 20 of meer verbonden bemiddelaars

  € 4.000

  Wft.A5.16

  Een inschrijving van een in Nederland gelegen of beheerde multilaterale handelsfaciliteit als mkb-groeimarkt als bedoeld in artikel 4:91ea van de Wft

  € 2.100

  Onderdeel Wft.A6:

  Onderdeel Wft.A7:

  Toetsing persoon al dan niet in combinatie met een andere eenmalige handeling

  Wft.A7.01

  De toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 2:67, tweede lid, 2:68, tweede lid, 4:10 of 5:29 van de Wft of van een persoon als bedoeld in artikel 2 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

  € 700

  Wft.A7.02

  De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft in verband met het aanbieden van beleggingsobjecten, of in artikel 5:29, eerste lid, van de Wft in verband met het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt

  € 2.900

  Wft.A7.03

  De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft in verband met het uitoefenen van het bedrijf van bewaarder, het aanbieden van krediet, het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, het verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten, of het verlenen van datarapporteringsdiensten

  € 2.900

  Wft.A7.04

  De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft in verband met het adviseren over een ander product dan een financieel instrument, bemiddelen, herverzekeringsbemiddelen, of optreden als gevolmachtigd agent of als ondergevolmachtigd agent, of de toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 2a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

  € 1.000

  Onderdeel Wft.A8:

   

  Onderdeel Wft.A9:

  openbare biedingen op effecten

   

  Wft.A9.01

  De behandeling van een biedingsbericht als bedoeld in artikel 5:77, eerste lid, van de Wft

  € 26.000

  Wft.A9.02

  De behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:81, derde lid, van de Wft

  € 5.800

  Wft.A9.03

  De aankondiging van een openbaar bod op de wijze, voorzien in artikel 5, eerste, tweede of derde lid, van het Besluit openbare biedingen Wft

  € 4.700

  Wft.A9.04

  Het doen van een openbare mededeling als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Besluit openbare biedingen Wft, door een bieder omtrent de gestanddoening van een openbaar bod, en, voor zover zich dat voordoet, het doen van een openbare mededeling als bedoeld in artikel 17, vierde lid, van voornoemd besluit, door een bieder

  0,0075% van het totale bedrag dat door de bieder wordt betaald voor het aantal effecten dat door hem wordt verkregen vanaf de aankondiging van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5 van het Besluit openbare biedingen Wft tot het moment van gestanddoening, bedoeld in artikel 16 van voornoemd besluit, of, indien van toepassing, tot het einde van de termijn, bedoeld in artikel 17 van voornoemd besluit, met een maximum van € 650.000

 • 2 De Autoriteit Financiële Markten brengt de volgende vergoedingen in rekening voor op grond van de Wta te verrichten eenmalige handelingen:

  Code

  Eenmalige handeling

  Vergoeding

  Onderdeel Wta.A1:

  De behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in

   

  Wta.A1.01

  Artikel 5 in samenhang met artikel 6, eerste en tweede lid, van de Wta welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000

  Wta.A1.02

  Artikel 5 in samenhang met artikel 6, eerste en tweede lid, van de Wta welke niet strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 10.000

  Wta.A1.03

  artikel 5 in samenhang met artikel 6 van de Wta voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.

  € 3.000

  Onderdeel Wta.A2:

  aanvraag vermelding in vergunning accountantsorganisaties

   

  Wta.A2.01

  Voor de behandeling van een aanvraag tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Wta in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wta welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht

  met een maximum van € 50.000

  Onderdeel Wta.A3:

  Inschrijving

   

  Wta.A3.01

  De verwerking van de ontvangst van een aanvraag tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 12c, eerste lid, van de Wta

  € 1.100

  Wta.A3.02

  De verwerking van de ontvangst van een aanvraag tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 12e, tweede lid, van de Wta.

  € 5.000

  Wta.A3.03

  De inhoudelijke beoordeling van een aanvraag als bedoeld onder Wta.A3.01 van een auditorganisatie van een derde land die niet onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van richtlijn nr. 2006/43/EG inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van het desbetreffende derde land gelijkwaardig is

  € 4.000

  Wta.A3.04

  De inhoudelijke beoordeling van een aanvraag als bedoeld onder Wta.A3.01 van een auditorganisatie van een derde land die onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van richtlijn nr. 2006/43/EG inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van het desbetreffende derde land gelijkwaardig is

  € 4.000

  Wta.A3.05

   

  Wta.A3.06

   

  Onderdeel Wta.A4:

  Onderdeel Wta.A5:

  Toetsing betrouwbaarheid persoon al dan niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning

  Wta.A5.01

  De toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van een auditorganisatie van een derde land of een accountantsorganisatie, die op grond van artikel 12c, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 15, eerste lid, van de Wta betrouwbaar dient te zijn

  € 700

  Onderdeel Wta.A6:

  Onderdeel Wta.A7:

  Toetsing geschiktheid persoon al dan niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning

  Wta.A7.01

  Het op grond van artikel 16 van de Wta vaststellen van de geschiktheid van een persoon

  € 7.000

 • 3 De Autoriteit Financiële Markten brengt de volgende vergoedingen in rekening voor op grond van verordeningen van de Europese Unie te verrichten eenmalige handelingen:

  Code

  Eenmalige handeling

  Vergoeding

  Onderdeel EU.A1:

  Aanvraag vergunning of ontheffing

   

  EU.A1.01

  De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 18, tweede of derde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  EU.A1.02

  De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000

  EU.A1.03

  De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A1.04

  De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met minder dan 10 benchmarks

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A1.05

  De behandeling van een aanvraag door een aanbieder van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (AIFM) of instelling voor collectieve beleggingen (ICBE) tot het verlenen van een vergunning als beheerder van een Money Markets Fund (MMF) als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2017/1131 (geldmarktfondsen)

  € 2.500

  EU.A1.06

  De behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning van een derde partij als bedoeld in artikel 28 van de Securitisatieverordening EU 2017/2402

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht. Maximum van € 100.000

  EU.A1.07

  De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 75.000

  Onderdeel EU.A2:

  Aanvraag wijziging vergunning

   

  EU.A2.01

  De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 18, tweede of derde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)

  € 10.500

  EU.A2.02

  De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000

  EU.A2.03

  De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A2.04

  De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met minder dan 10 benchmarks

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A2.05

  De behandeling van een aanvraag om wijziging van een vergunning als beheerder van een Money Markets Fund (MMF) als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2017/1131 (geldmarktfondsen)

  €2.500

  EU.A2.06

  De behandeling van een aanvraag om wijziging van een vergunning van een derde partij als bedoeld in artikel 28 van de Securitisatieverordening EU 2017/2402

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A2.07

  De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van verordening (EU) 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 75.000

  Onderdeel EU.A3:

  Melding

   

  EU.A3.01

  Melding uit hoofde van artikel 14 EU VECA Verordening (Verordening (EU) Nr. 345/2013, gewijzigd met Verordening 2017/1991)

  €4.400

  EU.A3.02

  Melding uit hoofde van artikel 14 EU bis VECA Verordening (Verordening (EU) Nr. 345/2013, gewijzigd met Verordening 2017/1991)

  €1.000

  EU.A3.03

  Melding uit hoofde van artikel 15 sub a VECA Verordening (Verordening (EU) Nr. 345/2013, gewijzigd met Verordening 2017/1991

  €1.000

  EU.A3.04

  Melding uit hoofde van artikel 15 EU SEF Verordening (Verordening (EU) Nr. 346/2013, gewijzigd met Verordening 2017/1991)

  €4.400

  EU.A3.05

  Melding uit hoofde van artikel 15 bis EU SEF Verordening (Verordening (EU) Nr. 346/2013, gewijzigd met Verordening 2017/1991)

  €1.000

  EU.A3.06

  Melding uit hoofde van artikel 16 sub a EU SEF Verordening (Verordening (EU) Nr. 346/2013, gewijzigd met Verordening 2017/1991

  €1.000

  EU.A3.07

  Melding uit hoofde van artikel 5 ELTIF Verordening (Verordening (EU) 2015/760).

