Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018

[Regeling vervallen per 20-12-2023.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 20-12-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 27 september 2018 nr. BOACAT2018/055, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Erfgoedinspectie

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, afdeling Erfgoedinspectie van 7 september 2018 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur van de Erfgoedinspectie in dienst bij de afdeling Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied (inclusief de territoriale zee) van Nederland en de aansluitende zone, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

  • 1 De directeur bij de afdeling Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie van 11 december 2013 nr. BOACAT2013/075 zal vervallen op 20 december 2018.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 december 2018 en vervalt met ingang van 20 december 2023.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-12-2023]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

namens deze,

C. Huizinga

Operationeel manager V&T

Naar boven