Regeling ziektekostenverzekering militairen

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Regeling ziektekostenverzekering militairen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de militair de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

 • b. heffingsgrondslag de bezoldiging bedoel in artikel 1, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.567,– of; indien sprake is van een afwijkende bezoldiging, de afwijkende bezoldiging, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.567,–.

 • c. afwijkende bezoldiging de bezoldiging in geval van:

  • 1°. ongeoorloofdeafwezigheid;

  • 2°. vermissing;

  • 3°. verlof;

  • 4°. ziekte;

  • 5°. schorsing, vrijheidsstraf of voorlopige hechtenis.

Artikel 3. Omvang pakket geneeskundige zorg

De omvang van de geneeskundige zorg van de militair alsmede de procedures met betrekking tot realisering van de aanspraak daar op zijn neergelegd in Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2023 – Basis Pakket en Uitgebreid Pakket.

Artikel 4. Verschuldigde premie

Met ingang van 1 januari 2023 bedraagt de door de militair verschuldigde premie 6,85% van de heffingsgrondslag.

Artikel 5. Werkgeversbijdrage in de premie

 • 1 De Minister draagt voor 62,77% bij in de door de militair verschuldigde premie. Per 1 januari 2023 is dat 4.30% van de heffingsgrondslag. De militair is loonheffing verschuldigd over de werkgeversbijdrage.

 • 2 Dit percentage wordt herzien indien:

  • a. de aanspraken als bedoeld in artikel 3 wijziging ondergaan of;

  • b. de maximum heffingsgrondslag geen gelijke tred houdt met de loonontwikkeling.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling ziektekostenverzekering militairen’.

De Minister van Defensie

J.J.C. Voorhoeve

Naar boven