Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 14-03-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 2018, kenmerk 1430593-182478-DMO, houdende voorwaarden waaronder organisaties goedgekeurd en geregistreerd worden in het kader van de toepassing van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden (Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • vrijwilliger: de natuurlijke persoon, die niet bij wijze van beroep onverplicht en onbetaald werkt in een georganiseerd verband ten behoeve van anderen of de samenleving.

Artikel 2

 • 1 De Minister merkt een organisatie op aanvraag voor een periode van maximaal vijf jaar aan als Gratis VOG-organisatie, indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. binnen de organisatie werken vrijwilligers met kwetsbare personen;

  • b. de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van wet- of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen;

  • c. de organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid.

 • 2 Als kwetsbare personen, als bedoeld in het eerste lid, onder b, worden in ieder geval aangemerkt:

 • 3 Voor organisaties die reeds zijn geregistreerd bij de inwerkingtreding van deze regeling geldt dat deze als Gratis VOG-organisatie worden aangemerkt vanaf de datum van registratie.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag om als Gratis VOG-organisatie te worden aangemerkt geschiedt langs elektronische weg. Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 4

 • 1 Een als Gratis VOG-organisatie aangemerkte organisatie toont op verzoek van de Minister aan dat zij voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2, eerste lid.

 • 2 De Minister kan de aanmerking van de organisatie als Gratis VOG-organisatie stopzetten, indien:

  • a. de organisatie niet voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde voorwaarden;

  • b. de organisatie oneigenlijk gebruik maakt van haar aanmerking als Gratis VOG-organisatie, of;

  • c. de organisatie niet voldoet aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, wordt niet vaker dan eens per jaar gedaan.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Naar boven