Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid 2019-2022

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Besluit van 23 november 2018 als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid 2019-2022)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 Voor de uitvoering van de in artikel 8, tweede lid, onder a en d, onderscheidenlijk artikel 10, tweede lid, onder a, c en e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, bedoelde taken, worden de volgende onderwerpen van onderzoek aangewezen:

    • a. Politieke intenties, activiteiten en opinies van regeringen, instellingen en inwoners van specifiek benoemde landen of regio’s. Voor alle landen en regio’s van onderzoek geldt dat deze worden bezien vanuit de vraag wat de werkelijke motieven van de belangrijkste actoren zijn, wat de feitelijke invloed is van de regering en welke doelen worden nagestreefd;

    • b. Het tijdig onderkennen en signaleren van en reageren op ontwikkelingen in landen of regio’s die een potentiële dreiging ten aanzien van de nationale veiligheid vormen. Hiertoe worden gevraagd en ongevraagd gegevens verzameld over landen en regio’s die niet zijn aangewezen op grond van onderdeel a;

    • c. Onderzoeksthema’s met betrekking tot organisaties en personen, die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten, aanleiding geven tot het ernstig vermoeden, dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat.

  • 2 De in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde landen en regio’s, plus onderzoeksthema’s, onderdeel c, zijn opgenomen in een bijlage bij dit besluit. Deze bijlage is niet openbaar. De onderzoeksthema’s waar deze bijlage op ziet, zijn onder meer terrorisme, radicalisering, de ontwikkeling en proliferatie van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen, chemische en biologische strijdmiddelen, militair technologische ontwikkelingen in landen van zorg, aantasting van de territoriale integriteit van Nederland (inclusief Caribisch Nederland), cyberaanvallen, digitale en klassieke spionage, ongewenste inmenging, rechts extremisme en links-extremisme en economische veiligheid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid 2019-2022.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven