Procedureregeling belangenconflicten ANVS

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 24-10-2018 t/m 04-05-2020

Besluit van 15 oktober 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2018/20017, tot het vaststellen van een procedureregeling voorkomen en oplossen belangenconflicten Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Procedureregeling belangenconflicten ANVS)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 8 van de Kernenergiewet;

Besluit:

Artikel 1. Personeel afkomstig uit sector

  • 1 Personen die direct voorafgaande aan hun indiensttreding bij de Autoriteit werkzaam waren bij een vergunninghouder ingevolge de Kernenenergiewet of bij een andere (rechts)persoon waarop de Autoriteit toezicht op de naleving van regels op grond van de Kernenergiewet houdt, verrichten in de eerste twee jaar na indiensttreding bij de Autoriteit geen werkzaamheden die betrekking hebben op deze vergunninghouder of (rechts)persoon.

  • 2 Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien schriftelijke afspraken zijn gemaakt die mogelijke belangenconflicten voldoende voorkomen.

Artikel 2. Niet-ambtelijk personeel

  • 1 In overeenkomsten met niet-ambtelijk personeel dat onder gezag van de Autoriteit komt te staan, worden bepalingen opgenomen die ertoe leiden dat de artikelen 61, 62 en 64 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en de Gedragscode Integriteit Rijk 2016 van overeenkomstige toepassing zijn.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde personeel tekent de in de bijlage opgenomen Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen van de Gedragscode Integriteit Rijk 2016.

Artikel 3. Adviserende of ondersteunende diensten

In overeenkomsten die de Autoriteit met externe dienstverlenende instanties of bureaus aangaat, worden voldoende waarborgen opgenomen om belangenconflicten te voorkomen of op te lossen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Procedureregeling belangenconflicten ANVS.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

namens deze,

J.H. van den Heuvel,

bestuursvoorzitter

Naar boven