Subsidieregeling kanker & werkzoekenden

[Regeling vervalt per 29-09-2023.]
Geraadpleegd op 23-03-2023.
Geldend van 29-09-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 september 2018, nr. 2018-0000130650, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die erop zijn gericht (ex-)kankerpatiënten zonder werk meer kans te geven op een terugkeer naar werk (Subsidieregeling Kanker & Werkzoekenden)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. aanvraagtijdvak: door de minister vastgesteld tijdvak waarin aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling worden ontvangen;

 • b. aanvrager: organisatie met rechtspersoonlijkheid, die ingeschreven staat in het handelsregister, genoemd in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 en die de in het projectplan aangegeven activiteiten verricht of laat verrichten;

 • c. deelnemer: (ex-)kankerpatiënt zonder werk die deelneemt aan een op basis van deze regeling gesubsidieerd project;

 • d. de-minimisverklaring: verklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de de-minimisverordening;

 • e. de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352);

 • f. kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • g. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • h. projectperiode: periode gelegen tussen de datum waarop de subsidie is verleend en de datum waarop het project uiterlijk moet zijn afgerond.

Artikel 3. Doel van de subsidie

Het doel van deze regeling is om met financiële ondersteuning projecten mogelijk te maken die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen. De projecten zijn gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van deelnemers.

Artikel 4. Aanvraagtijdvak en subsidieaanvraag

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend van maandag 29 oktober 2018, 09:00 uur tot en met vrijdag 16 november 2018, 17:00 uur.

 • 2 Aanvragen worden ingediend bij de directie Uitvoering Van Beleid door middel van het door de minister vastgestelde aanvraagformulier dat beschikbaar is op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een de-minimisverklaring.

 • 4 Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in dat het subsidiedossier, waaronder de naam van de aanvrager, openbaar wordt gemaakt. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet openbaargemaakt.

Artikel 5. Subsidieplafond, projectperiode en wijze van verdeling

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 500.000.

 • 2 Het aangevraagde subsidiebedrag ligt tussen € 25.000 en € 125.000 per aanvraag.

 • 3 Een aanvrager kan meerdere aanvragen indienen op voorwaarde dat het totaal aan aangevraagde subsidie tot maximaal € 200.000 bedraagt.

 • 4 De projectperiode bedraagt maximaal 12 aaneengesloten maanden.

 • 5 Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen een volledige subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 6 Een subsidieaanvraag is volledig als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, is ondertekend door een tekenbevoegde persoon van de aanvrager en de gevraagde documenten zijn bijgevoegd.

 • 7 Wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst en behandeling de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

Artikel 6. Specifieke eisen aan de subsidieaanvraag

In het projectplan wordt door de aanvrager aangegeven:

 • a. op welke wijze de activiteiten bijdragen aan het in artikel 3 omschreven doel;

 • b. op welke wijze het project binnen de projectperiode wordt gerealiseerd;

 • c. op welke wijze de aanvrager deelnemers wil bereiken en selecteren en hoe blijkt dat deelnemers baat zullen gaan hebben van het project;

 • d. op welke wijze blijkt dat de doelgroep bestaat uit deelnemers;

 • e. op welke wijze werkgevers zijn betrokken;

 • f. op welke wijze blijkt dat het project geen commercieel belang dient en geen winstoogmerk heeft;

 • g. waarom subsidiëring vanuit de rijksoverheid in de gevraagde omvang noodzakelijk is;

 • h. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan de verwerking van persoonsgegevens;

 • i. op welke wijze het project zal worden geëvalueerd.

Artikel 7. Specifieke weigeringsgronden

De subsidieverlening wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a. de subsidieaanvraag niet voldoet aan de krachtens deze regeling gestelde eisen;

 • b. de beoogde activiteiten onvoldoende objectief meetbaar zijn geformuleerd;

 • c. de haalbaarheid van het project onvoldoende aannemelijk is gemaakt;

 • d. de kosten van het project niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten;

 • e. onvoldoende is aangetoond dat subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • f. deze niet in overeenstemming is met de de-minimisverordening;

 • g. het project niet uitvoerbaar is binnen bestaande wet- en regelgeving.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

 • 1 Niet voor subsidie komen in aanmerking:

  • a. onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het project;

  • b. kosten die naar het oordeel van de minister niet in redelijke verhouding staan tot de te verrichten activiteiten;

  • c. kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten;

  • d. kosten gemaakt buiten de projectperiode;

  • e. kosten die in aanmerking komen voor andere financiering van overheidswege; en

  • f. kosten die voortvloeien uit wettelijk verplichte taken.

 • 2 Onder kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten worden verstaan alle niet directe kosten voor de directe uitvoering van het project.

Artikel 9. Intrekking subsidie

Onverminderd artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht kan de beschikking tot subsidieverlening geheel worden ingetrokken, of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien binnen twee maanden na het verlenen van de subsidiebeschikking geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de activiteiten in het projectplan.

Artikel 10. Evaluatie projecten

 • 1 De subsidieontvanger draagt zorg voor de evaluatie van de uitvoering van het project op grond van deze regeling.

 • 2 Het evaluatieverslag wordt gelijktijdig met de aanvraag tot subsidievaststelling aangeboden. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet openbaargemaakt.

 • 3 Het evaluatieverslag omvat in ieder geval een overzicht van de bereikte resultaten door inzichtelijk te maken in hoeverre de kans op werk voor deelnemers vergroot is, dan wel hoeveel deelnemers door middel van het project aan werk zijn gekomen en wat de aard van het werk is.

 • 4 De subsidieontvanger maakt in het evaluatieverslag voldoende aannemelijk hoe de deelnemers zijn geselecteerd.

Artikel 11. Evaluatie regeling

De minister draagt zorg voor de evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling.

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en vervalt 5 jaar na de inwerkingtreding.

 • 2 Deze regeling blijft van toepassing op tijdig aangevraagde en toegekende subsidieaanvragen.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kanker & werkzoekenden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 september 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven