Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018

Geldend van 09-11-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2018, nr. MBO/1336499, houdende nadere voorschriften ten aanzien van de melding tot het voornemen een beroepsopleiding te starten of te beëindigen (Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 6.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Tijdstip melding

 • 1 Een melding voor een bol-opleiding wordt uiterlijk achttien maanden voorafgaand aan het studiejaar waarin wordt beoogd de bol-opleiding te starten of te beëindigen gedaan.

 • 2 Een melding voor een bbl-opleiding wordt uiterlijk zes maanden voorafgaand aan het studiejaar waarin wordt beoogd de bbl-opleiding te starten of te beëindigen gedaan.

 • 3 Indien door onvoorziene omstandigheden een melding als bedoeld in het eerste of het tweede lid, niet tijdig kan worden gedaan doet een instelling deze melding zo spoedig mogelijk.

Artikel 3. Locatie starten/stoppen beroepsopleiding

Een melding vindt plaats voor elke locatie van de bbl- of bol-opleiding, tenzij het betreft:

 • a. het starten van een beroepsopleiding op een locatie die gelegen is in de gemeente waar de instelling reeds dezelfde beroepsopleiding verzorgt; of

 • b. het verplaatsen van de locatie van de beroepsopleiding binnen dezelfde gemeente door de instelling.

Artikel 4. Vorm en inhoud van melding

 • 1 Een melding wordt digitaal door middel van een daartoe gepubliceerd formulier ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs via www.meldingmbo.nl.

 • 2 Een melding bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de naam van de beroepsopleiding;

  • b. de crebocode van de kwalificatie waarop de betreffende beroepsopleiding is gericht. Indien deze code nog niet bekend is, wordt volstaan met de crebocode van het kwalificatiedossier waarbij het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet, vermeld wordt;

  • c. de leerweg waarin de beroepsopleiding gestart of beëindigd wordt;

  • d. het adres van de locatie waar de beroepsopleiding start of beëindigd wordt;

  • e. de datum van starten of beëindigen van de beroepsopleiding; en

  • f. het brinnummer van de instelling.

Artikel 5. Uitzondering melding stoppen beroepsopleiding

In het geval dat op grond van artikel 6.1.4 van de wet de rechten, genoemd in artikel 1.3.1 van de wet, zijn ontnomen, hoeft een instelling niet te melden dat een opleiding beëindigd zal worden.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2018.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

I.K. van Engelshoven

Terug naar begin van de pagina