Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens

Geraadpleegd op 31-05-2024.
Geldend van 03-10-2018 t/m heden

Tijdelijke regeling van 20 september 2018, kenmerk 2320309, inzake de toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op de artikelen 10.3 en 10.9 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming, die voorzien in de mogelijkheid bij regeling van Onze Minister voor Rechtsbescherming onderdelen van het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde tijdelijk van toepassing te verklaren op de verwerking van persoonsgegevens door een buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 2. Van overeenkomstige toepassing verklaring

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na datum van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2018

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven