Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019

Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 02-04-2019 t/m 02-04-2021

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, nr. 2018-0000173036, tot aanwijzing ontwikkelingsorganisaties als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet, en 1, onderdeel b, van het Besluit regels export uitkeringen (Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet, en 1, onderdeel b, van het Besluit regels export uitkeringen;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

 • 1 Als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet, en 1, onderdeel b, van het Besluit regels export uitkeringen worden aangewezen:

  • a. per datum lidmaatschap de organisaties die lid zijn van de brancheverenigingen voor ontwikkelingssamenwerking, voor wat betreft organisaties die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofdtaak hebben uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:

   • Vereniging Partos, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. KvK 34214586, statutair gevestigd te Amsterdam, Ellermanstraat 18B, 1114AK; of

   • Vereniging Partin, ingeschreven in het Handelsregister onder nr. KvK 64053067, statutair gevestigd te Apeldoorn;

  • b. overige organisaties, voor wat betreft organisaties die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofdtaak hebben uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:

   • Agriterra;

   • Artsen zonder Grenzen;

   • Connect International;

   • de deputaten voor de Buitenlandse Zending (dep. BZ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland;

   • deputaatschap diaconaat van de Christelijke Gereformeerde kerken (CGK);

   • De Verre Naasten (DVN);

   • Fair Trade Original;

   • Free Press Unlimited;

   • Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB);

   • Global Initiative on Psychiatry (GIP);

   • Interserve Nederland;

   • Kerkinactie;

   • Mensen met een Missie;

   • Mercy Ships Holland;

   • Milieukontakt International;

   • Mill Hill Organisation (MHM);

   • MissieNederland: de religieuze instituten en overige organisaties die missionarissen en ontwikkelingswerkers uitzenden voor zover deze zijn aangesloten bij MissieNederland;

   • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK);

   • Nederlands Olympisch Comité – Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF);

   • Stichting Dental Health International Nederland (DHIN);

   • Stichting Kinderhulp Mondiaal (Kimon);

   • Stichting MAF Nederland;

   • Theatre Embassy;

   • Unie van Baptistengemeenten;

   • VluchtelingenWerk Nederland;

   • War Trauma Foundation;

   • WASTE;

   • Week Nederlandse Missionaris;

   • World Vision;

   • Wycliffe Bijbelvertalers;

   • Zeister Zendingsgenootschap (ZZG);

   • Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

 • 2 Bij beëindiging van het lidmaatschap van de genoemde brancheverenigingen blijft een organisatie op grond van deze regeling aangewezen ten behoeve van ten tijde van die beëindiging door die organisatie naar het buitenland uitgezonden personen tot het tijdstip waarop die uitzending door die organisatie wordt beëindigd.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 november 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven