Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 13-02-2019 t/m 31-12-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 november 2018, nr. WJZ/18277681, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de kosten van de door of namens het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in bijlage 1, zijn de in bijlage 1 genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2019 verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover werkzaamheden worden verricht voor verlenging van een vergunning, wijziging van een vergunning of van de tenaamstelling, of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning.

 • 3 Indien een vergunning gedeeltelijk wordt overgedragen met gebruik van geografische splitsing, wordt in afwijking van subcategorieën I.A.5, I.A.6 en I.A.7 van bijlage 1 de voor de vergunning verschuldigde vergoeding voor toezicht naar evenredigheid van de grootte van de geografische gebieden van de gesplitste vergunningen over de houders omgeslagen.

 • 4 Indien geen frequentieplanning plaatsvindt bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in subcategorie I.B.13 is in afwijking van het eerste lid een vergoeding verschuldigd van € 33. Deze vergoeding is verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De jaarlijkse bijdrage is onderdeel van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage 1 is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën, bedoeld in bijlage 1, genoemde percentage als onderdeel van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • a. (sub)categorie I.A.: 7 procent;

 • b. (sub)categorie I.B.: 4 procent;

 • c. (sub)categorie I.C.: 4 procent;

 • d. (sub)categorie I.D.: 4 procent;

 • e. (sub)categorie I.E.: 3 procent;

 • f. (sub)categorie II.C.: 8 procent.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door het agentschap verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot uitvoering en het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedragen gezamenlijk voor:

 • a. het Ministerie van Defensie: € 1.410.921;

 • b. het Ministerie van Justitie en Veiligheid: € 335.094;

 • c. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: € 557.971.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de verlenging van een vergunning of verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 33 bij de categorieën en subcategorieën I.A.1, I.B, met uitzondering van I.B.16, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.7, I.C.8, I.C.10, I.C.11 en I.E.1, genoemd in bijlage 1.

 • 2 Voor de wijziging van de tenaamstelling van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 33.

 • 3 Voor de verlenging van een vergunning of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2, bij de categorieën en subcategorieën I.A.2, I.A.3, I.A.4, I.A.5, I.A.6, I.A.7, I.D en I.E.2, genoemd in bijlage 1.

 • 4 Voor de wijziging van een vergunning is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het uitvoeringstarief, genoemd in bijlage 1 bij de subcategorieën I.B.2, I.B.14, I.B.15, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.C.5, I.C.6, I.C.10, I.E.1 en I.E.2 ingeval die het wijzigen van een of meer geplande frequenties inhoudt.

 • 5 Voor de wijziging van een vergunning is een vergoeding verschuldigd van € 172 bij de subcategorieën I.B.1, I.B.2, I.B.5, I.B.15, I.C.7 en I.C.8, ingeval die het wijzigen van een of meer geplande frequenties inhoudt.

 • 6 Voor de wijziging van een vergunning, anders dan bedoeld in het vierde of het vijfde lid, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

 • 7 Bij het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning alsmede de wijziging van een vergunning bij dat toestemmingsbesluit, is de ingevolge dit artikel vastgestelde vergoeding verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voor de kosten van de door het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder de artikelen 2 tot en met 5 is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De vergoeding voor het afnemen van een bijzonder examen door de minister als bedoeld in artikel 5 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Voor de kosten van andere werkzaamheden of diensten die door het agentschap in het kader van de bij of krachtens de wet opgedragen wettelijke taak worden verricht en waarop de artikelen 2 tot en met 6 niet van toepassing zijn, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage 2, indien vooraf is aangegeven dat voor de werkzaamheden of diensten een vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 1 De vergoeding voor de kosten van werkzaamheden of diensten voor het agentschap ter uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels behoeft door degene die deze vergoeding is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor de kosten die verband houden met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en de jaarlijkse bijdrage behoeft door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan, indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste zes weken van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De minister kan overeenkomstig artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht een geldschuld jegens de vergunninghouder die verband houdt met een bij of krachtens hoofdstuk 3 van de wet genomen besluit, verrekenen met een vordering op grond van deze regeling.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt bekendgemaakt door middel van ter inzagelegging ten kantore van het agentschap te Groningen.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2018 wordt ingetrokken, met dien verstande dat voor werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2019 het recht van toepassing blijft zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 november 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

Bijlage 1. behorende bij artikel 2, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Over het kalenderjaar 2019 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

I

(SUB)CATEGORIEËN

MET BETREKKING

TOT HET GEBRUIK

VAN FREQUENTIE-RUIMTE

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

Vergoeding voor het toezicht (II)

Vergoeding voor de uitvoering en het toezicht (III)

A.