  €4.400

  Onderdeel

  EU.A6:

  Aanvraag registratie, bekrachtiging en erkenning benchmarks

   

  EU.A6.01

  De behandeling van een aanvraag van een registratie als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b en c, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A6.02

  De behandeling van een aanvraag van een registratie als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b en c, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met minder dan 10 benchmarks

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000

  EU.A6.03

  De behandeling van een aanvraag tot bekrachtiging van het gebruik van een benchmark of benchmarkgroep als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  EU.A6.04

  De behandeling van een aanvraag tot bekrachtiging van het gebruik van een benchmark of benchmarkgroep als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met minder dan 10 benchmarks

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  EU.A6.05

  De behandeling van een aanvraag om erkenning van een beheerder als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  EU.A6.06

  De behandeling van een aanvraag om erkenning van een beheerder als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 (financiële benchmarks) met minder dan 10 benchmarks

  € 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000

  Onderdeel EU.A7:

  Onderdeel EU.A8:

  toetsing persoon al dan niet in combinatie met een aanvraag/ wijziging vergunning

  EU.A8.01

  Overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten), van de betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt van een bieder als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)

  € 700

  EU.A8.02

  Overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten), van de geschiktheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt van een bieder als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)

  € 2.900

  EU.A8.03

  Van de betrouwbaarheid van een lid van een leidinggevend orgaan of directie als bedoeld in artikel 27, eerste en vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)

  € 700

  EU.A8.04

  Van de geschiktheid van een lid van een leidinggevend orgaan of directie als bedoeld in artikel 27, eerste en vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)

  € 2.900

  EU.A8.05

  De toetsing van de betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel l, van verordening (EU) nr. 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven) van een persoon als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel k, van verordening (EU) nr. 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

  € 700

  EU.A8.06

  De toetsing van de kennis, vaardigheden en ervaring als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel l, van verordening (EU) nr. 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven) van een persoon als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel k, van verordening (EU) nr. 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven)

  € 2.700

  EU.A8.07

  Van de kennis, vaardigheden en ervaring van een lid van een leidinggevend orgaan of directie als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel l, van verordening (EU) nr. 2020/1503 (crowdfundingdienstverleners voor bedrijven) indien het de crowdfundingdienstverlener reeds voorafgaand aan de inwerkingtreding van verordening (EU) nr. 2020/1503 op grond van artikel 2:96 of 4:3, vierde lid, van de Wft was toegestaan om crowdfundingdiensten aan te bieden in Nederland

  € 1.500

  Onderdeel EU.A9

  Emissies: De behandeling van een aanvraag tot goedkeuring of deponering van:

   

  EU.A9.01

  een prospectus dat bestaat uit een enkel document als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de prospectusverordening en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, met inbegrip van effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.

  € 22.500

  EU.A9.02

  de behandeling van een aanvraag bedoeld onder EU.A9.01, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming

  € 65.000

  EU.A9.03

  een los (universeel) registratiedocument dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, met inbegrip van effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.

  € 15.000

  EU.A9.04

  de behandeling van een aanvraag bedoeld onder EU.A9.03, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming

  € 40.000

  EU.A9.05

  de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de prospectusverordening en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, met inbegrip van effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming

  € 7.500

  EU.A9.06

  de behandeling van een aanvraag bedoeld onder EU.A9.05, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming

  € 25.000

  EU.A9.07

  een prospectus dat bestaat uit een enkel document, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de prospectusverordening en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter, ingediend door een mkb-onderneming

  € 7.500

  EU.A9.08

  de behandeling van een aanvraag bedoeld onder EU.A9.07, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming

  € 15.000

  EU.A9.09

  een los (universeel) registratiedocument dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter ingediend door een mkb-onderneming

  € 5.000

  EU.A9.10

  de behandeling van een aanvraag bedoeld onder EU.A9.09, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming

  € 10.000

  EU.A9.11

  de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de prospectusverordening en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter, ingediend door een mkb-onderneming

  € 2.500

  EU.A9.12

  de behandeling van een aanvraag als EU.A9.11, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming

  € 5.000

  EU.A9.13

  een document ter aanvulling van een prospectus als bedoeld in artikel 23 van de prospectusverordening.

  € 2.500

  EU.A9.14

  een universeel registratiedocument, of een wijziging daarop, als bedoeld in artikel 9 van de prospectusverordening

  € 2.500

§ 3. Eenmalige handelingen DNB

Artikel 5. Vergoedingen DNB

De Nederlandsche Bank brengt de volgende vergoedingen in rekening voor het verrichten van de volgende eenmalige handelingen:

Code

Eenmalige handeling

Vergoeding

Onderdeel Wft.D1:

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning

 

Wft.D1.01

artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener)

€ 6.800

Wft.D1.02

artikel 2:4, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling)

€ 44.300

Wft.D1.03

artikel 2:6, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)

€ 44.300

Wft.D1.04

artikel 2:11, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van bank waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de Wft, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is)

€ 44.300

Wft.D1.05

artikel 2:10a van de Wft (uitoefening van het bedrijf van elektronischgeldinstelling)

€ 6.800

Wft.D1.06

artikel 2:11, eerste lid, van de Wft, (uitoefening van het bedrijf van bank anders dan bedoeld onder Wft.D1.04)

€ 31.500

Wft.D1.07

artikel 2:20, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van bank vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de Wft, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is)

€ 44.300

Wft.D1.08

artikel 2:20, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van bank vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor anders dan bedoeld onder Wft.D1.07)

€ 31.500

Wft. D1.09

artikel 2:54o van de Wft (uitoefening van het bedrijf van kredietunie)

€ 8.500,-

Wft.D1.10

artikel 2:26a, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar)

€ 26.000

Wft.D1.11

artikel 2:26d, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)

€ 22.400

Wft.D1.12

artikel 2:27, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar)

€ 26.000

Wft.D1.13

artikel 2:40 van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)

€ 22.400

Wft.D1.14

artikel 2:48, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang)

€ 5.000

Wft.D1.15

artikel 2:48, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar)

€ 3.100

Wft.D1.16

artikel 2:50, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang)

€ 5.000

Wft.D1.17

artikel 2:50, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)

€ 2.800

Wft.D1.18

artikel 2:54a, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie)

€ 26.000

Wft.D1.19

artikel 2:54d, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie)

€ 22.400

Wft.D1.20

artikelen 2:54i en 2:54l van de Wft (uitoefening van het bedrijf van wisselinstelling)

€ 4.400

Wft.D1.21

artikel 2:54g, eerste lid, van de Wft (uitoefenen van het bedrijf van premiepensioeninstelling)

€ 26.000

Wft.D1.22

artikel 3:4, eerste lid, van de Wft waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de Wft, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is

€ 44.300

Wft.D1.23

artikel 3:4, eerste lid, van de Wft, anders dan bedoeld onder Wft.D1.22

€ 31.500

Onderdeel Wft.D2:

De behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld onder

 

Wft.D2.01

Wft.D1.01, Wft. D1.09 of Wft.D1.05

€ 1.800

Wft.D2.02

Wft.D1.10, Wft.D1.11, Wft.D1.12, Wft.D1.14, Wft.D1.18, Wft.D1.19 of Wft.D1.21

€ 9.600

Wft.D2.03

Wft.D1.02, Wft.D1.03, Wft.D1.04, Wft.D1.07 of Wft.D1.22

€ 44.300

Wft.D2.04

Wft.D1.06, Wft.D1.08 of Wft.D1.23

€ 31.500

Onderdeel Wft.D3:

Behandeling aanvraag tot verlening ontheffing als bedoeld in

 

Wft.D3.01

artikelen 2:23, tweede lid, 3:2, derde lid, 3:5, vierde lid, 3:6, vierde lid, of 3:7 vierde lid, van de Wft

€ 3.600

Onderdeel Wft.D4:

De behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in

 

Wft.D4.01

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.02

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.03

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30 500

Wft.D4.04

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wft

€ 1.600

Wft.D4.05

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de Wft

€ 1.600

Wft.D4.06

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.07

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.08

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30 500

Wft.D4.09

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.10

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.11

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30.500

Wft.D4.12

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.13

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.14

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30 500

Wft.D4.15

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.16

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.17

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30.500

Wft.D4.18

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel i, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.19

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel i, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.20

artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel i, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30.500

Wft.D4.21

artikel 3:96, eerste lid, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft

€ 1.600

Wft.D4.22

artikel 3:96, eerste lid, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft

€ 5.000

Wft.D4.23

artikel 3:96, eerste lid, van de Wft, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft

€ 30.500

Onderdeel Wft.D5:

behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in

 

Wft.D5.01

artikel 3:110, eerste lid, van de Wft

€ 44.300

Onderdeel Wft.D6:

Inschrijving als bedoeld in

 

Wft.D6.01

1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de Wft van een onderlinge waarborgmaatschappij die een verklaring als bedoeld in artikel 3 of 4 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft heeft aangevraagd

€ 1.800

Onderdeel Wft.D7:

toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag of vergunning

 

Wft.D7.01

van een elektronischgeldinstelling, wisselinstelling of vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij, van wie de geschiktheid op grond van artikel 3:8 van de Wftdient te worden vastgesteld

€ 800

Wft.D7.02

anders dan bedoeld onder Wft.D7.01, van wie de geschiktheid op grond van artikel 3:8 van de Wft dient te worden vastgesteld

€ 2.000

Wft.D7.03

Van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 van de Wft dient te worden vastgesteld

€ 1.100

Wft.D7.04

van een premiepensioeninstelling, van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 5, eerste lid, van het Bpr dient te worden vastgesteld

€ 1.100

Wft.D7.05

van een wisselinstelling, van wie de betrouwbaarheid en de geschiktheid op grond van artikel 3:9a, eerste lid, van de Wft dient te worden vastgesteld

€ 1.300

Onderdeel PW.D1

Behandeling aanvraag vergunning Pensioenwet

 

PW.D1.01

artikel 112a van de Pensioenwet (uitoefening van het bedrijf van algemeen pensioenfonds)

€ 26.000

Onderdeel Wtt.D1:

Behandeling aanvraag vergunning trustkantoor als bedoeld in

 

Wtt.D1.01

artikel 3, eerste of tweede lid, of artikel 4 van de Wet toezicht trustkantoren 2018

€ 4.500

Onderdeel Wtt.D2:

Behandeling van aanvraag verlening ontheffing trustkantoor als bedoeld in

 

Wtt.D2.01

artikel 5, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018

€ 1.600

Onderdeel

Wtt.D3:

Toetsing persoon, niet in combinatie met een vergunning, als bedoeld in

 

Wtt.D3.01

Artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018

€ 2.000

W66.D3.02

Artikel 10, tweede en derde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018

€ 1.100

Wtt.D3.03

Artikel 10, vierde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018

€ 1.300

Onderdeel Wwft.D1:

Behandeling aanvraag registratie als bedoeld in

 

Wwft.D1.01

Artikel 23b, eerste of tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

€ 6.300

Onderdeel Wwft.D2:

Toetsing persoon, niet in combinatie met een registratie, als bedoeld in

 

Wwft.D2.01

Artikel 23h, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

€ 2.000

Wwft.D2.02

Artikel 23h, tweede en vierde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

€ 1.100

Wwft.D2.03

Artikel 23h, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

€ 1.300

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven