Benoemingsbesluit leden Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

[Regeling vervalt per 01-07-2019.]
Geldend van 09-11-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2018, nr. 1390298, houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek en de toekenning van vergoedingen (Benoemingsbesluit leden Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek)

Artikel 2. Samenstelling

Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Drs. M.J. van Rijn, tevens voorzitter;

  • b. J.C. Berger-Roelvink RA;

  • c. Dr. M.J. Kaljouw;

  • d. Drs. C.M.A. van Rosmalen;

  • e. Prof. dr. L.L.G. Soete.

Artikel 3. Vergoeding

  • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

  • 4 De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfskosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

  • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2019.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

I.K. van Engelshoven

Terug naar begin van de pagina