Elektronisch communicatienet-werken en -diensten, Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

       

1.

GSM-R

Per vergunning (tarief I) en/of

per MHz (tarief II)

€ 13.299

€ 23.185

 

2.

Landelijke volg- en opsporingssystemen

€ 5.583

€ 2.971

3.

Openbare elektronische communicatie netwerken in de VHF/UHF-band

€ 13.573

€ 45.428 (per vergun-ning) en

€ 4.544 (per MHz)

4.

Landelijke DGPS en CGC’s t.b.v. MSS 2 GHz

 

€ 13.147

5.

SMF 3

 

€ 12.857

6.

800-900-1800-2100-2600 MHz

€ 696

€ 6.870 (gepaard)

en

€ 3.436 (onge-paard)

7.

ERMES

 

€ 23.894

 

B.

Elektronisch communicatienet-werken en -diensten, vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

 

I

II

III

 

Mobiele communicatie

       
           

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, alg. planning

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 172

€ 65, en per vaste post € 332

 

2.

HF-oproepinrichting (OS-HF)

€ 234

 

Radioafstandsbesturing

€ 234

 

Telemetrie alg. planning (TLA/ TLM)

€ 234

 

3.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

€ 260

 

4.

Grondstation gedeeld gebruik communicatie-frequenties, inclusief Heli-VHF

€ 65

 

5.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik alg. planning

€ 194

 

6.

Draadloze audioverbinding

   

€ 65

 

Radio-alarmering

   

€ 65

 

Radiobeveiligings-installatie

   

€ 65

 

HF Radiotelefonen (27 MHz)

   

€ 65

 

Luchtvaart

 

I

II

III

           

7.

Recreatieve luchtvaart-frequenties

Per vergunning en/of per geplande eenheid

   

€ 73

8.

Beperkte toegang luchtvaart-frequenties (hele VHF-band, ELT en SSR-transponder)

   

€ 145

9.

Volledige toegang luchtvaart-frequenties

   

€ 363

 

Maritiem frequentiegebruik

 

I

II

III

           

10.

Walradarstation

Per vergunning en/of per geplande eenheid

   

€ 31

PLB

11.

Bijzonder gebruik maritieme frequenties

   

€ 23

 

Radiozendamateurs

 

I

II

III

           

12.

Tijdelijke vergunning radiozendamateurs voor niet-ingezetenen van Nederland

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 33

   

13.

Overig niet vrijgesteld gebruik amateur-banden

   

€ 61

 

Overige

 

I

II

III

           

14.

Satellite News Gathering (SNG)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 696

€ 420

 

15.

Radarsysteem landmobiel

€ 172

€ 182

 

16.

GNSS Repeaters

   

€ 111

 

C.

Elektronisch communicatienet-werken en -diensten, vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

 

I

II

III

           

Mobiele communicatie

       
           

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, individuele planning

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 696

€ 65, en per vaste post € 332

 

2.

VHF/UHF-radiotelefonen voor landmobiel gebruik met dynamische frequentietoewijzing (trunking)

Radioapparaten bestemd voor het verlenen van tele-informatiediensten (datamonitoring)

€ 812 per frequentiekanaal per opstelpunt met een maximum totaalbedrag van € 2.435

 

3.

Telemetrie (TLA/ TLM) individuele planning

€ 234

 

4.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik individuele planning

€ 194

 
           

Luchtvaart

 

I

II

III

           

5.

Grondstations luchtverkeersdienst-verlening/vitaal gebruik

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 696

€ 1.746

 

6.

Baken voor helikopter (helibeacon)

€ 696

€ 64

 
           

Maritiem frequentiegebruik

 

I

II

III

           

7.

Marifoonwalstation

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 172

€ 65

 
 

AIS-installatie voor maritiem gebruik anders dan aan boord van schepen

           

Radiozendamateurs

 

I

II

III

           

8.

Frequentiegebruik relais- en bakenstations radiozendamateurs

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 172

   
           

Overige

 

I

II

II

           

9.

Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 1.238

   

10.

Kerktelefonie

€ 696

€ 332

 

11.

Satellite Repeater System

   

€ 56

 

D.

OMROEP

 

I

II

III

1.

AM/FM/Kortegolf

Per opstelplaats voor AM/DRM-frequenties, KG/DRM-frequenties en FM-frequenties lager dan 104,9 MHz

€ 633

   

Per opstelplaats voor FM-frequenties 104,9 MHz en hoger

€ 156

 

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 349, en € 578

2.

Digitale omroep in de banden III, IV en V

Per vergunning

€ 633

   

Per melding opstelpunt1

€ 156

€ 417, en

€ 417

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen1

 

3.

Laag vermogen middengolf waarvan de vergunning is verleend na 11 mei 2016

Per vergunning

€ 156

   

Per vergunning met een vermogen van ≤1 Watt

 

€ 165

Per vergunning met een vermogen van >1 Watt-100 Watt

 

€ 437

 

E.

Vergunningen straalverbindingen

 

I

II

III

1.

Zendende satelliet-grondstations

Per vergunning

€ 570

   

Per radioapparaat met een bandbreedte:

 

– tot 2 MHz

€ 17

–2 MHz –18 MHz

€ 83

–vanaf 18 MHz

€ 413

   

2.

Point-point straalverbindingen

Per vergunning

€ 570

A

 
 

F.

Registraties

 

I

II

III

1.

Registratie maritiem frequentiegebruik

Per registratie

   

€ 38

Registratie radiozendamateur

1 Indien artikel 3.21 van de wet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.D.2 bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:

A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde capaciteit van de frequentieruimte;

B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in subcategorie I.D.2.

II.

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT EINDAPPARATEN EN RADIOAPPARATEN

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

A.

EXAMENS, CERTIFICATEN EN AANWIJZINGEN ALS EXAMINERENDE INSTELLING

   

1.

Examens ter verkrijging van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart, met uitzondering van de examens die worden afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

Per examen / per module

 

– algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM A;

€ 94

– beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM B;

€ 94

– basiscertificaat marifonie;

€ 68

– module GMDSS-B.

€ 94

2.

Examens ter verkrijging van een registratie voor frequentieruimte voor het doen van onderzoekingen:

Per examen

 

– examen voor de categorie N;

€ 68

– examen voor de categorie F.

€ 68

3.

Erkenning als bedoeld in artikel 18 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per erkenning

€ 73

4.

Afgifte van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart

Per certificaat

€ 30

Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven

€ 30

5.

Aanwijzing van een examinerende instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per aanwijzing

€ 533

B.

VERKLARINGEN EN ERKENNINGEN

Vergoeding voor de uitvoering (I)

Vergoe-ding voor het toezicht (II)

Vergoeding voor de uit-voering en het toezicht (III)

1.

Aanwijzen van een aangemelde instantie als bedoeld in artikel 10 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016, aanwijzen van een aangemelde instantie als bedoeld in artikel 8 van het Besluit radioapparaten 2016, alsmede het toezicht op de naleving door eerdergenoemde instanties van de met betrekking tot de aanwijzing gestelde regels

Aanwijzen van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan als bedoeld in artikel 15 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016, aanwijzen van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan als bedoeld in artikel 13 van het Besluit radioapparaten 2016, alsmede het toezicht op de naleving door eerdergenoemde instanties van de met betrekking tot de aanwijzing gestelde regels

Per aanwijzing

€ 1.474

€ 276

 

2.

Vergunning voor de aanleg van zendende radioapparaten zonder gebruik van frequentieruimte

Per vergunning

€ 46

   

C.

EINDAPPARATEN

 

III

1.

Werkzaamheden die voor de overheid voortvloeien uit de toepassing van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet terzake van eindapparatuur bepaalde

Per op 1 januari 2019 bij de ACM bekende nummers

€ 0,013

A Voor het toezicht op point-point-straalverbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

 

frequentieband

Bandbreedte

< 12 GHz

12 GHz -

< 24,5 GHz

24,5 GHz -

< 39,5 GHz

≥ 39,5 GHz

< 10 MHz

€ 168

€ 85

€ 59

€ 34

10 MHz – < 25 MHz

€ 211

€ 102

€ 77

€ 38

25 MHz – < 50 MHz

€ 253

€ 118

€ 93

€ 42

50 MHz – < 150 MHz

€ 295

€ 134

€ 110

€ 46

> 150 MHz

n.v.t.

€ 151

€ 126

€ 50

Bijlage 2. behorende bij de artikelen, 5, derde en zesde lid, 6, 7, tweede lid, 8 en 9

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Tarieven personeel (in €):

SALARISSCHAAL BBRA 1984

VERGOEDINGEN PER MANUUR1

1 tot en met 5

91

6 tot en met 8

99

9 tot en met 11

114

12 tot en met 14

133

15 en hoger

159

1 Bij onregelmatigheid of overwerk kunnen de tarieven voor functionarissen tot en met schaal 10 worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

Naar boven